ЈАВНИ ОГЛАС за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Бајина Башта.

Графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине Бајина Башта, у канцеларији бр.19 сваког радног дана од 10 до 13 часова.

Контакт особа Ана Илијашевић, тел. 031/862-366 лок 115.

ЈАВНИ КОНКУРС за јавне радове у 2015 години

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2015. ГОДИНИ

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у дневном листу. Последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је до 20.08.2015. године.

Све додатне информације могу се добити у организационој јединици Националне службе-испостава Бајина Башта тел: 031/861-495, путем Позивног центра Националне службе: 0800/300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs

Почетак програма „Локалне иницијативе за повећање социјалне укључености и смањење сиромаштва“

Почетак једногодишњег програма „Локалне иницијативе за повећање социјалне укључености и смањење сиромаштва„ званично је обележен у четвртак, 16. јула 2015. године.

Програм ће бити спроведен у сарадњи са 11 партнерстава између организација цивилног друштва, локалних самоуправа и других релевантних институција на локалном нивоу. Вредност програма износи приближно 122.000 евра.

Програм координира Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, уз финансијску подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу.

На отварању скупа присутнима су се обратили Жарко Шундерић, менаџер Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Ђорђе Станичић, генерални секретар Сталне конференције градова и општина, и Лидија Вујичић, испред Швајцарске агенције за развој и сарадњу, а затим су на свечаној церемонији уручили уговоре партнерским организацијама које ће спроводити пројекте:

Један од пројеката који ће се реализовати у оквиру наведеног програма је пројекат „Руралнет“, који спроводи Асоцијација за рурални развој Ариља у партнерству са Општином Ариље, Општином Чајетина, Општином Лучани и Општином Бајина Башта, док је сарадник на пројекту Регионална развојна агенција Златибор д.о.о. Ужице.

Пројекат „Руралнет“ има за циљ унапређење информисања регистрованих пољопривредних газдинстава о свим доступним подстицајним средствима путем припреме и слања СМС порука; унапређење локалног правног оквира у области пољопривреде и руралног развоја; као и креирање мера подршке пољопривреди и руралном развоју од стране партнерских општина, које би биле усклађене са реалним потребама пољопривредних газдинстава.

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељеним лицима

Комисија за избор корисника за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељеним лицима док су у расељеништву,обавештава
интерно расељена лица док су у расељеништву за куповину сеоске куће са окућницом и додатну помоћи намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, да ће Јавни позив за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом (у даљем тексту: Јавни позив), бити објављен 17.07.2015. године на огласној табли Општинске управе Бајина Башта, са роком трајања од 30 дана од дана јавног оглашавања.

Пријаве на Јавни позив са потребном документацијом, подносе се лично преко писарнице Општинске управе општине Бајина Башта или препорученом поштом у затвореној коверти на адресу :

Општина Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28
са назнаком „ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ – СЕОСКЕ КУЋЕ ИРЛ – НЕ ОТВАРАТИ”.

Образац пријаве, обрасци изјава као и списак потребне документације могу се преузети код повереника за избеглице општина Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр.28, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.

Додатне информације на моб. 069/ 8259225.

Одлука о оснивању Савета за заштиту и унапређење животне средине

Општинско веће општине Бајина Башта донело је Одлуку о оснивању савета за заштиту и унапређење животне средине број: 06-23/015 од 13. јула 2015. године.

Решењем председника општине именовани су чланови Савета из редова представника локалне самоуправе, организације цивилног друштва, образовних установа, институција јавног здравља, привреде и медија.

Именовани чланови Савета обављаће послове у складу са горе наведеном одлуком и пословником о раду Савета.

Прва конститутивна седница Савета биће одржана почетком септембра месеца, када ће на дневни ред бити стављени пословник о раду, избор председника и секретара Савета, као и предлог за измене и допуне Одлуке о мерама за заштиту од буке на територији општине Бајина Башта.

Како је најавила Драгана Ивановић, инспектор за заштиту животне средине општине Бајина Башта, састанку ће присуствовати и представници Београдске отворене школе, Сталне конференције градова и општина и Регионалне развојне агенције Златибор.

Захтев ЈП „ББ Терм“ о усвајању тарифних цена топлотне енергије по тарифним групама

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

објављује

ЗАХТЕВ ЈП „ББ Терм“ Бајина Башта за давање сагласности на одлуку Надзорног одбора о усвајању тарифних цена топлотне енергије по тарифним групама.

