Обавештење о ступању на снагу одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Бајина Башта

Поштовани корисници јавних површина,

 

Обавештавамо вас да је 1. јануара 2019. године, ступила на снагу Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 11/2018).

Доношењу одлуке претходило је доношење Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, бр. 95/2018).

Највиши износ накнаде за коришћење јавне површине прописан је Законом.

Одлуком се утврђује висина накнаде, олакшице, начин достављања и садржај података о коришћењу јавне површине.

Критеријум за прописивање висине накнаде су: време коришћења простора, зона у којој се налази простор и техничко-употребне карактеристике простора.

Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина коришћеног простора изражена у метрима квадратним (м²).

Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности, по основу писаног захтева, доноси решење којим се одобрава заузеће јавне површине, у складу са општинском одлуком којом се регулише заузеће јавне површине.

Подаци о подносиоцу захтева су:

-за правно лице: назив и адреса седишта правног лица, порески идентификациони број, матични број и текући рачун;

-за физичка лица-предузетник: име и презиме, назив радње са адресом, порески идентификациони број, матични број радње, текући рачун радње, ЈМБГ и адреса становања физичког лица;

-податке о испуњености услова за остваривање права на ослобађање.

Накнаду за коришћење јавне површине,  према површини корисног простора, сразмерно времену коришћења тог простора или према техничко-употребним карактеристикама објекта, утврђује Одељење за послове финансија, буџета и рачуноводства, Одсек за наплату јавних прихода.

Обвезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати до 15. у месецу за претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту уручења решења у року од 15 дана од дана достављања решења.

 

Општинска управа

Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности

Стратегија пољопривреде и руралног развоја општине Бајина Башта (2019 – 2024) – Јавни увид

У складу са одредбама члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014–др. закон, 101/2016–др. закон и 47/2018), Одлуке о изради Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Бајина Башта 01 број: 320-4/2017 и Одлуке о измени Одлуке о изради Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Бајина Башта 01 број 320-1/2019, Општинска управа општине Бајина Башта, упућује

 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 2019-2024

 

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица у општини Бајина Башта да узму учешће у јавној расправи о нацрту Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Бајина Башта за временски период од 2019. до  2024. године, која ће трајати у периоду од 25. јануара до 19. фебруара 2019. године,  достављањем примедби, предлога и сугестија у писаној форми, лично на писарници или поштом,  на адресу : Општина Бајина Башта – Начелнику општинске управе, Ул. Душана Вишића број 28, 31250 Бајина Башта, или електронском поштом на адресу ana.ilijasevic@bajinabasta.rs , закључно са 19.02.2019. године.

Усмена јавна расправа о нацрту Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Бајина Башта за временски период од 2019. до  2024. године  одржаће се на дан 18. фебруара 2019. године у сали СО Бајина Башта,  Ул. Душана Вишића број 28, Бајина Башта, са почетком у 11,00 часова.

Позивају се сва заинтересована лица да присуствују и узму учешће у усменој јавној расправи.

 

                                                           ОПШТИНСКА УПРАВА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Јелена Филиповић

Анкета за пословни сектор о коришћењу информационих технологија и електронских услуга

Поштовани привредници и предузетници,

Молимо вас да одвојите 15 минута вашег времена за учешће у online анкети о коришћењу информационих технологија и електронских услуга.

Ово истраживање има стратешки значај на нивоу Републике Србије и подржава га Владина канцеларија за информационе технологије и електронску управу и Влада Швајцарске, у оквиру програма Swiss PRO.

Ваши одговори ће нам помоћи да боље одговоримо на потребе и захтеве корисника електронских услуга локалне самоуправе.

Онлине анкета ће бити доступна до 10. децембра 2018. године. Напомињемо да је упитник потребно попунити одједном, према датом редоследу питања.

Захваљујемо вам се на учешћу и доприносу развоју електронске управе у Републици Србији.

Анкета је на овом линку:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnw8wffZVeEBKtb4n4bpDbRcNVd62e5USnvGzLkpueaVogYw/viewform

Анкета за грађане о коришћењу информационих технологија и електронских услуга

Поштовани грађани,

Молимо вас да одвојите 15 минута вашег времена за учешће у online анкети о коришћењу информационих технологија и електронских услуга.

Ово истраживање има стратешки значај на нивоу Републике Србије и подржава га Владина канцеларија за информационе технологије и електронску управу и Влада Швајцарске, у оквиру програма Swiss PRO.

Ваши одговори ће нам помоћи да боље одговоримо на потребе и захтеве корисника електронских услуга локалне самоуправе.

