Најновије вести и информације из Општине Бајина Башта

Јавни увид у нацрт измена и допуна одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите

На основу члана 52. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/07 и 83/2014-др. закон), начелница Општинске управе општине Бајина Башта

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И  У В И Д

у нацрт измена и допуна одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине и  наредбе о припремама, начину формирања и ангажовањајединица цивилне заштите опште намене општине Бајина Башта

I

            Јавни увид у Нацрт измена и допуна Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Бајина Башта и Наредбе о припремама, начину формирања и ангажовања јединица цивилне заштите опште намене општине Бајина Башта, одржаће се у трајању од 15 дана, почев од 15. јула 2016. године до 01. августа 2016. године.

Нацрт горе поменутих докумената биће изложен на јавни увид сваког радног дана у канцеларијама бр. 22 и 18. Одељења за послове урбанизма, грађевинарства, имовинско правне, испекцијске и комуналне делатности Општинске управе општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, радним данима, у времену од 10 до 15 часова.

Сва заинтересована физичка и правна лица своје примедбе и предлоге на нацрте могу доставити:

–  усмено, доласком у горе наведе канцеларије;

– у писаној форми Општинској управи општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28., са назнаком: “примедбе и предлози на Нацрт измена и допуна Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Бајина Башта и Наредбе о припремама, начину формирања и ангажовања јединица цивилне заштите опште намене општине Бајина Башта”;

– у електронској форми на e-mail адресу: sobb@mts.rs;

– позивом на бројеве телефона: 031/862-366, локал 202 и 103; током трајања јавног увида.

II

            Јавна седница Комисије са јавном расправом, на којој ће бити разматране примедбе и предлози физичких и правних лица доспеле током јавног увида, биће одржана по завршетку јавног увида, у понедељак 01.августа.2016. године, у сали Скупштине општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, са почетком у 11 часова.

Јавној седници и јавној расправи ће присуствовати представници обрађивача, Општинска управа општине Бајина Башта. Јавној седници и јавној расправи могу присуствовати физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе и предлоге током јавног увида. О свакој поднетој примедби  и предлогу обрађивач планског документа ће јавно изнети свој став.

III

            Након јавне седнице и јавне расправе, Комисија ће дати стручно мишљење о евентуалним изменама и допунама предложених нацрта.

Начелница Општинске управе

Јелена Филиповић

ЈАВНИ КОНКУРС за јавне радове у 2016 години

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2016. ГОДИНИ

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања. Последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је до 25.07.2015. године.

Све додатне информације могу се добити у организационој јединици Националне службе-испостава Бајина Башта тел: 031/861-495, путем Позивног центра Националне службе: 0800/300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs

Одлука о укидању ванредне ситуације на територији општине Бајина Башта

Општински штаб за ванредне ситуације донео је на седници одржаној дана 24.06.2016.године Одлуку о укидању ванредне ситуације на територији општине Бајина Башта.

Опширније на линку испод…

Оглас за рани јавни увид

Општинска управа општине Бајина Башта, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09…132/14 и 145/14) и чл. 36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БАЈИНЕ БАШТЕ

Рани јавни увид трајаће 15 дана, од 01.07.2016.год. закључно са 15.07.2016.године. Материјал је изложен у сали Скупштине општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр.28, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Бајина Башта (www.bajinabasta.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал друге измене и допуне Плана генералне регулације Бајине Баште, Одељење за послове урбанизма, грађевинарства, имовинско правне, инспекцијске и комуналне делатности Општинске управе општине Бајина Башта (канцеларија бр.14), пружиће све потребне информације у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства, имовинско правне, инспекцијске и комуналне делатности Општинске управе општине Бајина Башта, лично на писарници или поштом, закључно са 15.07.2016.год.

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства имовинско правне, инспекцијске и комуналне делатности Општинске управе општине Бајина Башта

Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Бајина Башта

Општински штаб за ванредне ситуације донео је на седници одржаној дана 20.06.2016.године Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Бајина Башта.

Опширније на линку испод…

ОБАВЕШТЕЊЕ о планском искључењу струје услед радова на трафо станици у Бесеровини

Због планских радова на 36кв трафо станици у Бесеровини, у периоду од 10-12 часова, 17.06.2016. године доћи ће до прекида у испоруци електричне енергије потрошачима на целокупној територији општине Бајина Башта.

