Обавештење о увиду у бирачки списак за подручје општине Бајина Башта за изборе за народне посланике Народне скупштине Републике Србије

На основу члана 14. став 1. Закона о јединственом бирачком списку ( „Сл.гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл.гласник РС“, број 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021 и 16/2022), Општинска управа општине Бајина Башта даје

ОБАВЕШТЕЊЕ

            Општинска управа општине Бајина Башта излаже на јавни увид део бирачког списка за подручје општине Бајина Башта за изборе за народне посланике Народне Скупштине Републике Србије, расписане за 17. децембар 2023.године.

Део бирачког списка се излаже на тај начин што се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађанина омогућава провера да ли је уписан у бирачки списк и да ли су уписани подаци тачни.

Грађани општине Бајина Башта могу извршити увид у јединствени бирачки списак и тражити упис, брисање, исправку, измену или допуну јединственог бирачког списка сваког радног дана од 7:00-16:00 часова и суботом и недељом у времену од 10:00-13:00 часова у матичној служби Општинске управе Бајина Башта, улаз 2, соба број 1. Увид у бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичном сајту Министарства за државну управу и локлану самоуправу www.mduls.gov.rs, на званичном сајту општине Бајина Башта,www.bajinabasta.rs, на званичном сајту Републичке изборне комисије www.rik.parlament.gov.rs.

Уз захтев за промене у јединственом бирачком списку прилажу се потребни докази.

Обавештавају се и малолетна лица која постају пунолетна и стичу бирачко право најкасније на дан избора 17. децембра 2023.године да могу извршити проверу личних података уписаних у бирачки списак.

Проверу личних података уписаних у бирачки списак имају и интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Бајина Башта.

Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.

Грађани могу најкасније до 25. новембра 2023. године у 24:00 часова поднети Општинској управи према месту боравишта захтев да се у бирачки списак упише податак о томе да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи. Податак да  ће бирач гласати према месту боравишта у земљи ( изабрано место гласања), односно према месту боравишта у иностранству, не може се мењати до окончања изборног поступка.

Бирачи који имају боравиште у иностранству обавештавају се преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије да до 25. новембра 2023.године у 24:00 часова могу Oпштинској управи по месту пребивалишта у земљи поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству.

Након закључења бирачког списка 01. децембра 2023. године у 24:00 часа најкaсније до 13. децембра 2023.године у 24:00 часа, захтев за промену подноси се Општинској управи или непосредно Министарству за државну и локалну самоуправу у Београду, које одлучује по захтеву за грађане са пребивалиштем, односно за интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Бајина Башта.

01 број 013-11/2023

01.11.2023.године

Општинска управа општине Бајина Башта

 

                                                                                                     Начелник Општинске управе

                                                                                                                    Зорка Радоичић

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Бајина Башта

На основу чл. 4. и 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018,113/2017 – др.закон и 114/2021) и члана и 7.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016 и 12/2022), оглашава се

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких  радних места у Општинској управи општине Бајина Башта

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Бајина Башта, у Бајиној Башти, ул. Душана Вишића бр. 28.

II Радна места која се попуњавају

 1.  Комунални инспектор

Звање: Саветник                                                                                       број службеника: 1

Опис послова: Врши инспекцијски надзор над законитошћу рада комуналних организација и поступака грађана, предузетника и правних лица у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката.

Врши надзор над спровођењем прописа који се односе на кориснике и даваоце комуналних услуга у погледу услова и начина коришћења и давања услуга. Уређивање и одржавање објеката и јавних површина, прати јавну хигијену, уређење општине, јавних зелених површина, јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођење отпадних вода, снабдевање топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивање, гробља, кафилерије, димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, продају пољопривредних и других производа ван пијачног простора, уређење градилишта, раскопавање улица и других јавних површина, лепљење плаката на забрањеним местима и друге послове комуналне хигијене.

Доноси решења и стара се о извршењу донетих решења, подноси прекршајне пријаве и предузима мере за уклањање ствари и предмета са јавних површина, обавља и друге послове из своје надлежности, као и друге послове које му одреди руководилац одељења и начелник Општинске управе.

