Oбавештење о одобрењу за организовање музичког програма, концерата и јавних манифестација

Обавештавамо вас да је одредбама члана 8. Одлуке о мерама за заштиту  од буке („Службени лист општине Бајина Башта“, бр. 13/2012 и 8/2016) прописано музика у угоститељским објектима, који се налазе у стамбеним зградама и другим објектима може се изводити само при затвореним вратима и прозорима, уз уграђен систем за вентилацију, односно извори буке се могу употребљавати у времену и на начин прописан одлуком о радном времену у области угоститељства, занатства и трговине на територији општине Бајина Башта и под условом да не ремете мир грађана, ако објекти имају предпростор на уласку у објекат или одговарајућу звучну изолацију изведену према прописаним стадардима (СРПС У.Ј6.201).

Музички уређаји са којих се емитује музика или изводи уживо, код којих је мерењем утврђено да бука прелази дозвољени ниво у средини у којој човек борави, морају имати уграђене уређаје којима се јачина звука ограничава на установљен максимални допуштени ниво утврђен стручним налазом ( у даљем тексту-лимитатор).

Чланом 12. исте одлуке прописано је на јавним просторима могу се организовати музички програми, концерти и јавне манифестације тако да се музика која се емитује посредством електро-акустичних уређаја може користити искључиво на основу претходно прибављеног одобрења, које у форми решења издаје инспектор за заштиту животне средине.

Организатор јавних скупова и активности је дужан да у складу са овом Одлуком поднесе захтев инспектору за заштиту животне средине, а најкасније 10 дана пре дана предвиђеног за одржавање скупа или организовања активности.

Обрасци захтева могу се преузети на шалтеру писарнице Општинске управе општине Бајина Башта, где се, након попуњавања и предају.

Јавни позив „Покрет за децу три плус“

Позивају се све породице или родитељи са троје и више деце, на територији општине Бајина Башта, да се пријаве ради добијања поносне картице Удружења „Покрет за децу три плус“ из Чачка, чиме би остварили попуст у правним и привредним субјектима.

Образац изјаве и сагласности могу се преузети у згради Општинске управе општине Бајина Башта, у шалтер сали.

Право на картицу имају породице код којих су мајке са троје и више деце, од којих је најмање једно дете малолетно; да су родитељи, старатељи или усвојиоци детета које је у породици треће или наредно; самохрани очеви који се старају о деци; да родитељи (усвојиоци,старатељи) имају заједничко пребивалиште са малолетном децом или малолетним дететом уколико су остала деца пунолетна.

Удружење „Покрет за децу три плус“ из Чачка је у обавези да картице достави општини Бајина Башта одмах по њиховој изради.

            ПОЗИВАЈУ СЕ СВИ ПРИВРЕДНИ И ПРАВНИ СУБЈЕКТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА, ДА СЕ УКЉУЧЕ У АКЦИЈУ, ПОТПИШУ УГОВОР СА УДРУЖЕЊЕМ, ЧИМЕ ЋЕ ОВАКВИМ ПОРОДИЦАМА ОМОГУЋИТИ ОДРЕЂЕНУ ВРСТУ ПОПУСТА НА СВОЈУ РОБУ ИЛИ УСЛУГЕ.

Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2021. години

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана запошљавања Oпштине Бајина Башта за 2021.годину и  Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализација програма и мера активне политике запошљавања у 2021.години (број:2240-101-9/2021 од 19.07.2021.године)

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА И

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписују

 ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2021. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује Општина Бајина Башта у сарадњи са Националном службом за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) уз финансирање Општине Бајина Башта, у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Бајина Башта, у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих незапослених лица, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Приоритет приликом укључивања у јавне радове имају све категорије теже запошљивих  са евиденције Националне службе-филијала Ужице-испостава Бајина Башта.

Јавна набавка добара- наруџбеница 03/21

Јавна набавка добара 03/21

Набавка опреме (рамови) за тракторе

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара- наруџбеница 03/21

Јавна набавка добара 03/21

Набавка поклона (лаптопови и таблети) за ђаке генерације

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Обавештење о поштовању епидемиолошких мера утврђених у циљу заштите становништва од заразне болести COVID-19

Све прописане мере  Уредбом о  мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Ковид19 („Сл. Гласник РС“, бр. 69/21), Наредбу о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору ( „Сл. Гласник РС“, бр. 60/21)  и нову Наредбу министра здравља о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести Ковид19 као и њену измену од 17.06.2021. године. ( „СЛ. Гласник РС“, бр. 60/21 и 61/21) и даље су на снази.

Горе наведеном уредбом прописано је: Правна лица и предузетници (послодавци) који обављају делатност у области трговине на мало и услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића, ту делатност, односно пружање услуга могу да обављају, односно да послуживање корисника врше у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном – уз примену превентивних мера прописаних овом уредбом и утврђених актом послодавца, сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Правна лица и предузетници из става 1. овог члана дужни су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 (организовање процеса рада који обезбеђује одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, обавезну дезинфекцију мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски од стране запослених – за пружање услуга на отвореном, као и додатне мере ограниченог броја лица у просторији, а у случају мањег растојања од два метра између корисника, пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и од корисника услуга – за пружање услуга у затвореном простору), и да у том смислу донесу посебан план примене мера, као саставни део акта из става 1.овог члана.

Радно време угоститељских објеката, изузев оних у којима се припрема храна и пиће које се доставља корисницима или у којима се продају хранa и пића преко шалтера, односно без уласка купца у сам објекат, као и оних у којима се услуге пружају у отвореном делу објекта, ограничава се тако да ти објекти и ноћни клубови неће радити од 01.00 часа до 06.00 часова наредног дана.

Угоститељски објекти у којима се врши припрема хране и пића за доставу, као и угоститељски објекти који продају храну и пиће без уласка корисника у објекат дужни су да обезбеде да се испред објеката не окупља више од три корисника, као и да лица која су испред објекта носе маске и држе растојање.

Јавна набавка добара- наруџбеница 01/21

Јавна набавка добара 01/21

Набавка повеља, позивница и омота за захвалнице

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Величина слова