Javna prezentacija urbanističkog projekta izgradnje višeporodičnog stambenog objekta

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 64/15)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

urbanističkog projekta za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na kat. parceli br. 881 K.O. Bajina Bašta,

opština Bajina Bašta

 1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od 03. do 10. juna 2019. godine, svakog radnog dana od 10 do 15 časova.
 2. Naručioci predmetnog Urbanističkog projekta su Marko Marković iz Gvozca, Maksimović Goran iz Rače i Marijana Brunec, Ul. Braće Ninčić br. 24, sve opština Bajina Bašta
 3. Urbanistički projekat urađen je od strane  preduzeća SGR „MODUL“ Užice, Ul. Kralja Petra I br. 112.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 10. juna 2019. godine.

Obaveštenje o stupanju na snagu odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Bajina Bašta

Poštovani korisnici javnih površina,

 

Obaveštavamo vas da je 1. januara 2019. godine, stupila na snagu Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Bajina Bašta („Sl. list opštine Bajina Bašta“, br. 11/2018).

Donošenju odluke prethodilo je donošenje Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018).

Najviši iznos naknade za korišćenje javne površine propisan je Zakonom.

Odlukom se utvrđuje visina naknade, olakšice, način dostavljanja i sadržaj podataka o korišćenju javne površine.

Kriterijum za propisivanje visine naknade su: vreme korišćenja prostora, zona u kojoj se nalazi prostor i tehničko-upotrebne karakteristike prostora.

Osnovica naknade za korišćenje prostora na javnoj površini je površina korišćenog prostora izražena u metrima kvadratnim (m²).

Odeljenje za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti, po osnovu pisanog zahteva, donosi rešenje kojim se odobrava zauzeće javne površine, u skladu sa opštinskom odlukom kojom se reguliše zauzeće javne površine.

Podaci o podnosiocu zahteva su:

-za pravno lice: naziv i adresa sedišta pravnog lica, poreski identifikacioni broj, matični broj i tekući račun;

-za fizička lica-preduzetnik: ime i prezime, naziv radnje sa adresom, poreski identifikacioni broj, matični broj radnje, tekući račun radnje, JMBG i adresa stanovanja fizičkog lica;

-podatke o ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na oslobađanje.

Naknadu za korišćenje javne površine,  prema površini korisnog prostora, srazmerno vremenu korišćenja tog prostora ili prema tehničko-upotrebnim karakteristikama objekta, utvrđuje Odeljenje za poslove finansija, budžeta i računovodstva, Odsek za naplatu javnih prihoda.

Obveznik naknade dužan je da utvrđenu obavezu po osnovu naknade plati do 15. u mesecu za prethodni mesec, a za mesece za koje je obaveza dospela u momentu uručenja rešenja u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

 

Opštinska uprava

Odeljenje za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti

Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja opštine Bajina Bašta (2019 – 2024) – Javni uvid

U skladu sa odredbama člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014–dr. zakon, 101/2016–dr. zakon i 47/2018), Odluke o izradi Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja opštine Bajina Bašta 01 broj: 320-4/2017 i Odluke o izmeni Odluke o izradi Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja opštine Bajina Bašta 01 broj 320-1/2019, Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, upućuje

 

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU STRATEGIJE POLjOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE BAJINA BAŠTA 2019-2024

 

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica u opštini Bajina Bašta da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja opštine Bajina Bašta za vremenski period od 2019. do  2024. godine, koja će trajati u periodu od 25. januara do 19. februara 2019. godine,  dostavljanjem primedbi, predloga i sugestija u pisanoj formi, lično na pisarnici ili poštom,  na adresu : Opština Bajina Bašta – Načelniku opštinske uprave, Ul. Dušana Višića broj 28, 31250 Bajina Bašta, ili elektronskom poštom na adresu ana.ilijasevic@bajinabasta.rs , zaključno sa 19.02.2019. godine.

Usmena javna rasprava o nacrtu Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja opštine Bajina Bašta za vremenski period od 2019. do  2024. godine  održaće se na dan 18. februara 2019. godine u sali SO Bajina Bašta,  Ul. Dušana Višića broj 28, Bajina Bašta, sa početkom u 11,00 časova.

Pozivaju se sva zainteresovana lica da prisustvuju i uzmu učešće u usmenoj javnoj raspravi.

 

                                                           OPŠTINSKA UPRAVA

NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE

Jelena Filipović

Anketa za poslovni sektor o korišćenju informacionih tehnologija i elektronskih usluga

Poštovani privrednici i preduzetnici,

Molimo vas da odvojite 15 minuta vašeg vremena za učešće u online anketi o korišćenju informacionih tehnologija i elektronskih usluga.

Ovo istraživanje ima strateški značaj na nivou Republike Srbije i podržava ga Vladina kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Vlada Švajcarske, u okviru programa Swiss PRO.

Vaši odgovori će nam pomoći da bolje odgovorimo na potrebe i zahteve korisnika elektronskih usluga lokalne samouprave.

Online anketa će biti dostupna do 10. decembra 2018. godine. Napominjemo da je upitnik potrebno popuniti odjednom, prema datom redosledu pitanja.

Zahvaljujemo vam se na učešću i doprinosu razvoju elektronske uprave u Republici Srbiji.