Сходно природи делатности и организацији рада, а ради рационалнијег коришћења радног времена и извршавању одрећеног посла, на овим пословима врши се прерасподела радног времена.Прерасподела радног времена врши се тако да укупно радно време запосленог у периоду од шест месеци у току календарске године у просеку не буде дуже од пуног радног времена.

Услови : стечено високо образовање из научне области друштвеног или природног смера на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет), положен испит за инспекоре као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 1. Општински туристички инспектор

Звање: Саветник                                                                               број службеника: 1

Опис послова:  проверава да ли су испуњени прописани услови за обављање делатности и пружање услуга уређених овим законом; утврђује идентитет запослених код привредних друштава, предузетника, другог правног лица или страног правног лица, која обављају делатност и пружају услуге уређене овим законом, увидом у личну исправу или другу јавну исправу са фотографијом; утврђује идентитет лица које обавља угоститељску делатност у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству увидом у личну исправу или другу јавну исправу са фотографијом; прегледа просторије у којима се обавља делатност и пружају услуге, уговоре, евиденције, исправе и другу документацију потребну за утврђивање законитости пословања привредних друштава, предузетника или огранка другог домаћег или страног правног лица, као и физичких лица која обављају делатност и пружају услуге уређене овим законом; врши увид у уговоре из члана 74. став 1. и члана 77. став 1. овог закона; врши проверу издатог решења о разврставању у категорију објеката из члана 68. ст. 6. и 7. овог закона; проверава наплату и уплату боравишне таксе, увидом у евиденцију гостију и другу пратећу документацију; проверава истицање и придржавање прописаног радног времена у угоститељским објектима; проверава испуњеност услова и рокова усаглашености угоститељских објеката са актом из члана 114. овог закона; захтева судски налог за претрес стамбеног или пратећег простора код сазнања да се у том простору обавља делатност или пружају услуге у случају када се власник или корисник простора противи вршењу инспекцијског надзора; захтева асистенцију полиције, односно комуналне полиције, ако основано процени да је то потребно према приликама одређеног случаја; обавести надлежни орган јединице локалне самоуправе о утврђеној процени усаглашености објеката из члана 114. овог закона; доноси решења о заузећу јавне површине, одлучује о захтевима за есхмацију;предузме и друге прописане мере предвиђене законом.

Врши послове који се односе на: уређење, развој и обављање комуналне делатности, снабдевање водом и топлотном енергијом,  одржавање чистоће, комуналне хигијене, пречишћавање и одвођење отпадних вода, одржавање гробаља и пружање погребних услуга, одржавање улица и саобраћајница, градског и приградског превоза путника; врши надзор над радом вршиоца комуналне делатности којима је поверено обављање комуналне делатности  оснивањем јавног предузећа; обавља послове спровођење и израда извештаја о изјашњавању корисника комуналних услуга о квалитету пружања комуналних услуга од стране вршилаца комуналних делатности;

Услови:стечено високо образовање из научне области друштвеног или природног смера на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за инспектора, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 1. Послови пријема пореских пријава и утврђивање локалних пореских обавеза и накнада за обвезнике који не воде пословне књиге

Звање: Сарадник                                                                              број службеника: 1

Опис послова: врши контролу и завођење пореских пријава обвезника који не воде пословне књиге; администрира боравишне таксе, врши обрачун накнада за заузеће јавне површине физичким лицима, врши израду уверења  у различите сврхе, издаје упит стања пореским обвезницима, књижи решења пореза на имовину, врши прекњижавање уплата и архивира документацију; обавља друге  послове по налогу  руководиоца одсека, одељења и начелника Општинске управе.

