Javna prezentacija urbanističkog projekta dogradnje višeporodičnog stambenog objekta

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 64/15)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

dogradnje višeporodičnog stambenog objekta u ulici Rajka Tadića 33, na k.p.br. 751/13 K.O. Bajina Bašta,

opština Bajina Bašta

  1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od do 09. oktobra 2018. godine, svakog radnog dana od 10 do 15 časova.
  2. Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je Đokić Darko, Solotuša, opština Bajina Bašta.
  3. Urbanistički projekat urađen je od strane „AG BIRO“ doo – Užice, ul. Kurlagina 10, Užice, odgovorni urbanista Nevenka Petrović, dipl. inž. arh.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 09. oktobra 2018. godine.

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju stambenog objekta za potrebe seoskog domaćinstva

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 64/15)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU STAMBENOG OBJEKTA ZA POTREBE SEOSKOG DOMAĆINSTVA NA KAT. PARCELI BR. 1284/6 KO ZAOVINE, VEŽANjA, OPŠTINA BAJINA BAŠTA

  1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od 21. do 28.avgusta 2018. godine, svakog radnog dana od 10 do 15 časova.
  2. Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je Jasmina Stanković iz Zaovina br. 353.
  3. Urbanistički projekat urađen je od strane preduzeća „EKO URBO PLAN“ doo Užice, Ul. Nikole Pašića 38b.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 28. avgusta 2018. godine.

Obaveštenje o raspisivanju javnog poziva za dostavljanje ponuda u lokalnom otvorenom postupku nabavke / Standard advertisement for local publication of local open tender procedures

Grad Užice objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za nabavku radova – Radovi na regulaciji i sanaciji korita reke Kamišine u Mokroj Gori (Užice) i reke Rače u Bajinoj Bašti, Republika Srbija, koji će se realizovati za potrebe implementacije projekta „Sistem odbrane od poplava u prekograničnom području Srbija-Bosna i Hercegovina“, ref. br: 2017/387-271, uz finansijsku podršku Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina, u okviru komponente 2 Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) i pozivaEuropeAid/136472/DD/ACT/Multi, alokacije za 2012. i 2013. godinu.

Oglas o raspisivanju lokalnog otvorenog postupka nabavke objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Kompletna tenderska dokumentacija se može preuzeti sa zvaničnih internet stranica Grada Užica i Opštine Bajina Bašta, putem sledećih linkova: http://uzice.rs/clanci/objave/ i https://bajinabasta.rs/javne-nabavke/

Rok za dostavljanje ponuda je 24.09.2018. godine u 14:00 časova. Eventualne dodatne informacije, pojašnjenja ili pitanja će biti objavljeni na internet stranicama Grada Užica: http://uzice.rs/clanci/objave/ i Opštine Bajina Bašta: https://bajinabasta.rs/javne-nabavke/

City of Užice intends to award a work contract for Works on the regulation and recovering of the river bed on the river Kamišina in Mokra Gora (Užice) and river Rača, Bajina Bašta in Municipalities of Užice and Bajina Bašta, Republic of Serbia, that shall be implemented within the project Flood Defence System in Cross-border area Serbia-Bosnia and Herzegovina, with ref. no: 2017/387-271, with financial assistance from the Cross-Border Programme Serbia – Bosnia and Herzegovina under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), Component II, allocations for 2012 and 2013, EuropeAid/136472/DD/ACT/Multi.

The advertisement for local publication is published in the Official Gazette of the Republic of Serbia and tender dossier is available on the websites of the City of Uzice and Municipality of Bajina Basta, at: http://uzice.rs/clanci/objave/and https://bajinabasta.rs/javne-nabavke/

 

The deadline for submission of tender is 24.09.2018 at 14.00 hrs. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the websites of the City of Uzice and the Municipality of Bajina Basta: http://uzice.rs/clanci/objave/and https://bajinabasta.rs/javne-nabavke/

Obaveštenje/informacije o javnoj nabavci možete preuzeti putem sledećeg linka

CONTRACT NOTICE 2017/387-271/TD10 

Contract notice is available here WORKS CONTRACT NOTICE 2017/387-271/TD10

Kompletnu tendersku dokumentaciju možete preuzeti putem sledećeg linka TENDERSKA DOKUMENTACIJA2017/387-271/TD10 

Tender dossier is available here TENDER DOSSIER 2017/387-271/TD10

Obaveštenje o održavanju vašara 21.jula za vreme Drinske regate

Tradicionalni narodni vašar, dana 21. Jula 2018. Godine, na dan Svetog Prokopija, održaće se u ul. Račanskih boraca, od raskrsnice sa ulicom Milenka Topalovića do raskrsnice sa ulicom Alekse Šantića, kao i u delu ulice Stepe Stepanovića, od raskrsnice sa ulicom Kneza Aleksandra Karađorđevića do raskrsnice sa ulicom Račanskih boraca.

