Na osnovu člana 24. Zakona o javnom informisanju i medijima (”Sl. glasnik RS“ broj 83/2014, 58/2015 i 12/2016 – autentično tumačenje), člana 19. i 21. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (”Sl. glasnik RS“ broj 16/16 i 8/2017), dela VI Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bajina Bašta u 2020. godini, objavljenog 16.01.2020. godine na sajtu opštine Bajina Bašta, predsednik opštine Bajina Bašta donosi

REŠENjE

O IMENOVANjU ČLANOVA STRUČNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA PODNETIH NA KONKURS ZA SUFINANASIRANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI OPŠTINE BAJINA BAŠTA U 2020. GODINI

I

IMENUJU SE za članove Stručne komisije za ocenu projekata podnetih na Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bajina Bašta u 2020. godini ( u daljem tekstu: komisija)

  1. Žarko Mandić, ispred udruženja Nova mreža Srbije,
  2. Boris Pavlov, samostalna prijava,
  3. Ivica Šmit, ispred udruženja elektronskih medija „ComNet“.

       II

    Zadatak Komisije je:

  • da svaki član komisije IZVRŠI ocenu svih projekata podnetih na konkurs, nezavisno, za svaki projekat i po svakom kriterijumu,
  • da za svaki projekat koji se razmatra sačini obrazloženje u kome navodi razloge za prihvatanje ili neprihvatanje projekta,
  • da razmotre mišljenje nacionalnog saveta nacionalne manjine na prijavljene proejkte
  • da izradi predlog o raspodeli sredstava sa obrazloženjem i isti dostavi Opštinskom veću Bajina Bašta.

III

Članovi komisije su dužni da na prvoj sednici izaberu predsednika komisije, koji koordinira radom komisije i vodi sednice i da nakon uvida u konkursnu dokumentaciju, daju pismenu izjavu da nisu u sukobu interesa i da neobavljaju javnu funkciju.

O radu komisije vodi se zapisnik.

     IV

        Poslove sekretara Komisije obavljaće Slobodanka Tadić, diplomirani pravnik.

V

Rešenje objaviti na veb-sajtu opštine Bajina Bašta,

    O b r a z l o ž e nj e

Članom 24. stav Z. Zakona o javnom informisanju i medijima i članom 19. stav 1. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja ( u daljem tekstu: Pravilnik) propisano je da rukovodilac organa Rešenjem imenuje stručnu komisiju za ocenu projekata podnetih na konkurs, a koja ima zadatak da izvrši ocenu svih projekata podnetih na konkurs i sačini predlog o raspodeli sredstava sa obrazloženjem.

Članom 24. stav 4. Zakona o javnom informisanju i medijima i članom 21. stav 4. Pravilnika propisano je da se većina članova komisije imenuje na predlog novinarskih i medijskih udruženja, a shodno članu 22. navedenog Pravilnika komisija na prvoj sednici bira predsednika komisije.

Poslove sekretara Komisije obavljaće Slobodanka Tadić, diplomirani pravnik.

Novinarska i medijska udruženja, kao i medijski stručnjaci, su dostavili svoje predloge za članove stručne komisije u skladu sa delom VI Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji OPŠTINE Bajina Bašta u 2020. godini, koji je opština Bajina Bašta objavila  na svome sajtu 16.01.2020. godine. U delu VI Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bajina Bašta u 2020. godini, pozvana su novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, kao i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu Komisije, da predlože opštini Bajina Bašta članove stručne komisije.

U roku za podnošenje prijava pristigli su sledeći predlozi za imenovanje člana Komisije: Žarko Mandić, ispred udruženja Nova mreža Srbije, Jovan Bukoval na predlog udruženja menadžera u kulturi i medijima Srbije, Boris Pavlov samostalna prijava, Ivica Šmit na predlog udruženja elektronskih medija „ComNet“, Novka Ilić na predlog udruženja novinara Srbije i Alem Rovčanin na predlog udruženja medija i medijskih radnika.

Predsednik opštine Bajina Bašta je razmotrio sve pristigle blagovremene i potpune predloge. Predsednik opštine Bajina Bašta je, uzimajući u obzir biografije predloženih članova, odlučilo da komisiju čine: Žarko Mandić- ispred udruženja Nova mreža Srbije, Boris Pavlov, samostalna prijava i Ivica Šmit ispred udruženja elektronskih medija „ComNet“.

Na osnovu napred navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rešenja.

                                                                                      PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                              Radomir Filipović

Podelite ovu vest:
Veličina slova