*велики фајлови испод су у .zip формату, за чији преглед Вам је потребан било који програм помоћу кога можете да распакујете те датотеке и прегледате их. Због величине фајлова препоручено је да то не радите са мобилног телефона.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ

Урбанистички пројекат
за изградњу пословног објекта на к.п.1668/5 КО Црвица, општина Бајина Башта

Урбанистички пројекат текст

Урбанистички пројекат графика

Идејно решење

Документација

Потврда

СПИСАК ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА

На основу члана 56. став 6. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС и 50/13-одлука УС), Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско правне послове општине Бајина Башта води службену евиденцију и објављује списак издатих локацијских дозвола и у електронском облику и доступан је путем интернета:

Списак издатих решења о озакоњењу за 2017. годину

Списак издатих дозвола у поступку легализације у 2015

Списак издатих дозвола у поступку легализације у 2014

Списак издатих грађевинских дозвола у 2014

Списак издатих локацијских дозвола у 2014

Списак издатих грађевинских дозвола у 2013

Списак издатих локацијских дозвола у 2013

Величина слова