На дринске обале двије, једно се коло вије

Под покровитељством Општине Бајина Башта, КУД „Јелек“ из Бајине Баште организује Регионални фестивал фолклора „На дринске обале двије, једно се коло вије“.

Концерт ће се одржати на теренима СЦ „Браћа Милутиновић“, у суботу, 16. септембра 2023. са почетком у 19 часова. Концерту претходи дефиле са почетком у 18 часова испред Установе „Култура“.

На манифестацији наступају друштва из Републике Србије и Републике Српске, а Бајина Башта ће угостити следећа друштва:

– КУД „Азбуковица“ Љубовија

– КУД „Караџић“ Лозница

– КУД „17. септембар“ Мали Зворник

– Српско соколско друштво „Краљ Петар Ујединитељ“ Вишеград

– СКУД „Деспот Стефан Лазаревић“ Сребреница

– КУД „Мост“ Братунац

– КУД „Плетеница“ Бијељина- Наше друштво тренутно броји око 220 чланова, који се уче очувању традиције и културе у оквиру седам узрасних група. Основано је 2018. године, а имали смо прилику да наступимо како на домаћим, тако и на фестивалима у иностранству. Настојимо да одржимо традиционално извођење народних игара, фокусирајући се на кореографије свих делова наше земље. Ове године се Регионални фестивал фолклора „На дринске обале двије, једно се коло вије“ организује по други пут, а нама је припала част да будемо домаћини. Овај фестивал окупља ансамбле са обе обале реке Дрине, те позивамо суграђане да у што већем броју испрате ову манифестацију. Концерту претходи дефиле и заједничко коло учесника на тргу. – наводе из КУД-а „Јелек“ из Бајине Баште

Конкурс за заштитне рамове за тракторе

На основу чл. 6. и чл.12. ст.1. Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор (,,Службени гласник РС” број 144/22), Агенција за безбедност саобраћаја објавила је 30.08.2023. године јавни позив за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор.

Тим поводом, позивају се сва заинтересована физичка и правна лица на територији Републике Србије која испуњавају услове Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор, да закључно са 30. септембром 2023. године поднесу захтев Агенцији за безбедност саобраћаја.

Захтеви за субвенционисану доделу заштитног рама подносе се Агенцији у затвореној коверти на адресу: Булевар Михаила Пупина бр.2, 11070 Нови Београд, са назнаком „Захтев за субвенционисану доделу новог заштитног рама“.

Модели и типови трактора за које се врши субвенционисана додела рамова су: IMT 533, IMT 539, IMT 540, IMT 542 и IMT 549.

Услови које физичка лица као подносиоци захтева за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор морају да испуне су:

  • правилно попуњен захтев са личним подацима,
  • потврда да је лице измирило све обавезе по основу пореза на имовину,
  • фотокопија саобраћајне дозволе или другог документа којим се потврђује да је возило регистровано (у случају оправданих разлога као што су престанак правних лица или смрти физичких лица од којих су купили возило као и губитак рачуна због чега имаоци нерегистрованих трактора нису у могућности да прибаве одговарајући доказ о власништву, пореклу возила и доказ о измиреним царинским и пореским обавезама за возило, потребна је изјава потврђена потписима два сведока и оверена од стране надлежног органа о поседу од 5 година за трактор који је стар најмање 10 година),
  • фотографија предње стране трактора за који се подноси захтев,
  • доказ о измиреним трошковима  прописаних административних такси у износу од 1.040,00 динара,
  • потврде које се достављају уз захтев за субвенционисану доделу заштитног рама не могу бити старије од 30 дана од дана подношења захтева,
  • сва документа која се достављају уз захтев морају да гласе искључиво на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је определило 125.000.000 за субвенционисану доделу заштитног рама из буџета Републике Србије у 2023. години. Планирано је да се субвенција према Уредби спроводи и у наредној години.

Подсећамо да је једна од главних мера за смањење броја страдања услед превртања и покушај минимизирања повреда возача трактора, када дође до незгоде, уградња испитаних и одобрених заштитних структура (рамова). Заштитни рам служи да пружи заштиту возача трактора приликом превртања. У Републици Србији, у протекле три године, у саобраћајним незгодама у којима су учествовали трактори, изузимајући несреће ван путева (њиве, шуме, ливаде), погинуло је 83, а повређено 542 лица.

Јавни позив са пратећим формуларима за подношење захтева се налази на сајту Агенције: https://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/obavestenja/javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-subvencionisanu-dodelu-zastitnog-rama-za-upotrebljavani-traktor

Конкурс за доделу ученичких стипендија за школску 2023/2024 годину

На основу члана 6. Одлуке о стипендирању талентованих ученика средњих школа и гимназија («Службени лист општине Бајина Башта» број 8/2005, 7/2011 и 12/2012), Комисија за талентоване ученике средњих школа и гимназија на седници одржаној дана 07.09.2023. године, расписује

К о н к у р с

за доделу ученичких стипендија за школску

2023/2024 годину

 УСЛОВИ КОНКУРСA

На конкурс се могу пријавити ученици уписани у средње, средње стручне и уметничке школе или специјализоване гимназије.

