Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Бајина Башта

На основу Одлуке општинског већа о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима,  број 06-20/2022 од 14.06.2022. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22, Комисија за реализацију мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова општине Бајина Башта (у даљем тексту: Комисија), дана 20. јуна 2022.  године, расписује,

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  стамбених објеката на територији општине Бајина Башта

У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи општина Бајина Башта за 2022. годину, а у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације за 2022. годину (у даљем тексту Програм), а у складу са чланом 15. Програма, расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Програмом, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Бајина Башта. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине  Бајина Башта.

I ПРЕДМЕТ

Предмет Јавног позива је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за породичне куће, станове и стамбене зграде.

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.

2) постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће и стамбене заједнице, осим кровног покривача и таваница за породичне куће и стамбене заједнице.

3) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће

Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова

4) набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице.

5) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде.

6) набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће.

7) набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

Критеријуми енергетске ефикасности морају да задовоље следеће минималне услове:

 • Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза топлоте):

– U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата

– U ≤ 1,6 W/m2K за спољна врата

 • Спољни зид на породичним кућама/стамбеним зградама следећих карактеристика:

– минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm, осим уколико нема        техничких могућности да се постави та дебљина изолације.

 • Минимални степен корисности котла (грејача простора) на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) износи 85%;
 • Минимални степен корисности котла (грејача простора) на природни гас износи 90%;

II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

На јавном позиву могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја  и испуњавају следеће услове:

 • да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање шест месеци од дана подношења пријаве,
 • да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,
 • да имају атесте за материјале и производе.

III ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ

ПРИЈАВЕ

Пријава коју на јавни позив подноси привредни субјект садржи пријавни образац са приложеном документацијом.

Пријавни образац се налази у прилогу јавног позива и садржи нарочито:

 • опште податке о привредном субјекту;
 • податке о законском заступнику;
 • профил привредног субјекта;
 • ценовни преглед роба и услуга;

За предузетнике је потребно да изјаву достави лице које је регистровало обављање делатности као предузетник. За задруге потребно је доставити изјаву директора. Ова изјава мора бити дата након датума објављивања јавног конкурса.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно правно лице, узима се изјава коју ће дати законски заступник привредног субјекта подносиоца захтева. Уколико постоји више законских заступника подносиоца захтева потребно је да сви доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно физичко лице потребно је да сви законски заступници привредног субјекта подносиоца захтева доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

IV ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници bajinanbasta.rs. или лично у просторијама општинске управе, Бајина Башта и садржи:

− Комплетан текст Јавног позива,

− Прилог 1 – Пријавни образац,

− Прилог 2 – Изјава подносиоца пријаве број 1.,

− Прилог 3 – Изјава подносиоца пријаве број 2.,

− Прилог 4 – Критеријуми за оцену Пријаве.

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

Критеријуми за рангирање директних корисника обухватају следеће:

 • цене кључних добара заједно са уградњом за меру за коју конкуришу;
 • рок важења цена за меру коју конкуришу;

У Прилогу 4 Јавног позива детаљно је дефинисан начин бодовања по наведеним критеријуми за избор привредних субјеката.

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума.

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима примењеним на поједини Програм не може прећи 100.

VI  МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Подносиоци пријаву за учешће на јавном позиву попуњавају на српском језику, ћириличним писмом.

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком: „Пријава за јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима – не отварати“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Комплетна конкурсна документација се доставља у затвореној коверти.

Пријаве доставити поштом на адресу Општинска управа Бајина Башта, Улица Душана Вишића бр. 28 – Комисија за реализацију и надзор над извршавањем мера енергетске санације или лично на писарници у згради Општинске управе.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете у разматрање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања закључно са 04.07.2022. године.

            За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефон 031/865-282 и електронску адресу: е-mail: sobb@mts.rs. 

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници општине: www.bajinanbasta.rs. 

