*veliki fajlovi ispod su u .zip formatu, za čiji pregled Vam je potreban bilo koji program pomoću koga možete da raspakujete te datoteke i pregledate ih. Zbog veličine fajlova preporučeno je da to ne radite sa mobilnog telefona.
 • Plan generalne regulacije Bajine Bašte

  Plan generalne regulacije Bajine Bašte („Sl. list opštine Bajina Bašta“, br. 4/2011, 4-1/2011, 6/2014, 9/2016 i 8/2017)

  Prečišćen tekst

  Treće izmene i dopune PGR Bajine Bašte

  Grafički deo

 • Prostorni plan opštine Bajina Bašta

  Prostorni plan opštine Bajina Bašta (,,Sl. list opštine Bajina Bašta“, br. 10/2012 i 9/2016);

  Tekstualni deo

  Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

  Grafički prikaz

 • Plan generalne regulacije naselja Perućac

  Plan generalne regulacije naselja Perućac (,,Sl. list opštine Bajina Bašta“, br. 5/2011);

  Tekstualni deo

  Grafička dokumentacija

 • Plan detaljne regulacije reke Pilice

  Plan detaljne regulacije šire zone oko regulacije reke Pilice (,,Sl. list opštine Bajina Bašta“, br. 8/2020);

  Tekstualni deo

  Grafička dokumentacija

 • Plan detaljne sportsko rekreativnog centra u Bajinoj Bašti

  Plan detaljne regulacije sportsko rekreativnog centra u Bajinoj Bašti (,,Sl. list opštine Bajina Bašta“, br.8/2020);

  Tekstulani deo

  Grafička dokumentacija

 • Prostorni plan područja posebne namene NP ``Tara``

  Prostorni plan područja posebne namene Nacionalnog parka „Tara“ („Sl. glasnik RS“ br. 44/2020);

  Prostorni plan – tekstualni deo

  Referalne karte

  Detaljne razrade

 • Plan generalne regulacije područja Sokolina na Tari

  Plan generalne regulacije područja Sokolina na Tari (,,Sl. list opštine Bajina Bašta“, br. 2/2007);

  Tekstualni deo

  Grafička dokumentacija

 • Plan generalne regulacije područja Osluša na Tari

  Plan generalne regulacije područja Osluša na Tari (,,Sl. list opštine Bajina Bašta“, br. 2/2007);

  Tekstualni deo

  Grafička dokumentacija

 • Plan generalne regulacije područja Račanska Šljivovica na Tari

  Plan generalne regulacije područja Račanska Šljivovica na Tari (,,Sl. list opštine Bajina Bašta“, br. 2/2007);

  Tekstualni deo

  Grafička dokumentacija

 • Plan generalne regulacije područja Kaluđerske Bare

  Plan generalne regulacije područja Kaluđerske Bare na Tari (,,Sl. list opštine Bajina Bašta“, br. 2/2017 i 8/2020);

  Tekstualni deo

  Grafička dokumentacija

 • Plan detaljne regulacije tunela ispod Kadinjače

  Plan detaljne regulacije za tunel ispod prevoja Kadinjača na deonici državnog puta Dub – Dubci (,,Sl. list opštine Bajina Bašta“, br. 2/2019);

  Tekstualni deo

  Grafička dokumentacija

 • Plan detaljne regulacije ,,Omarska Vrela“ u Nacionalnom parku Tara

  Plan detaljne regulacije ,,Omarska Vrela“ u Nacionalnom parku Tara (,,Sl. list opštine Bajina Bašta“, br. 3/2017);

  Tekstualni deo

  Grafička dokumentacija

 • Plan detaljne regulacije MHE ``Ridovi``

  Plan detaljne regulacije MHE ,,Ridovi“ (,,Sl. list opštine Bajina Bašta“ br. 5/2017);

  Tekstualni deo

  Grafička dokumentacija

 • Plan detaljne regulacije MHE ,,Rogačica“

  Plan detaljne regulacije MHE ,,Rogačica“ (,,Sl. list opštine Bajina Bašta“ br. 9/2016);

  Tekstualni deo

  Grafička dokumentacija

 • Plan detaljne regulacije za izgradnju razvodnog postrojenja RP 400kV

  Plan detaljne regulacije za izgradnju razvodnog postrojenja RP 400kV uz postojeći kompleks trafostanice TS 220/35kV „Bajina Bašta“ (,,Sl. list opštine Bajina Bašta“ br. 2/2015);

  Tekstualni deo

  Grafička dokumentacija

 • Plan detaljne regulacije turističkog kompleksa Krnja Jela

  Plan detaljne regulacije turističkog kompleksa na kat. parceli br. 49 KO Konjska reka u Nacionalnom parku Tara, Krnja Jela – Mitrovac (,,Sl. list opštine Bajina Bašta“ br. 3/2011 i 8/2012);

  Tekstualni deo

  Grafička dokumentacija

 • Plan detaljne regulacije „Eko - art - sport centar“ Zaovine

  Plan detaljne regulacije „Eko-art-sport centar“ Zaovine (,,Sl. list opštine Bajina Bašta“ br. 2/2007);

  Tekstualni deo

  Grafička dokumentacija

 • Plan detaljne regulacije graničnog prelaza Bajina Bašta

  Plan detaljne regulacije graničnog prelaza Bajina Bašta (,,Sl. list opštine Bajina Bašta“ br. 2/10);

  Tekstualni deo

  Grafička dokumentacija

URBANISTIČKI PROJEKTI

Urbanistički projekat
za izgradnju poslovnog objekta na k.p.1668/5 KO Crvica, opština Bajina Bašta

Urbanistički projekat tekst

Urbanistički projekat grafika

Idejno rešenje

Dokumentacija

Potvrda

SPISAK IZDATIH DOZVOLA

Na osnovu člana 56. stav 6. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US i 50/13-odluka US), Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko pravne poslove opštine Bajina Bašta vodi službenu evidenciju i objavljuje spisak izdatih lokacijskih dozvola i u elektronskom obliku i dostupan je putem interneta:

Spisak izdatih rešenja o ozakonjenju za 2017. godinu

Spisak izdatih dozvola u postupku legalizacije u 2015

Spisak izdatih dozvola u postupku legalizacije u 2014

Spisak izdatih građevinskih dozvola u 2014

Spisak izdatih lokacijskih dozvola u 2014

Spisak izdatih građevinskih dozvola u 2013

Spisak izdatih lokacijskih dozvola u 2013

Veličina slova