Услови:           стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља економске или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) као и потребне компетенције за обављање послова радног места.“

 

 1. Послови у области путева

  Звање: Mлађи сарадник                                          број службеника: 1

Опис послова:обавља послове координатора између наручиоца и извођача приликом реализације пројеката на изградњи и реконструкцији објеката; стара се о благовременој динамици реализације пројекта у складу са дефинисаним роковима; израђује динамичке планове остварења инвестиција; остварује комуникацију са извођачима радова и стручним надзором; прати реализацију извођења грађевинских радова и учествује у пријему обављених радова; учествује у раду техничке комисије за пријем објеката; обавља послове из Одлуке о грађевинском земљишту, израђује предлог програма отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини; врши послове праћења одржавања улица, тротоара и некатегоорисаних путева надзором над радом ЈП коме је поверено обављање комуналне делатности у складу са Општиском одлуком овером дневника рада –ситуација, врши контролу рада и свих осталих извођача радова којима су исти поверени од стране општине; обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

Услови: стечено високо образовање из архитектуре или грађевинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца одређеног законом којим се регулише положај запослених у јединицама локалне самоуправе, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) као и потребне компетенције за обављање послова радног места, положен државни стручни испит,  познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) као и потребне компетенције за обављање послова радног места.“

 

 1.  Књиговођа трезора

Звање: Виши референт                                                        број службеника: 1

Опис послова: Води главну књигу трезора; вођење пословних књига са евиденцијом за сваког директног и индиректног корисника буџетских средстава; усаглашавање пословних књига са корисницима буџета; усаглашавање пословних књига са управом за трезор; формира књиговодствену документацију, проверава рачунску, формалну и суштинску исправност примљене документације и одлаже исту; рши електронско плаћање; врши контирање и књижење свих пословних промена у оквиру рачуна трезора. Обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

Услови: средње четворогодишње образовање економског смера, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

6.Грађевински инспектор          

Звање: Сарадник                                                                         број службеника:1

Опис послова: врши надзор над применом закона и других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми квалитета, који се односе на пројектовање, грађење и реконструкцију објеката  у високоградњи, нискоградњи и градњи других објеката; на извођење појединих грађевинских радова на тим објектима и грађење објеката на прописан начин; припрема предлог решења, налаже мере и стара се за за њихово спровођење; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и пријаве за привредне преступе; сарађује са републичким инспекцијама и другим органима и организацијама у циљу ефикаснијег обављања надзора; води евиденције прописане за грађевинску инспекцију, ради извештаје за Скупштину општине, Општинско веће и надлежне републичке органе. Обавља и друге послове по налогу Начелника Општинске управе и руководиоца одељења.

Услови: стечено високо образовање из архитектуре или грађевинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора,  најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) као и потребне компетенције за обављање послова радног места.“

7.Канцеларијски послови у грађевинарству

Звање: Виши референт                                       број службеника: 1

Опис послова: преузима пошту преко доставне књиге од писарнице, уручивање извршиоцима на обраду, раздужује окончане предмете у јединственој доставној књизи и исте упућује писарници ради архивирања, врши експедицију поште уписивањем у књигу ради доставе, прима и распоређује доставнице; Обавља друге послове по налогу руководиоца одељења и Начелника општинске управе.

Услови: стечено средње образовање друштвеног или економског смера у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

 

Предвиђено чланом 17. тачка 32, 39а, 50, 57, 58, 69 и 70 а. Правилника о организацији  и  систематизацији радних места у Општинској управи општине Бајина Башта и Општинском правобранилаштву општине Бајина Башта 01 број 14/2022, 15/2022 и 1/2023.

III У изборном поступку проверавају се:

 1. Провера општих функционалних компетенција за сва радна места:

– Организација и рад органа локалне самоуправе у Републици Србији – провера ће се вршити усменим путем

– Дигитална писменост – провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару

– Пословна комуникација – провера ће се вршити усменим путем

Напомена:

У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост”, ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и жели да на основу тога буде ослобођен тестирања компетенције „Дигитална писменост“, неопходно је да уз пријаву достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли прихвата доказ уместо провере компетенције путем теста.

 1. Провера посебних функционалних компетенција, и то: 

За радно место под ред. бр. 1:

1.Посебне функционалне компетенције за област рада инспекцијски послови (општи управни поступак и основе управних спорова, основе казненог права и казнених поступака, основе прекршајног права и прекршајни поступак, основе привредног права и привредног пословања, поступак инспекцијског надзора и методе анализе ризика, функционални јединствени информациони систем, основе вештина комуникације, конструктивног решавања конфликата и управљања стресом, кодекс понашања и етике инспектора) – провераваће се усмено.