Захваљујемо вам се на учешћу и доприносу развоју електронске управе у Републици Србији.

Анкета је на овом линку:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnw8wffZVeEBKtb4n4bpDbRcNVd62e5USnvGzLkpueaVogYw/viewform

Обавештење о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи

Поштовани суграђани,

дана 06.11. 2018. ступиле су на правну снагу измене и допуне Закона о планирању и изградњи. Донетим изменама предвиђено је да грађевинска дозвола важи 5 година у ком року је инвеститор дужан прибавити употребну дозволу. Употребна дозвола не може се издати ако инвеститор није потврдио темеље и кровну конструкцију. За све објекте изгађене до 11. септембра 2009. године рок за прибављање употребне дозволе је две године од ступања измена Закона .

Такође, истог дана ступиле су на снагу  измене и допуне Закона о озакоњењу објеката  који је предвидео рок од 5 година за озакоњење свих објеката у супротном захтеви ће након истека рока бити одбијени. Овим се апелује на инвеститоре да решавају  своја предходна питања  ( имовинске односе, сагласности и сл. ).

Како су предмет озакоњења и објекти за које постоје раније  дозволе и одобрења, а од којих је одступљено у току градње и радови су изведени до 27. новембра 2015. године, инвеститори  су дужни одмах  доставити своју пројектну документацију и дозволу –решење – одобрење грађевинској инспекцији ради сачињавања пописног листа, доношења решења и уласка у поступак озакоњења.

Поштовани суграђани, молим вас да сви заједно узмемо учешћа и до краја приведемо поступке издавања употребних дозвола као и озакоњења објеката и избегнемо поступке уклањања незаконито изграђених објеката.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Јелена   Филиповић

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу зграде трговине

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-ис, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/15)

ОПШТИНСКА УПРАВА  БАЈИНА БАШТА

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

урбанистичког пројекта за изградњу зграде трговине на кат. парцели бр. 1010 ко Бајина Башта, општина Бајина Башта

 1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, канцеларија бр. 14, од 09.до 16. новембра 2018. године, сваког радног дана од 10 до 15 часова.
 2. Наручилац предметног Урбанистичког пројекта је Благојевић Снежана из Бајине Баште, ул. Шумарска бр. 2.
 3. Урбанистички пројекат урађен је од стране бироа за пројектовање „ПРО-НЕС“, Б. Башта, Трг Д. Јерковића 10.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, најкасније до 16. новембра 2018. године.

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног и помоћног објекта

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-ис, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/15)

ОПШТИНСКА УПРАВА  БАЈИНА БАШТА

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног и помоћног објекта на кат. парцели бр. 1079/41 ко Коњска Река, општина Бајина Башта

 1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, канцеларија бр. 14, од 06.до 13. новембра 2018. године, сваког радног дана од 10 до 15 часова.
 2. Наручилац предметног Урбанистичког пројекта је ЂУРИЋ МАРКО, Заовине бр. 236, Бајина Башта.
 3. Урбанистички пројекат урађен је од стране предузећа „ПОЛИТБИРО“ доо Ужице, Ул. Београдска 31, Ужице.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, најкасније до 13. новембра 2018. године.

Јавна презентација урбанистичког пројекта доградњe вишепородичног стамбеног објекта

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-ис, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/15)

ОПШТИНСКА УПРАВА  БАЈИНА БАШТА

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

доградњe вишепородичног стамбеног објекта у улици Рајка Тадића 33, на к.п.бр. 751/13 К.О. Бајина Башта,

општина Бајина Башта

 1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, канцеларија бр. 14, од до 09. октобра 2018. године, сваког радног дана од 10 до 15 часова.
 2. Наручилац предметног Урбанистичког пројекта је Ђокић Дарко, Солотуша, општина Бајина Башта.
 3. Урбанистички пројекат урађен је од стране „АГ БИРО“ доо – Ужице, ул. Курлагина 10, Ужице, одговорни урбаниста Невенка Петровић, дипл. инж. арх.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, најкасније до 09. октобра 2018. године.

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта за потребе сеоског домаћинства

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-ис, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/15)

ОПШТИНСКА УПРАВА  БАЈИНА БАШТА

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ СЕОСКОГ ДОМАЋИНСТВА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 1284/6 КО ЗАОВИНЕ, ВЕЖАЊА, ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

 1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, канцеларија бр. 14, од 21. до 28.августа 2018. године, сваког радног дана од 10 до 15 часова.
 2. Наручилац предметног Урбанистичког пројекта је Јасмина Станковић из Заовина бр. 353.
 3. Урбанистички пројекат урађен је од стране предузећа „ЕКО УРБО ПЛАН“ доо Ужице, Ул. Николе Пашића 38б.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, најкасније до 28. августа 2018. године.

