Obaveštenje o uvidu u birački spisak za područje opštine Bajina Bašta za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije

Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ( „Sl.glasnik RS“, broj 104/2009 i 99/2011), tačke 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Sl.glasnik RS“, broj 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021 i 16/2022), Opštinska uprava opštine Bajina Bašta daje

OBAVEŠTENjE

            Opštinska uprava opštine Bajina Bašta izlaže na javni uvid deo biračkog spiska za područje opštine Bajina Bašta za izbore za narodne poslanike Narodne Skupštine Republike Srbije, raspisane za 17. decembar 2023.godine.

Deo biračkog spiska se izlaže na taj način što se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građanina omogućava provera da li je upisan u birački spisk i da li su upisani podaci tačni.

Građani opštine Bajina Bašta mogu izvršiti uvid u jedinstveni birački spisak i tražiti upis, brisanje, ispravku, izmenu ili dopunu jedinstvenog biračkog spiska svakog radnog dana od 7:00-16:00 časova i subotom i nedeljom u vremenu od 10:00-13:00 časova u matičnoj službi Opštinske uprave Bajina Bašta, ulaz 2, soba broj 1. Uvid u birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnom sajtu Ministarstva za državnu upravu i loklanu samoupravu www.mduls.gov.rs, na zvaničnom sajtu opštine Bajina Bašta,www.bajinabasta.rs, na zvaničnom sajtu Republičke izborne komisije www.rik.parlament.gov.rs.

Uz zahtev za promene u jedinstvenom biračkom spisku prilažu se potrebni dokazi.

Obaveštavaju se i maloletna lica koja postaju punoletna i stiču biračko pravo najkasnije na dan izbora 17. decembra 2023.godine da mogu izvršiti proveru ličnih podataka upisanih u birački spisak.

Proveru ličnih podataka upisanih u birački spisak imaju i interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Bajina Bašta.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Građani mogu najkasnije do 25. novembra 2023. godine u 24:00 časova podneti Opštinskoj upravi prema mestu boravišta zahtev da se u birački spisak upiše podatak o tome da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji. Podatak da  će birač glasati prema mestu boravišta u zemlji ( izabrano mesto glasanja), odnosno prema mestu boravišta u inostranstvu, ne može se menjati do okončanja izbornog postupka.

Birači koji imaju boravište u inostranstvu obaveštavaju se preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije da do 25. novembra 2023.godine u 24:00 časova mogu Opštinskoj upravi po mestu prebivališta u zemlji podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.

Nakon zaključenja biračkog spiska 01. decembra 2023. godine u 24:00 časa najkasnije do 13. decembra 2023.godine u 24:00 časa, zahtev za promenu podnosi se Opštinskoj upravi ili neposredno Ministarstvu za državnu i lokalnu samoupravu u Beogradu, koje odlučuje po zahtevu za građane sa prebivalištem, odnosno za interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Bajina Bašta.

01 broj 013-11/2023

01.11.2023.godine

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta

 

                                                                                                     Načelnik Opštinske uprave

                                                                                                                    Zorka Radoičić

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Bajina Bašta

Na osnovu čl. 4. i 83. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016, 113/2017, 95/2018,113/2017 – dr.zakon i 114/2021) i člana i 7.  Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 95/2016 i 12/2022), oglašava se

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih  radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Bajina Bašta

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, u Bajinoj Bašti, ul. Dušana Višića br. 28.

II Radna mesta koja se popunjavaju

 1.  Komunalni inspektor

Zvanje: Savetnik                                                                                       broj službenika: 1

Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor nad zakonitošću rada komunalnih organizacija i postupaka građana, preduzetnika i pravnih lica u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata.

Vrši nadzor nad sprovođenjem propisa koji se odnose na korisnike i davaoce komunalnih usluga u pogledu uslova i načina korišćenja i davanja usluga. Uređivanje i održavanje objekata i javnih površina, prati javnu higijenu, uređenje opštine, javnih zelenih površina, javne rasvete, snabdevanje naselja vodom i odvođenje otpadnih voda, snabdevanje toplotnom energijom, iznošenje i deponovanje smeća, sahranjivanje, groblja, kafilerije, dimničarske usluge, delatnosti pijaca, čistoću javnih površina, prodaju poljoprivrednih i drugih proizvoda van pijačnog prostora, uređenje gradilišta, raskopavanje ulica i drugih javnih površina, lepljenje plakata na zabranjenim mestima i druge poslove komunalne higijene.

