Javni uvid plana generalne regulacije područja Sokolina na Tari

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, na osnovu čl. 51b. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr. zakon, 9/20209/2020 i 52/2021) i čl. 73. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br. 32/19),

OGLAŠAVA

IZLAGANjE NA Javni uvid

plana generalne regulacije  područja Sokolina na Tari

Javni uvid trajaće 30 dana, od 10.12.2021.god. zaključno sa 10.01.2022.godine. Materijal će biti izložen u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Bajina Bašta (www.bajinabasta.rs).

Javna prezentacija Plana održaće se dana 22.12.2021. godine u sali SO Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića br. 28 u 13,00 časova.

Primedbe i sugestije na izloženi materijal mogu se dostaviti tokom trajanja javnog uvida u pisanom obliku, Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Bajina Bašta, lično na pisarnici ili poštom, zaključno sa 10.01.2022.god.

Javna sednica Komisije za planove opštine Bajina Bašta održaće se dana 25.01.2022. godine u sali SO Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, sa početkom u 13,00 časova.

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva

i imovinsko-pravne poslove

   Opštinske uprave opštine Bajina Bašta

Obaveštenje o sistematskoj deratizaciji Bajine Bašte

Na osnovu odluke  br. 404-79-7/2021 od 25.08.2021. godine Zavod za javno zdravlje Užice će izvršiti postavljanje otrovanih mamaka za uništavanje miševa i pacova u vremenu od  27.09. 2021.   do   10.10. 2021.

UPOZORENjE

 1. Mamci su postavljeni u podrumima, pomoćnim prostorijama, radnim organizacijama, ustanovama
 2. Otrovane mamke ne dirati i ne premeštati
 3. Onemogućiti pristup maloletnoj deci na mestima gde su izloženi otrovni mamci
 4. Onemogućiti pristup domaćim životinjama na mestima gde su izloženi mamci
 5. Za sve informacije obratiti se na telefone 031/563-150 Zavod za javno zdravlje Užice

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju stambenog i pomoćnog objekta 1737 KO Zaovine

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i čl. 88. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU

STAMBENOG I POMOĆNOG OBJEKTA U OKVIRU SEOSKOG GAZDINSTVA

NA DELU KAT. PARCELE BR. 1737 KO ZAOVINE

OPŠTINA BAJINA BAŠTA

 1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od 03. do 10. septembra 2021. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.
 2. Naručioci predmetnog Urbanističkog projekta su Jezdić Branislav, Lug bb, Bajina Bašta i Jezdić Milja, Zaovine bb, Bajina Bašta.
 3. Urbanistički projekat urađen je od strane preduzeća „POLITBIRO“ doo Užice, Ul. Beogradska 31, Užice, odgovorni urbanista Milenka Janković, dipl. inž. arh., licenca br. 200 246 03.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 10. septembra 2021. godine.

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na regresiranje veštačkog osemenjavanja junica i krava u 2021. godini

Na osnovu člana 13. stav 4. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju («Sl. glasnik RS»,br.10/013,142/014, 103/015 i 101/16), člana 68. Statuta opštine Bajina Bašta («Sl.list opštine Bajina Bašta», br.2/2019), člana 35. stav 1. Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta za 2021. godinu («Sl.list opštine Bajina Bašta», br.20/2020), tačke 2.1. šifra mere 100.1. Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja  za opštinu Bajina Bašta za 2021. godinu 03 broj 320-65/2021 («Sl.list opštine Bajina Bašta», br.6/2021), a po prethodno pribavljenoj Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Broj: 320-00-05222/2021-09 od 31. maja 2021. godine, Predsednica opštine Bajina Bašta, dana 16. avgusta  2021. godine,  raspisuje

Javni poziv

za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na regresiranje veštačkog osemenjavanja junica i  krava  u 2021. godini

Predmet Javnog poziva

Član 1.

U skladu sa  tačkom 2.1. šifra mere 100.1. Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja  za opštinu  Bajina Bašta za 2021. godinu 03 broj 320-65/2021 («Sl.list opštine Bajina Bašta», br.6/2021), Predsednica opštine raspisuje Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na regresiranje veštačkog osemenjavanja junica i krava u 2021. godini.