VII ОДБАЦИВАЊЕ ПРИЈАВЕ 

Непотпуна, неуредна и неблаговремена пријава биће одбачена решењем.

VIII ОЦЕНА, ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Оцењивање и рангирање приспелих пријава привредних субјеката врши се применом критеријума из одељка V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда, општина Бајина Башта.

Комисија разматра пријаве и у складу са условима Јавног позива, утврђује прелиминарну листу директних корисника.

Прелиминарну листу директних корисника Комисија објављује на огласној табли општине Бајина Башта и званичној интернет страници општине.

Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе директних корисника, у року од три дана од дана објављивања листе.

На прелиминарну листу директних корисника учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу директних корисника као и да донесе  Одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана од дана његовог пријема.

О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације и исте доставља Општинском већу на усвајање.

Општинско веће општине Бајина Башта доноси Одлуку о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације.     

Одлука Општинског већа општине Бајина Башта о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације објављује се на огласној табли Општинске управе и званичној интернет страници Општине Бајина Башта.

 1. ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Општина ће закључити технички споразум о спровођењу мера енергетске санације  са привредним субјектима који буду изабрани. Предмет споразума ће бити обавезе обеју страна у Јавном позиву.

Након потписивања Уговора о сарадњи са привредним субјектима, Општина спроводи поступак одабира крајњих корисника (домаћинстава и стамбених заједница). Обавеза је да крајњи корисник приликом пријаве предмере/предрачуне узме само од директних корисника који су одабрани у претходној фази.

Након избора појединачних пројеката грађана и утврђивања коначног броја корисника по привредном субјекту, потписују се тројни уговори између оппштине Бајина Башта, директног корисника и крајњег корисника о реализацији мера енергетске санације.

Општина ће вршити пренос средстава искључиво директним корисницима не крајњим корисницима, након што појединачни крајњи корисник изврши уплату директном кориснику целокупну  своју обавезу и након завршетка реализације мере.

Услов да се пренесу средства директном кориснику је потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио за меру као и у складу са записником Комисије о обављеном изласку на терен, а након извршених радова.

Општина ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са закљученим уговором.

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће надлежни органи који су задужени за урбанизам односно заштиту животне средине, у сарадњи са Комисијом.

Привредни субјекти су дужни да Комисији за праћење реализације мера енергетске санације (у даљем тексту Комисија), у сваком моменту, омогуће контролу реализације активности и увид у сву потребну документацију.

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће Комисија.

Привредни субјекти до 01.02.2023. године достављају Општинској управи захтев за исплату средстава за суфинансирање мера енергетске санације по основу обављених радова или извршених услуга. Уз захтев достављају фотокопију издатог рачуна за извршене радове и услуге.

Пренос средстава врши се у складу са прописима којима се уређује пренос средстава, а након што:

 1. Комисија провери да ли су активности стварно реализоване, и то констатује записником;
 2. крајњи корисник директном кориснику исплати испоручена добра/извршене услуге у износу умањеном за одобрена бесповратна средства;
 3. директни корисник достави захтев за исплату средстава.
 4. директни корисник достави потврду да је крајњем кориснику предао све потребне атесте и сву пратећу документацију (гаранција).

На основу захтева за исплату и записника Општинска управа врши исплату из буџета.

01 Број: 352-65/2022

Општина  Бајина Башта,

20.06.2022. године

КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

   Председник

     Милош Јелисавчић, дипл.инж.арх.

Дневни ред Прве седнице Скупштине општине Бајина Башта 24.06.2022 године

            На основу члана 42. став 1. Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 2/2019) и члана 101. став 1. Пословника Скупштине (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 4/2019), с а з и в а м

 1. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

          Седница ће се одржати дана  24. јуна 2022. године (петак), у сали општине Бајина Башта, са почетком у 10,00 сати. 

