Најновије вести и информације из Општине Бајина Башта

Обавештење о поштовању епидемиолошких мера утврђених у циљу заштите становништва од заразне болести COVID-19 за време васкршњег и првомајског празника

 Обавештавамо све наше суграђане и мештане општине Бајина Башта, на обавезно поштовање епидемиолошких мера утврђених у циљу заштите становништва од заразне болести корона, а у складу са Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, која је на снази, а нарочито ношење личних заштитних маски и држање међусобног остојања у затвореном простору, а на отвореном уколико није могуће обезбедити прописану дистанцу.  У том смислу апелујемо на личну одговорност свих грађана током предстојећих празника.

 Позивамо и све угоститељске и трговинске радње на поштовање свих епидемиолошких и других мера, као што су радно време и рад у отвореним баштама.

 Надлежни органи и инспекцијске службе вршиће појачану контролу поштовања епидемиолошких мера у дане празника у угоститељским, трговинским и туристичким објектима и јавном превозу, а све у циљу заштите здравља становништва.

Јавна презентација урбанистичког пројекта ”Аеродром Поникве”

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник  РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020),  објављује

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 за реконструкцију и санацију маневарских површина, основне стазе полетно-слетне стазе, система одводњавања и изградњау система светлосног обележавања аеродрома „Поникве“, Ужице

Стручни обрађивач УП је ЈП „Ужице развој“ Ужице, одговорни урбаниста Ружа Пенезић, дипл.инж.арх. Наручилац Урбанистичког пројекта је Град Ужице.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 02.04.2021.године до 09.04.2021. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћен је Зоран Деспић, дипл.грађ.инж., Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за  реконструкцију и санацију маневарских површина, основне стазе полетно-слетне стазе, система одводњавања и изградњау система светлосног обележавања аеродрома „Поникве“, Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 09.04.2021.године.

Оглас је истакнут је на огласној табли и званичном сајту града Ужица на линку https://uzice.rs/javna-prezentacija-urbanistickog-projekta-aerodrom-ponikve-grad-uzice/ дана 26.03.2021. године и објављен у локалном листу “Вести“ Ужице.

Просторни план Републике Србије- Јавни увид

Јавни увид у нацрт просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину.

Кликните на линк https://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/javni-uvid-u-nacrt-prostornog-plana-republike-srbije-od-2021-do-2035-godine-i-izvestaj-o

Јавнa презентацијa урбанистичког пројекта за изградњу „Визиторског центра“

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-ис, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/2020) и чл. 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19)  

ОПШТИНСКА УПРАВА БАЈИНА БАШТА

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове

оглашава

Јавнa презентацијa

урбанистичког пројекта за изградњу „Визиторског центра“

КОЈИ СЕ САСТОЈИ ОД СУВЕНИРНИЦЕ (ФАЗА 1)

И КАФЕА СА СМЕШТАЈНИМ ЈЕДИНИЦАМА (ФАЗА 2),

НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 7/1 КО ВИШЕСАВА

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

  1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, канцеларија бр. 19, од до 09. априла 2021. године, сваког радног дана од 7 до 15 часова.
  2. Наручилац предметног Урбанистичког пројекта је СТР „М-МАРКЕТ“, ул. Душана Вишића бр. 4, Бајина Башта.
  3. Урбанистички пројекат израђен је од стране Бироа за пројектовање „АВЕНИЈА ПРО“, Момира Лазаревића Буца 1, Златибор, одговорни урбаниста Ивана Митровић, дипл. инж. арх., лиценца бр. 200 1450 14.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, најкасније до 09. априла 2021. године.

Рани јавни увид плана генералне регулације подручја Соколина на Тари

Општинска управа општине Бајина Башта – Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон и 9/2020) и чл. 37. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/2019),

ОГЛАШАВА

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПОДРУЧЈА СОКОЛИНА НА ТАРИ

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 25. марта до 09. априла 2021. године. Материјал ће бити изложен у сали Скупштине општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Бајина Башта (www.bajinabasta.rs).

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе Бајина Башта, као носилац израде Плана генералне регулације организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Рани јавни увид се спроводи на основу Одлуке Скупштине општине о изради Плана генералне регулације подручја Соколина на Тари  (“Сл. лист општине Бајина Башта “ број 8/2020 од 03.06.2020. године).

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми, Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр.28, Бајина Башта, у току трајања раног јавног увида, закључно са 09.04.2021. године.

Општинска управа Бајина Башта

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства

и имовинско-правне послове

Излагање на јавни увид по скраћеном поступку прве измене и допуне плана генералне регулације насеља Перућац

Општинска управа општине Бајина Башта, на основу чл. 51б. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09…132/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/2020) и чл. 73. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/19),

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД ПО СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПЕРУЋАЦ

Јавни увид трајаће 15 дана, од 25.03.2021.год. закључно са 09.04.2021.године. Материјал ће бити изложен у сали Скупштине општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Бајина Башта (www.bajinabasta.rs).