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ НОВЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

Председник општине Бајина Башта , дана 06.06.2016. године,  расписао је

 

К О Н К У Р С

 

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ НОВЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ПОЉОПРИВРЕДНЕ ОПРЕМЕ У 2016. ГОДИНИ

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ НОВЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ И ОПРЕМУ

КОНКУРС ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА КРАВА У 2016. ГОДИНИ

Право на регресирање вештачког осемењавања имају сва регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Бајина Башта.

– Грла за која се подноси захтев за регрес морају бити у власништву носиоца ила члана регистрованог пољопривредног газдинства.

– Само услуге реализоване у току календарске 2016. године могу се сматрати прихватљивим за надокнаду трошкова.

– Висина регреса за вештачко осемењавање износи 1.200,00 динара по осемењеној крави и то само за прво вештачко  осемењавање јуница и крава.

– Опредељена средства по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Бајина Башта за 2016. годину за ове намене су 2 милиона динара.

– Исплата регреса вршиће се по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава предвиђених за ову намену.

– Захтев за субвенцију се подноси на прописаном обрасцу Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства, имовинско правне, инспекцијске и комуналне делатности Општинске управе општине Бајина Башта – Канцеларија бр. 19-пољопривреда и водопривреда.

УЗ ЗАХТЕВ СЕ ПРИЛАЖЕ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

– Фотокопија Потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за 2016. годину.

– Фотокопија пасоша за грла која су вештачки осемењена.

– Фотокопија Картона (потврде) за вештачко осемењавање издате од стране ветеринарске станице или амбуланте.

– Фотокопија наменског текућег рачуна за пољопривреду отвореног у пословној банци.

Конкурс је отворен од 31.05.2016. године  до 31.12.2016. године, тј. до утрошка средстава предвиђених за ове намене Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Бајина Башта за 2016. годину.

Све додатне информације могу се добити на број телефона 031/862-366 локал 115.

ЗАХТЕВ ЗА РЕГРЕС ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА

Објављен конкурс за доделу грантова Сталне радне групе за регионални рурални развој

Стална радна група за регионални рурални развој (SWG) у југоисточној Европи уз подршку ГИЗ-а у оквиру пројекта „Рурални развој кроз интегрисано управљање шумским и водним ресурсима“ (LEIWW) објављује конкурс за доделу грантова, осмишљен да подржи мале пројекте у прекограничним регионима Дрина-ТараДрина-СаваПреспа и Шара који се односе на стварање добити кроз промоцију одрживог коришћења природних ресурса, унапређење производних процеса, технологије и квалитета производа и услуга кроз интегрисано управљање водним и шумским ресурсима. Посебна пажња биће посвећена економским активностима жена и младих у прекограничним областима.

 

Општи циљ ABD грант схеме у оквиру LEIWW програма јесте јачање економског развоја циљних прекограничних региона кроз промоцију стицања прихода од одрживог коришћења природних ресурса, што ће се остварити уз подршку предузетничких иницијатива усмерених на јачање туристичке понуде у региону и унапређење производних ланаца пољопривредних, прехрамбених и занатских производа, побољшање туристичких услуга кроз интегрисане пројекте који подстичу сарадњу између оператера у оквиру тзв. „зелених“ ланаца вредности.

 

Позив за достављање предлога пројеката под називом „ABDA grant shema“ је отворен 27. маја 2016,  а затвара 6. јула 2016. у 16:00 по локалном времену.

Документи за пријаву за доделу грантова доступни су на интернет страници прекограницног региона Дрина-Тара:

http://seerural.org/abd-grant-scheme/

http://drina-tara.seerural.org/

Питања која се односе на процес апликације за пројекте из прекограничног региона “Дрина-Тара” могу се послати електронским путем на адресу:

drina-tara@swg-seerural.org 

 

Инфо дани ће бити организовани по следећем распореду:

Среда, 01.06.2016, Опћина Горажде, Бизнис центар 10:00

Четвртак 02.06.2016, Општина Пљевља, Сала Скупштине општине, 10:00

Петак, 03.06.2016, Град Ужице, Велика сала Скупштине, 13:30

ОБАВЕШТЕЊЕ о презентацији подстицаја у пољопривреди

Општина Бајина Башта, у петак 3.јуна у 11 часова у сали Скупштине општине организује презентацију актуелних подстицаја у пољопривреди у 2016.години.Дођите да се упознате са подстицајима који су Вам на располагању и како да не направите грешке приликом подношења захтева.

АРДА инфо

Величина слова