          За ову седницу предлаже се следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1.Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборницима:

-Раденки Лазић, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ -Заједно можемо све,

-Марку Марковићу, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-Заједно можемо све,

-Маријани Николић, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-Заједно можемо све,

-Крсти Јелисавчићу, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-Заједно можемо све,

-Гордани Баштовановић, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-Заједно можемо све и

-Бранку Тешићу, са изборне листе УРОШ ЂОКИЋ-уједињени за победу Бајине Баште,

2.Записник са конститутивне седнице Скупштине општине Бајина Башта,

3.Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Бајина Башта за 2021. годину,

4.Предлог Одлуке о закључивању споразума о уступању обављања комуналних делатности,

5.Предлог Сагласности Месној заједници Пилица за издавање у закуп дела објекта дома у Пилици,

 1. Избор:

-Нормативног одбора,

-Одбора за представке и притужбе,

7.Предлог Решења о:

-констатовању престанка дужности  председника Надзорног одбора Установе *Култура* Бајина Башта,

-именовању председника Надзорног одбора Установе *Култура* Бајина Башта,

 1. Предлог Решења о:

-разрешењу  председника Надзорног одбора Туристичке организације *Тара-Дрина*Бајина Башта,

-именовању председника Надзорног одбора Туристичке организације *Тара-Дрина*Бајина Башта,

 1. Предлог Решења о:

-разрешењу  члана  Управног одбора Туристичке организације *Тара-Дрина*Бајина Башта,

-именовању члана Управног одбора Туристичке организације *Тара-Дрина*Бајина Башта,

10.Предлог Решења о:

-разрешењу председника Надзорног одбора Центра за социјални рад *Бајина Башта* Бајина Башта,

-именовању председника Надзорног одбора Центра за социјални рад *Бајина Башта* Бајина Башта,

 1. Предлог Решења о:

-разрешењу заменика команданта и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бајина Башта,

-именовању заменика команданта и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бајина Башта

        12.Предлог  Решења о:

-разрешењу члана Скупштине Регионалне развојне агенције *Златибор*ДОО  Ужице,

-именовању члана Скупштине Регионалне развојне агенције *Златибор*ДОО Ужице,

13.Одборничка питања и предлози.

НАПОМЕНА:Због обимности текста Годишњег извештаја о реализацији програма, програмских активности и пројеката, као дела Завршног рачуна буџета општине Бајина Башта за 2021. годину, који се, из техничких разлога, не може на економичан и целисходан начин умножити, исти се доставља у електронској форми.

Потребно је да седници обавезно присуствујете, а у случају оправдане спречености, известите секретара Скупштине, на телефон: 069 8259 202.

                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                                                         Младен Лукић

Јавна набавка услуга-наруџбеница 55/22

Јавна набавка услуга 55/22

Стручни надзор над извођењем радова на побољшању путне инфраструктуре ка видиковцу Ослуша на Тари, општина Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Позив за јавну расправу о нацрту измене плана јавних инвестиција општине Бајина Башта за 2022. годину

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица у општини Бајина Башта да узму учешће у јавној расправи о нацрту измене Плана јавних  инвестиција општине Бајина Башта за 2022. годину, која ће трајати у периоду од  15. јуна до 29. јуна 2022. године, достављањем примедби, предлога и сугестија у писаној форми на адресу: Општина Бајина Башта-Општинском већу, Ул. Душана Вишића број 28, 31250 Бајина Башта, или електронском поштом на адресу: sobb@mts.rs.

Усмена јавна расправа о нацрту измене Плана јавних инвестиција општине Бајина Башта за 2022. годину одржаће се на дан 28. јун 2022. године, у сали општине Бајина Башта, Ул. Душана Вишића број 28, Бајина Башта, са почетком у 10,00 сати.Позивају се сви заинтересовани да присуствују и узму учешће у усменој јавној расправи.

