Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu i primarne proizvodnje biljnih kultura u 2023. godini

Na osnovu člana 13. stav 4. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br. 10/2013,142/2014, 103/2015, 101/16 i 35/2023), člana 15. i 68. Statuta opštine Bajina Bašta („Sl. list opštine Bajina Bašta“, br. 2/2019), člana 34. stav 1. Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta za 2023. godinu („Sl. list opštine Bajina Bašta“, br. 20/2022 i 7/2023) i tačke 2.2. šifra mere 101. Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Bajina Bašta za 2023. godinu 03 broj 320-106/2022 („Sl. list opštine Bajina Bašta“, br. 11/2023), a po prethodno pribavljenoj Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj: 000322310 2023 14840 007 000 000 001 od 03. novembra 2023. godine, Predsednica opštine Bajina Bašta, dana 22. novembra 2023. godine, raspisuje

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA

PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA UNAPREĐENjE PRIMARNE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE U STOČARSTVU I PRIMARNE PROIZVODNjE BILjNIH KULTURA  U 2023. GODINI

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na regresiranje veštačkog osemenjavanja junica i krava u 2023. godini

Na osnovu člana 13. stav 4. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“,br. 10/2013, 142/2014, 103/2015, 101/2016 i 35/2023), člana 68. Statuta opštine Bajina Bašta („Sl. list opštine Bajina Bašta“, br. 2/2019), člana 34. stav 1. Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta za 2023. godinu („Sl. list opštine Bajina Bašta“, br. 20/2022 i 7/2023), tačke 2.1. šifra mere 100.1. Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja  za opštinu Bajina Bašta za 2023. godinu 03 broj 320-106/2023 („Sl. list opštine Bajina Bašta“, br. 11/2023), a po prethodno pribavljenoj Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj: 000322310 2023 14840 007 000 000 001 od 03. novembra 2023. godine, Predsednica opštine Bajina Bašta, dana 22. novembra 2023. godine,  raspisuje

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA

REGRESIRANjE VEŠTAČKOG OSEMENjAVANjA JUNICA I  KRAVA  U 2023. GODINI

Predmet Javnog poziva

Član 1.

U skladu sa  tačkom 2.1. šifra mere 100.1. Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja  za opštinu  Bajina Bašta za 2023. godinu 03 broj 320-106/2023 („Sl. list opštine Bajina Bašta“, br. 10/2023), Predsednica opštine raspisuje Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na regresiranje veštačkog osemenjavanja junica i krava u 2023. godini.

Javni poziv sadrži podatke o: licima koja ostvaruju pravo na podsticaje, uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje, obrascu zahteva, iznosu podsticaja po korisniku, visini ukupnih raspoloživih sredstava po Javnom pozivu, rokovima za podnošenje zahteva i dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev, kao i druge podatke za sprovođenje Javnog poziva.

Predmet podsticaja

Član 2.

Podsticaj iz člana 1. ovog Javnog poziva obuhvata regresiranje veštačkog osemenjavanja junica i krava u 2023. godini.

Lica koja ostvaruju pravo na podsticaje

Član 3.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 • fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Opšti kriterijumi za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 4.

Lice iz člana 3. ovog Javnog poziva ostvaruje pravo na podsticaj ako:

1)  je sa prebivalištem na teritoriji opštine Bajina Bašta;

2) grla koja su predmet podsticaja, uzgaja na području opštine Bajina Bašta;

3) u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond ( podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva ( HID ) na kojima se drže ili uzgajaju );

4)  su grla u vlasništvu nosioca ili člana registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ;

5) je grlo koje je predmet podsticaja obeleženo i registrovano u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;

6) su usluge veštačkog osemenjavanja realizovane u toku novembra i decembra meseca prethodne godine i u toku kalendarske 2023. godine do momenta podnošenja zahteva.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 5. 

Postupak za ostvarivanje prava na korišćenje podsticaja pokreće se po zahtevu lica koje ispunjava uslove iz čl. 3. i 4. ovog Javnog poziva.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se na Obrascu 1 – Zahtev za regresiranje veštačkog osemenjavanja priplodnih grla junica i krava u 2023. godini.

Lice iz stava 1. može podneti jedan ili više zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u toku jedne kalendarske godine.

Zahtev iz stava 2. može se podneti za jedno ili više osemenjenih grla do momenta podnošenja zahteva.

Zahtev sadrži osnovne podatke podnosioca zahteva i to: ime i prezime, adresa, broj poljoprivrednog gazdinstva – BPG, identifikacioni broj gazdinstva – HID, kontakt telefon, broj ušne markice osemenjenog grla, broj osemenjenih grla.

Obrazac zahteva  iz stava 2. ovog člana može se dobiti u Opštinskoj upravi Bajina Bašta – Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko – pravne poslove – Kancelarija br. 19 – poljoprivreda i vodoprivreda, kao  i na zvaničnoj internet stranici opštine Bajina Bašta.

Popunjen i potpisan zahtev iz stava 1. ovog člana sa propisanom dokumentacijom dostavlja se Opštinskoj upravi Bajina Bašta – Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove – Kancelarija br. 19 – poljoprivreda i vodoprivreda.

Rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 6.

Zahtev za regresiranje veštačkog osemenjavanja priplodnih grla junica i krava u 2023. godini u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u periodu od 16. novembra 2023. godine do utroška iznosa sredstava opredeljenih za ovu namenu Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Bajina Bašta za 2023. godinu, a najkasnije do  15. decembra 2023. godine.

Dokumentacija uz zahtev

Član 7.

            Uz zatev za regresiranje veštačkog osemenjavanja priplodnih grla junica i krava podnosilac zahteva dostavlja:

 • Fotokopiju Potvrde o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava za 2023. godinu;
 • Fotokopija lične karte podnosioca zahteva;
 • Fotokopiju pasoša za grla koja su veštački osemenjena;
 • Fotokopiju Kartona (potvrde) veštačkog osemenjavanja izdatog od strane veterinarske stanice ili ambulante koja je izvršila osemenjavanje na kome mora biti upisan broj ušne markice grla, uredno potpisan i pečatiran od strane izvršioca mere,
 • Fotokopiju namenskog tekućeg računa podnosioca zahteva za poljoprivredu otvorenog u poslovnoj banci.

Uz Zahtev se prilažu fotokopije tražene dokumentacije uz dostavljanje originala dokumentacije na uvid.

Administrativna obrada zahteva

Član 8. 

Dostavljeni zahtevi će biti administrativno provereni u pogledu kompletnosti i administrativne usaglašenosti i prihvatljivosti u skladu sa opštim  kriterijumima za ostvarivanje prava na regresiranje ove mere od strane Opštinske uprave Bajina Bašta – Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove – Kancelarija br. 19 – poljoprivreda i vodoprivreda.

Ukupna raspoloživa sredstva po Javnom pozivu

Član 9. 

Raspoloživa sredstva budžeta opštine Bajina Bašta za ovu meru  iz Programa 5 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, Programska aktivnost 0001 – Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici, Regres za reproduktivni materijala u skladu sa ovim Javnim pozivom, iznose 800.000,00 dinara.

Iznos podsticaja

Član 10. 

Visina regresa za veštačko osemenjavanje priplodnih grla junica i krava iznosi 1.500,00 dinara po osemenjenoj junici i/ili kravi i to samo za prvo veštačko  osemenjavanje junica i krava.

Isplata podsticaja

Član 11.

Isplata regresa vršiće se po redosledu prijema zahteva koji su podneti kompletni, blagovremeno i u skladu sa uslovima ovog Javnog poziva, do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Podnosiocu zahteva isplata će se vršiti nalogom za prenos na priloženi namenski  račun podnosioca zahteva upisan u Registar.

Informacije

Član 12.

Javni poziv za podnošenje Zahteva za regresiranje veštačkog osemenjavanja priplodnih grla junica i krava u 2023. godini,  biće objavljen  na oglasnoj tabli Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kao i na zvaničnoj internet stranici opštine Bajina Bašta www.bajinabasta.rs.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su i u prostorijama  Opštinske uprave Bajina Bašta –  Kancelarija br. 19 – poljoprivreda i vodoprivreda svakog radnog dana od 7:00 do 15:00 časova.