Јавна презентација Прве измене и допуне Плана одржаће се дана 02.04.2021. године у сали СО Бајина Башта, Ул. Душана Вишића бр. 28 у 13,00 часова.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе општине Бајина Башта, лично на писарници или поштом, закључно са 09.04.2021.год.

Јавна седница Комисије за планове општине Бајина Башта одржаће се дана 15.04.2021. године у сали СО Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, са почетком у 13,00 часова.

Општинска управа Бајина Башта

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства

и имовинско-правне послове

Наредба о измени и допуни Наредбе о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19

На основу члана 14. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразнеболести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20,156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21 и 22/21), на предлог Кризног штаба засузбијање заразне болести COVID-19,

Министар здравља доноси

НАРЕДБУ

о измени и допуни Наредбе о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19

  1. У Наредби о радном времену за време неповољне епидемиолошкеситуације током трајања заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”,број 22/21) тачка 1. мења се и гласи:

„1. Изузетно од одредаба члана 8. став 3, члана 9. став 2, члана 11. став 2.и члана 13. став 1. тач. 5. и 6. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијањезаразне болести COVID-19, у периоду од 16. марта 2021. године од 21.00 часова до 22. марта 2021. године до 06.00 часова, неће радити објекти у којима се обављају делатности:

1) у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места);

2) пружања услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране ипића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови, шалтери и киосци запродају хране и пића, и сл.);

3) пружања услуге у затвореним или отвореним трговинским центрима исличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри и сл.);

4) приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице,играонице и сл.);

5) пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте);

6) у области културе која подразумева истовремено присуство више лица уистом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије);

7) области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.).

Ограничења из става 1. ове тачке не односи се на радно време:

1) апотека (укључујући пољопривредне апотеке), изузев оних апотека којепродају обављају у трговинским центрима и за које управљач не можеобезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, бензинских пумпи у обављањуделатности продаје горива и трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране;

2) трговинских и других радњи и продајних места на којима се врши продаја прехрамбених производа, продавница хране за животиње (пет шопови,продавнице сточне хране и др.), затворених и отворених пијаца, укључујући и оне које продају обављају у трговинским центрима, а за које управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне површине;

3) киоска и трафика који су као такви регистровани и класификовани и постављени на јавној површини и у којима се продају штампа, дуванске прерађевине и ситна непрехрамбена роба и којa се обавља тако да купац не улази у објекат;

4) ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарских ординација и лабораторија и сл.;

5) ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то најкасније до 21.00 часа;

6) објеката намењених за спорт и рекреацију – када се користе у сврху тренинга и припрема и одржавања регистрованих такмичења у надлежности националних спортских савеза и то у унапред заказаним терминима;

7) свих других радњи, објеката и места (обућарске, кројачке, столарске, стаклорезачке и сл. радње, сервиси, технички прегледи и сл.) на којима се пружају услуге при чијем вршењу није обавезно присуство корисника или суприсуство и контакт ограниченог трајања.

  1. После тачке 1. додаје се тачка 1a која гласи:

„1a Ограничење радног времена из тачке 1. ове наредбе не односи се на:

1) финансијске институције (банке, осигуравајућа друштва, мењачнице, и др.);

2) државне органе, органе државне управе, органе АП Војводине, органе јединица локалних самоуправе;

3) јавна предузећа и привредна друштва чији је оснивач Република Србија, АП Војводина или јединица локалне самоуправе;

4) јавне установе чији је оснивач Република Србија, АП Војводина или јединица локалне самоуправе, осим оних установа које обављају делатности из тачке 1. ове наредбе;

5) судови и јавна тужилаштва, јавни бележници, извршитељи и други правосудни или са њима везани органи и службе;

6) привредна друштва и други привредни субјекти, осим оних која обављају делатности из тачке 1. ове наредбе.”

  1. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 500-01-00130/2/2021-22

У Београду, 16. марта 2021. године

Министар,

др Златибор Лончар, с.р.

Конкурс за постављење начелника Општинске управе општине Бајина Башта

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

дана 10. марта 2021. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање положаја Начелника

Општинске  управе општине Бајина Башта

Постављење се врши на период од 5 година.

Уредба о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19

На основу члана 29а став 4, члана 31а став 11. и члана 53а тач. а) и г) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката организација цивилног друштва у 2021.години

На основу члана 3. Правилника о начину финансирања програма и пројеката организација цивилног друштва, непрофитних и неполитичких организација и удружења грађана средствима буџета општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, бр. 4/017, 4/018, 2/019 и 5/019), члана 72. став 1. тачка 29. Статута општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 2/019), Одлуке о буџету општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“ број 20/2020) и сходно Закључку Општинског већа 01 Број: 06-2/2020 од 02. фебруара 2021. године, Општинско веће општине Бајина Башта расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА НЕПРОФИТНИХ И НЕПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Величина слова