Na osnovu člana 88. stav 1. tačka 1. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“,broj 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-dr.zakon i 86/2019-dr.zakon), člana 10 i 25 . Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeniglasnik RS“, broj 95/16),  načelnik opštinske uprave opštine  Bajina Bašta, donosi

REŠENjE O NEUSPEHU INTERNOG KONKURSA

            Interni konkurs za popunu slobodnih  izvršilačkih  radnih  mesta: poslovi izvršenja sa tekućih računa iz oblasti boračko – invalidske zaštite u zvanju  mlađi savetnik – jedan izvršilac i poslovi arhive, zavođenja predmeta i ekspedicija pošte u zvanju saradnik- jedan izvršilac,  oglašen internim konkursom nije uspeo jer po istom nije bilo podnetih prijava.

OBRAZLOŽENjE

            Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, raspisala je dana 14.05.2021. godine pod brojem 01 broj 111-5/2021-3  interni konkurs za popunjavanje slobodnih izvršilačkih  radnih  mesta: poslovi izvršenja sa tekućih računa iz oblasti boračko – invalidske zaštite u zvanju  mlađi savetnik – jedan izvršilac i poslovi arhive, zavođenja predmeta i ekspedicija pošte u zvanju saradnik- jedan izvršilac. U ostavljenom roku, a ni nakon proteka roka nije podneta nijedna prijava.

Članom 88. stavom 1.  tačka 1. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i članom 10. i 25. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, propisano je da interni konkurs nije uspeo ako nije bilo prijava na Internom konkursu.

Obzirom na navedeno ,da nije bilo podnetih prijava na internom konkursu, isti nije uspeo to je doneto rešenje kao u dispozitivu

Rešenje o neuspehu Internog konkursa objaviti na oglasnoj tabli i nainterne tprezentaciji opštine Bajina Bašta www.bajinabasta.rs.

Pravna pouka: Ovo rešenje je konačno.

 

Načelnik opštinske uprave

Zorka Radoičić

Podelite ovu vest:
Veličina slova