U Bajinoj Bašti,22.novembra 2023. godine                                                    PREDSEDNICA OPŠTINE

Vesna Đurić

Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Bajina Bašta za 2023. godinu

Na osnovu Zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu (Projekat „Čista energija i energetska efikasnosti za građane u Srbiji“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 6/22), Ugovora o sufinansiranju programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koji sprovodi opština Bajina Bašta, člana 18. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnosti za građane u Srbiji“, Javnog poziva za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije  porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Bajina Bašta i odluke opštine Bajina Bašta o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova 01 broj 06-32/2023 od 26. Oktobra 2023. godine, objavljuje se

Javni poziv

za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Bajina Bašta za 2023. godinu

U skladu sa članom 18. Pravilnika raspisuje se Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Bajina Bašta, za 2023. godinu (u daljem tekstu: Javni poziv). Mere energetske sanacije sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata.

Cilj sprovođenja mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova je unapređenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine Bajina Bašta.

Rang lista direktnih korisnika (privrednih subjekata) za sprovođenje mera energetske sanacije

Na osnovu člana 17. stav 7. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP 2/23 („Službeni list opštine Bajina Bašta“, br. 8/2023), Komisija za realizaciju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova opštine Bajina Bašta, dana 10. 11. 2023. godine utvrđuje

RANG LISTU DIREKTNIH KORISNIKA (PRIVREDNIH SUBJEKATA) ZA SPROVOĐENjE MERA ENERGETSKE SANACIJE

Utvrđuje se rang lista privrednih subjekata,  po osnovu  Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine Bajina Bašta.

Lokalni informacioni centar za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“

Sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Bajina Bašta sprovode opština Bajina Bašta i Ministarstvo rudarstva i energetike, a na osnovu Zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu (Projekat „Čista energija i energetska efikasnosti za građane u Srbiji“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 6/22).

Kontakt podaci:

Kneza Milana Obrenovića 34/2, Bajina Bašta

031 862 048

 

boljaenergija@bajinabasta.rs

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta i radnog mesta pripravnika u Opštinskoj upravi opštine Bajina Bašta

Na osnovu čl. 4, 94. i člana 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-dr. Zakon,114/2021 i 123/2021-dr zakon), člana 12.  Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 95/2016 i 12/2022) i stava 1. tačka 49) Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj 112-9734/2022 od 29. novembra 2022. godine, Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA I RADNOG MESTA PRIPRAVNIKA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE BAJINA BAŠTA

 

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, u Bajinoj Bašti, ul. Dušana Višića br. 28.

II Radna mesta na kojima se vrši prijem:

Odeljenje za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti

1.Komunalni inspektor

Zvanje: Savetnik                                                                                       jedan izvršilac

Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor nad zakonitošću rada komunalnih organizacija i postupaka građana, preduzetnika i pravnih lica u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata.

Vrši nadzor nad sprovođenjem propisa koji se odnose na korisnike i davaoce komunalnih usluga u pogledu uslova i načina korišćenja i davanja usluga. Uređivanje i održavanje objekata i javnih površina, prati javnu higijenu, uređenje opštine, javnih zelenih površina, javne rasvete, snabdevanje naselja vodom i odvođenje otpadnih voda, snabdevanje toplotnom energijom, iznošenje i deponovanje smeća, sahranjivanje, groblja, kafilerije, dimničarske usluge, delatnosti pijaca, čistoću javnih površina, prodaju poljoprivrednih i drugih proizvoda van pijačnog prostora, uređenje gradilišta, raskopavanje ulica i drugih javnih površina, lepljenje plakata na zabranjenim mestima i druge poslove komunalne higijene.

Donosi rešenja i stara se o izvršenju donetih rešenja, podnosi prekršajne prijave i preduzima mere za uklanjanje stvari i predmeta sa javnih površina, obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti, kao i druge poslove koje mu odredi rukovodilac odeljenja i načelnik Opštinske uprave.

Shodno prirodi delatnosti i organizaciji rada, a radi racionalnijeg korišćenja radnog vremena i izvršavanju odrećenog posla, na ovim poslovima vrši se preraspodela radnog vremena.Preraspodela radnog vremena vrši se tako da ukupno radno vreme zaposlenog u periodu od šest meseci u toku kalendarske godine u proseku ne bude duže od punog radnog vremena.

Uslovi : stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti društvenog ili prirodnog smera na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet), položen ispit za inspekore kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

 1. Opštinski turistički inspektor

Zvanje: Savetnik                                                                               jedan izvršilac

Opis poslova:  proverava da li su ispunjeni propisani uslovi za obavljanje delatnosti i pružanje usluga uređenih ovim zakonom; utvrđuje identitet zaposlenih kod privrednih društava, preduzetnika, drugog pravnog lica ili stranog pravnog lica, koja obavljaju delatnost i pružaju usluge uređene ovim zakonom, uvidom u ličnu ispravu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom; utvrđuje identitet lica koje obavlja ugostiteljsku delatnost u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu uvidom u ličnu ispravu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom; pregleda prostorije u kojima se obavlja delatnost i pružaju usluge, ugovore, evidencije, isprave i drugu dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje zakonitosti poslovanja privrednih društava, preduzetnika ili ogranka drugog domaćeg ili stranog pravnog lica, kao i fizičkih lica koja obavljaju delatnost i pružaju usluge uređene ovim zakonom; vrši uvid u ugovore iz člana 74. stav 1. i člana 77. stav 1. ovog zakona; vrši proveru izdatog rešenja o razvrstavanju u kategoriju objekata iz člana 68. st. 6. i 7. ovog zakona; proverava naplatu i uplatu boravišne takse, uvidom u evidenciju gostiju i drugu prateću dokumentaciju; proverava isticanje i pridržavanje propisanog radnog vremena u ugostiteljskim objektima; proverava ispunjenost uslova i rokova usaglašenosti ugostiteljskih objekata sa aktom iz člana 114. ovog zakona; zahteva sudski nalog za pretres stambenog ili pratećeg prostora kod saznanja da se u tom prostoru obavlja delatnost ili pružaju usluge u slučaju kada se vlasnik ili korisnik prostora protivi vršenju inspekcijskog nadzora; zahteva asistenciju policije, odnosno komunalne policije, ako osnovano proceni da je to potrebno prema prilikama određenog slučaja; obavesti nadležni organ jedinice lokalne samouprave o utvrđenoj proceni usaglašenosti objekata iz člana 114. ovog zakona; donosi rešenja o zauzeću javne površine, odlučuje o zahtevima za eshmaciju;preduzme i druge propisane mere predviđene zakonom.

Vrši poslove koji se odnose na: uređenje, razvoj i obavljanje komunalne delatnosti, snabdevanje vodom i toplotnom energijom,  održavanje čistoće, komunalne higijene, prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda, održavanje grobalja i pružanje pogrebnih usluga, održavanje ulica i saobraćajnica, gradskog i prigradskog prevoza putnika; vrši nadzor nad radom vršioca komunalne delatnosti kojima je povereno obavljanje komunalne delatnosti  osnivanjem javnog preduzeća; obavlja poslove sprovođenje i izrada izveštaja o izjašnjavanju korisnika komunalnih usluga o kvalitetu pružanja komunalnih usluga od strane vršilaca komunalnih delatnosti;

Uslovi:stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti društvenog ili prirodnog smera na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i ispit za inspektora, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet) kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

3.Građevinski inspektor           

            Zvanje: Saradnik                                       jedan izvršilac              

Opis poslova: vrši nadzor nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, koji se odnose na projektovanje, građenje i rekonstrukciju objekata  u visokogradnji, niskogradnji i gradnji drugih objekata; na izvođenje pojedinih građevinskih radova na tim objektima i građenje objekata na propisan način; priprema predlog rešenja, nalaže mere i stara se za za njihovo sprovođenje; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno krivične prijave i prijave za privredne prestupe; sarađuje sa republičkim inspekcijama i drugim organima i organizacijama u cilju efikasnijeg obavljanja nadzora; vodi evidencije propisane za građevinsku inspekciju, radi izveštaje za Skupštinu opštine, Opštinsko veće i nadležne republičke organe. Obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika Opštinske uprave i rukovodioca odeljenja.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz arhitekture ili građevinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora,  najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet) kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.“

