Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18), члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16) и Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр.112-11841/2019 од 27. новембра  2019.године

Општинска управа општине Бајина Башта

оглашава

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

 1. Орган у коме се попуњавају извршилачка радна места:

Општинска управа општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића број 28

 1. Радна места која се попуњавају:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ

 1. Радно место нормативно правни послови за потребе Општинског већа, у звању самостални саветник – 1 извршилац
 2. Опис послова: нормативно правни послови за потребе општинског већа припрема материјале за седнице Општинског већа; израђује нацрте одлука, решења и осталих аката које су надлежности Општинског већа; даје потребна објашњења и изјашњења током дискусије по тачкама дневног реда; пружа стручну помоћ при обради предлога о којима се гласа; стара се о законитости аката које доноси Општинско веће; обрађује материјале о којима је одлучивало Општинско веће и стара се о њиховом спровођењу; припрема и израђује нацрте појединачних аката у другостепеном поступку; стара се о обезбеђивању записника са седница Општинског већа; припрема материјале потребне за рад и пружа стручну помоћ радним телима које образује Општинско веће, стара се обезбеђивању записника са њихових седница; припрема текст пословника о раду Општинског већа и његових радних тела; сачињава одговарајуће извештаје и стара се о чувању изворних аката о раду Општинског већа.

Услови: Стечено високо образовање из научне области  правне науке на  основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку :познавање Закона о општем управном пступку ( „Сл. гласник РС“, БР. 16/2018), Закон о локалној самоуправи ( „Сл.гласник РС“, БР.129/2007, 83/2014-др.закон ,101/2016-др.ѕакон и 47/2018) и Закон о запосленима у аутономним покраинама и јединицама  локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 –др.закон ) –  усмено,   и познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом  на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару;

III Место рада:

Бајина Башта, улица Душана Вишића број 28.

 IV Услови за запослење:

Да је пунолетан држављанин Републике Србије, да има прописано образовање, да испуњава остале услове прописане законом, другим прописом, да учесник конкурса није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци и да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

 • Трајање рада:

Радни однос се заснива на неодређено време.

 1. Рок за подношење пријаве на конкурс и садржина пријаве:

Рок за подношење пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним  новинама „Данас“.

Пријава на конкурс садржи: назив и број радног места за које кандидат подноси пријаву, име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

 1. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

-пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству

– оргинал уверењe о држављанству (не старије од шест месеци) или оверену фотокопију;

 • оргинал извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09, 145/14 и 47/18) или оверену фотокопију;
 • оверена фотокопија дипломе о стручној спреми;
 • оригинал или оверена фотокопија исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
 • уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након објављивања конкурса);
 • доказ о познавању рада на рачунару
 • изјава о сагласности кандидата да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрађивати личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања, те у којој се кандидат уједно опредељује да ли ће сам прибавитит податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега(образац изјаве се може преузети на интернет презентацији општине Бајина Башта у прилогу јавног конкурса)

За учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, поред наведених доказа, потребно је доставити и доказ да им раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1.3.2017. године у основним судовима, односно, општинским управама.

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), између осталог, прописано је да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених.

 • Адреса на коју се подноси пријава:

Општинска управа општине Бајина Башта, Душана Вишића 28, 31250 Бајина Башта са назнаком: „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места- НЕ ОТВАРАТИ“.

 1. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу, радним даном од 10 до 12 часова:

Радина Рајаковић , тел: 031/862-366.

 1. Место, дан и време када ће се обавити провера стручне оспособљености, знања ивештина кандидата у изборном поступку:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку наведених у тексту јавног конкурса, биће спроведена у просторијама Општинске управе општине Бајина Башта, Ул. Душана Вишића број 28, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

Напомене:

Сходно чл. 72 и 73. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе пробни рад је обавезан за сва лица која нису заснивала радни однос у органу аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе или државном органу и траје шест месеци. Службенику који не задовољи на пробном раду престаје радни однос.