2.Посебне функционалне компетенције за радно место из надлежности и организације органа – Статут општине Бајина Башта – провераваће се усмено

 1. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи из делокруга рада радног места – Закон о комуналним делатностима – провераваће се усмено

За радно место под ред. бр. 2:

1.Посебне функционалне компетенције за област рада инспекцијски послови (општи управни поступак и основе управних спорова, основе казненог права и казнених поступака, основе прекршајног права и прекршајни поступак, основе привредног права и привредног пословања, поступак инспекцијског надзора и методе анализе ризика, функционални јединствени информациони систем, основе вештина комуникације, конструктивног решавања конфликата и управљања стресом, кодекс понашања и етике инспектора) – провераваће се усмено.

2.Посебне функционалне компетенције за радно место из надлежности и организације органа – Статут општине Бајина Башта – провераваће се усмено

 1. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи из делокруга рада радног места – Закон о туризму Одлука о радном времену на територије општине Бајина Башта

– провераваће се усмено

За радно место под ред. бр. 3:

1.Посебне функционалне компетенције за област рада административно-технички послови методе и технике прикупљања података ради даље обраде;технике евидентирања и ажурирања података у релевантним базама података;технике израде потврда и уверења о којима се води службена евиденција;технике припреме материјала ради даљег приказивања и употребе;методе вођења интерних и доставних књига.– провераваће се усмено.

2.Посебне функционалне компетенције за радно место из надлежности и организације органа – Статут општине Бајина Башта – провераваће се усмено

 1. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи из делокруга рада радног места – Уредба о буџетском рачуноводству, Правилник о систему извршењабуџета аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе, Правилник о пореском рачуноводству– провераваће се усмено

 

За радно место под ред. бр.4:

1.Посебне функционалне компетенције за област рада стручно-оперативни послови методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података; технике обраде и израде прегледа података;методе анализе и закључивања о стању у области;поступак израде стручних налаза;методе и технике израде извештаја на основу одређених евиденција;технике израде општих, појединачних и других правних и осталих аката.

2.Посебне функционалне компетенције за радно место из надлежности и организације органа – Статут општине Бајина Башта – провераваће се усмено

 1. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи из делокруга рада радног места – Закон о планирању и изградњи, Закон о путевима усмено

За радно место под ред. бр.5:

1.Посебне функционалне компетенције за област рада  финансијско-материјални послови,

буџетски систем, терминологија, стандарди, методе и процедуре из области буџетског рачуноводства и извештавања; поступак извршења буџета; релевантни софтвери.

2.Посебне функционалне компетенције за радно место из надлежности и организације органа – Статут општине Бајина Башта – провераваће се – усмено

 1. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи из делокруга рада радног места – Закон о финансирању локалне самоуправеусмено

За радно место под ред. бр.6:

1.Посебне функционалне компетенције за област рада  инспекцијски послови (општи управни поступак и основе управних спорова, основе казненог права и казнених поступака, основе прекршајног права и прекршајни поступак, основе привредног права и привредног пословања, поступак инспекцијског надзора и методе анализе ризика, функционални јединствени информациони систем, основе вештина комуникације, конструктивног решавања конфликата и управљања стресом, кодекс понашања и етике инспектора) 2.Посебне функционалне компетенције за радно место из надлежности и организације  органа – Статут општине Бајина Башта, План генералне регулације општине Бајина Башта, Просторни план општине Бајина Башта, планови  детаљних регулација за подручја Соколина, Ослуша, реке Пилице и др– провераваће се усмено

 1. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи из делокруга рада радног места – Закон о планирању и изградњи, Закон о озакоњењу објекта, Закон о становању и одржавању зграда и други подзаконски актиусмено

 

За радно место под ред. бр.7:

1.Посебне функционалне компетенције за област рада административно-технички послови, канцеларијско пословање;методе и технике прикупљања података ради даље обраде; технике евидентирања и ажурирања података у релевантним базама података; технике израде потврда и уверења о којима се води службена евиденција технике припреме материјала ради даљег приказивања и употребе; методе вођења интерних и доставних књига.– провераваће се усмено.