Odeljenje za investicije i građevinske poslove

 1. Poslovi u oblasti puteva

  Zvanje: Mlađi saradnik                jedan izvršilac

Opis poslova:obavlja poslove koordinatora između naručioca i izvođača prilikom realizacije projekata na izgradnji i rekonstrukciji objekata; stara se o blagovremenoj dinamici realizacije projekta u skladu sa definisanim rokovima; izrađuje dinamičke planove ostvarenja investicija; ostvaruje komunikaciju sa izvođačima radova i stručnim nadzorom; prati realizaciju izvođenja građevinskih radova i učestvuje u prijemu obavljenih radova; učestvuje u radu tehničke komisije za prijem objekata; obavlja poslove iz Odluke o    građevinskom zemljištu, izrađuje predlog programa otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini; vrši poslove praćenja održavanja ulica, trotoara i nekategoorisanih puteva nadzorom nad radom JP kome je povereno obavljanje komunalne delatnosti u skladu sa Opštiskom odlukom overom dnevnika rada –situacija, vrši kontrolu rada i svih ostalih izvođača radova kojima su isti povereni od strane opštine; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz arhitekture ili građevinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine, završen pripravnički staž ili najmanje pet godina provedenih u radnom odnosu kod poslodavca određenog zakonom kojim se reguliše položaj zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet) kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta, položen državni stručni ispit,  poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet) kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.“

Odeljenje za poslove finansija, budžeta i trezora

 1.  Knjigovođa trezora

Zvanje: Viši referent                                                                    jedan izvršilac

Opis poslova: Vodi glavnu knjigu trezora; vođenje poslovnih knjiga sa evidencijom za svakog direktnog i indirektnog korisnika budžetskih sredstava; usaglašavanje poslovnih knjiga sa korisnicima budžeta; usaglašavanje poslovnih knjiga sa upravom za trezor; formira knjigovodstvenu dokumentaciju, proverava računsku, formalnu i suštinsku ispravnost primljene dokumentacije i odlaže istu; rši elektronsko plaćanje; vrši kontiranje i knjiženje svih poslovnih promena u okviru računa trezora. Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

Uslovi: srednje četvorogodišnje obrazovanje ekonomskog smera, položen državni stručni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet) kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Odeljenje za poslove finansija, budžeta i trezora

Odsek za naplatu i kontrolu javnih prihoda

6.Poslovi prijema poreskih prijava i utvrđivanje lokalnih poreskih obaveza i naknada za obveznike koji ne vode poslovne knjige

Zvanje: Saradnik                                                                              jedan izvršilac

Opis poslova: vrši kontrolu i zavođenje poreskih prijava obveznika koji ne vode poslovne knjige; administrira boravišne takse, vrši obračun naknada za zauzeće javne površine fizičkim licima, vrši izradu uverenja  u različite svrhe, izdaje upit stanja poreskim obveznicima, knjiži rešenja poreza na imovinu, vrši preknjižavanje uplata i arhivira dokumentaciju; obavlja druge  poslove po nalogu  rukovodioca odseka, odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

Uslovi:           stečeno visoko obrazovanje u okviru obrazovno-naučnog polja ekonomske ili pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet) kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.“

Odeljenje za investicije i građevinske poslove

7.Kancelarijski poslovi u građevinarstvu

Zvanje: Viši referent jedan izvršilac

 

Opis poslova: preuzima poštu preko dostavne knjige od pisarnice, uručivanje izvršiocima na obradu, razdužuje okončane predmete u jedinstvenoj dostavnoj knjizi i iste upućuje pisarnici radi arhiviranja, vrši ekspediciju pošte upisivanjem u knjigu radi dostave, prima i raspoređuje dostavnice; Obavlja druge poslove po nalogu rukovodioca odeljenja i Načelnika opštinske uprave.

Uslovi: stečeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

Predviđeno članom 17. tačka  16, 32, 39 a, 50, 57, 58, 69 i 70 a. Pravilnika o organizaciji  i  sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Bajina Bašta i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Bajina Bašta 01 broj 14/2022, 15/2022, 1/2023 i 10/2023.

Odeljenje za društvene delatnosti, opštu upravu i zajedničke poslove

8.Poslovi postupanja po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Zvanje: Mlađi savetnik-pripravnik       jedan izvršilac

Prima zahteve; uz nadzor nadređenih učestvuje u  obaveštavnju tražioca o posedovanju informacija i obezbeđuje uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju; dostavlja informaciju na odgovarajući način; donosi zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog, ako tražilac ne otkloni nedostatke u određenom roku; odbija zahtev rešenjem; pruža tražiocima neophodnu pomoć za ostvarivanje njihovih prava utvrđenih Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja; preduzima aktivnosti za unapređenje prakse postupanja sa nosačima informacija, prakse održavanja nosača informacija, kao i prakse njihovog čuvanja i obezbeđenja; podnosi godišnji izveštaj Povereniku o radnjama organa, preduzetim u cilju primene ovog Zakona; prosleđuje zahtev Povereniku ukoliko organ vlasti ne poseduje dokument koji sadrži traženu informaciju; stara se o izradi i objavljivanju Informatora o radu državnog organa, njegovom ažuriranju i dostupnosti zainteresovanim licima;

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz pravnih ili ekonomskih nauka na  osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine, položen državni stručni ispit, najmanje jedna godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet) kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

III U izbornom postupku proveravaju se:

Za radno mesto pod red. br. 1:

1) Za oglašeno radno mesto najpre će se vršiti  provera znanja i veština utvrđenih u okviru opštih funkcionalnih kompetencija, i to:

– Digitalna pismenost- proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru).

Napomena: Ukoliko kandidat poseduje sertifikat, potvrdu ili drugi pisani dokaz o posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta, tabelarne kalkulacije isti se  prilaže uz prijavu na interni konkurs, u originalu ili overenoj fotokopiji

2) Nakon provere znanja i veština utvrđenih u okviru opštih funkcionalnih kompetencija, u izbornom postupku vršiće se i provera znanja i veština utvrđenih u okviru posebnih funkcionalnih kompetencija, i to

– Posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti  rada stručno-operativni poslovi (1) metode i tehnike opservacije, prikupljanja i evidentiranja podataka; 2) tehnike obrade i izrade pregleda podataka; 3) metode analize i zaključivanja o stanju u oblasti; 4) postupak izrade stručnih nalaza; 5) metode i tehnike izrade izveštaja na osnovu određenih evidencija; 6) tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata)-proveravaće se usmeno;

–  Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto- propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa (Statut opštine Bajina Bašta) – proveravaće se usmeno;

– Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto- propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o Komunalnim delatnostima) – proveravaće se usmeno.

3) Intervju sa komisijom: Na završni razgovor, u cilju procene motivacije za rad na radnom mestu, mogućih doprinosa na radu i prihvatanja vrednosti organa, konkursna komisija poziva samo kandidate koji su prošli usmenu proveru, odnosno kandidate koje su svi članovi konkursne komisije u svim oblicima provere vrednovali ocenom „delimično zadovoljava“ (2) ili „zadovoljava“ (3).

Za radno mesto pod red. br. 2:

 • Za oglašeno radno mesto najpre će se vršiti  provera znanja i veština utvrđenih u okviru opštih funkcionalnih kompetencija, i to:

– Digitalna pismenost- proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru).

Napomena: Ukoliko kandidat poseduje sertifikat, potvrdu ili drugi pisani dokaz o posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta, tabelarne kalkulacije isti se  prilaže uz prijavu na interni konkurs, u originalu ili overenoj fotokopiji

2) Nakon provere znanja i veština utvrđenih u okviru opštih funkcionalnih kompetencija, u izbornom postupku vršiće se i provera znanja i veština utvrđenih u okviru posebnih funkcionalnih kompetencija, i to

– Posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti  rada stručno-operativni poslovi (1) metode i tehnike opservacije, prikupljanja i evidentiranja podataka; 2) tehnike obrade i izrade pregleda podataka; 3) metode analize i zaključivanja o stanju u oblasti; 4) postupak izrade stručnih nalaza; 5) metode i tehnike izrade izveštaja na osnovu određenih evidencija; 6) tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata)-proveravaće se usmeno;

–  Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto- propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa (Statut opštine Bajina Bašta) – proveravaće se usmeno;

– Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto- propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o Turizmu i Odluka o radnom vremenu na teritoriji opštine Bajina Bašta) – proveravaće se usmeno.

3) Intervju sa komisijom: Na završni razgovor, u cilju procene motivacije za rad na radnom mestu, mogućih doprinosa na radu i prihvatanja vrednosti organa, konkursna komisija poziva samo kandidate koji su prošli usmenu proveru, odnosno kandidate koje su svi članovi konkursne komisije u svim oblicima provere vrednovali ocenom „delimično zadovoljava“ (2) ili „zadovoljava“ (3).