Donosi rešenja i stara se o izvršenju donetih rešenja, podnosi prekršajne prijave i preduzima mere za uklanjanje stvari i predmeta sa javnih površina, obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti, kao i druge poslove koje mu odredi rukovodilac odeljenja i načelnik Opštinske uprave.

Shodno prirodi delatnosti i organizaciji rada, a radi racionalnijeg korišćenja radnog vremena i izvršavanju odrećenog posla, na ovim poslovima vrši se preraspodela radnog vremena.Preraspodela radnog vremena vrši se tako da ukupno radno vreme zaposlenog u periodu od šest meseci u toku kalendarske godine u proseku ne bude duže od punog radnog vremena.

Uslovi : stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti društvenog ili prirodnog smera na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet), položen ispit za inspekore kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

 1. Opštinski turistički inspektor

Zvanje: Savetnik                                                                               broj službenika: 1

Opis poslova:  proverava da li su ispunjeni propisani uslovi za obavljanje delatnosti i pružanje usluga uređenih ovim zakonom; utvrđuje identitet zaposlenih kod privrednih društava, preduzetnika, drugog pravnog lica ili stranog pravnog lica, koja obavljaju delatnost i pružaju usluge uređene ovim zakonom, uvidom u ličnu ispravu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom; utvrđuje identitet lica koje obavlja ugostiteljsku delatnost u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu uvidom u ličnu ispravu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom; pregleda prostorije u kojima se obavlja delatnost i pružaju usluge, ugovore, evidencije, isprave i drugu dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje zakonitosti poslovanja privrednih društava, preduzetnika ili ogranka drugog domaćeg ili stranog pravnog lica, kao i fizičkih lica koja obavljaju delatnost i pružaju usluge uređene ovim zakonom; vrši uvid u ugovore iz člana 74. stav 1. i člana 77. stav 1. ovog zakona; vrši proveru izdatog rešenja o razvrstavanju u kategoriju objekata iz člana 68. st. 6. i 7. ovog zakona; proverava naplatu i uplatu boravišne takse, uvidom u evidenciju gostiju i drugu prateću dokumentaciju; proverava isticanje i pridržavanje propisanog radnog vremena u ugostiteljskim objektima; proverava ispunjenost uslova i rokova usaglašenosti ugostiteljskih objekata sa aktom iz člana 114. ovog zakona; zahteva sudski nalog za pretres stambenog ili pratećeg prostora kod saznanja da se u tom prostoru obavlja delatnost ili pružaju usluge u slučaju kada se vlasnik ili korisnik prostora protivi vršenju inspekcijskog nadzora; zahteva asistenciju policije, odnosno komunalne policije, ako osnovano proceni da je to potrebno prema prilikama određenog slučaja; obavesti nadležni organ jedinice lokalne samouprave o utvrđenoj proceni usaglašenosti objekata iz člana 114. ovog zakona; donosi rešenja o zauzeću javne površine, odlučuje o zahtevima za eshmaciju;preduzme i druge propisane mere predviđene zakonom.

Vrši poslove koji se odnose na: uređenje, razvoj i obavljanje komunalne delatnosti, snabdevanje vodom i toplotnom energijom,  održavanje čistoće, komunalne higijene, prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda, održavanje grobalja i pružanje pogrebnih usluga, održavanje ulica i saobraćajnica, gradskog i prigradskog prevoza putnika; vrši nadzor nad radom vršioca komunalne delatnosti kojima je povereno obavljanje komunalne delatnosti  osnivanjem javnog preduzeća; obavlja poslove sprovođenje i izrada izveštaja o izjašnjavanju korisnika komunalnih usluga o kvalitetu pružanja komunalnih usluga od strane vršilaca komunalnih delatnosti;

Uslovi:stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti društvenog ili prirodnog smera na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i ispit za inspektora, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet) kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