Do izmene u lokaciji održavanja vašara došlo je zbog činjenice da se istog dana održava i tradicionalna 25. Drinska regata, i da je potrebna prohodnost ulice Račanskih boraca zbog očekivano velikog saobraćaja.

Mole se meštani ovog dela Bajine Bašte za strpljenje.

Opštinska uprava opštine Bajine Bašta zahvaljuje građanima na razumevanju i saradnji.

Obaveštenje o proširenju letnjih bašti za vreme Drinske regate

Obaveštavamo vlasnike ugostiteljskih objekata na teritoriji opštine Bajina Bašta, da u dane  održavanja manifestacije „Drinska regata“, u periodu od 18-21. jula 2018. godine, mogu da prošire letnje bašta uz pribavljeno odobrenje izdato od strane Opštinske uprave opštine Bajina Bašta Odeljenja za inspekcijske i komunalne delatnosti. Zahtevi, gore navedenom odeljenju, mogu se podnositi do 18. jula 2018. godine.

Komunalna taksa za zauzeće javne površine, odnosno proširenje letnje bašte, obračunavaće se po ceni od 20,00 din./m²/dnevno.

Projekat OPIS – Druga faza

Komisija za izbor korisnika podrške za zapošljavanje u oblasti održive poljoprivrede, u okviru projekta „Održiva poljoprivreda, održiva inkluzija, održivo selo“ koji finansira GIZ, u okviru programa „Inicijativa za inkluziju“, objavljuje Listu reda prvenstva i Odluku o izboru korisnika podrške.

 

Obaveštenje o obavezi godišnjeg izveštavanja za lokalni registar izvora zagađivanja

Obaveštavamo sva privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike, čije aktivnosti dovode do zagađivanja životne sredine, u smislu emisija zagađujućih materija u vazduh, vode i tlo, kao i generisanja otpada da su, u skladu sa članom 75, stav 5,  Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“ br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11 – odluka US i 14/16), u obavezi da Opštini Bajina Bašta, Opštinskoj upravi opštine Bajina Bašta, Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko pravne poslove dostave podatke o zagađujućim materijama koje se emituju u životnu stredinu, radi unosa u Lokalni registar izvora zagađivanja, na način i u rokovima utvrđenim Zakonom.

Pravna lica koja ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta za određenu privrednu delatnost, kako je navedeno u Prilogu 1. – Lista 2. – Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za lokalne registre izvora zagađivanja – Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka („Službeni glasnik RS“ br. 91/10 i 10/13 i 98/16), u obavezi su da postupaju u skladu sa Pravilnikom i nadležnom organz dostave podatke o izvorima zagađivanja, vrstama, količinama, načinu i mestu ispuštanja zagađujućih materija u vazduh, vode i zemljište, kao i o količinama, vrsti, sastavu i načinu tretmana i odlaganja otpada, radi unosa u Lokalni registar izvora zagađivanja. Podatke za period od 1. januara do 31. decembra 2017. godine, potrebno je dostaviti nadležnom organu, najkasnije do 31. marta 2018. godine, na propisno i kompletno popunjenim, overenim i potpisanim obrascima, u

štampanoj formi, na adresu:

Opština Bajina Bašta,

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta,

Odeljenje za poslove urbanizma građevinarstva i imovinsko pravne poslove,

Dušana Višića 28,

11000 Beograd,

i u elektronskoj formi na E-mail: aleksandarmarkovicbb@yahoo.com

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji prema proceni odgovornog lica, a na osnovu klasifikacije prema Listi 2. iz Priloga 1. – Pravilnika, nisu u obavezi da dostave podatke o izvorima zagađivanja radi unosa u Lokalni registar izvora zagađivanja, potrebno je da nadležnom organu o tome dostave potpisanu i overenu Izjavu. Za dodatne inforacije u vezi Lokalnog registra izvora zagađivanja za teritoriju Bajine Bašte, možete se obratiti na telefon 031-862-366, lokal 103.

Inicijativa za inkluziju-najava Javnog poziva

Opština Arilje u partnerstvu sa opštinama Bajina Bašta, Čajetina, Lučani, Nova Varoš, Požega, Udruženjem „Fenomena“ Kraljevo, RRA „Zlatibor“ Užice i Udruženjem „Građanska Romska inicijativa žena“ Arilje, realizuje projekat „Održiva poljoprivreda, održiva inkluzija, održivo selo“. Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku GIZ-a, u okviru programa „Inicijativa za inkluziju“.

Veličina slova