Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju hladnjače

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i čl. 88. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU HLADNjAČE NA KAT. PARCELI BR. 2045/1 SA SAOBRAĆAJNIM PRIKLjUČKOM NA DRŽAVNI PUT 2A REDA BR.170 NA KAT. PARCELI BR. 2607 PREKO KAT. PARCELE BR. 2045/4, SVE KO CRVICA

 1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od do 09. jula 2021. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.
 2. Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je preduzeće „SIROGOJNO COMPANY” DOO, Sirogojno.
 3. Urbanistički projekat urađen je od strane preduzeća „AG biro“ doo Užice, Ul. Kurlagina 10, Užice, odgovorni urbanista Ana Papić, dipl. inž. arh., licenca br. 200 0716 04.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 09. jula 2021. godine.

Poziv za javnu raspravu o nacrtu izmena plana javnih investicija opštine Bajina Bašta za 2021. godinu

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica u opštini Bajina Bašta da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu izmena Plana javnih  investicija opštine Bajina Bašta za 2021. godinu, koja će trajati u periodu od  17.juna do 02. jula 2021. godine, dostavljanjem primedbi, predloga i sugestija u pisanoj formi na adresu: Opština Bajina Bašta-Opštinskom veću, Ul. Dušana Višića broj 28, 31250 Bajina Bašta, ili elektronskom poštom na adresu: sobb@mts.rs.

Usmena javna rasprava o nacrtu izmena Plana javnih investicija opštine Bajina Bašta za 2021. godinu održaće se na dan 01. jula 2021. godine, u sali opštine Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića broj 28, Bajina Bašta, sa početkom u 10,00 sati.Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju i uzmu učešće u usmenoj javnoj raspravi.

                                                                                    PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA

                                                                                               PREDSEDNICA OPŠTINE

                                                                                                      Vesna Đurić

Javni poziv za dodelu slobodnih stanova u zgradama socijalnog stanovanja

Na osnovu člana 8. Pravilnika o socijalnom stanovanju u zaštićenim uslovima na teritoriji opštine Bajina Bašta ( Sl.list opštine Bajina Bašta , 05/2021) i predloga direktora CSR Bajina Bašta, broj 5510-168 od 27.05.2021.godine ,stručni tim CSR Bajina Bašta, raspisuje

JAVNI POZIV

za dodelu slobodnih stanova u zgradama socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima ,ulica Radnička broj 3., Bajina Bašta na korišćenje po osnovu usluge socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima.

Preuzmite celokupni Javni poziv …

Rešenje o neuspehu internog konkursa

Na osnovu člana 88. stav 1. tačka 1. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“,broj 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-dr.zakon i 86/2019-dr.zakon), člana 10 i 25 . Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeniglasnik RS“, broj 95/16),  načelnik opštinske uprave opštine  Bajina Bašta, donosi

REŠENjE O NEUSPEHU INTERNOG KONKURSA

            Interni konkurs za popunu slobodnih  izvršilačkih  radnih  mesta: poslovi izvršenja sa tekućih računa iz oblasti boračko – invalidske zaštite u zvanju  mlađi savetnik – jedan izvršilac i poslovi arhive, zavođenja predmeta i ekspedicija pošte u zvanju saradnik- jedan izvršilac,  oglašen internim konkursom nije uspeo jer po istom nije bilo podnetih prijava.

OBRAZLOŽENjE

            Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, raspisala je dana 14.05.2021. godine pod brojem 01 broj 111-5/2021-3  interni konkurs za popunjavanje slobodnih izvršilačkih  radnih  mesta: poslovi izvršenja sa tekućih računa iz oblasti boračko – invalidske zaštite u zvanju  mlađi savetnik – jedan izvršilac i poslovi arhive, zavođenja predmeta i ekspedicija pošte u zvanju saradnik- jedan izvršilac. U ostavljenom roku, a ni nakon proteka roka nije podneta nijedna prijava.

Članom 88. stavom 1.  tačka 1. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i članom 10. i 25. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, propisano je da interni konkurs nije uspeo ako nije bilo prijava na Internom konkursu.

Obzirom na navedeno ,da nije bilo podnetih prijava na internom konkursu, isti nije uspeo to je doneto rešenje kao u dispozitivu

Rešenje o neuspehu Internog konkursa objaviti na oglasnoj tabli i nainterne tprezentaciji opštine Bajina Bašta www.bajinabasta.rs.