2.Посебне функционалне компетенције за радно место из надлежности и организације  органа – Статут општине Бајина Башта,– провераваће се усмено

 1. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи из делокруга рада радног места – Закон о планирању и изградњи, Закон о канцеларијском пословањуусмено

3) Интервју са комисијом: На завршни разговор, у циљу процене мотивације за рад на радном месту, могућих доприноса на раду и прихватања вредности органа, конкурсна комисија позива само кандидате који су прошли усмену проверу, односно кандидате које су сви чланови конкурсне комисије у свим облицима провере вредновали оценом „делимично задовољава“ (2) или „задовољава“ (3).

IV Место рада:

Општина Бајина Башта, Општинска управа, ул. Душана Вишића бр.28.

V Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је 8 дана и почиње да тече 18.09.2023. године, као дана објављивања на интернет презентацији општине Бајина Башта, и истиче 26.9.2023. године

VI Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Александра Ковачки, телефон: 0698259242.

VII Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс:

Општина Бајина Башта – Општинска управа општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр.28, или преко писарнице Општинске управе општине Бајина Башта,са назнаком: „за интерни конкурс“ – навести назив и број раног места назначен у тексту интернг конкурса.
VIII Датум оглашавања: 18.9.2023. године на интернет презентацији општине Бајина Башта и огласној табли општине Бајина Башта.

IX Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

– пријава, оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту – за случај да се у условима тражи научна област правних наука или друштвено-хуманистичких наука); уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којим се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решење да је службеник нераспоређен и доказ о знању рада на рачунару, односно дигиталној писмености (сертификати, потврде и други писани докази), уколико исти поседују.

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС) прописано је, поред осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Изјава се може преузети са сајта општине Бајина Башта.

X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата, односно компетенција у изборном поступку: са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, назначене вештине и знања, односно компетенције, биће проверене у просторијама Општине Бајина Башта, у Бајиној Башти, ул. Душана Вишића бр. 28, дана 27.09.2023. године са почетком од 11 сати о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

XI Право учешћа на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују службеници  запослени на неодређено време у свим органима, службама и организацијама из члана 1. ст. 1. и 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе код послодавца који оглашава интерни конкурс.

Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници у истом звању или службеници који испуњавају услове за напредовање у звање у које је разврстано радно место које се попуњава.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Бајина Башта Решењем број 111-1-4

/2023 од 18.09.2023. године.

Овај оглас објављен је на интернет презентацији општине Бајина Башта и огласној табли Општине Бајина Башта дана 18.9.2023. године.

Н А Ч Е Л Н И К

Зорка Радоичић

Обавештење о третирању амброзије

Обавештавамо Вас да у петак 18.08.2023. године ПССС Ужице обавља третман сузбијања амброзије хербицидима. Третман ће се обавити на деоници магистралног пута Кадињача – Пилица – Бајина Башта – Перућац у оба смера, ширине до 2м поред пута. Почетак сузбијања је од 9 часова до обављеног посла.

Општинска управа

Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности

Обавештење о одржавању јавних окупљања и активности, као и коришћења музичких уређаја на отвореном

Поштовани власници угоститељских радњи,

Обавештавамо вас

“На отвореном простору, у баштама отвореног и затвореног типа угоститељског објекта, на спољним отворима објеката (вратима, прозорима, вентиалционим отворима, тендама и слично), као и у угоститељским објектима унутар стамбено-пословних центара и у њиховој непосредној близини, забрањено је постављати звучне кутије и организовати музички програм.

 На јавним просторима, у данима одржавања Дринске регате, као и обележавања Дана општине, државних и верских празника, могу се организовати музички програми, концерти и јавне манифестације тако да се музика која се емитује посредством електро-акустичних уређаја може користити искључиво на основу претходно прибављеног одобрења, које у форми решења издаје инспектор за заштиту животне средине.

Организатор јавних скупова и активности је дужан да у складу са овом Одлуком поднесе захтев инспектору за заштиту животне средине, а најкасније 10 дана пре дана предвиђеног за одржавање скупа или организовања активности.”