 1. Poslovi prijema poreskih prijava i utvrđivanje lokalnih poreskih obaveza i naknada za obveznike koji ne vode poslovne knjige

Zvanje: Saradnik                                                                              broj službenika: 1

Opis poslova: vrši kontrolu i zavođenje poreskih prijava obveznika koji ne vode poslovne knjige; administrira boravišne takse, vrši obračun naknada za zauzeće javne površine fizičkim licima, vrši izradu uverenja  u različite svrhe, izdaje upit stanja poreskim obveznicima, knjiži rešenja poreza na imovinu, vrši preknjižavanje uplata i arhivira dokumentaciju; obavlja druge  poslove po nalogu  rukovodioca odseka, odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

Uslovi:           stečeno visoko obrazovanje u okviru obrazovno-naučnog polja ekonomske ili pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet) kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.“

 

 1. Poslovi u oblasti puteva

  Zvanje: Mlađi saradnik                                          broj službenika: 1

Opis poslova:obavlja poslove koordinatora između naručioca i izvođača prilikom realizacije projekata na izgradnji i rekonstrukciji objekata; stara se o blagovremenoj dinamici realizacije projekta u skladu sa definisanim rokovima; izrađuje dinamičke planove ostvarenja investicija; ostvaruje komunikaciju sa izvođačima radova i stručnim nadzorom; prati realizaciju izvođenja građevinskih radova i učestvuje u prijemu obavljenih radova; učestvuje u radu tehničke komisije za prijem objekata; obavlja poslove iz Odluke o građevinskom zemljištu, izrađuje predlog programa otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini; vrši poslove praćenja održavanja ulica, trotoara i nekategoorisanih puteva nadzorom nad radom JP kome je povereno obavljanje komunalne delatnosti u skladu sa Opštiskom odlukom overom dnevnika rada –situacija, vrši kontrolu rada i svih ostalih izvođača radova kojima su isti povereni od strane opštine; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz arhitekture ili građevinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine, završen pripravnički staž ili najmanje pet godina provedenih u radnom odnosu kod poslodavca određenog zakonom kojim se reguliše položaj zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet) kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta, položen državni stručni ispit,  poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet) kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.“

 

 1.  Knjigovođa trezora

Zvanje: Viši referent                                                        broj službenika: 1

Opis poslova: Vodi glavnu knjigu trezora; vođenje poslovnih knjiga sa evidencijom za svakog direktnog i indirektnog korisnika budžetskih sredstava; usaglašavanje poslovnih knjiga sa korisnicima budžeta; usaglašavanje poslovnih knjiga sa upravom za trezor; formira knjigovodstvenu dokumentaciju, proverava računsku, formalnu i suštinsku ispravnost primljene dokumentacije i odlaže istu; rši elektronsko plaćanje; vrši kontiranje i knjiženje svih poslovnih promena u okviru računa trezora. Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

Uslovi: srednje četvorogodišnje obrazovanje ekonomskog smera, položen državni stručni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet) kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

6.Građevinski inspektor          

Zvanje: Saradnik                                                                         broj službenika:1

Opis poslova: vrši nadzor nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, koji se odnose na projektovanje, građenje i rekonstrukciju objekata  u visokogradnji, niskogradnji i gradnji drugih objekata; na izvođenje pojedinih građevinskih radova na tim objektima i građenje objekata na propisan način; priprema predlog rešenja, nalaže mere i stara se za za njihovo sprovođenje; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno krivične prijave i prijave za privredne prestupe; sarađuje sa republičkim inspekcijama i drugim organima i organizacijama u cilju efikasnijeg obavljanja nadzora; vodi evidencije propisane za građevinsku inspekciju, radi izveštaje za Skupštinu opštine, Opštinsko veće i nadležne republičke organe. Obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika Opštinske uprave i rukovodioca odeljenja.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz arhitekture ili građevinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora,  najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet) kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.“

7.Kancelarijski poslovi u građevinarstvu

Zvanje: Viši referent                                       broj službenika: 1

Opis poslova: preuzima poštu preko dostavne knjige od pisarnice, uručivanje izvršiocima na obradu, razdužuje okončane predmete u jedinstvenoj dostavnoj knjizi i iste upućuje pisarnici radi arhiviranja, vrši ekspediciju pošte upisivanjem u knjigu radi dostave, prima i raspoređuje dostavnice; Obavlja druge poslove po nalogu rukovodioca odeljenja i Načelnika opštinske uprave.