Стипендију може добити ученик под следећим условима:

-ако је у току претходне школске године остварио просечан успех изнад 4,85 или

-ако је освојио прво место на општинском такмичењу, прво или друго место на окружном такмичењу, једно од прва три места на републичком такмичењу или који се само пласирао на међународно такмичење,

– за ученике математичке гимназије, филолошке гимназије, спортске гимназије, средње музичке, односно балетске школе (при додели стипендија напред наведеним ученицима, наведених школа, при одлучивању о додели стипендија) неће се примењивати критеријум постигнути успех на такмичењу.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Ученици подносе следећа документа:

–  захтев,

–  уверење о уписаном разреду,

– за ученике првих разреда средње школе фотокопија књижице (општи подаци и завршни разред),

– за ученике другог, трећег и четвртог разреда средње школе, фотокопија         сведочанства из претходне школске године,

-фотокопија дипломе о освојеним наградама на претходно наведеним такмичењима,

– за ученике математичке гимназије, филолошке гимназије, спортске гимназије, средње музичке школе и средње балетске школе фотокопија сведочанства из претходне године,

-фотокопија личне карте и

-фотокопија банковне картице родитеља односно ученика у зависности на чији текући рачун ће се вршити уплата стипендије.

 РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА

Рок за пријављивање на конкурс је од 11.09.2023. године до 30.09.2023. године.Потребну документацију доставити на шалтер Општинске управе општине Бајина   Башта.

Неблаговремено поднети захтеви и непотпуно достављена конкурсна документа не разматрају се.

Документа поднета на конкурс не враћају се.

ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА

Комисија формирана од стране Скупштине општине Бајина Башта која се састоји од 7 (седам) чланова, додељује стипендије талентованим ученицима средњих школа и гимназија.

Ученику се одобрава исплата стипендије за време редовне наставе коју похађа.

Са кандидатима који добију стипендију закључује се посебан уговор, којим се уређују и прецизирају међусобна права и обавезе. Стипендије за текућу школску годину исплаћују се у 10 (десет) месечних рата.

Висину стипендије не утврђује Комисија већ Општинско веће у складу са одређеним средствима у буџету општине Бајина Башта, за школску 2023/2024. годину.

Кориснику стипендије обуставља се одобрена исплата стипендије за текућу школску годину и то:

– када се утврди да подаци који су послужили као основ и доказ за остваривање права на стипендију не одговарају чињеничном стању,

– промени пребивалишта,

– једнострано раскине уговор о стипендирању.

Губитком стипендије из наведених разлога настаје обавеза враћања примљеног износа стипендије у року од 15 дана од дана пријема обавештења о висини износа који је потребно вратити. Такође осим износа главнице, који представља укупан збир свих примљених стипендија, корисник стипендије дужан је Општини платити и камату и главницу у висини есконтне стопе Народне банке Србије.

Приговор на решење Комисије решава Општинско веће у року од 10 дана од дана пријема обавештења о избору.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                         Дејан Млађеновић

Коначна листа кандидата који се позивају на обуку

Коначна листа кандидата који се позивају на обуку објављује се по насељеним местима/кластерима, у оквиру општине/града/градске општине за коју су се кандидати пријавили. Кандидати су груписани по насељеним местима у којима живе, односно по кластерима (два или више мањих насељених места груписано је у један кластер) и рангирани су по укупном броју бодова које су остварили на основу података наведених у пријави и на интервјуу.На листи се налазе кандидати који су предали документацију и прошли интервју. За кандидате који се позивају на обуку у претпоследњој колoни стоји ознака „Да“. Кандидати код којих у претпоследњој колoни стоји „Не“ нису позвани на обуку. По потреби, ови кандидати могу бити позвани на обуку накнадно.На листи се не налазе кандидати:
– који нису позвани на предају документације и интервју
– који су позвани, али нису дошли на предају документације и интервју
– који су одустали након интервјуа
– који су искључени због неадекватне/непотпуне документације

Свако евентуално одступање коначне ранг листе у односу на претходно објављену прелиминарну листу, последица је поступања по уложеним приговорима – жалбама у складу са Процедуром за избор пописивача.

