Na osnovu člana 42. stav 1. Statuta opštine Bajina Bašta (*Sl.list opštine Bajina Bašta*, br. 2/019) i člana 101. stav 1. Poslovnika Skupštine (*Sl.list opštine Bajina Bašta*, br. 4/2019), s a z i v a m

21. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BAJINA BAŠTA

          Sednica će se održati dana  20. decembra 2019. godine (petak), u sali opštine Bajina Bašta, sa početkom u 10,00 sati.

          Za ovu sednicu predlaže se sledeći

D N E V N I   R E D

         1.Razmatranje zapisnika sa dvadesete sednice Skupštine opštine Bajina Bašta,

          2.Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim  taksama na teritoriji opštine Bajina Bašta,

          3.Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Bajina Bašta,

          4.Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim administrativnim taksama,

          5.Razmatranje predloga Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta za 2020. godinu,

      6.Razmatranje predloga Kadrovskog plana za Opštinsku upravu i Opštinsko pravobranilaštvo opštine Bajina Bašta za 2020. godinu,

          7.Razmatranje predloga Odluke o pijacama,

          8.Razmatranje predloga Odluke o postavljanju bašta ugostiteljskih objekata i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji opštine Bajina Bašta,

          9.Razmatranje predloga Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja na teritoriji opštine Bajina Bašta,

         10.Razmatranje predloga Odluke o komunalnom redu,

         11.Razmatanje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Bajina Bašta,

         12.Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti  na godišnje programa poslovanja javnih preduzeća za 2020. godinu:

                a.) JKP *12. septembar* Bajina Bašta,

                b.) JP *BB TERM* Bajina Bašta i

         13.Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Prve izmene i dopune Ugovora o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Regionalni centar za upravljanje otpadom *Duboko* Užice,

         14.Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Statut JKP *Duboko* Užice,

         15.Razmatranje predloga Zaključka o usvajanju Plana i programa rada i finansijskog plana Centra za socijalni rad *Bajina Bašta* Bajina Bašta za 2020. godinu,

     16.Razmatranje predloga Zaključka o usvajanju Plana i program rada  i finansijskog plana za 2020. godinu Turističke organizacije *Tara-Drina* Bajina Bašta,

         17.Razmatranje predloga Saglasnosti Osnovnoj školi *Rajak Pavićević* Bajina Bašta za izdavanje u zakup fiskulturne sale,

         18.Razmatranje predloga Rešenja o imenovanju predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad *Bajina Bašta* Bajina Bašta,

         19.Odbornička pitanja i predlozi.

           Potrebno je da sednici obavezno prisustvujete, a u slučaju opravdane sprečenosti, izvestite sekretara Skupštine, na telefon: 865-070 ili 069-8259-202.

 

                                                                                PREDSEDNICA SKUPŠTINE

                                                                                             Vesna Đurić

 

Podelite ovu vest:
Veličina slova