Za radno mesto pod red. br. 3:

1)Za oglašeno radno mesto najpre će se vršiti  provera znanja i veština utvrđenih u okviru opštih funkcionalnih kompetencija, i to:

– Digitalna pismenost- proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru).

Napomena: Ukoliko kandidat poseduje sertifikat, potvrdu ili drugi pisani dokaz o posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta, tabelarne kalkulacije isti se  prilaže uz prijavu na interni konkurs, u originalu ili overenoj fotokopiji

2)Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada administrativno-tehnički poslovi metode i tehnike prikupljanja podataka radi dalje obrade;tehnike evidentiranja i ažuriranja podataka u relevantnim bazama podataka;tehnike izrade potvrda i uverenja o kojima se vodi službena evidencija;tehnike pripreme materijala radi daljeg prikazivanja i upotrebe;metode vođenja internih i dostavnih knjiga.– proveravaće se usmeno.

Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto iz nadležnosti i organizacije organa – Statut opštine Bajina Bašta – proveravaće se usmeno

 Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto – propisi iz delokruga rada radnog mesta – Uredba o budžetskom računovodstvu, Pravilnik o sistemu izvršenja budžeta autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, Pravilnik o poreskom računovodstvu– proveravaće se usmeno

3)Intervju sa komisijom: Na završni razgovor, u cilju procene motivacije za rad na radnom mestu, mogućih doprinosa na radu i prihvatanja vrednosti organa, konkursna komisija poziva samo kandidate koji su prošli usmenu proveru, odnosno kandidate koje su svi članovi konkursne komisije u svim oblicima provere vrednovali ocenom „delimično zadovoljava“ (2) ili „zadovoljava“ (3).

Za radno mesto pod red. br.4:

1)Za oglašeno radno mesto najpre će se vršiti  provera znanja i veština utvrđenih u okviru opštih funkcionalnih kompetencija, i to:

– Digitalna pismenost- proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru).

Napomena: Ukoliko kandidat poseduje sertifikat, potvrdu ili drugi pisani dokaz o posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta, tabelarne kalkulacije isti se  prilaže uz prijavu na interni konkurs, u originalu ili overenoj fotokopiji

2)Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada stručno-operativni poslovi metode i tehnike opservacije, prikupljanja i evidentiranja podataka; tehnike obrade i izrade pregleda podataka;metode analize i zaključivanja o stanju u oblasti;postupak izrade stručnih nalaza;metode i tehnike izrade izveštaja na osnovu određenih evidencija;tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata.

Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto iz nadležnosti i organizacije organa – Statut opštine Bajina Bašta – proveravaće se usmeno

 Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto – propisi iz delokruga rada radnog mesta – Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o putevima usmeno

3)Intervju sa komisijom: Na završni razgovor, u cilju procene motivacije za rad na radnom mestu, mogućih doprinosa na radu i prihvatanja vrednosti organa, konkursna komisija poziva samo kandidate koji su prošli usmenu proveru, odnosno kandidate koje su svi članovi konkursne komisije u svim oblicima provere vrednovali ocenom „delimično zadovoljava“ (2) ili „zadovoljava“ (3). 

Za radno mesto pod red. br.5:

1)Za oglašeno radno mesto najpre će se vršiti  provera znanja i veština utvrđenih u okviru opštih funkcionalnih kompetencija, i to:

– Digitalna pismenost- proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru).

Napomena: Ukoliko kandidat poseduje sertifikat, potvrdu ili drugi pisani dokaz o posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta, tabelarne kalkulacije isti se  prilaže uz prijavu na interni konkurs, u originalu ili overenoj fotokopiji

2)Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada  finansijsko-materijalni poslovi,

budžetski sistem, terminologija, standardi, metode i procedure iz oblasti budžetskog računovodstva i izveštavanja; postupak izvršenja budžeta; relevantni softveri.

Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto iz nadležnosti i organizacije organa – Statut opštine Bajina Bašta – proveravaće se – usmeno

 Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto – propisi iz delokruga rada radnog mesta – Zakon o finansiranju lokalne samoupraveusmeno

3)Intervju sa komisijom: Na završni razgovor, u cilju procene motivacije za rad na radnom mestu, mogućih doprinosa na radu i prihvatanja vrednosti organa, konkursna komisija poziva samo kandidate koji su prošli usmenu proveru, odnosno kandidate koje su svi članovi konkursne komisije u svim oblicima provere vrednovali ocenom „delimično zadovoljava“ (2) ili „zadovoljava“ (3).

Za radno mesto pod red. br.6:

1)Za oglašeno radno mesto najpre će se vršiti  provera znanja i veština utvrđenih u okviru opštih funkcionalnih kompetencija, i to:

– Digitalna pismenost- proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru).

Napomena: Ukoliko kandidat poseduje sertifikat, potvrdu ili drugi pisani dokaz o posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta, tabelarne kalkulacije isti se  prilaže uz prijavu na interni konkurs, u originalu ili overenoj fotokopija

2) Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada  inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i osnove upravnih sporova, osnove kaznenog prava i kaznenih postupaka, osnove prekršajnog prava i prekršajni postupak, osnove privrednog prava i privrednog poslovanja, postupak inspekcijskog nadzora i metode analize rizika, funkcionalni jedinstveni informacioni sistem, osnove veština komunikacije, konstruktivnog rešavanja konflikata i upravljanja stresom, kodeks ponašanja i etike inspektora) 2.Posebne unkcionalne kompetencije za radno mesto iz nadležnosti i organizacije  organa – Statut opštine Bajina Bašta, Plan generalne regulacije opštine Bajina Bašta, Prostorni plan opštine Bajina Bašta, planovi  detaljnih regulacija za područja Sokolina, Osluša, reke Pilice i dr– proveravaće se usmeno

 Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto – propisi iz delokruga rada radnog mesta – Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o ozakonjenju objekta, Zakon o stanovanju i održavanju zgrada i drugi podzakonski aktiusmeno

3)Intervju sa komisijom: Na završni razgovor, u cilju procene motivacije za rad na radnom mestu, mogućih doprinosa na radu i prihvatanja vrednosti organa, konkursna komisija poziva samo kandidate koji su prošli usmenu proveru, odnosno kandidate koje su svi članovi konkursne komisije u svim oblicima provere vrednovali ocenom „delimično zadovoljava“ (2) ili „zadovoljava“ (3).

Za radno mesto pod red. br.7:

1)Za oglašeno radno mesto najpre će se vršiti  provera znanja i veština utvrđenih u okviru opštih funkcionalnih kompetencija, i to:

– Digitalna pismenost- proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru).

Napomena: Ukoliko kandidat poseduje sertifikat, potvrdu ili drugi pisani dokaz o posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta, tabelarne kalkulacije isti se  prilaže uz prijavu na interni konkurs, u originalu ili overenoj fotokopiji

2).Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada administrativno-tehnički poslovi, kancelarijsko poslovanje;metode i tehnike prikupljanja podataka radi dalje obrade; tehnike evidentiranja i ažuriranja podataka u relevantnim bazama podataka; tehnike izrade potvrda i uverenja o kojima se vodi službena evidencija tehnike pripreme materijala radi daljeg prikazivanja i upotrebe; metode vođenja internih i dostavnih knjiga.– proveravaće se usmeno.

Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto iz nadležnosti i organizacije  organa – Statut opštine Bajina Bašta,– proveravaće se usmeno

 Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto – propisi iz delokruga rada radnog mesta – Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o kancelarijskom poslovanjuusmeno

3)Intervju sa komisijom: Na završni razgovor, u cilju procene motivacije za rad na radnom mestu, mogućih doprinosa na radu i prihvatanja vrednosti organa, konkursna komisija poziva samo kandidate koji su prošli usmenu proveru, odnosno kandidate koje su svi članovi konkursne komisije u svim oblicima provere vrednovali ocenom „delimično zadovoljava“ (2) ili „zadovoljava“ (3).

Za radno mesto pod red. br.8:

Za radno mesto pripravnika obaviće se usmeni razgovor u cilju provere motivacije za rad na radnom mestu.

IV Mesto rada:

Opština Bajina Bašta, Opštinska uprava, ul. Dušana Višaća br.28.

V Adresa na koju se podnose prijave:

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta – Konkursnoj komisiji, sa naznakom: „Za javni konkurs za radno mesto „___________________________ (navesti radno mesto)“, ul. Dušana Višića  br. 28, ili neposredno preko pisarnice Opštinske uprave opštine Bajina Bašta.