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

                                                                                               ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ

                                                                                                      Весна Ђурић

Породична бициклијада у Бајиној Башти

У недељу, 19. јуна у Бајиној Башти одржаће се прва по реду Породична бициклијада. Организатор бициклијаде је Туристичка организaција „Тара-Дрина“ Бајина Башта.  Окупљање учесника је у 9 сати у Парку ћирилице, а старт бициклијаде у 9.30. Вози се на релацији Бајина Башта – Бушинско поље – Бесеровина – Перућац – Бесеровина – Бушинско поље – Бајина Башта.

Циљ Породичне бициклијаде је промоција здравог начина живота, рекреативног бициклизма, заштите животне средине, безбедности у саобраћају, породичног живота и дружења у природи.

Бициклијада је рекреативног типа, дужина стазе је 26 km (у једном правцу 13 km), стаза није кондиционо захтевна. Вожња је намењена и деци и одраслима. Деца до четвртог разреда морају да имају пратњу.

Организатор је обезбедио полицијску пратњу и медицинску стручну помоћ уз возило за прихватање бицикала који се покваре, као и помоћ редарске службе.

Све додатне информације могу се добити у Туристичком информативном центру Бајина Башта или на телефон 031/866903.

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бајина Башта за 2023. годину

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бајина Башта за 2023. годину

4. Ћирилична баштина и отварање Парка ћирилице

У општини Бајиној Башти од 21. до 24. маја одржана је четврта по реду Ћирилична баштина, традиционална манифестација у области културе и туризма посвећена српском језику и очувању ћирилице. Циљ Ћириличне баштине је да подстиче и негује коришћење ћирилице, да на српском говорном подручју обогаћује културни идентитет и унапређује садржаје у области српског језика и културе.

Овогодишњи програм обиловао је квалитетним садржајима почев од предавања врсних универзитетских професора др Мила Ломпара и др Виктора Савића, преко занимљивих изложби и конкурса, квалитетног музичког програма, дебата и представа до Каравана културе говора са глумцима Миланом Босиљчићем и Марком Миловановићем и стручне трибине Арно Гујона, Слободана Роксандића и проф. др Радована Кнежевића.

У оквиру програма 4. Ћириличне баштине, у суботу, 21. маја, званично је отворен и Парк ћирилице у центру Бајине Баште, први такав који је изграђен у Србији и земљама српског говорног подручја и који својим садржајима посетиоцима доноси причу о ћирилици и о чувеној Рачанској књижевној и преписивачкој школи.

Једна од највећих културних манифестација у Србији која слави ћириличко писмо одржава се у Бајиној Башти, месту у чијој су близини пре више векова рачански монаси основали преписивачку и књижевну школу и захваљајући којима сe сачувала писменост и есенција српске културе у најтежим временима за наш народ.

 1. Ћирилична баштина је званично почела 21. маја отварањем у Парку ћирилице. Пред великим бројем посетилаца манифестацију је отворио директор Установе „Култура“ Милован Јездић, а присутнима се затим обратила председница општине Бајина Башта Весна Ђурић. „Парк ћирилице јединствен је у Србији и окружењу, а значај овог писма је и значај очувања нашег идентитета. Ми смо данас играли за ћирилицу, ми данас живимо ћирилицу. А велики број деце у парку најава је да ће он бити изузетно посећен“ – изјавила је овом приликом председница општине Бајина Башта.

Тијана Митровић из Народне библиотеке „Милош Требињац“ испред жирија Ћириличне баштине прогласила је најбоље песме са конкурса „Чувари ћирилице“ и најавила да ће се због изузетног одзива од најбољих песама у наредном периоду приредити зборник.

Никола Лазић из Канцеларије за младе Бајина Башта прогласио је победнике ликовног конкурса на тему ћирилице и званично објавио мапу ћирилице Бајине Баште коју је урадила Канцеларија за младе.

Уз сплет игара  КУД-а „Јелек“ из Бајине Баште и наступ гудачког квартета РТС-а овом приликом званично је отворен и новоизграђени Парк ћирилице.