Општинска управа

Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности

Обавештење о комуналном реду и одржавању чистоће

Поштовани суграђани,

Реконстркцијом градског Трга и пешачког дела Улице кнеза Милана Обреновића, добили смо лепо уређен простор јавне намене,

Стога је потребно, да све површине јавне намене користимо у складу са њиховом наменом, односно:

-Да их не оштећујемо и прљамо, већ одржавамо чистоћу на њима и чувамо их, и не бацамо и остављамо било какав отпад или изводимо било какве радње којима се оштећује или прља површина јавне намене.

Део јавног простора, представљају и јавне зелене површине и њих требамо користити у складу са њиховом наменом, односно не требамо оштећивати травњак, озлеђивати дебла, кору и корење на било који начин.

Хвала на сарадњи!

Општинска управа

Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности

Позив физичким лицима да изврше категоризацију угоститељских објеката у којима пружају услуге смештаја

Законом о угоститељству (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 17/2019) прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и објектима сеоског туристичког домаћинства, да изврши категоризацију тих објеката.

Захтев за категоризацију се подноси преко еТуристе.

С тим у вези ПОЗИВАМО сва физичка лица која услуге смештаја пружају на начин супротан наведеном закону, да се у што краћем року обрате јединици локалне самоуправе и поднесу захтев за категоризацију угоститељског објекта за смештај (кућа, апартман, соба или сеоско туристичко домаћинство).

По добијању решења о категоризацији угоститељски објекат и угоститељ ће бити евидентирани у систем еТуристе, на који начин ће, у складу са позитивним прописима,  моћи да наставе са пружањем угоститељских услуга смештаја на законит начин.

Физичко лице у наведеним категорисаним објектима угоститељске услуге може да пружа непосредно или преко посредника, који може бити само правно лице или предузетник. У случају посредовања физичко лице и посредник закључују међусобни уговор који се ради евидентирања доставља органу јединице локалне самоуправе.

У супротном, на основу члана 92. став 1. тачка  9) наведеног закона физичко лице је прекршајно одговорно, а запрећене казне  се крећу у распону од 150.000 до 350.000 динара.

За све додатне информације и пружање стручне помоћи стојимо на располагању и можете нам се обратити путем маила pisarnica@bajinabasta.rs или на телефон 069-82-59-213.

Такође, можете се обратити и Министарству туризма и омладине путем маила turizam@mto.gov.rs ili eturista@mto.gov.rs као и на телефоне 011/3149670 и 011/3139671.

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу магацина за смештај електро и машинске опреме у функцији радног дела комплекса ХЕ „Бајина Башта“ на кат. парцели бр. 1396/2 КО Растиште

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-ис, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и чл. 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19)

ОПШТИНСКА УПРАВА  БАЈИНА БАШТА

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

урбанистичког пројекта за изградњу

магацина за смештај електро и машинске опреме у функцији радног дела комплекса ХЕ „Бајина Башта“ на кат. парцели бр. 1396/2 КО Растиште

општина Бајина Башта

1.ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, канцеларија бр. 14, од 05. до 12. маја 2023. године сваког радног дана од 7 до 15 часова.

2.Инвеститор израде Урбанистичког пројекта је ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак „Дринско-Лимске ХЕ“ Бајина Башта, Трг Душана Јерковића бр.1.

3.Урбанистички пројекат урађен је од стране друштва „ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ“ а.д. Бул. Михајла Пупина бр. 12, Нови Београд, одговорни урбаниста Драгана Ђорђевић, дипл. инж. арх., лиценца бр. 200 0017 03.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, најкасније до 12. маја 2023. године.

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбено пословне зграде на кат. парцели бр. 824 КО Бајина Башта

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-ис, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и чл. 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19)

ОПШТИНСКА УПРАВА  БАЈИНА БАШТА

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

урбанистичког пројекта за изградњу

стамбено пословне зграде

на кат. парцели бр. 824 КО Бајина Башта

општина Бајина Башта

1.ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, канцеларија бр. 14, од 05. до 12. маја 2023. године сваког радног дана од 7 до 15 часова.

2.Наручилац предметног Урбанистичког пројекта су Лукић Рада и Станојевић Весна из Бајине Баште.