Javni poziv sadrži podatke o: licima koja ostvaruju pravo na podsticaje, uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje, obrascu zahteva, iznosu podsticaja po korisniku, visini ukupnih raspoloživih sredstava po Javnom pozivu, rokovima za podnošenje zahteva i dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev, kao i druge podatke za sprovođenje Javnog poziva.

Predmet podsticaja

Član 2.

Podsticaj iz člana 1. ovog Javnog poziva obuhvata regresiranje veštačkog osemenjavanja junica i krava u 2021. godini.

Lica koja ostvaruju pravo na podsticaje

Član 3.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 • fizičko lice- nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Opšti kriterijumi za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 4.

Lice iz člana 3. ovog Javnog poziva ostvaruje pravo na podsticaj ako:

1)  je sa prebivalištem na teritoriji opštine Bajina Bašta;

2) grla koja su predmet podsticaja, uzgaja na području opštine Bajina Bašta;

3) u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond ( podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva ( HID ) na kojima se drže ili uzgajaju );

4)  su grla u vlasništvu nosioca ili člana registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ;

5) je grlo koje je predmet podsticaja obeleženo i registrovano u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;

6) su usluge veštačkog osemenjavanja realizovane u toku novembra i decembra meseca prethodne godine i u toku kalendarske 2021. godine

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 5. 

Postupak za ostvarivanje prava na korišćenje podsticaja pokreće se po zahtevu lica koje ispunjava uslove iz čl. 3. i 4. ovog Javnog poziva.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se na Obrascu 1 – Zahtev za regresiranje veštačkog osemenjavanja priplodnih grla junica i krava u 2021. godini.

Lice iz stava 1. može podneti jedan ili više zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u toku jedne kalendarske godine.

Zahtev iz stava 2. može se podneti za jedno ili više osemenjenih grla do momenta podnošenja zahteva.

Zahtev sadrži osnovne podatke podnosioca zahteva i to: ime i prezime, adresa, broj poljoprivrednog gazdinstva – BPG, identifikacioni broj gazdinstva – HID, kontakt telefon, broj namenskog tekućeg računa kod poslovne banke, broj ušne markice osemenjenog grla, broj osemenjenih grla.  Obrazac zahteva  iz stava 2. ovog člana može se dobiti u Opštinskoj upravi Bajina Bašta – Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove- Kancelarija br. 19 – poljoprivreda i vodoprivreda kao  i na zvaničnoj internet stranici opštine Bajina Bašta.

Popunjen i potpisan zahtev iz stava 1. ovog člana sa propisanom dokumentacijom dostavlja se Opštinskoj upravi Bajina Bašta – Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove- Kancelarija br. 19 – poljoprivreda i vodoprivreda.

Rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 6.

Zahtev za regresiranje veštačkog osemenjavanja priplodnih grla junica i krava u 2021. godini u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u periodu od 16. avgusta 2021. godine do utroška iznosa sredstava opredeljenih za ovu namenu  Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Bajina Bašta za 2021. godinu, a najkasnije do  15. decembra 2021. godine.

Dokumentacija uz zahtev

Član 7.

            Uz zatev za za regresiranje veštačkog osemenjavanja priplodnih grla junica i krava podnosilac zahteva dostavlja:

 • Fotokopiju Potvrde o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava za 2021. godinu;
 • Fotokopija lične karte podnosioca zahteva;
 •   Fotokopiju pasoša za grla koja su veštački osemenjena;
 •  Fotokopiju Kartona (potvrde) veštačkog osemenjavanja izdatog od strane veterinarske stanice ili ambulante koja je izvršila osemenjavanje na kome mora biti upisan broj ušne markice grla, uredno potpisan i pečatiran od strane izvršioca mere,
 •  Fotokopiju namenskog tekućeg računa podnosioca zahteva  za poljoprivredu otvorenog u poslovnoj banci.

Uz Zahtev se prilažu fotokopije tražene dokumentacije uz dostavljanje originala dokumentacije na uvid.

Administrativna obrada zahteva

Član 8.

Dostavljeni zahtevi će biti administrativno provereni u pogledu kompletnosti i administrativne usaglašenosti i prihvatljivosti u skladu sa opštim   kriterijumi za ostvarivanje prava na regresiranje ove mere od strane Opštinske uprave Bajina Bašta – Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove- Kancelarija br. 19 – poljoprivreda i vodoprivreda.