Uslovi: stečeno srednje obrazovanje društvenog ili ekonomskog smera u četvorogodišnjem trajanju, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

 

Predviđeno članom 17. tačka 32, 39a, 50, 57, 58, 69 i 70 a. Pravilnika o organizaciji  i  sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Bajina Bašta i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Bajina Bašta 01 broj 14/2022, 15/2022 i 1/2023.

III U izbornom postupku proveravaju se:

 1. Provera opštih funkcionalnih kompetencija za sva radna mesta:

– Organizacija i rad organa lokalne samouprave u Republici Srbiji – provera će se vršiti usmenim putem

– Digitalna pismenost – provera će se vršiti praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o znanju rada na računaru

– Poslovna komunikacija – provera će se vršiti usmenim putem

Napomena:

U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost”, ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želi da na osnovu toga bude oslobođen testiranja kompetencije „Digitalna pismenost“, neophodno je da uz prijavu dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li prihvata dokaz umesto provere kompetencije putem testa.

 1. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to: 

Za radno mesto pod red. br. 1:

1.Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i osnove upravnih sporova, osnove kaznenog prava i kaznenih postupaka, osnove prekršajnog prava i prekršajni postupak, osnove privrednog prava i privrednog poslovanja, postupak inspekcijskog nadzora i metode analize rizika, funkcionalni jedinstveni informacioni sistem, osnove veština komunikacije, konstruktivnog rešavanja konflikata i upravljanja stresom, kodeks ponašanja i etike inspektora) – proveravaće se usmeno.

2.Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto iz nadležnosti i organizacije organa – Statut opštine Bajina Bašta – proveravaće se usmeno

 1. Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto – propisi iz delokruga rada radnog mesta – Zakon o komunalnim delatnostima – proveravaće se usmeno

Za radno mesto pod red. br. 2:

1.Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i osnove upravnih sporova, osnove kaznenog prava i kaznenih postupaka, osnove prekršajnog prava i prekršajni postupak, osnove privrednog prava i privrednog poslovanja, postupak inspekcijskog nadzora i metode analize rizika, funkcionalni jedinstveni informacioni sistem, osnove veština komunikacije, konstruktivnog rešavanja konflikata i upravljanja stresom, kodeks ponašanja i etike inspektora) – proveravaće se usmeno.

2.Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto iz nadležnosti i organizacije organa – Statut opštine Bajina Bašta – proveravaće se usmeno

 1. Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto – propisi iz delokruga rada radnog mesta – Zakon o turizmu Odluka o radnom vremenu na teritorije opštine Bajina Bašta

– proveravaće se usmeno

Za radno mesto pod red. br. 3:

1.Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada administrativno-tehnički poslovi metode i tehnike prikupljanja podataka radi dalje obrade;tehnike evidentiranja i ažuriranja podataka u relevantnim bazama podataka;tehnike izrade potvrda i uverenja o kojima se vodi službena evidencija;tehnike pripreme materijala radi daljeg prikazivanja i upotrebe;metode vođenja internih i dostavnih knjiga.– proveravaće se usmeno.

2.Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto iz nadležnosti i organizacije organa – Statut opštine Bajina Bašta – proveravaće se usmeno

 1. Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto – propisi iz delokruga rada radnog mesta – Uredba o budžetskom računovodstvu, Pravilnik o sistemu izvršenjabudžeta autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, Pravilnik o poreskom računovodstvu– proveravaće se usmeno

 

Za radno mesto pod red. br.4:

1.Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada stručno-operativni poslovi metode i tehnike opservacije, prikupljanja i evidentiranja podataka; tehnike obrade i izrade pregleda podataka;metode analize i zaključivanja o stanju u oblasti;postupak izrade stručnih nalaza;metode i tehnike izrade izveštaja na osnovu određenih evidencija;tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata.