Обраћајући се приликом отварања Парка ћирилице иницијатор изградње овог парка и  председник Организационог одбора Ћириличне баштине, Синиша Спасојевић, истакао је да ће највећи успех манифестације бити ако сви посетиоци програма наставе да после тога користе ћирилицу у свакој прилици и на сваком месту. Навео је и да је значај Ћириличне баштине то што у Бајину Башту може да доведе најзначајније српске интелектуалце попут др Мила Ломпара који је присуствовао отварању Парка ћирилице. Спасојевић се посебно захвалио новинару Политике Бранку Пејовићу за континуирано праћење и промоцију манифестације, директору регионалног Архива Ужице Жељку Марковићу за помоћ у настојањима да се изгради Музеј ћирилице у Рачи и Милошу Јелисавчићу, архитекти из Општине Бајина Башта за допринос оваквом изгледу Парка ћирилице.

„Циљ нам је био да од неуређеног места у центру града направимо једну тачку која ће бити подсећање на значај српског језика и ћириличког писма, али и да овде нагласимо причу везану за рачанску преписивачку школу и да акцентујемо значај манастира Рача који је близу Бајине Баште“ навео је иницијатор изградње Парка ћирилице.

Све је у новом бајинобаштанском парку у знаку ћирилице и српског језика – клупе, тастатуре, цвеће и дечје игралиште – с разлогом да се најмлађи упознају, старији подсете на „најлепше писмо на планети“, а туристи добију још један сликовит кутак.

По отварању Парка ћирилице у галерији Установе „Култура“ проф. др Мило Ломпар одржао је веома посећено предавање под називом „Спорови око ћирилице“. Професор Ломпар је један од водећих интелектуалаца у борби за очување ћирилице, српски историчар књижевности и есејиста, редовни професор Филолошког факултета Универзитета у Београду, председник Задужбине Милоша Црњанског, некадашњи генерални директор Политике и потпредседник Српске књижевне задруге.

Он је указао да се с потискивањем ћирилице кренуло у 20. столећу. Почев од стварања Југославије, па од комунистичке власти, када су уведене четири варијанте српскохрватског језика, након чега је у први план избила хрватска језичка политика, која је у Устав те републике 1974. ставила да се у Хрватској говори језик који у „својој форми јесте хрватски књижевни језик”.

Биле су то фазе којима се одвајала језичка материја. Код писма иде драстичније: већ поткрај СФРЈ ћирилично писмо се не види унутар простора Хрватске, на узмаку је у БиХ, па и унутар саме Србије, нарочито у Београду. Ни у протекле три деценије након распада Југославије такво затечено стање нема могућности у Србији да се промени. Наше писмо је најтужније дане доживело у тренутку кад је било логично да му се вратимо без икаквог комплекса или осећања кривице. Код нас је формирана једна интелектуална клима, дејство на пропагандној равни које подразумева апсолутну арбитражу у свим идентитетским питањима. Оно траје до дана данашњег, укључујући телевизије на националним фреквенцијама и друге садржаје. Та врста арбитраже доводи вас у старту у дефанзиван положај ако било шта хоћете да промените јер долазите у позицију да морате да се правдате по разним основама. Ту је и механизам онемогућавања равноправног положаја ћирилице, која је знатно мање заступљена код нас од латинице. – део је излагања др Мила Ломпара

По завршетку предавања професору Ломпару је председница општине Бајина Башта Весна Ђурић уручила захвалницу Ћириличне баштине за посебно истицањe у заштити и неговању ћирилице и промоцији српског језика и писма.

Други дан Ћириличне баштине у Парку ћирилице одржано је такмичење беба у пузању „За бебу више, за слово ближе“. Уз велики број посетилаца 17 беба је узело учешће у овој забавној трци чији циљ је да поред указивања на значај нашег писма укаже и на потребу за повећањем наталитета. Све бебе су добиле поклон пакете које је родитељима уручио Миленко Ордагић, заменик председника општине Бајина Башта, а ова трка ће постати традиционална у оквиру Ћириличне баштине.