Оснивање Савета за заштиту и унапређење животне средине општине Бајина Башта

Општина Бајина Башта је на иницијативу Београдске отворене школе, Сталне конференције градова и општина и Регионалне развојне агенције Златибор покренула процес оснивања Савета за заштиту и унапређење животне средине општине Бајина Башта (Зелени савет).

У процесу формирања Зеленог савета у Бајиној Башти 2. јуна 2015. године, одржана је јавна дискусија, где је представљена улога и значај Зеленог савета и обављена јавна консултација са заинтересованим актерима о чланству у Савету.

Савет чине представници локалне управе, организација цивилног друштва, образовних установа, институција јавног здравља, привреде, медија и других заинтересованих страна које су битне за креирање политике животне средине у локалној заједници.

Драгана Ивановић, инспектор за заштиту животне средине општине Бајине Башта је поздравила оснивање Зеленог савета и изнела уверење да је стручна подршка раду Општинске управе у области заштите животне средине драгоцена и да ће допринети квалитету инфраструктурних и развојних пројеката који су неопходни за даљи развој Општине. Госпођа Ивановић је истакла да је заштита и унапрађење животне средине од виталног значаја за Бајину Башту.

Мирко Поповић, из Београдске отворене школе представио је позитивна искуства других локалних самоуправа које су основале Зелени савет, пре свега искуства Савета из Трстеника, Краљева и Ужица. Господин Поповић је примерима приказао како Зелени савет укрупњавањем локалних људских ресурса, знања, стручности и ентузијазма доприноси ефикаснијем и квалитетнијем усвајању и примени захтевних стандрада Европске Уније у области животне средине у локалној заједници.

Учесници скупа изразили су подршку формирању Зеленог савета и предложили следеће кораке како би се укључили релевантни појединци и представници важних привредних и друштвених субјеката за политку животне средине у Бајиној Башти.

Изражена је потреба да Зелени савет у Бајиној Башти допринесе бољем информисању грађања и да треба да представља ефикасан инструмент за унапређење заједничког деловања локалне самоуправе, цивилног друштва и привреде у циљу квалитетније животне средине и побољшања услова живота грађана Бајине Баште.

КОНКУРС за постављење начелника Општинске управе Општине Бајина Башта

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

расписује

КОНКУРС

за постављење начелника Општинске управе општине Бајина Башта

Постављење се врши на период од 5 година.

Услови конкурса:

а.) Општи услови прописани чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (*Сл.гласник РС* бр. 48/91, 66/91, 44/98-др.закон, 49/99-др.закон, 34/01-др.закон, 39/02, 49/05-одлука УСРС, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др. закона и 232/013-одлука УС):

 • да је држављанин Републике Србије;
 • да је пунолетан;
 • да има општу здравствену способност;
 • да има прописану стручну спрему;
 • да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
  за обављање послова у државном органу.

б.) Услови прописани чланом 54. Закона о локалној самоуправи (*Сл. гласник РС* бр. 129/07 и 83/014-др. закон):

 • VII степен стручне спреме-завршен правни факултет;
 • положен испит за рад у органима државне управе;
 • најмање 5 година радног искуства у струци.

Пријаве на конкурс, са доказима о испуњењу услова конкурса, подносе се Општинском већу општине Бајина Башта у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на адресу Ул. Душана Вишића број 28, Бајина Башта.

Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан доставити доказе о испуњењу услова конкурса, у оригиналу или у овереној фотокопији, и то:

 • уверење о држављанству Републике Србије,
 • уверење о општој здравственој способности,
 • уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу,
 • диплому о завршеном правном факултету,
 • уверење о положеном испиту за рад у органима државне управе,
 • потврду о радном искуству у струци.
 • Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

КОНКУРС за доделу средстава за унапређење пољопривредне производње

Председник општине Бајина Башта, дана 28.04.2015. године, расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА УСМЕРЕНИМ НА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ на територији општине Бајина Башта у 2015. години.

Предмет расподеле су средства у укупном износу од 200.000,00 динара, која су Програмом мера за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Бајина Башта за 2015. годину.

КОНКУРС за расподелу и коришћење средстава намењених Спортском савезу

Комисија за спровођење конкурсног поступка расподеле средстава буџета општине Бајина Башта, намењених дотацијама спорту за 2015 годину објављује

КОНКУРС

за расподелу и коришћење средстава буџета општине Бајина Башта за 2015. годину, намењених дотацијама Спортском савезу, у укупном износу од 10.400.000,00 динара.

Позивају се спортске организације са седиштем на територији општине Бајина Башта да поднесу предлоге годишњих програма којима се остварује општи интерес у области спорта у општини Бајина Башта за 2015. годину.

Величина слова