Обавештење о расписивању јавног позива за достављање понуда у локалном отвореном поступку набавке / Standard advertisement for local publication of local open tender procedures

Град Ужице објављује позив за достављање понуда за набавку радова – Радови на регулацији и санацији корита реке Камишине у Мокрој Гори (Ужице) и реке Раче у Бајиној Башти, Република Србија, који ће се реализовати за потребе имплементације пројекта „Систем одбране од поплава у прекограничном подручју Србија-Босна и Херцеговина“, реф. бр: 2017/387-271, уз финансијску подршку Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина, у оквиру компоненте 2 Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) и позиваEuropeAid/136472/DD/ACT/Multi, алокације за 2012. и 2013. годину.

Оглас о расписивању локалног отвореног поступка набавке објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“. Комплетна тендерска документација се може преузети са званичних интернет страница Града Ужица и Општине Бајина Башта, путем следећих линкова: http://uzice.rs/clanci/objave/ i https://bajinabasta.rs/javne-nabavke/

Рок за достављање понуда је 24.09.2018. године у 14:00 часова. Евентуалне додатне информације, појашњења или питања ће бити објављени на интернет страницама Града Ужица: http://uzice.rs/clanci/objave/ и Општине Бајина Башта: https://bajinabasta.rs/javne-nabavke/

City of Užice intends to award a work contract for Works on the regulation and recovering of the river bed on the river Kamišina in Mokra Gora (Užice) and river Rača, Bajina Bašta in Municipalities of Užice and Bajina Bašta, Republic of Serbia, that shall be implemented within the project Flood Defence System in Cross-border area Serbia-Bosnia and Herzegovina, with ref. no: 2017/387-271, with financial assistance from the Cross-Border Programme Serbia – Bosnia and Herzegovina under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), Component II, allocations for 2012 and 2013, EuropeAid/136472/DD/ACT/Multi.

The advertisement for local publication is published in the Official Gazette of the Republic of Serbia and tender dossier is available on the websites of the City of Uzice and Municipality of Bajina Basta, at: http://uzice.rs/clanci/objave/and https://bajinabasta.rs/javne-nabavke/

 

The deadline for submission of tender is 24.09.2018 at 14.00 hrs. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the websites of the City of Uzice and the Municipality of Bajina Basta: http://uzice.rs/clanci/objave/and https://bajinabasta.rs/javne-nabavke/

Обавештење/информације о јавној набавци можете преузети путем следећег линка

CONTRACT NOTICE 2017/387-271/TД10 

Contract notice is available here WORKS CONTRACT NOTICE 2017/387-271/TD10

Комплетну тендерску документацију можете преузети путем следећег линка ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА2017/387-271/TД10 

Tender dossier is available here TENDER DOSSIER 2017/387-271/TD10

Обавештење о одржавању вашара 21.јула за време Дринске регате

Традиционални народни вашар, дана 21. Јула 2018. Године, на дан Светог Прокопија, одржаће се у ул. Рачанских бораца, од раскрснице са улицом Миленка Топаловића до раскрснице са улицом Алексе Шантића, као и у делу улице Степе Степановића, од раскрснице са улицом Кнеза Александра Карађорђевића до раскрснице са улицом Рачанских бораца.

До измене у локацији одржавања вашара дошло је због чињенице да се истог дана одржава и традиционална 25. Дринска регата, и да је потребна проходност улице Рачанских бораца због очекивано великог саобраћаја.

Моле се мештани овог дела Бајине Баште за стрпљење.

Општинска управа општине Бајине Башта захваљује грађанима на разумевању и сарадњи.

Обавештење о проширењу летњих башти за време Дринске регате

Обавештавамо власнике угоститељских објеката на територији општине Бајина Башта, да у дане  одржавања манифестације „Дринска регата“, у периоду од 18-21. јула 2018. године, могу да прошире летње башта уз прибављено одобрење издато од стране Општинске управе општине Бајина Башта Одељења за инспекцијске и комуналне делатности. Захтеви, горе наведеном одељењу, могу се подносити до 18. јула 2018. године.

Комунална такса за заузеће јавне површине, односно проширење летње баште, обрачунаваће се по цени од 20,00 дин./м²/дневно.

Величина слова