Преко три стотине бициклиста уживало на стазама ћирилице

У недељу је у Бајиној Башти одржана друга по реду Ћирилична бициклијада која је по лепом времену на стазама ћирилице окупила преко три стотине учесника од чега су највећи део чинили деца и млади. Организатор бициклијаде је Туристичка организaција „Тара-Дрина“ Бајина Башта уз подршку манастира Рача, Националног парка Тара и Агенције за безбедност саобраћаја. Циљ Ћириличне бициклијаде је промоција здравог начина живота, рекреативног бициклизма, заштите животне средине, безбедности у саобраћају, неговања и сталног коришћења ћирилице и представљање значаја манастира Рача и домета Рачанске књижевне и преписивачке школе.

Окупљање учесника почело је и пре 9 сати у Парку ћирилице. На самом старту свим одраслим учесницима подељени су светлећи прслуци за бициклисте док су на крају бициклијаде подељене мајице Агенције за безбедност саобраћаја. Свим млађим учесницима на крају манифестације у Парку ћирилице су подељене медаље и светла и звонца за бицикле. Медаље је обезбедила ТО „Тара-Дрина“ док је дародавац свих осталих награда Агенција за безбедност саобраћаја.

Пре самог старта у 9.30 бициклисте су поздравили заменик председника општина Бајина Башта, Миленко Ордагић, заменик директора Туристичке организације „Тара-Дрина“, Синиша Спасојевић и већник за спорт и истакнути спортски радник који је и предводио овогодишњу Ћириличну бициклијаду, Дејан Тимотијевић Куфа. Ордагић је испред Општине Бајина Башта поздравио све присутне, изразио задовољство што их види у толиком броју и пожелео им да уживају у овој манифестацији. Он је затим наводећи шта је све реализовано везано за ћирилицу у овој општини дао реч иницијатору бројних бајинобаштанских ћириличких активности Синиши Спасојевићу. Спасојевић је захвалио Агенцији за безбедност саобраћаја на обезбеђеним поклонима за све учеснике као и другим институцијама које су помогле организацију 2.Ћириличне бициклијаде. Он је подсетио шта су основни циљеви ове манифестације и којом се трасом иде. Дејан Тимотијевић је нагласио да је најважнија безбедност и да се поштују правила организатора како би све прошло у најбољем реду.

Данас се возило на релацији Парк ћирилице – Дом ћирилице – излетиште Ћирилица – манастир Рача – Парк ћирилице уз мање паузе. Окрепа и кратак одмор био је на месту будућег комплекса Дома ћирилице у пријатном амбијенту уз реку Рачу.

На излетишту „Ћирилица“ које се налази између манастира Рача и Скита Светог Ђорђа  организован је дужи одмор уз освежење у облику компота, воћа, слаткиша и воде за све учеснике бициклијаде. Овде је Ранко Милановић из Националног парка Тара упознао присутне са значајем очувања животне средине са посебном причом за најмлађе везано за понашање у зони националног парка.

У повратку је организована посета манастиру Рача и обилазак манастирске ризнице, а Ранко Милановић је упознао учеснике бициклијаде са дометима Рачанске књижевне и преписивачке школе, значајем рачанских калуђера преписивача за српски језик и културу и потребом очувања и сталног коришћења ћирилице. Посебна част за учеснике 2. Ћириличне бициклијаде било је обраћање и благослов владике Јована Пурића свим ученицима са жељом за успешну школску годину.

У месецу кад почиње школска година Ћириличном бициклијадом се симболично вожњом повезује Парк ћирилице у центру Бајине Баште, место где су већ почели радови на изградњи комплекса Дома ћирилице и простор где је цветала Рачанска књижевна и преписивачка школа и где се у најтежим временима у прошлости чувало наше писмо. Циљ је да се са почетком школске године нагласи значај сталног коришћења ћирилице и подсети да је у близини Бајине Баште постојала школа чија дела представљају непролазне културне, духовне и уметничке вредности. Велики број учесника и посебно интересовање младих показује да је Ћирилична бициклијада одличан спој приче о неговања миленијумског писма, културног наслеђа, безбедности у саобраћају и здравог начина живота.

Подношење захтева за привремено прикључење објеката на електроенергетску мрежу

Подношење захтева за привремено прикључење објеката на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовода и канализацију незаконито изграђених објеката почиње дана 15.9.2023.год и траје 30. календарских дана.

Захтев подносе власници породично стамбених објеката и власници посебних делова објеката станова који су изградњом, односно куповином трајно решавали своје стамбено питање.

Прикључење је могуће само за један објекат, односно један стан истог власника који користи за становање.

Захтеви се могу поднети од 15.9.2023.године на писарници Општинске управе Бајина Башта.

