Na osnovu člana 42. stav 1. Statuta opštine Bajina Bašta (*Sl.list opštine Bajina Bašta*, br. 2/2019) i člana 101. stav 1. Poslovnika Skupštine (*Sl.list opštine Bajina Bašta*, br. 4/2019), s a z i v a m

3. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BAJINA BAŠTA

          Sednica će se održati dana  20. oktobra 2022. godine (četvrtak), u sali opštine Bajina Bašta, sa početkom u 10,00 sati.

          Za ovu sednicu predlaže se sledeći

D N E V N I   R E D

           1.Predlog Odluke o konstatovanju prestanka mandata  odbornika Ljubici Đurić, sa izborne liste UROŠ ĐOKIĆ-ujedinjeni za pobedu Bajine Bašte,

2.Zapisnik sa druge sednice Skupštine opštine Bajina Bašta,

3.Predlog Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja urbanog područja grada Užica i opština Čajetina, Požega, Priboj i Bajina Bašta,

4.Predlog Odluke o izradi Programa razvoja turizma opštine Bajina Bašta za period 2023-2027. godine,

5.Predlog Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji opštine Bajina Bašta,

6.Predlog Odluke o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnost obveznika koji vode poslovne knjige sa prosečnim cenama odgovarajućih nepokretnosti u 2022. godini na teritoriji opštine Bajina Bašta,

7.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o stalnim manifestacijama i festivalima u oblasti kulture i turizma od značaja za opštinu Bajina Bašta,

8.Predlog Odluke o oduzimanju nepokretnosti i prestanku prava korišćenja,

9.Predlog Odluke o pristupanju otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Bajina Bašta,

10.Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka otuđenja nepokretnosti javnim nadmetanjem,

11.Predlog Odluke o pokretanju postupka davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Bajina Bašta neposrednom pogodbom,

12.Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Bajina Bašta neposrednom pogodbom,

13.Predlog Rešenja o imenovanju glavnog urbaniste opštine Bajina Bašta,

14.Predlog Rešenja o imenovanju direktora JKP *12. septembar* Bajina Bašta,

15.Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata direktora JP *BB TERM* Predragu Anđiću,

16.Predlog Rešenja o imenovanju direktora JP *BB TERM* Bajina Bašta,

17.Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Narodne biblioteke *Miloš Trebinjac* Bajina Bašta,

18.Predlog Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Opštinske izborne komisije opštine Bajina Bašta u stalnom sastavu,

19.Predlog Zaključka o prihvatanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01-30.6.2022. godine JKP *Duboko* Užice,

  1. a.)Izveštaj o radu Predškolske ustanove *Neven* Bajina Bašta za radnu 2021/2022. godinu,

b.)Godišnji plan rada Predškolske ustanove *Neven* Bajina Bašta za radnu 2022/2023. godinu,

  1. Predlog Rešenja o:

a.) razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije *Josif Pančić* B. Bašta,

b.) imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije *Josif Pančić* B. Bašta,

  1. Predlog Rešenja o:

a.) razrešenju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove *Neven* B. Bašta,

b.) imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove *Neven* B. Bašta,

  1. Predlog Rešenja o:

a.) razrešenju dva člana Školskog odbora OŠ *Sveti Sava* B. Bašta,

b.) imenovanju dva člana Školskog odbora OŠ *Sveti Sava* B. Bašta,

24.Predlog Rešenja o:

a.)Razrešenju člana Školskog odbora Tehničke škole Bajina Bašta,

b.)Imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole Bajina Bašta,

25.Predlog Zaključka o pokretanju Inicijative kod Ministarstva građevinarstva,

saobraćaja i infrastrukture za obrazovanje Lučke kapetanije sa sedištem u Bajinoj Bašti,

26.Odbornička pitanja i predlozi

NAPOMENA:

U prilogu se dostavlja Izveštaj o izvršenju budžeta opštine Bajina Bašta za period januar-jun 2022. godine, usvojen od strane Opštinskog veća Zaključkom  01 Broj: 06-37/2022 od 03. oktobra  2022. godine, shodno članu 76. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu (*Sl.glasnik RS* br. 54/09,73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ispravka,108/2013,142/014, 68/015-dr. zakon,103/2015,99/016, 113/017, 95/018, 31/019, 72/019, 149/2020 i 118/2021).

                                                                    PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE

                                                                                         Mladen Lukić

Podelite ovu vest:
Veličina slova