Од 18 часова у градској галерији је  одржана ученичка дебата „Ћирилица/latinica“, а пре тога су привредницима из Бајине Баште додељене захвалнице за неговање ћирилице. Од 20 часова у Парку ћирилице сви Бајинобаштани и гости нашег града могли су да уживају у представи „Бедеми ћирилице“ која говори о животу и раду Свете браће Ћирила и Методија и настанку ћирилице.

У понедељак је за све ученике основних и средњих школа са територије општине Бајина Башта у спортској хали одржана предства „Бедеми ћирилице“.

У оквиру програма 4. Ћириличне баштине у понедељак и уторак су одржане радионице Караван културе говора „Проговори да видим ко си“. Ђаци из основних и средњих школа из Бајине Баште и из основне школе у Скеланима у Републици Српској имали су прилику да кроз интерактиван приступ овладају добрим говорним навикама и тако развију усмени израз и излагачку писменост, једну од најважнијих социјалних вештина у 21. веку. Чиме год да се бавимо, важно је да умемо јасно, гласно и изражајно да представимо своје идеје и таленте.

У току радионица млади су са стручњацима из области дикције и комуникологије унапређивали: разговетност, разноврсну употребу речи, динамику, говор тела, технике за суочавање са тремом.

Сви учесници добили су на поклон књигу „Проговори да видим ко си“ аутора Слободана Роксандића, додатно наставно наставно средство са више од 20 аудио и видео лекција.

У току процеса обуке учесници су научили:

На који начин унапређивање културе говора негује српски језик,

Како да говоре на артикулисан, разложан, динамичан начин,

Како да елиминишу лоше говорне навике,

Како да оно што изговарају буде занимљиво и сликовито.

Процес рада подразумева интерактивна предавања и практичне вежбе.

 

Сви учесници радионица били су веома задовољни наученим, а стечене вештине и знања могу се применити приликом одговарања на часу, полагања испита, презентовања у склопу школских и факултетских обавеза, као и током разговора за посао, при снимању видео снимака, уопште у свим ситуацијама које подразумевају усмени израз.

Од 18 часова у понедељак обављена је подела захвалница и поклона најбољим учесницима ликовног конкурса о ћирилици док су најбољи радови били изложени све дане трајања манифестације у главној улици, испред Парка ћирилице.

Затим је у галерији Установе „Култура“ одржано веома занимљиво предавање на тему „Рана српска писменост“.  Др Виктор Савић са института за српски језик САНУ и катедре за српски језик на Филолошком факултет изнео је доста веома важних чињеница везаних за рану српску писменост.

Др Савић се бави историјом српског књижевног и народног језика (средњи век), као и помоћним историјским дисциплинама. Непосредно ради на писаним изворима.

Од 20 часова у градској галерији било је отварање једне изузетне изложбе. Реч је о првој самосталној изложби калиграфских радова бајинобаштанског уметника Милорада Новаковића. Изложба под називом „Светлопис“ донела нам је избор калиграфија из дугодишњег рада овог преданог уметника.

Четвртог дана манифестације од осам часова одржана је литургија у манастиру Рача и пригодна беседа игумана Германа поводом празника Светих Ћирила и Методија.

Током дана су настављене активности у оквиру „Каравана културе говора“ и радионице са ђацима.

Од 19 часова у галерији Установе „Култура“ одржана је веома посећена стручна тирбина.  Трибину на тему „Изражајност“  су одржали Слободан Роксандић, српски глумац и мастер комулолог, Арно Гујон, француски и српски хуманиста и професор др Радован Кнежевић, професор дикције и сценског говора на ФДУ.