Ukupna raspoloživa sredstva po Javnom pozivu

Član 9.

Raspoloživa sredstva budžeta opštine Bajina Bašta za ovu meru  iz Programa 5 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, Programska aktivnost 0001 – Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici, Regres za reproduktivni materijal, a u skladu sa ovim Javnim pozivom, iznose 1.000.000,00 dinara.

Iznos podsticaja

Član 10.

            Visina regresa za veštačko osemenjavanje priplodnih grla junica i krava iznosi 1.500,00 dinara po osemenjenoj junici i/ili kravi i to samo za prvo veštačko  osemenjavanje junica i krava.

Isplata podsticaja

Član 11.

            Isplata regresa vršiće se po redosledu prijema zahteva koji su podneti kompletni, blagovremeno i u skladu sa uslovima ovog Javnog poziva, do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu. Podnosiocu zahteva isplata  će se  vršiti nalogom za prenos na priloženi namenski  račun podnosioca zahteva upisan u Registar.

Informacije

Član 12.

            Javni poziv za podnošenje Zahteva za regresiranje veštačkog osemenjavanja priplodnih grla junica i krava u 2021. godini, objavljuje se na oglasnoj tabli Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kao i na zvaničnoj internet stranici opštine Bajina Bašta www.bajinabasta.rs  .

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su i u prostorijama  Opštinske uprave Bajina Bašta –  Kancelarija br. 19 – poljoprivreda i vodoprivreda svakog radnog dana od 7:00 do 15:00 časova.

U Bajinoj Bašti,

 1. avgusta 2021. godine

   PREDSEDNICA OPŠTINE

                                                                         Vesna Đurić

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju hladnjače

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i čl. 88. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU HLADNjAČE NA KAT. PARCELI BR. 2045/1 SA SAOBRAĆAJNIM PRIKLjUČKOM NA DRŽAVNI PUT 2A REDA BR.170 NA KAT. PARCELI BR. 2607 PREKO KAT. PARCELE BR. 2045/4, SVE KO CRVICA

 1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od do 09. jula 2021. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.
 2. Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je preduzeće „SIROGOJNO COMPANY” DOO, Sirogojno.
 3. Urbanistički projekat urađen je od strane preduzeća „AG biro“ doo Užice, Ul. Kurlagina 10, Užice, odgovorni urbanista Ana Papić, dipl. inž. arh., licenca br. 200 0716 04.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 09. jula 2021. godine.

Poziv za javnu raspravu o nacrtu izmena plana javnih investicija opštine Bajina Bašta za 2021. godinu

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica u opštini Bajina Bašta da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu izmena Plana javnih  investicija opštine Bajina Bašta za 2021. godinu, koja će trajati u periodu od  17.juna do 02. jula 2021. godine, dostavljanjem primedbi, predloga i sugestija u pisanoj formi na adresu: Opština Bajina Bašta-Opštinskom veću, Ul. Dušana Višića broj 28, 31250 Bajina Bašta, ili elektronskom poštom na adresu: sobb@mts.rs.

Usmena javna rasprava o nacrtu izmena Plana javnih investicija opštine Bajina Bašta za 2021. godinu održaće se na dan 01. jula 2021. godine, u sali opštine Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića broj 28, Bajina Bašta, sa početkom u 10,00 sati.Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju i uzmu učešće u usmenoj javnoj raspravi.

                                                                                    PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA

                                                                                               PREDSEDNICA OPŠTINE

                                                                                                      Vesna Đurić

Javni poziv za dodelu slobodnih stanova u zgradama socijalnog stanovanja

Na osnovu člana 8. Pravilnika o socijalnom stanovanju u zaštićenim uslovima na teritoriji opštine Bajina Bašta ( Sl.list opštine Bajina Bašta , 05/2021) i predloga direktora CSR Bajina Bašta, broj 5510-168 od 27.05.2021.godine ,stručni tim CSR Bajina Bašta, raspisuje

JAVNI POZIV

za dodelu slobodnih stanova u zgradama socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima ,ulica Radnička broj 3., Bajina Bašta na korišćenje po osnovu usluge socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima.