2.Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto iz nadležnosti i organizacije organa – Statut opštine Bajina Bašta – proveravaće se usmeno

 1. Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto – propisi iz delokruga rada radnog mesta – Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o putevima usmeno

Za radno mesto pod red. br.5:

1.Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada  finansijsko-materijalni poslovi,

budžetski sistem, terminologija, standardi, metode i procedure iz oblasti budžetskog računovodstva i izveštavanja; postupak izvršenja budžeta; relevantni softveri.

2.Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto iz nadležnosti i organizacije organa – Statut opštine Bajina Bašta – proveravaće se – usmeno

 1. Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto – propisi iz delokruga rada radnog mesta – Zakon o finansiranju lokalne samoupraveusmeno

Za radno mesto pod red. br.6:

1.Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada  inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i osnove upravnih sporova, osnove kaznenog prava i kaznenih postupaka, osnove prekršajnog prava i prekršajni postupak, osnove privrednog prava i privrednog poslovanja, postupak inspekcijskog nadzora i metode analize rizika, funkcionalni jedinstveni informacioni sistem, osnove veština komunikacije, konstruktivnog rešavanja konflikata i upravljanja stresom, kodeks ponašanja i etike inspektora) 2.Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto iz nadležnosti i organizacije  organa – Statut opštine Bajina Bašta, Plan generalne regulacije opštine Bajina Bašta, Prostorni plan opštine Bajina Bašta, planovi  detaljnih regulacija za područja Sokolina, Osluša, reke Pilice i dr– proveravaće se usmeno

 1. Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto – propisi iz delokruga rada radnog mesta – Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o ozakonjenju objekta, Zakon o stanovanju i održavanju zgrada i drugi podzakonski aktiusmeno

 

Za radno mesto pod red. br.7:

1.Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada administrativno-tehnički poslovi, kancelarijsko poslovanje;metode i tehnike prikupljanja podataka radi dalje obrade; tehnike evidentiranja i ažuriranja podataka u relevantnim bazama podataka; tehnike izrade potvrda i uverenja o kojima se vodi službena evidencija tehnike pripreme materijala radi daljeg prikazivanja i upotrebe; metode vođenja internih i dostavnih knjiga.– proveravaće se usmeno.

2.Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto iz nadležnosti i organizacije  organa – Statut opštine Bajina Bašta,– proveravaće se usmeno

 1. Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto – propisi iz delokruga rada radnog mesta – Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o kancelarijskom poslovanjuusmeno

3) Intervju sa komisijom: Na završni razgovor, u cilju procene motivacije za rad na radnom mestu, mogućih doprinosa na radu i prihvatanja vrednosti organa, konkursna komisija poziva samo kandidate koji su prošli usmenu proveru, odnosno kandidate koje su svi članovi konkursne komisije u svim oblicima provere vrednovali ocenom „delimično zadovoljava“ (2) ili „zadovoljava“ (3).

IV Mesto rada:

Opština Bajina Bašta, Opštinska uprava, ul. Dušana Višića br.28.

V Rok za podnošenje prijave na interni konkurs je 8 dana i počinje da teče 18.09.2023. godine, kao dana objavljivanja na internet prezentaciji opštine Bajina Bašta, i ističe 26.9.2023. godine

VI Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Aleksandra Kovački, telefon: 0698259242.

VII Adresa na koju se podnosi prijava za interni konkurs:

Opština Bajina Bašta – Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28, ili preko pisarnice Opštinske uprave opštine Bajina Bašta,sa naznakom: „za interni konkurs“ – navesti naziv i broj ranog mesta naznačen u tekstu interng konkursa.
VIII Datum oglašavanja: 18.9.2023. godine na internet prezentaciji opštine Bajina Bašta i oglasnoj tabli opštine Bajina Bašta.

IX Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs:

– prijava, overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima dostavljaju original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu – za slučaj da se u uslovima traži naučna oblast pravnih nauka ili društveno-humanističkih nauka); uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojim se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo); original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili rešenje da je službenik neraspoređen i dokaz o znanju rada na računaru, odnosno digitalnoj pismenosti (sertifikati, potvrde i drugi pisani dokazi), ukoliko isti poseduju.

Odredbom čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16, 95/2018 – autentično tumačenje i 2/2023 – odluka US) propisano je, pored ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima i uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

Izjava se može preuzeti sa sajta opštine Bajina Bašta.

X Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata, odnosno kompetencija u izbornom postupku: sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, naznačene veštine i znanja, odnosno kompetencije, biće proverene u prostorijama Opštine Bajina Bašta, u Bajinoj Bašti, ul. Dušana Višića br. 28, dana 27.09.2023. godine sa početkom od 11 sati o čemu će kandidati biti obavešteni telefonskim putem ili elektronskom poštom na brojeve ili adrese koje su naveli u prijavi.

XI Pravo učešća na internom konkursu:

Na internom konkursu mogu da učestvuju službenici  zaposleni na neodređeno vreme u svim organima, službama i organizacijama iz člana 1. st. 1. i 2. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave kod poslodavca koji oglašava interni konkurs.

Pravo učešća na internom konkursu imaju službenici u istom zvanju ili službenici koji ispunjavaju uslove za napredovanje u zvanje u koje je razvrstano radno mesto koje se popunjava.

Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene.

Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane načelnika Opštinske uprave opštine Bajina Bašta Rešenjem broj 111-1-4

/2023 od 18.09.2023. godine.

Ovaj oglas objavljen je na internet prezentaciji opštine Bajina Bašta i oglasnoj tabli Opštine Bajina Bašta dana 18.9.2023. godine.

N A Č E L N I K

Zorka Radoičić

Obaveštenje o tretiranju ambrozije

Obaveštavamo Vas da u petak 18.08.2023. godine PSSS Užice obavlja tretman suzbijanja ambrozije herbicidima. Tretman će se obaviti na deonici magistralnog puta Kadinjača – Pilica – Bajina Bašta – Perućac u oba smera, širine do 2m pored puta. Početak suzbijanja je od 9 časova do obavljenog posla.

Opštinska uprava

Odeljenje za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti

Obaveštenje o održavanju javnih okupljanja i aktivnosti, kao i korišćenja muzičkih uređaja na otvorenom

Poštovani vlasnici ugostiteljskih radnji,

Obaveštavamo vas

“Na otvorenom prostoru, u baštama otvorenog i zatvorenog tipa ugostiteljskog objekta, na spoljnim otvorima objekata (vratima, prozorima, ventialcionim otvorima, tendama i slično), kao i u ugostiteljskim objektima unutar stambeno-poslovnih centara i u njihovoj neposrednoj blizini, zabranjeno je postavljati zvučne kutije i organizovati muzički program.

 Na javnim prostorima, u danima održavanja Drinske regate, kao i obeležavanja Dana opštine, državnih i verskih praznika, mogu se organizovati muzički programi, koncerti i javne manifestacije tako da se muzika koja se emituje posredstvom elektro-akustičnih uređaja može koristiti isključivo na osnovu prethodno pribavljenog odobrenja, koje u formi rešenja izdaje inspektor za zaštitu životne sredine.

Organizator javnih skupova i aktivnosti je dužan da u skladu sa ovom Odlukom podnese zahtev inspektoru za zaštitu životne sredine, a najkasnije 10 dana pre dana predviđenog za održavanje skupa ili organizovanja aktivnosti.”

Opštinska uprava

Odeljenje za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti

Obaveštenje o komunalnom redu i održavanju čistoće

Poštovani sugrađani,

Rekonstrkcijom gradskog Trga i pešačkog dela Ulice kneza Milana Obrenovića, dobili smo lepo uređen prostor javne namene,

Stoga je potrebno, da sve površine javne namene koristimo u skladu sa njihovom namenom, odnosno:

-Da ih ne oštećujemo i prljamo, već održavamo čistoću na njima i čuvamo ih, i ne bacamo i ostavljamo bilo kakav otpad ili izvodimo bilo kakve radnje kojima se oštećuje ili prlja površina javne namene.

Deo javnog prostora, predstavljaju i javne zelene površine i njih trebamo koristiti u skladu sa njihovom namenom, odnosno ne trebamo oštećivati travnjak, ozleđivati debla, koru i korenje na bilo koji način.

Hvala na saradnji!