VI Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:

Aleksandra Kovački, telefon: 0698259242, radnim danima od 9 do 14 časova.

VII Uslovi za rad na radnom mestu:

državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,  da nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da ima propisano obrazovanje.

VIII  Rok za podnošenje prijava:

rok za podnošenje prijava je 15 dana od 02.11.2023. godine, kao dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama „Danas“, tj. zaključno sa 17.11.2023. godine.

IX Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

– potpisana prijava sa biografijom sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu, sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkursu, kontakt telefon i po mogućstvu internet adresa;

– fotokopija ili očitana lična karta;

– original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;

– original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

– overena fotokopija diplome ili uverenja o stečenom obrazovanju, kojima se potvrđuje stručna sprema;

– original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu (kandidat sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu podnosi original ili overenu fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu); nije neophodno za namešteničko radno mesto;

– original ili overena fotokopija dokaza o radnim iskustvu u struci (radna knjižica, potvrde, rešenja ili drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo);

– original ili overena fotokopija uverenja policijske uprave da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

– original ili overena fotokopija potvrde ili uverenja poslodavca da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno u organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (dostavljaju samo oni kandidati koji su radili u državnom organu, odnosno u organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave).

– dokaz o znanju rada na računaru, ukoliko isti poseduju (nije neophodno za namešteničko radno mesto).

Kandidati koji dostave pisani dokaz o znanju rada na računaru mogu biti oslobođeni provere poznavanja rada na računaru, sem ukoliko Komisija odluči da se priloženi dokaz ne može prihvatiti kao dokaz kojim se kandidat oslobađa od provere poznavanja rada na računaru.

Svi dokazi prilažu se u originalu  ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.

Odredbom čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16, 95/2018 – autentično tumačenje i 2/2023 – odluka US) propisano je, pored ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima i uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

Primer izjave se nalazi na sajtu opštine Bajina Bašta www.bajinabasta.rs gde se ista može preuzeti.

X Trajanje radnog odnosa:

Za radna mesta pod rednim brojem 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Za radno mesto pod rednim broje 8. radni odnos sezasniva na određeno vreme na period od 12 meseci, radi sticanja ranog iskustva u strucii  i osposobljavanja za polaganje državnog stručnog ispita

Svojstvo pripravnika može steći lice koje nije bilo u radnom odnosu,odnosno na radu van radnog odnosa, kao i lice koje je provelo na radu vreme kraće od vremena utvrđenog za trajanje pripravničkog staža s tim stepenom obrazovanja.Vreme provedeno u radnom odnosu kod drugog poslodavca ne uračunava se u pripravnički staž ukoliko poslovi koje je to lice obavljalo ne odgovaraju stepenu i vrsti stručne spreme za koje se pripravnički staž sprovodi.

Pripravnik je dužan da položi državni stručni ispit do okončanja pripravničkog staža.

Pripravniku koji ne položi državni stručni ispit, prestaje radni odnos.

Kada položi državni stručni ipit pripravnik  u radnom odnosu na određeno vreme može da nastavi radni odnos na neodređeno vreme ako postoji odgovarajuće radno mesto na koje može da bude raspoređen i ako se raspoređivanje uklapa u doneseni kadrovski plan.

XI Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata, odnosno kompetencija u izbornom postupku:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom  mestu, provera  stručnih osposobljenosti, znanja i veština, odnosno kompetencija, koje se vrednuju u izbornom postupku, obaviće se u prostorijama Opštinske uprave opštine Bajina Bašta u ulici Dušana Višića br.28, o čemu će kandidati biti obavešteni dostavljanjem pisanog obaveštenja. Kandidati se mogu obavestiti i putem internet adrese, ako je data, kao i telefonskim putem.

NAPOMENA:

Kao službenik na izvršilačko radno mesto, može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Probni rad je obavezan za sva lica koja nisu zasnivala radni odnos u organu autonomne pokrajine, jedinici lokalne samouprave, ili državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci. Službenik na probnom radu, koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu  ili od strane javnog beležnika, biće odbačene.

Javni konkurs sprovode Konkursne komisije imenovane od strane načelnika Opštinske uprave opštine Bajina Bašta broj 111-3-1/2023, 111-3-2/2023, 111-3/2023, 111-3-4/2023, 111-3-5/2023, 111-3-6/2023, 111-3-7/2023 i 111-3-8/2023 od 16.10.2023. godine.

Ovaj oglas objavljuje se na web stranici opštine Bajina Bašta www.bajinabasta.rs , oglasnoj tabli opštine Bajina Bašta, a u dnevnim novinama koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije, dnevne novine „Danas“, objavljuje se obaveštenje o javnom konkursu i adresi internet prezentacije na kojoj je objavljen oglas.

* Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

                                                                                                          N A Č E L N I K

 Zorka Radoičić s.r

Javni poziv za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Bajina Bašta

Na osnovu Odluke opštinskog veća o raspisivanju Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Bajina Bašta 01 Broj 06-24/23 od 21.08 2023. godine ( u daljem tekstu: Odluka) i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“ 01 Broj 06-22/2023 od 10. avgusta 2023. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), opština  Bajina Bašta, dana 26.10. 2023. godine raspisuje,

JAVNI POZIV

za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Bajina Bašta

U skladu sa članom 12. Pravilnika raspisuje se Javni poziv za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije  porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Bajina Bašta (u daljem tekstu: Javni poziv). Mere energetske sanacije sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji opštine Bajina Bašta. Domaćinstva koja ispunjavaju uslove za dodelu sredstava na osnovu Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Bajina Bašta za 2023. Godinu, mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog poziva.

Cilj sprovođenja mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova je unapređenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine Bajina Bašta.

 1. I. PREDMET I KRITERIJUMI ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Predmet Javnog pozivaje sprovođenje sledećih mera energetske efikasnosti:

1)Zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača

Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida.

1) Spoljna stolarija sa sledećim minimalnim tehničkim karakteristikama (U-koeficijent prolaza toplote):

– U≤ 1.3 W/m2K za ostakljenje prozora i balkonskih vrata;

– U≤ 1.3 W/m2K za profile prozora i balkonskih vrata;

– U≤ 1.6 W/m2K za vrata ka negrejanim prostorima.

2) Postavljanja termičke izolacije spoljnih zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru.

Ovom merom je neophodno ispuniti sledeće kriterijume energetske efikasnosti:

 • Minimalna debljina termičke izolacije na spoljnim zidovima mora iznositi 10 cm, osim ukoliko ne postoji tehnička mogućnost da se postavi ta debljina izolacije.

3) Postavljanja termičke izolacije ispod krovnog pokrivača ili tavanice

U okviru ove mere moguće je izvršiti i ugradnju i nabavku materijala za toplotnu izolaciju krova ili tavanice iznad grejanog prostora.Ova mera može obuhvatiti, u slučaju da je oštećen krovni pokrivač i hidroizolacioni krovni sistem, i građevinske radove na zameni hidroizolacije i drugih slojeva krovnog pokrivača, kao i limarske radove, ali ne i radove na zameni konstruktivnih elemenata krova.

Ovom merom je neophodno ispuniti sledeće kriterijume energetske efikasnosti:

 • Minimalna debljina toplotne izolacije krova ili tavanice iznad grejanog prostora mora iznositi 20 cm, osim ako ne postoji tehnička mogućnost da se postavi ta debljina izolacije.

4) Zamena postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo (kotao ili peć) efikasnijimkotlom nagas

U okviru ove mere moguće je izvršiti nabavku i instalaciju kotlova na prirodni gas, grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim za porodične kuće.

Ovom merom je neophodno ispuniti sledeće kriterijume energetske efikasnosti:

 • Minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) koji koristi prirodni gas mora biti 90%. Kotao mora biti opremljen propisima predviđenim funkcijama sigurnosti i funkcijom automatske regulacije, kao što je regulacija temperature u razvodnom vodu i sl

5) Zamena postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo (kotao ili peć) efikasnijim kotlom na biomasu

U okviru ove mere moguće je izvršiti nabavku i montažu kotla na biomasu (drvni pelet, briket, sečka).

Ovom merom je neophodno ispuniti sledeće kriterijume energetske efikasnosti:

 • Minimalni stepen korisnosti kotla na biomasu (grejač prostora) (drvni pelet, briket, sečka) mora biti 85%. Kotao mora biti opremljen propisima predviđenim funkcijama sigurnosti i funkcijom automatske regulacije, kao što je regulacija temperature u razvodnom vodu i sl.