Pravna pouka: Ovo rešenje je konačno.

 

Načelnik opštinske uprave

Zorka Radoičić

Obaveštenje o obavezi godišnjeg izveštavanja za lokalni registar izvora zagađivanja

Obaveštavamo sva privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike, čije aktivnosti dovode do zagađivanja životne sredine, u smislu emisija zagađujućih materija u vazduh, vode i tlo, kao i generisanja otpada da su, u skladu sa članom 75, stav 5,  Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“ br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11 – odluka US i 14/16), u obavezi da Opštini Bajina Bašta, Opštinskoj upravi opštine Bajina Bašta, Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko pravne poslove dostave podatke o zagađujućim materijama koje se emituju u životnu stredinu, radi unosa u Lokalni registar izvora zagađivanja, na način i u rokovima utvrđenim Zakonom.

Pravna lica koja ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta za određenu privrednu delatnost, kako je navedeno u Prilogu 1. – Lista 2. – Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za lokalne registre izvora zagađivanja – Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka („Službeni glasnik RS“ br. 91/10 i 10/13 i 98/16), u obavezi su da postupaju u skladu sa Pravilnikom i nadležnom organz dostave podatke o izvorima zagađivanja, vrstama, količinama, načinu i mestu ispuštanja zagađujućih materija u vazduh, vode i zemljište, kao i o količinama, vrsti, sastavu i načinu tretmana i odlaganja otpada, radi unosa u Lokalni registar izvora zagađivanja. Podatke za period od 1. januara do 31. decembra 2020. godine, potrebno je dostaviti nadležnom organu, najkasnije do 31. marta 2021. godine, na propisno i kompletno popunjenim, overenim i potpisanim obrascima, u

štampanoj formi, na adresu:

Opština Bajina Bašta,

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta,

Odeljenje za poslove urbanizma građevinarstva i imovinsko pravne poslove,

Dušana Višića 28,

31250 Bajina Bašta,

i u elektronskoj formi na E-mail: aleksandarmarkovicbb@yahoo.com

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji prema proceni odgovornog lica, a na osnovu klasifikacije prema Listi 2. iz Priloga 1. – Pravilnika, nisu u obavezi da dostave podatke o izvorima zagađivanja radi unosa u Lokalni registar izvora zagađivanja, potrebno je da nadležnom organu o tome dostave potpisanu i overenu Izjavu. Za dodatne inforacije u vezi Lokalnog registra izvora zagađivanja za teritoriju Bajine Bašte, možete se obratiti na telefon 031-862-366, lokal 103.

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju pravoslavne crkve „Sveti Vasilije Ostroški“ u Pilici

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i čl. 88. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

urbanističkog projekta za izgradnju

PRAVOSLAVNE CRKVE „SVETI VASILIJE OSTROŠKI“ U PILICI

NA KAT. PARCELAMA BR. 2958, 2959-DEO i 2966/2-DEO KO PRIDOLI

OPŠTINA BAJINA BAŠTA

 1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od 09. do 16. oktobra 2020. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.
 2. Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je Mesna zajednica Pilica, opština Bajina Bašta.
 3. Urbanistički projekat urađen je od strane preduzeća „POLITBIRO“ doo Užice, Ul. Beogradska 31, Užice, odgovorni urbanista Milenka Janković, dipl. inž. arh., licenca br. 200 0246 03.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 16. oktobra  2020. godine.

Zaključak štaba za vanredne situacije 01.09.2020

Predsednik opštine Bajina Bašta, na osnovu člana 39, stav 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama ( „Sl.glasnik RS“ broj 87/2018), a na predlog opštinskog štaba za vanredne situacije, na vanrednoj sednici održanoj dana 01.09.2020. godine u 09.00 čsova, donosi:

ODLUKU

UKIDA se vanredna situacija za teritoriju dela opštine Bajina Bašta, koja je proglašena Odlukom 06 br.8-2/2020-26 od 29.06.2020. godine i to u sledećim mesnim zajednicama:

 1. Bačevci
 2. Okletac
 3. Gvozdac
 4. Ovčinja
 5. Pašina Ravan
 6. Zarožje

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                              PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                   Radomir Filipović

Veličina slova