Прелиминарна листа кандидата који се позивају на обуку

Прелиминарна листа кандидата који се позивају на обуку објављује се по насељеним местима/кластерима, у оквиру општине/града/градске општине за коју су се кандидати пријавили. Кандидати су груписани по насељеним местима у којима живе, односно по кластерима (два или више мањих насељених места груписано је у један кластер) и рангирани су по укупном броју бодова које су остварили на основу података наведених у пријави и на интервјуу.На листи се налазе кандидати који су предали документацију и прошли интервју. За кандидате који се позивају на обуку у претпоследњој колoни стоји ознака „Да“. Кандидати код којих у претпоследњој колoни стоји „Не“ нису позвани на обуку. По потреби, ови кандидати могу бити позвани на обуку накнадно.На листи се не налазе кандидати:
– који нису позвани на предају документације и интервју
– који су позвани, али нису дошли на предају документације и интервју
– који су одустали након интервјуа
– који су искључени због неадекватне/непотпуне документације

Јавнa презентацијa урбанистичког пројекта за реконструкцију и доградњу стамбено-пословног објекта на кат. парцели бр. 1009 КО Бајина Башта

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-ис, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/2023) и чл. 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19)

ОПШТИНСКА УПРАВА БАЈИНА БАШТА

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове

оглашава

јавну презентацију урбанистичког пројекта

за реконструкцију и доградњу стамбено-пословног објекта

на кат. парцели бр. 1009 КО Бајина Башта

  1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, канцеларија бр. 14, од 28. августа до 04. септембра 2023. године, сваког радног дана од 7 до 15 часова.
  2. Наручилац предметног Урбанистичког пројекта је Љубиша Радоичић из Бајине Баште.
  3. Урбанистички пројекат израђен је од стране предузећа „ПОЛИТБИРО“ доо Ужице, Ул. Београдска 31, Ужице, одговорни урбаниста Миленка Јанковић, дипл. инж. арх., лиценца бр. 200 246 03.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, најкасније до 04. септембра 2023. године.

Одлукa о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Уредбе о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе ((„Сл. гласник РС“, бр. 99/22), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС“, бр.16/2017,111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/21), Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине БАЈИНА БАШТА» број 1/2014), Председник општине БАЈИНА БАШТА је дана 21.08.2023 године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У ОПШТИНИ БАЈИНА БАШТА

и расписује

О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ БАЈИНА БАШТА

У недељу у Бајиној Башти 2. Ћирилична бициклијада

У недељу, 3. септембра, у Бајиној Башти ће се одржати друга по реду Ћирилична бициклијада. Организатор бициклијаде је Туристичка организaција „Тара-Дрина“ Бајина Башта уз подршку манастира Рача, Националног парка Тара и Агенције за безбедност саобраћаја. Окупљање учесника је у 9 сати у Парку ћирилице, а старт бициклијаде је у 9.30.

Вози се на релацији Парк ћирилице – Дом ћирилице – излетиште Ћирилица -манастир Рача – Парк ћирилице.

Прва окрепа и кратак одмор предвиђен је на месту будућег комплекса Дома ћирилице у пријатном амбијенту уз реку Рачу.

На излетишту које се налази између манастира Рача и Скита Светог Ђорђа предвиђен је дужи одмор уз освежење. Ту ће представници ТО „Тара-Дрина“ и Националног парка Тара упознати присутне са значајем очувања животне.

У повратку је организована посета манастиру Рача, обилазак манастирске ризнице, упознавање са дометима Рачанске књижевне и преписивачке школе, значајем рачанских калуђера преписивача за српски језик и културу и прича о потреби очувања и сталног коришћења ћирилице.

По завршетку 2. Ћириличне бициклијаде учесницима ће у Парку ћирилице бити додељене медаље и поклони.

Циљ Ћириличне бициклијаде је промоција здравог начина живота, рекреативног бициклизма, заштите животне средине, безбедности у саобраћају, неговања и сталног коришћења ћирилице и представљање значаја манастира Рача и домета Рачанске књижевне и преписивачке школе.

У месецу кад почиње школска година Ћириличном бициклијадом се симболично вожњом повезује Парк ћирилице у центру Бајине Баште, место где су већ почели радови на изградњи комплекса Дома ћирилице и простор где је цветала Рачанска књижевна и преписивачка школа и где се у најтежим временима у прошлости чувало наше писмо. Циљ је да се са почетком школске године нагласи значај сталног коришћења ћирилице и подсетити да је у близини Бајине Баште постојала школа чија дела представљају непролазне културне, духовне и уметничке вредности.

Бициклијада је рекреативног типа, дужина стазе је 13 km (у једном правцу 6,5 km), стаза није кондиционо захтевна. Вожња је намењена и деци и одраслима. Деца до четвртог разреда морају да имају пратњу. Организатор је обезбедио полицијску пратњу и медицинску стручну помоћ уз возило за прихватање бицикала који се покваре, као и помоћ редарске службе.

Све додатне информације могу се добити у Туристичком информативном центру Бајина Башта или на телефоне 031/866903 и 066/222120.

Величина слова