Сходно члану 47. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе у радни однос на неодређено време може да се прими лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа, сагласно члану 131. истог закона.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа, Конкурсна комисија одбациће закључком.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији Општинске управе општине Бајина Башта, а у дневним новинама “Данас“ објављено је обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

Оглас о расписивању јавног надметања у циљу давања у закуп непокретности у јавној својини општине Бајина Башта у закуп на одређено време

На основу члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Службени гласник РС“ број 16/2018) и Одлуке Скупштине општине Бајина Башта о приступању поступку давања у  закуп непокретности у јавној својине општине Бајина Башта 01 број 400-281/2020од 05. новембра 2020.године

Оглас

о расписивању јавног надметања у циљу давања у закуп непокретности  у јавној својини општине Бајина Башта у закуп на одређено време

I

            Расписује се јавно надметање (лицитација) у циљу давања у закуп на одређено време грађевинског земљишта у јавној својини на кат. парцели 739 КО Бајина Башта, ПОЛИГОН ЗА ОБУКУ ВОЗАЧА по култури градско грађевинско земљиште у површини од 0.24,46 ха, уписана у лист непокретности број 2327 КО Бајина Башта, као јавна својина општине Бајина Башта, са уделом од 1/1

II

            Непокретност из члана I. овог огласа  даје се у закуп на одређено време, на период од једне (1) године,  и то од 01.01.2021.-31.12.2021. године

III

            Давање у закуп непокретности извршиће се путем јавног надметања, по почетном месечном износу закупнине од 15.447,54 динара .

Лицитациони корак се одређује у висини од 1.000,00 динара.

IV

             Непокретност која се даје у закуп Полигон за обуку кандидата за возаче и полагање возачког испита, налази се на углу улица Кнеза Милана Обреновића и улице Иване Ивановић Ване на кат. парцели 739 КО Бајина Башта у површини од 0.24,46 ха, уписана у лист непокретности број 2327 КО Бајина Башта, као јавна својина општине Бајина Башта, са уделом од 1/1

V

            Јавно надметање ће се спровести 14.12.2020.године са почетком у 12 часова у сали Скупштине општине Бајина Башта, улица Душана Вишића број 28.

Сви учесници у јавном надметању уз пријаву морају доставити оригинал доказ о уплати депозита који износи 10% од утврђене почетне цене из става III овог огласа, у динарској противвредности, по званичном средњем курсу евра Народне Банке, на дан уплате, Комисији за спровођење јавног надметања.

Уплату депозита извршити на жиро рачун – Примања од продаје земљишта у корист нивоа општине бр. 840-841151843-84, са позивом на број одобрења 97-77-007.

VI

                Пријава за учешће на надметању мора да садржи

 • За правна лица: назив, односно пословно име, седиште, матични број и ПИБ, број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву се обавезно прилаже извод из регистра привредних субјеката, у оригиналу или овереној копији, не старије од 30 дана, уредно овлашћење за заступање, доказ о уплати депозита
 • За физичка лица: име и презиме, адресу становања, број телефона, ЈМБГ, фотокопија личне карте. Уз пријаву се прилаже доказ о уплати депозита.
 • приватни предузетник уз пријаву доставља и извод из регистра надлежног органа у оригиналу или овереној копији, не старије од 30 дана, доказ о уплати депозита.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од надлежног органа и садржати овлашћење да може лицитирати у име даваоца овлашћења те да може лицитирати цену неограничену по износу.

Пријава мора бити читко попуњена са називом непокретности из овог огласа, за коју се лице пријављује.

Право учешћа на јавном надметању имају сва физичка и правна лица која су поднела благовремене и потпуне пријаве.

Пријаве за учешће на јавном надметању, са потребним доказима назначеним у овом огласу, достављају се у затвореној коверти на адресу: Општинска управа Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр.28, са назнаком “Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности јавним надметањем’,’ поштом или непосредно у писарници Општинске управе Бајина Башта.