Anketa je na ovom linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnw8wffZVeEBKtb4n4bpDbRcNVd62e5USnvGzLkpueaVogYw/viewform

Anketa za građane o korišćenju informacionih tehnologija i elektronskih usluga

Poštovani građani,

Molimo vas da odvojite 15 minuta vašeg vremena za učešće u online anketi o korišćenju informacionih tehnologija i elektronskih usluga.

Ovo istraživanje ima strateški značaj na nivou Republike Srbije i podržava ga Vladina kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Vlada Švajcarske, u okviru programa Swiss PRO.

Vaši odgovori će nam pomoći da bolje odgovorimo na potrebe i zahteve korisnika elektronskih usluga lokalne samouprave.

Zahvaljujemo vam se na učešću i doprinosu razvoju elektronske uprave u Republici Srbiji.

Anketa je na ovom linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnw8wffZVeEBKtb4n4bpDbRcNVd62e5USnvGzLkpueaVogYw/viewform

Obaveštenje o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

Poštovani sugrađani,

dana 06.11. 2018. stupile su na pravnu snagu izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji. Donetim izmenama predviđeno je da građevinska dozvola važi 5 godina u kom roku je investitor dužan pribaviti upotrebnu dozvolu. Upotrebna dozvola ne može se izdati ako investitor nije potvrdio temelje i krovnu konstrukciju. Za sve objekte izgađene do 11. septembra 2009. godine rok za pribavljanje upotrebne dozvole je dve godine od stupanja izmena Zakona .

Takođe, istog dana stupile su na snagu  izmene i dopune Zakona o ozakonjenju objekata  koji je predvideo rok od 5 godina za ozakonjenje svih objekata u suprotnom zahtevi će nakon isteka roka biti odbijeni. Ovim se apeluje na investitore da rešavaju  svoja predhodna pitanja  ( imovinske odnose, saglasnosti i sl. ).

Kako su predmet ozakonjenja i objekti za koje postoje ranije  dozvole i odobrenja, a od kojih je odstupljeno u toku gradnje i radovi su izvedeni do 27. novembra 2015. godine, investitori  su dužni odmah  dostaviti svoju projektnu dokumentaciju i dozvolu –rešenje – odobrenje građevinskoj inspekciji radi sačinjavanja popisnog lista, donošenja rešenja i ulaska u postupak ozakonjenja.

Poštovani sugrađani, molim vas da svi zajedno uzmemo učešća i do kraja privedemo postupke izdavanja upotrebnih dozvola kao i ozakonjenja objekata i izbegnemo postupke uklanjanja nezakonito izgrađenih objekata.

NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE

Jelena   Filipović

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju zgrade trgovine

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 64/15)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

urbanističkog projekta za izgradnju zgrade trgovine na kat. parceli br. 1010 ko Bajina Bašta, opština Bajina Bašta

 1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od 09.do 16. novembra 2018. godine, svakog radnog dana od 10 do 15 časova.
 2. Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je Blagojević Snežana iz Bajine Bašte, ul. Šumarska br. 2.
 3. Urbanistički projekat urađen je od strane biroa za projektovanje „PRO-NES“, B. Bašta, Trg D. Jerkovića 10.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 16. novembra 2018. godine.

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju stambenog i pomoćnog objekta

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 64/15)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

urbanističkog projekta za izgradnju stambenog i pomoćnog objekta na kat. parceli br. 1079/41 ko Konjska Reka, opština Bajina Bašta

 1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od 06.do 13. novembra 2018. godine, svakog radnog dana od 10 do 15 časova.
 2. Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je ĐURIĆ MARKO, Zaovine br. 236, Bajina Bašta.
 3. Urbanistički projekat urađen je od strane preduzeća „POLITBIRO“ doo Užice, Ul. Beogradska 31, Užice.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 13. novembra 2018. godine.

Javna prezentacija urbanističkog projekta dogradnje višeporodičnog stambenog objekta

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 64/15)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

dogradnje višeporodičnog stambenog objekta u ulici Rajka Tadića 33, na k.p.br. 751/13 K.O. Bajina Bašta,

opština Bajina Bašta

 1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od do 09. oktobra 2018. godine, svakog radnog dana od 10 do 15 časova.
 2. Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je Đokić Darko, Solotuša, opština Bajina Bašta.
 3. Urbanistički projekat urađen je od strane „AG BIRO“ doo – Užice, ul. Kurlagina 10, Užice, odgovorni urbanista Nevenka Petrović, dipl. inž. arh.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 09. oktobra 2018. godine.

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju stambenog objekta za potrebe seoskog domaćinstva

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 64/15)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU STAMBENOG OBJEKTA ZA POTREBE SEOSKOG DOMAĆINSTVA NA KAT. PARCELI BR. 1284/6 KO ZAOVINE, VEŽANjA, OPŠTINA BAJINA BAŠTA

 1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od 21. do 28.avgusta 2018. godine, svakog radnog dana od 10 do 15 časova.
 2. Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je Jasmina Stanković iz Zaovina br. 353.
 3. Urbanistički projekat urađen je od strane preduzeća „EKO URBO PLAN“ doo Užice, Ul. Nikole Pašića 38b.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 28. avgusta 2018. godine.

Veličina slova