Preuzmite celokupni Javni poziv …

Rešenje o neuspehu internog konkursa

Na osnovu člana 88. stav 1. tačka 1. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“,broj 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-dr.zakon i 86/2019-dr.zakon), člana 10 i 25 . Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeniglasnik RS“, broj 95/16),  načelnik opštinske uprave opštine  Bajina Bašta, donosi

REŠENjE O NEUSPEHU INTERNOG KONKURSA

            Interni konkurs za popunu slobodnih  izvršilačkih  radnih  mesta: poslovi izvršenja sa tekućih računa iz oblasti boračko – invalidske zaštite u zvanju  mlađi savetnik – jedan izvršilac i poslovi arhive, zavođenja predmeta i ekspedicija pošte u zvanju saradnik- jedan izvršilac,  oglašen internim konkursom nije uspeo jer po istom nije bilo podnetih prijava.

OBRAZLOŽENjE

            Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, raspisala je dana 14.05.2021. godine pod brojem 01 broj 111-5/2021-3  interni konkurs za popunjavanje slobodnih izvršilačkih  radnih  mesta: poslovi izvršenja sa tekućih računa iz oblasti boračko – invalidske zaštite u zvanju  mlađi savetnik – jedan izvršilac i poslovi arhive, zavođenja predmeta i ekspedicija pošte u zvanju saradnik- jedan izvršilac. U ostavljenom roku, a ni nakon proteka roka nije podneta nijedna prijava.

Članom 88. stavom 1.  tačka 1. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i članom 10. i 25. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, propisano je da interni konkurs nije uspeo ako nije bilo prijava na Internom konkursu.

Obzirom na navedeno ,da nije bilo podnetih prijava na internom konkursu, isti nije uspeo to je doneto rešenje kao u dispozitivu

Rešenje o neuspehu Internog konkursa objaviti na oglasnoj tabli i nainterne tprezentaciji opštine Bajina Bašta www.bajinabasta.rs.

Pravna pouka: Ovo rešenje je konačno.

 

Načelnik opštinske uprave

Zorka Radoičić

Obaveštenje o obavezi godišnjeg izveštavanja za lokalni registar izvora zagađivanja

Obaveštavamo sva privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike, čije aktivnosti dovode do zagađivanja životne sredine, u smislu emisija zagađujućih materija u vazduh, vode i tlo, kao i generisanja otpada da su, u skladu sa članom 75, stav 5,  Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“ br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11 – odluka US i 14/16), u obavezi da Opštini Bajina Bašta, Opštinskoj upravi opštine Bajina Bašta, Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko pravne poslove dostave podatke o zagađujućim materijama koje se emituju u životnu stredinu, radi unosa u Lokalni registar izvora zagađivanja, na način i u rokovima utvrđenim Zakonom.

Pravna lica koja ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta za određenu privrednu delatnost, kako je navedeno u Prilogu 1. – Lista 2. – Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za lokalne registre izvora zagađivanja – Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka („Službeni glasnik RS“ br. 91/10 i 10/13 i 98/16), u obavezi su da postupaju u skladu sa Pravilnikom i nadležnom organz dostave podatke o izvorima zagađivanja, vrstama, količinama, načinu i mestu ispuštanja zagađujućih materija u vazduh, vode i zemljište, kao i o količinama, vrsti, sastavu i načinu tretmana i odlaganja otpada, radi unosa u Lokalni registar izvora zagađivanja. Podatke za period od 1. januara do 31. decembra 2020. godine, potrebno je dostaviti nadležnom organu, najkasnije do 31. marta 2021. godine, na propisno i kompletno popunjenim, overenim i potpisanim obrascima, u

štampanoj formi, na adresu:

Opština Bajina Bašta,

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta,

Odeljenje za poslove urbanizma građevinarstva i imovinsko pravne poslove,

Dušana Višića 28,

31250 Bajina Bašta,

i u elektronskoj formi na E-mail: aleksandarmarkovicbb@yahoo.com

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji prema proceni odgovornog lica, a na osnovu klasifikacije prema Listi 2. iz Priloga 1. – Pravilnika, nisu u obavezi da dostave podatke o izvorima zagađivanja radi unosa u Lokalni registar izvora zagađivanja, potrebno je da nadležnom organu o tome dostave potpisanu i overenu Izjavu. Za dodatne inforacije u vezi Lokalnog registra izvora zagađivanja za teritoriju Bajine Bašte, možete se obratiti na telefon 031-862-366, lokal 103.

Veličina slova