Рок за подношење пријаве са документацијом је 14. децемабар (понедељак) 2020. Године до 09 часова. Благовременом ће се сматрати све пријаве које стигну у Општинску управу Бајина Башта до 09:00 часова 14.12.2020.године

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања.

Регистрација учесника почиње сат и по пре почетка јавног надметања а завршава се пола сата пре почетка јавног надметања,односно од 11 до 11:30 часова у згради Општине Бајина Башта ул. Душана Вишића број 28 у сали за седнице Скупштине општине Бајина Башта.

            VII

Поступак јавног надметања спроводи Комисија за спровођење поступка давања у закуп  непокретности јавним надметањем.

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве.

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава, на основу које се подносилац региструје и проглашава закупцем, ако почетну цену по којој се непокретност даје у закуп прихвати као цену закупнине, с тим да уколико не прихвати цену закупа, губи право на враћање депозита.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.

Учесник који понуди највиши износ закупнине  потписује изјаву о висини понуђене цене.

VIII

Лице са ко које предметну непокретност узме у закуп  дужно је да излицитирани износ, умањен за уплаћени износ депозита, уплати у у складу са закљученим  уговором о закупу,

Уколико најбољи понуђач не закључи уговор у прописаном року или не уплати излицитиран износ умањен за висину депозита,губи право на повраћај депозита а предметна непокретност биће предмет новог јавног надметања.

IX

Учесници јавног надметања који нису стекли статус најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року од 15 дана од дана јавног надметања. Понуђачи су у обавези да, у обрасцу захтева за повраћај депозита, упишу тачан број рачуна и назив банке за повраћај.                                                       

X

Сви додатни трошкови падају на терет лица које предметну непокретност узме у закуп.

Оглас ће бити истакнут на огласној табли Општине Бајина Башта,објављен на  званичној интернет страници општине www.bajinabasta.rs и у локалним новинама „ББ Глас“ .

                                                                                    Комисија за спровођење поступка давања у закуп  непокретности јавним надметањем.

Јавна набавка радова -наруџбеница 18/20

Јавна набавка радова 18/20

Радови на текућем одржавању бифеа у Општинској управи општине Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга -наруџбеница 26/20

Јавна набавка услуга 26/20

Услуге дневног боравка за децу са инвалидитетом

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга -наруџбеница 37/20

Јавна набавка услуга 37/20

Приказивање дечије едукативне представе “Спаса Досада” у свих 16 сеоских објеката

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга -наруџбеница 28/20

Јавна набавка услуга 28/20

Демонтажа, испирање радијатора и цевне инсталације

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга -наруџбеница 36/20

Јавна набавка услуга 36/20

Ангажовање четири дефектолога за рад на неурофидбек апарату

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга -наруџбеница 39/20

Јавна набавка услуга 39/20

Одржавање радионице здрав и прав у свих 16 сеоских објеката

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Обавештење о поштовању епидемиолошких мера утврђених у циљу заштите становништва од COVID-19

У периоду почев од 17. новембра 2020. године закључно са 1. децембром 2020. године, радно време угоститељских објеката, продавница, трговинских центара и других малопродајних трговинских објеката, позоришта и биоскопа, приређивача посебних и класичних игара на срећу, изузев радног времена апотека, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и угоститељских и других објеката који врше доставу хране, ограничава се тако да ти објекти неће радити од 21.00 часа до 05.00 часова наредног дана.

ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗДАЈЕ СЕ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА УРЕДБЕ О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19, КАО И НА ОСНОВУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ИСТЕ, А КОЈЕ СТУПАЈУ НА СНАГУ 17. НОВЕМБРА  2020. ГОДИНЕ

Јавна набавка услуга -наруџбеница 41/20

Јавна набавка услуга 41/20

Обезбеђивање приручника о здравом браку и партнерству, о породичним прелазима, припреми за нове улоге и задатке

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Величина слова