6) Ugradnja toplotnih pumpi

U okviru ove mere moguće je izvršiti nabavku i ugradnju toplotne pumpe: toplotne pumpe vazduh-vazduh; toplotne pumpe vazduh-voda ili toplotne pumpe zemlja-voda (sa horizontalnim kolektorima ili sa geosondama).

Ovom merom je neophodno ispuniti sledeće kriterijume energetske efikasnosti:

 • minimalni SCOP (sezonski koeficijent grejanja) prema izvoru toplotne energije treba da iznosi:

– Vazduh, više od 3,4;

– Zemlja, više od 4,0;

– Voda, više od 4,5.

7) Zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela i pratećeg pribora

Ova mera se sastoji od (i) ugradnje elektronski regulisanih cirkulatornih pumpi, (ii) zamene i izolacije cevne mreže, (iii) zamene radijatora uključujući termostatske ventile, (iv) opremanje sistema grejanja regulacijom i kontrolnim uređajima (balansnih ventila, razdelnika, regulatora protoka) i, (v) uređaja za merenje toplote, kao što su kalorimetri.

Napomena:Ova mera se može primeniti samo zajedno sa merom zamene postojećeg grejača prostora (kotla ili peći) efikasnijim, iz stava 1, tačka 4) ili 5) ili 6) ovog odeljka.

8) Ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode.

9) Ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem. 

10) Izrada tehničke dokumentacije u skladu sa Prilogom 3.

Za svaku od mera energetske sanacije ograničena su maksimalna ukupna sredstva podsticaja, a krajnji korisnik je dužan da obezbedi razliku do punog iznosa ukupne vrednosti pojedinačnog projekta. Iznos maksimalnih ukupnih sredstava po pojedinačnim merama biće određen u javnom pozivu za krajnje korisnike (domaćinstva).

Krajnji korisnici će imati pravo da se prijave za:„Jednu meru“ ili za „Paket“ koji obuhvata više mera energetske sanacije.

Oblast energetske efikasnosti u zgradarstvu regulisana je Zakonom o planiranju i izgradnji i pratećim pravilnicima.

II.PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju privredni subjekti koji vrše isporuku i ugradnju materijala, opreme i uređaja za energetsku sanaciju putem mera energetske efikasnosti iz poglavlja I i koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • zakonskom zastupniku nije izrečena ni trajna, ni privremena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti u poslednje dve godine;
 • vlasnici/osnivači i zakonski zastupnici nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivična dela protiv prava po osnovu rada, krivičnih dela kao članovi organizovane kriminalne grupe, krivično delo prevare i druga krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, kao i da se protiv njih ne vodi istraga niti krivični postupak;
 • privredni subjekt je upisan u registar Agencije za privredne registre, najmanje 2 godine od dana podnošenja prijave;
 • privredni subjekt nije u stečaju, nesposoban za plaćanje idanad njim nije pokrenut postupak likvidacije;
 • privredni subjekt poseduje ateste za materijale i proizvode koje prodaju i ugrađuju;
 • privredni subjekt ispunjava i druge zakonom predviđene uslove u pogledu prava i obaveza zaposlenih koje su definisane odredbama koje tretiraju bezbednost i zdravlje na radu;
 • privredni subjekt ima zaposlenog ili na drugi način angažovanog inženjera elektrotehnike koji poseduje licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, a koji će biti zadužen za izradu izveštaja za ugrađenu instalaciju solarnih panela za proizvodnju električne energije (ovaj uslov se odnosi samo na privredne subjekte koji se prijavljuju za meru iz Odeljka stav 1. tačka 9);
 • privredni subjekt daje garanciju na inverter od minimalno pet godina i na solarne kolektore od minimalno deset godina (ovaj uslov se odnosi samo na privredne subjekte koji se prijavljuju za meru iz Odeljka stav 1. tačka 9);
 • ponuđeni rok važenja ponude građanima iznosti minimum 60 dana;
 • privredni subjektjeupoznat sa uslovima koje je neophodno da ispunjava tokom realizacije aktivnosti, a koji su javno dostupni na internet stranici Ministarstva rudarstva i energetike (mre.gov.rs), i to:
 • „Pravilnik o radu na projektu“;
 • „Okvir za upravljanje zaštitom životne sredine i socijalnim uticajima projekta (ESMF)“.
 • „Kontrolna lista plana za upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima (ESMP)“.

III.OBAVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU

Prijava koju na javni poziv podnosi privredni subjekt (u daljem tekstu: Prijava) sadrži Prijavni obrazac, Izjavu i Ateste/Izveštaje o ispitivanju opreme i proizvoda koja mora da ispuni minimalne kriterijume energetske efikasnosti.

Za preduzetnike Prijavu potpisuje lice koje je registrovano za obavljanje delatnosti kao preduzetnik.

Ako je privredni subjekt, tj. podnosilac prijave strano pravno lice, Izjavu potpisuje zakonski zastupnik, odnosno ukoliko ima više zakonskih zastupnika potrebno je da svi potpišuIzjavu.

O svim izmenama podataka podnetim u prijavi do kojih dođe tokom trajanja ovog javnog poziva, privredni subjekat je dužan da u roku od 5 dana obavesti Komisiju za realizaciju mera energetske sanacije (u daljem tekstu: Komisija).

 1. IV. PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI POZIV

Dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici www.bajinabasta.rs ili lično na šalteru Pisarnice Opštinske uprave  opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28 i sadrži:

 • Javni poziv,
 • Prilog 1:Prijava,
 • Prilog 2:Izjava,
 • Prilog 3: Informacija o potrebnoj tehničkoj dokumentaciji,
 • Prilog 4:Kontrolna lista plana za upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima.
 1. V. MESTO I ROK PODNOŠENjA PRIJAVA

Javni poziv će trajati do utroška finansijskih sredstava za realizaciju projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“, a najduže do 30.11.2027. godine.

Dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom:„Prijava za javni poziv za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova – NE OTVARATIˮ. Na poleđini koverte navesti kontakt podatke podnosioca prijave.

Prijave se dostavljaju neposredno ili preporučenom poštom na adresu Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva zainteresovana lica se mogu obratiti na kontakt telefon 031 862 048 ili  elektronsku adresu: e-mail:  sobb@mts.rs.

Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici opštine Bajina Bašta.

VI.UTVRĐIVANjE ISPUNjENOSTI USLOVA ZA DODELU SREDSTAVA

Komisija utvrđuje ispunjenost uslova za izbor privrednog subjekta za sprovođenje mera energetske sanacije na osnovu pregleda podnete dokumentacije iz poglavlja III.

U toku postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova Komisija može da od Podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije u cilju provere ispunjenosti neophodnih uslova za koje se privredni subjekat izjasnio podnetim izjavom.

VII.UTVRĐIVANjE LISTE PRIVREDNIH SUBJEKATA 

Komisija rešenjem utvrđuje ispunjenost uslova i obaveštava podnosioca Prijave.

Na rešenje iz stava 1.ovog poglavlja kojim je utvrđeno da nisu ispunjeni uslovi za izbor privrednog subjekta za sprovođenje mera energetske sanacije, podnosilac Prijave ima pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana donošenja rešenja.

Komisija je dužna da odluči po prigovorima iz stava 2. ovog poglavlja u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

U slučaju odbijanja prigovora iz stava 2. ovogčlana ili ukoliko se ne dostavi odgovor Komisije u roku od 15 dana direktni korisnik ima pravo da podnese prigovor Opptinskom veću opštine Bajina Bašta, u roku od 8 dana od dana prijema odluke po prigovoru iz stava 2. ovog člana i da o prigovoru obavesti Jedinicu za implementaciju projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“ (u daljem tekstu: JIP).

Opštinsko veće je dužno da odluči po prigovorima iz stava 4. Ovog člana u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Odluka Opštinskog veća je konačna.

Komisija formira prvu listu privrednih subjekata koji su na osnovu rešenja iz tačke 1. ispunili uslove iz Javnog poziva i objavljuje je bez odlaganja (ili u roku od jednog dana) na internet stranici opštine Bajina Bašta

Izmena i dopuna liste iz stava 7. ovog poglavlja se vrši po potrebi, a najduže na svakih 15 dana.

Lista iz stava 7. ovog poglavlja će važiti do završetka projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“, o čemu će Komisija blagovremeno obavestiti privredne subjekte.

Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra i usluge isključivo od privrednih subjekata navedenih u listi iz stava 7. ovog poglavlja.

U skladu sa članom 17. Pravilnika, Komisija zadržava pravo da, privrednog subjekta koji nije realizovao ugovor sa krajnjim korisnikom u svemu u skladu sa ponudom, isključi sa liste iz stava 9. ovog člana, i to do kraja realizacije projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“.

VIII. POSTUPAK REALIZACIJE

 

Komisija će obezbediti aktivnu komunikaciju sa JIP i odgovarati na zahteve u smislu obezbeđivanja primene standarda Međunarodne banke za obnovu i razvoj u ispunjavanju obaveza jedinice lokalne samouprave (gradske opštine) definisanih u sledećim dokumentima:

 1. „Pravilnik o radu na projektu“;
 2. „Plan angažovanja zainteresovanih strana“;
 3. „Plan preuzimanja obaveza iz oblasti životne sredine i socijalnih pitanja (ESCP)“;
 4. „Okvir za upravljanje zaštitom životne sredine i socijalnim uticajima projekta (ESMF)“ i
 5. „Kontrolna lista plana za upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima (ESMP)“.

Sva dokumenta su dostupna na internet stranici Ministarstva: (https://www.mre.gov.rs).

JIP će obezbeditistručnu i tehničku podršku tokom realizacije projektnih aktivnosti.

Nakon objave prve liste iz stava 7. poglavlja VII Javnog poziva, JLS će započeti postupak odabira krajnjih korisnika (domaćinstava) putem javnog poziva.

Nakon utvrđivanja uslova za dodelu sredstava subvencije za pojedinačniprojekat krajnjeg korisnika potpisuje se trojni ugovori između JLS, privrednog subjekta i krajnjeg korisnika o realizaciji mera energetske sanacije.

JLS će vršiti prenos sredstava isključivo direktnim korisnicima, ne krajnjim korisnicima, nakon što pojedinačni krajnji korisnik izvrši uplatu celokupne svoje obaveze i nakon završetka radova.

Broj  06-24/23         Opština Bajina Bašta  26.10.2023. godine

KOMISIJA

Poziv za javnu raspravu o nacrtu plana javnih investicija opštine Bajina Bašta za 2024. godinu

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica u opštini Bajina Bašta da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu Plana javnih  investicija opštine Bajina Bašta za 2024. godinu, koja će trajati u periodu od  27. oktobra do 10. novembra 2023. godine, dostavljanjem primedbi, predloga i sugestija u pisanoj formi na adresu: Opština Bajina Bašta-Opštinskom veću, Ul. Dušana Višića broj 28, 31250 Bajina Bašta, ili elektronskom poštom na adresu: sobb@mts.rs.

Usmena javna rasprava o nacrtu Plana javnih investicija opštine Bajina Bašta za 2024. godinu održaće se na dan 10. novembra 2023. godine, u sali opštine Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića broj 28, Bajina Bašta, sa početkom u 10,00 sati.Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju i uzmu učešće u usmenoj javnoj raspravi.

                                                                                    PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA

                                                                                               PREDSEDNICA OPŠTINE

                                                                                                      Vesna Đurić

Konkurs za dodelu stipendija studentima za školsku 2023/2024. godinu

Na osnovu člana 11. Odluke o stipendiranju studenata («Sl.list opštine Bajina Bašta» br. 9/2005 i br.12/2012), Komisija za stipendiranje studenata na sednici održanoj dana 12.10.2022. godine, raspisuje

K o n k u r s

za dodelu stipendija studentima za školsku

2023/2024. godinu

 USLOVI KONKURSA

Na konkurs se mogu prijaviti redovni studenti, počev od prve godine osnovnih studija pa do kraja studija, koji se školuju za sledeća deficitarna zanimanja, za koja su potrebe iskazale ustanove, organizacije i javna preduzeća u opštini Bajina Bašta, a to su:

      – profesor latinskog jezika – 1

– profesor fizičkog – 1

– profesor matematike – 3

– profesor fizike – 1

– mašinska grupa predmet – 1

– doktor medicine – 4

– doktor stomatologije – 2

– oligofrenolog – 1

– inženjer elektrotehnike – 1

– inženjer mašinstva – 1

– inženjer građevine – 1

Pravo da konkurišu takođe imaju i studenti koji su u prethodnoj školskoj godini postigli izuzetan uspeh.

Pod izuzetnim uspehom podrazumeva se:

– za studente prve godine (brucoše) srednja ocena 5,00 ostvarena u završnoj godini srednje škole,

– za studente starijih godina srednja ocena (prosečna) u prethodnoj godini najmanje 9,00.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Bajina Bašta i to najmanje dve godine pre raspisivanja konkursa za dodelu stipendije.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti i stipendiju koristiti samo oni studenti koji redovno upisuju odgovarajuće godine studija u rokovima predviđenim Statutom fakulteta.

POTREBNA DOKUMENTA

Studenti podnose Komisiji sledeća dokumenta:

–  prijavu na konkurs, odnosno zahtev,

– dokaz o ispunjenju uslova konkursa koji moraju biti zvanični dokumenti fakulteta, odnosno uverenje o uspehu iz prethodne godine studija ili srednje škole izdati u propisanoj formi i overeni,

–  fotokopiju indeksa ili uverenje odnosno potvrda kao dokaz o redovnom upisu godine i da se student finansira na budžetu)

–  fotokopiju lične karte (očitane ukoliko je sa čipom)

–  fotokopiju bankovne kartice iz koje se jasno vidi tekući broj računa.

 ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA I DOSTAVLjANjE DOKUMENATA

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 13.10.2023. godine do 03.11.2023. godine.Potrebnu dokumentaciju dostaviti na šalter Opštinske uprave opštine Bajina   Bašta.

Neblagovremeno podneti zahtevi i nepotpuno dostavljena konkursna dokumenta ne razmatraju se. Dokumenta podneta na konkurs se ne vraćaju.

DODELA STIPENDIJA

Komisija od 7 članova, formirana od strane Skupštine opštine Bajina Bašta, dodeljuje stipendije studentima sa područja opštine Bajina Bašta, a prema kriterijumima propisanim Odlukom o stipendiranju studenata («Sl.list opštine Bajina Bašta» br. 9/05 i Odluke o izmenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata («Sl.list opštine Bajina Bašta» br. 12/012).

Kandidat koji je nezadovoljan odlukom o dodeli stipendije može uložiti prigovor Opštinskom veću u roku od 10 dana od dana prijema obaveštenja o izboru.

Rok za odlučivanje po prigovoru je 10 dana.

Sa studentom koji je dobio stipendiju zaključuje se poseban ugovor kojim se uređuju i preciziraju međusobna prava i obaveze.

Kandidati koji ostvare pravo na stipendiju istu primaju u 10 mesečnih rata i nastavljaju sa korišćenjem prava na stipendiju do kraja studija, uz podnošenje uverenja fakulteta o ispunjenju školskog uslova, koju podnose u vreme konkursnog roka. Mesečni iznos rate biće određen prema sredstvima u budžetu za tu namenu.

Komisija za stipendiranje će utvrđivati iznose stipendija.

PRESTANAK PRAVA NA STIPENDIJU

Korisniku stipendije obustavlja se odobrena isplata stipendije ako:

– se utvrdi da podaci koji su poslužili kao osnov i dokaz za ostvarivanje prava na stipendiju     ne odgovaraju činjeničnom stanju,

– student ne stekne uslove za upis u narednu godinu studija,

– promeni prebivalište,

– jednostrano raskine ugovor o stipendiranju.

Gubitkom stipendije iz navedenih razloga nastaje obaveza vraćanja primljenog iznosa stipendije u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja o visini iznosa koji je potrebno vratiti.

Korisnik stipendije dužan je da se javi Opštini u roku od mesec dana od završetka studija. Opština će korisnika stipendije uputiti na rad u ustanovu, organ ili preduzeće na području opštine Bajina Bašta u roku od tri meseca od dana kada se prijavio Opštini, čemu je on dužan da se odazove, kao i da ostane na radu duplo više vremena od vremena za koje je primao stipendiju.

Ukoliko se korisnik stipendije ne odazove na rad ili na radu ne ostane onoliko vremena koliko je propisano, smatraće se da je jednostrano raskinuo ugovor, u kom slučaju je dužan Opštini vratiti stipendiju.