Opštinska uprava

Odeljenje za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti

Poziv fizičkim licima da izvrše kategorizaciju ugostiteljskih objekata u kojima pružaju usluge smeštaja

Zakonom o ugostiteljstvu (,,Sl. glasnik RSˮ, br. 17/2019) propisana je obaveza ugostitelja koji pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i objektima seoskog turističkog domaćinstva, da izvrši kategorizaciju tih objekata.

Zahtev za kategorizaciju se podnosi preko eTuriste.

S tim u vezi POZIVAMO sva fizička lica koja usluge smeštaja pružaju na način suprotan navedenom zakonu, da se u što kraćem roku obrate jedinici lokalne samouprave i podnesu zahtev za kategorizaciju ugostiteljskog objekta za smeštaj (kuća, apartman, soba ili seosko turističko domaćinstvo).

Po dobijanju rešenja o kategorizaciji ugostiteljski objekat i ugostitelj će biti evidentirani u sistem eTuriste, na koji način će, u skladu sa pozitivnim propisima,  moći da nastave sa pružanjem ugostiteljskih usluga smeštaja na zakonit način.

Fizičko lice u navedenim kategorisanim objektima ugostiteljske usluge može da pruža neposredno ili preko posrednika, koji može biti samo pravno lice ili preduzetnik. U slučaju posredovanja fizičko lice i posrednik zaključuju međusobni ugovor koji se radi evidentiranja dostavlja organu jedinice lokalne samouprave.

U suprotnom, na osnovu člana 92. stav 1. tačka  9) navedenog zakona fizičko lice je prekršajno odgovorno, a zaprećene kazne  se kreću u rasponu od 150.000 do 350.000 dinara.

Za sve dodatne informacije i pružanje stručne pomoći stojimo na raspolaganju i možete nam se obratiti putem maila pisarnica@bajinabasta.rs ili na telefon 069-82-59-213.

Takođe, možete se obratiti i Ministarstvu turizma i omladine putem maila turizam@mto.gov.rs ili eturista@mto.gov.rs kao i na telefone 011/3149670 i 011/3139671.

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju magacina za smeštaj elektro i mašinske opreme u funkciji radnog dela kompleksa HE „Bajina Bašta“ na kat. parceli br. 1396/2 KO Rastište

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i čl. 88. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

urbanističkog projekta za izgradnju

magacina za smeštaj elektro i mašinske opreme u funkciji radnog dela kompleksa HE „Bajina Bašta“ na kat. parceli br. 1396/2 KO Rastište

opština Bajina Bašta

1.JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od 05. do 12. maja 2023. godine svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

2.Investitor izrade Urbanističkog projekta je JP „Elektroprivreda Srbije“ Beograd, Ogranak „Drinsko-Limske HE“ Bajina Bašta, Trg Dušana Jerkovića br.1.

3.Urbanistički projekat urađen je od strane društva „ENERGOPROJEKT HIDROINŽENjERING“ a.d. Bul. Mihajla Pupina br. 12, Novi Beograd, odgovorni urbanista Dragana Đorđević, dipl. inž. arh., licenca br. 200 0017 03.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 12. maja 2023. godine.

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju stambeno poslovne zgrade na kat. parceli br. 824 KO Bajina Bašta

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i čl. 88. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

urbanističkog projekta za izgradnju

stambeno poslovne zgrade

na kat. parceli br. 824 KO Bajina Bašta

opština Bajina Bašta

1.JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od 05. do 12. maja 2023. godine svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

2.Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta su Lukić Rada i Stanojević Vesna iz Bajine Bašte.

3.Urbanistički projekat urađen je od strane preduzeća „POLITBIRO“ doo Užice, Ul. Beogradska 31, Užice, odgovorni urbanista Milenka Janković, dipl. inž. arh., licenca br. 200 246 03.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 12. maja 2023. godine.

„Baš taj korak“!

S velikim uzbuđenjem vas obaveštavamo da je počelo naše dugoočekivano takmičenje „Baš taj korak“! Takmičenje počinje 15.04. Ovo takmičenje ima za cilj da motiviše ljude da se više kreću i da svakodnevno čine male korake ka zdravijem i aktivnijem načinu života.

Kako biste učestvovali u takmičenju, sve što treba da uradite je da preuzmete našu aplikaciju „Baš taj korak“ na App Storu ili Plej prodavnici. Aplikacija je potpuno besplatna i jednostavna za korišćenje.