Пре почетка трибине Арно Гујон је прошетао Бајином Баштом и посетио Парк ћирилице са замеником председника општине Бајина Башта Миленком Ордагићем и иницијатором изградње парка и председником Организационог одбора Ћириличне баштине Синишом Спасојевићем. „Од А до Ш све је на свом месту а пун парк деце и родитеља ми говори да је ово место већ постало омиљено у граду.“ написао је о Парку ћирилице велики хуманитарац, оснивач и директор француске невладине организације „Солидарност за Косово” и директор Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону.

Господин Арно Гујон је овогодишњи добитник Ћириличне даровнице, националне награда за изузетан допринос и нарочите заслуге у очувању и промоцији ћирилице и неговању српског језика и писма. Најзначајнија награда у оквиру манифестације Ћирилична баштина која се додељује само једном добитнику годишње уручена је господину Гујону после одржане трибине у градској галерији. Ћириличну даровницу је у име Ћириличне баштине и Општине Бајина Башта као покровитеља манифестације уручио заменик председника општине Миленко Ордагић.

„Пре неколико година усвојена је Декларација на Скупштини општине за очување ћирилице, али већина таквих докумената остаје само на папиру. Бајина Башта је једна од ретких која је доказала да то није случај. Све се види у делима, ту је манифестација која траје, Парк ћирилице. Ћирилична баштина је од великог значаја за очување ћирилице и велика ми је част што сам управо ја добитник ове награде“, рекао је Гујон.

Овај хуманиста награду је добио на основу једногласне одлуке Организационог одбора Ћириличне баштине“. У образложењу се наводи да је награда отишла у Гујонове руке због великог доприноса у очувању српског националног писма, отварања школа на српском језику у иностранству, помоћи школама на Косову и Метохији, учешћа у „Каравану културе говора“, али и због тога што користи ћирилицу у објавама на друштвеним мрежама, препознајући колико је ово писмо значајно за очување српског националног идентитета.

„Да читам на ћирилици одавно сам научио, писање је ишло мало теже али сам и то савладао и сада врло радо користим ћирилично писмо кад год сам у могућности. То је јако важно да науче и млађе генерације како би ћирлица још дуго опстала. Видео сам колико је битно за људе из дијаспоре и њихову децу да знају ћирилицу. А битно је да и ми у Србији покажемо бригу о том писму. Зато што ако дете које се у Цириху или Паризу труди да научи писмо својих предака дође овде, а види да је све на латиници, оно ће да се запита зашто ја да учим то прелепо писмо ако га нико не користи у Србији. Треба промовисати, треба очувати, треба неговати и писмо и језик зато што они имају само нас. То морамо да спречимо и зато су манифестације попут Ћириличне баштине веома важне“ навео је истакнути хуманиста.

Арно Гујон је поводом добијања Ћириличне даровнице, уз фотографију тог чина, на својим страницама на друштвеним мрежама навео:

– У рукама држим „Ћириличну даровницу” која ми је уручена у Бајиној Башти. Ово признање сам добио због отварања 23 нове школе српског језика у иностранству, помоћи школама на Косову и Метохији и учешћу у „Каравану културе говора” широм Србије. Ћирилична признања су ми увек била најдража. Хвала организаторима фестивала „Ћирилична баштина” на позиву и урученој награди.

Обавештење о орезивању дрвећа и других украсних биљака

Поштовани суграђани,

Обавештавамо вас да је одредбама члана 27. став 1. тачка 22. Одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима на територији општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, бр. 4/2019) прописано „на општинском путу, улици и некатегорисаном путу забрањено је нарочито дрвеће и друге украсне биљке и сл. садити тако да њихово грање, улази у путни профил пута или дозволити да растиње са имања излази из граница имања“.

Молимо све власнике катастарских парцела, да своја дворишта држе уредним, а дрвеће и украсне биљке орежу на начин да не ометају коришћење јавних површина, путева и тротоара.

Општинска управа

Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности

Величина слова