Ukoliko Opština korisniku stipendije ne obezbedi zapošljavanje, korisnik stipendije je slobodan da zasnuje radni odnos po svom izboru, u kom slučaju mu prestaje obaveza vraćanja stipendije.

PREDSEDNIK KOMISIJE

                                                                                                         Dejan Mlađenović

Račanski pečat arhimandritu Savi, zahvalnica Blagojici Ristiću

U Bajinoj Bašti je od 5. do 8. oktobra održana tradicionalna manifestacija 29. Duhovne svečanosti „Dani Rače ukraj Drine“. Ova prestižna manifestacija održava se u organizaciji Fondacije „Račanska baština”, pod pokroviteljstvom Opštine Bajina Bašta, sa zadatkom da izučava kulturno-istorijski značaj manastira Rača i prepisivačku delatnost njenih monaha. Duhovne svečanosti su organizovane u saradnji sa manastirom Rača i uz blagoslov Episkopa žičkog Gospodina Justina.

Program manifestacije počeo je u galeriji Ustanove „Kultura“ otvaranjem izložbe sa ovogodišnje likovne kolonije pod nazivom „Pljeskovo – Zelenika 2023″ . Na otvaranju manifestacije publici su se obratili direktor Ustanove „Kultura“ Milovan Jezdić i upravitelj fondacije „Račanska baština“ Nikola Vasiljević dok je o likovnoj koloniji govorio jedan od učesnika Milovan Dagović Dago. Tradicionalna likovna kolonija je ove godine imala međunarodni karakter uz učešće devet slikara: Elena Drombenkova, Vasa Dolovački, Viktor Zubko, Milovan Dagović, Branimir Ćirović, Aleksandar Dodić, Ana Gačić, Slađan Ignjatović i Goran Ekmeščić.

Na otvaranju manifestacije predstavljen je novi broj prestižnog Račanskog zbornika koji sadrži radove sa velikog naučnog skupa koji je u organizaciji Matice srpske bio deo programa ovogodišnje Ćirilične baštine. Na ovaj način su se povezale dve velike srpske i najveće bajinobaštanske kulturne manifestacije, prolećna „Ćirilična Baština“ i jesenji „Dani Rače ukraj Drine“. Iste večeri u sali bioskopa održana je predstava – duodrama „Patrijarh Pavle – Biti čovek među ljudima i neljudima“. Ova predstava rađena po tekstu Jovana Janjića, u režiji Milana Rusa, u izvođenju Milana Malbaše i Aleksandra Dunića, ima za cilj da kroz umetnički izraz iskaže autentičnu reč blaženopočivšeg Patrijarha Pavla koji je veliki deo svog monaškog života proveo baš u manastiru Rača kod Bajine Bašte.

Drugog dana manifestacije u galeriji „Kultura“ je promovisan Zbornika Udruženja književnika „Kiprijan Račanin“ iz Bajine Bašte – “Kiprijanov kladenac IX “. Tom prilikom su dodeljene i nagrade i priznanja najboljim pesnicima sa ovog međunarodnog literarnog konkursa. Prvu nagradu  „Zlatni kladenac“ dobio je Marko Bačanović iz Varšave, „Srebrni kladenac“ su dobili Jovan Bundalo iz Beograda i Pavle Zeljić iz Lipničkog Šora. Treća nagrada “ Bronzani kladenac“ uručena je Jeleni Stanojević, Milijani Rajčić i Milici Tasić.

Iste večeri u gradskoj galeriji održana je veoma posećena projekcija filma „Sveti Jakov Tumanski“ koji osvetljava deo života ovog savremenog srpskog svetitelja. Film pokazuje ključne momente njegovog života – školovanje, rat, obrazovanje i prosvetiteljski rad, kao i potonje monašenje, stradanje i – nakon smrti, uzdizanje u Svetost.

U subotu je u gradskoj galeriji održana promocija knjige Dragiše Milosavljevića „Solotnik“ o srednjovekovnom zamku koji stražari na obroncima Tare u neposrednoj blizini Bajina Bašte. O knjizi su govorili Obrad Dodić i autor Dragiša Milosavljević. Autor knjige „SOLOTNIK“ – Istine i tajne srednjovekovnog grada  Dragiša Milosavljević, istoričar umetnosti iz Užica. Na funkciji direktora Narodnog muzeja u Užicu bio je u periodu od 1992. do 2004. godine. Autor je više od 100 naučnih radova, tekstova i eseja iz oblasti istorije, arhitekture, istorije umetnosti, književnosti i narodnog graditeljstva. Knjiga je štampana u tiražu od 500 primeraka u izdanju Ustanove “ Kultura“ i JP Nacionalnog parka Tara.

U večernjim satima istog dana grupa „Iskon“ obradovala je sve ljubitelje etno muzike svojim nastupom u gradskom bioskopu.

Poslednjeg dana manifestacije, u nedelju posle Svete liturgije u manastiru Rači, svečano je dodeljeno veliko priznanje – Račanski pečat arhimandritu Ocu Savi Ristiću. Priznanje je ove godine dobio istinski Račanin i višedecenijski čuvar ove svetinje, nekadašnji iguman račanski, arhimandrit Sava Ristić, kao vredan i preduzimljiv omiljen u narodu čitavog Račanskog kraja. U ovaj manastir on je došao još davne 1962. godine. Postao je iguman 1985. godine, a od 1997. godine je arhimandrit i starešina manastira Rače i tu dužnost je obavljao sve do 2016. godine. U manastiru Rača i na manastirskim imanjima na Kaluđerskim Barama preduzeo je gradnju i proširenje brojnih objekata, bio je domaćin Njegovoj svetosti patrijarhu Pavlu i brojnim uglednim zvanicama prilikom osveštavanja konaka, riznice i biblioteke u Rači, kao i naučnicima, književnicima i umetnicima od samog početka održavanja manifestacije „Dani Rače ukraj Drine“.

Velika je čast da se arhimandritu Savi dodeli Račanski pečat – istakao je iguman manastira Rača German, koji je tom prilikom, ispred manastira Rača dodelio arhimandritu Savi još jedno priznanje – arhimandritski krst. U svojoj besedi arhimandrit Sava se zahvalio na dodeli visokog priznanja, uz podsećanje kako je sa svojim duhovnim ocem, igumanom Hrizostomom, predano radio na izgradnji i održavanju manastirskih zdanja.

Mnogo više bih se radovao ovom priznanju da smo uspeli da obnovimo skit Svetog Đorđa, ovu veliku svetinju, pa da se na tom mestu okupljamo povodom ovih svečanosti. Nadam se da ću i taj dan doživeti – istakao je u obraćanju arhimandrit Sava.

Na završnoj svečanosti ovogodišnjih „Dana Rače ukraj Drine“ dodeljeno je još jedno značajno priznanje. Ispred Fondacije Račanske baštine, Nikola Vasiljević uručio je posebnu zahvalnicu Blagojici Ristiću iz Rače „za očuvanje nasledstva Račanskog kraja“. Tako je ovaj vredni i dugogodišnji sakupljač i zapisivač, samouki hroničar, zaljubljenik u istoriju i predanja ovog kraja i veliki entuzijasta koji je imao i ogromnog udela u nastajanju manifestacije „Dani Rače ukraj Drine“ dobio zasluženo priznanje.

U prvom planu promotivnih materijala ovogodišnje manifestacije „Dani Rače ukraj Drine“ bilo je trenutno stanje rekonstrukcije zgrade za potrebe izgradnje Muzeja ćirilice kao centra buduće celine Dom ćirilice. Reč je o objektu nekadašnje škole u Rači, u neposrednoj blizini istoimene srednjovekovne svetinje, na kojoj uveliko traju građevinski radovi koje finansira Ministarstvo kulture kroz program „Gradovi u fokusu 2023“.

Na ovaj način se želela istaći veza između izuzetne kulturne, duhovne i naučne delatnosti čuvenih kaluđera Račana, njihovog značaja za očuvanje srpskog jezika i pisma i izgradnje prvog Muzeja ćirilice na srpskom govornom području. Kao što nedavno za Račane reče Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije oni su imali ne samo osećaj za značaj razumljivog jezika u misiji Crkve nego i svest o potrebi prilagođavanja pisma novom jezičkom dinamizmu, a budući kompleks Doma ćirilice će sigurno biti važno mesto za održavanje programa manifestacije koja već skoro tri decenije traje u Bajinoj Bašti.

Veličina slova