Kako koristiti našu aplikaciju:

 • Registrujte Vaš nalog i sačekajte odobrenje
 • Prijavite se, kliknite „Kreni“ i potrudite se da budete najbolji
 • Ono što se predlaže je da povremeno otvorite aplikaciju i sačuvate napredak klikom na opciju „Stani“

Nakon što preuzmete aplikaciju, moći ćete da pratite svoj dnevni broj koraka i uporedite ga sa drugim učesnicima u takmičenju. Takođe, u aplikaciji ćete pronaći razne izazove i nagrade koje će vam pomoći da ostanete motivisani i nastavite sa svojim zdravim navikama.

Pozivamo vas da se pridružite našoj zajednici i da zajedno činimo male korake ka velikim promenama. Vidimo se na „Baš taj korak“ aplikaciji!

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju apartmansko poslovne zgrade na kat. parceli br. 685/11 KO Bajina Bašta

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i čl. 88. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

urbanističkog projekta za izgradnju

apartmansko poslovne zgrade

na kat. parceli br. 685/11 KO Bajina Bašta

opština Bajina Bašta

1.JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od 10. do 17. marta 2023. godine svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

2.Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je  UNI LINE doo Užice – Sevojno, Braće Nikolić BB.

3.Urbanistički projekat urađen je od strane preduzeća „POLITBIRO“ doo Užice, Ul. Beogradska 31, Užice, odgovorni urbanista Milenka Janković, dipl. inž. arh., licenca br. 200 246 03.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 17. marta 2023. godine.

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju stambenog objekta za potrebe poljoprivrednog domaćinstva na kat. parceli br. 6598 KO Zaovine opština Bajina Bašta

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i čl. 88. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

urbanističkog projekta za izgradnju

stambenog objekta za potrebe poljoprivrednog domaćinstva

na kat. parceli br. 6598 KO Zaovine

opština Bajina Bašta

1.JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od do 09. decembra 2022. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

2.Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je Tomislav Novičić, Zaovine br. 38, Bajina Bašta.

3.Urbanistički projekat urađen je od strane preduzeća „POLITBIRO“ doo Užice, Ul. Beogradska 31, Užice, odgovorni urbanista Milenka Janković, dipl. inž. arh., licenca br. 200 246 03.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 09. decembra 2022. godine.

Obaveštenje o orezivanju drveća i drugih ukrasnih biljaka

Poštovani sugrađani,

Obaveštavamo vas da je odredbama člana 27. stav 1. tačka 22. Odluke o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Bajina Bašta („Službeni list opštine Bajina Bašta“, br. 4/2019) propisano „na opštinskom putu, ulici i nekategorisanom putu zabranjeno je naročito drveće i druge ukrasne biljke i sl. saditi tako da njihovo granje, ulazi u putni profil puta ili dozvoliti da rastinje sa imanja izlazi iz granica imanja“.

Molimo sve vlasnike katastarskih parcela, da svoja dvorišta drže urednim, a drveće i ukrasne biljke orežu na način da ne ometaju korišćenje javnih površina, puteva i trotoara.

Obaveštenje o zaštiti obale i korita reka i potoka

Poštovani sugrađani,

 

Zbog prisustva otpada na obalama i koritima reka ,

Obaveštavamo vas,

odredbama Odluke o komunalnom redu propisano je „kej, obale i korita reke Pilice, predstavljaju poseban interes za sanitarnu higijenu i zdravlje građana.

Zabranjeno je pravnim i fizičkim licima, pored čijih parcela se nalazi kej korita reke, da na isti bacaju otpad iz svojih dvorišta i parcela.“

Odlukom o upravljanju otpadom propisano je i „Način upravljanja otpadom vrši se nan način kojim se obzbeđuje najmanji rizik po ugrožavanje života i zdravlja ljudi i životne sredine, kontrolom i merama smanjenja zagađenja voda, vazduha i zemljišta.“

Molimo sugrađane da sa ponašaju odgovorno, da otpad odlažu na propisan način. 

Čuvajmo vodu, vazduh i zemljište, čuvajmo našu životnu sredinu.

Veličina slova