3.Урбанистички пројекат урађен је од стране предузећа „ПОЛИТБИРО“ доо Ужице, Ул. Београдска 31, Ужице, одговорни урбаниста Миленка Јанковић, дипл. инж. арх., лиценца бр. 200 246 03.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, најкасније до 12. маја 2023. године.

„Баш тај корак“!

С великим узбуђењем вас обавештавамо да је почело наше дугоочекивано такмичење „Баш тај корак“! Такмичење почиње 15.04. Ово такмичење има за циљ да мотивише људе да се више крећу и да свакодневно чине мале кораке ка здравијем и активнијем начину живота.

Како бисте учествовали у такмичењу, све што треба да урадите је да преузмете нашу апликацију „Баш тај корак“ на Апп Стору или Плеј продавници. Апликација је потпуно бесплатна и једноставна за коришћење.

Како користити нашу апликацију:

 • Региструјте Ваш налог и сачекајте одобрење
 • Пријавите се, кликните „Крени“ и потрудите се да будете најбољи
 • Оно што се предлаже је да повремено отворите апликацију и сачувате напредак кликом на опцију „Стани“

Након што преузмете апликацију, моћи ћете да пратите свој дневни број корака и упоредите га са другим учесницима у такмичењу. Такође, у апликацији ћете пронаћи разне изазове и награде које ће вам помоћи да останете мотивисани и наставите са својим здравим навикама.

Позивамо вас да се придружите нашој заједници и да заједно чинимо мале кораке ка великим променама. Видимо се на „Баш тај корак“ апликацији!

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу апартманско пословне зграде на кат. парцели бр. 685/11 КО Бајина Башта

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-ис, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и чл. 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19)

ОПШТИНСКА УПРАВА  БАЈИНА БАШТА

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

урбанистичког пројекта за изградњу

апартманско пословне зграде

на кат. парцели бр. 685/11 КО Бајина Башта

општина Бајина Башта

1.ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, канцеларија бр. 14, од 10. до 17. марта 2023. године сваког радног дана од 7 до 15 часова.

2.Наручилац предметног Урбанистичког пројекта је  UNI LINE доо Ужице – Севојно, Браће Николић ББ.

3.Урбанистички пројекат урађен је од стране предузећа „ПОЛИТБИРО“ доо Ужице, Ул. Београдска 31, Ужице, одговорни урбаниста Миленка Јанковић, дипл. инж. арх., лиценца бр. 200 246 03.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, најкасније до 17. марта 2023. године.

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта за потребе пољопривредног домаћинства на кат. парцели бр. 6598 КО Заовине општина Бајина Башта

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-ис, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и чл. 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19)

ОПШТИНСКА УПРАВА  БАЈИНА БАШТА

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

урбанистичког пројекта за изградњу

стамбеног објекта за потребе пољопривредног домаћинства

на кат. парцели бр. 6598 КО Заовине

општина Бајина Башта

1.ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, канцеларија бр. 14, од до 09. децембра 2022. године, сваког радног дана од 7 до 15 часова.

2.Наручилац предметног Урбанистичког пројекта је Томислав Новичић, Заовине бр. 38, Бајина Башта.

3.Урбанистички пројекат урађен је од стране предузећа „ПОЛИТБИРО“ доо Ужице, Ул. Београдска 31, Ужице, одговорни урбаниста Миленка Јанковић, дипл. инж. арх., лиценца бр. 200 246 03.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, најкасније до 09. децембра 2022. године.

Обавештење о орезивању дрвећа и других украсних биљака

Поштовани суграђани,

Обавештавамо вас да је одредбама члана 27. став 1. тачка 22. Одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима на територији општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, бр. 4/2019) прописано „на општинском путу, улици и некатегорисаном путу забрањено је нарочито дрвеће и друге украсне биљке и сл. садити тако да њихово грање, улази у путни профил пута или дозволити да растиње са имања излази из граница имања“.

Молимо све власнике катастарских парцела, да своја дворишта држе уредним, а дрвеће и украсне биљке орежу на начин да не ометају коришћење јавних површина, путева и тротоара.

Величина слова