Јавна набавка услуга- наруџбеница 31/21

Јавна набавка услуга 31/21

Одржавање вертикалне сигнализације на територији општине Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга- наруџбеница 26/21

Јавна набавка услуга 26/21

Услуге превоза, монтаже и демонтаже привремене саобраћајне сигнализације и саобраћајне сигнализације по решењима Општинске управе Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Општинска управа општине Бајина Башта

оглашава

Јавни конкурс

за попуњавање извршилачких радних места

Место рада: Бајина Башта, улица Душана Вишића број 28.

Трајање рада:Радни однос се заснива на неодређено време.

Рок за подношење пријаве на конкурс и садржина пријаве:

Рок за подношење пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним  новинама „Данас“.

Позив за јавну расправу о нацрту плана јавних инвестиција општине Бајина Башта за 2022. годину

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица у општини Бајина Башта да узму учешће у јавној расправи о нацрту Плана јавних  инвестиција општине Бајина Башта за 2022. годину, која ће трајати у периоду од  02. новембра до 16. новембра 2021. године, достављањем примедби, предлога и сугестија у писаној форми на адресу: Општина Бајина Башта-Општинском већу, Ул. Душана Вишића број 28, 31250 Бајина Башта, или електронском поштом на адресу: sobb@mts.rs.

Усмена јавна расправа о нацрту Плана јавних инвестиција општине Бајина Башта за 2022. годину одржаће се на дан 15. новембра 2021. године, у сали општине Бајина Башта, Ул. Душана Вишића број 28, Бајина Башта, са почетком у 10,00 сати.Позивају се сви заинтересовани да присуствују и узму учешће у усменој јавној расправи.

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

                                                                                               ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ

                                                                                                      Весна Ђурић

Обавештење о поштовању епидемиолошких мера утврђених у циљу заштите становништва од заразне болести COVID-19

На основу Уредбе Владе Републике Србије о допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, 05 Број: 110-9739/2021, објављене у „Сл. гласнику РС“, број 99 од дана 22.10.2021. године, одређују се посебне мере заштите становништва од заразне болести COVID-19 које се контролишу од 25.10.2021. године:

  1. У објекту у затвореном простору у коме се врши пружање угоститељских услуга услуживањем хране и пића (изузев објеката у којима се храна и пиће служи тако што корисник не улази у објекат – тзв. шалтерска продаја, када се храна и пиће врши путем доставе, односно без непосредног корисника пружаоца и корисника услуге или када је објекат у оквиру затвореног трговинског објеката и храна и пиће се не услужују седећим корисницима), као и у објектима који нису у регистру угоститељских објеката, али у којима се врши одржавање забавних и свечаних манифестација (сале за венчања и сл.), као пружалац или корисник услуге у периоду од 22.00 часа до завршетка радног временатог радног дана, може боравити само лице које поседује Ковид сертификат.
  2. Ковид сертификат из члана 1. ове Инструкције је документ којим се потврђује да носилац документа поседује један од следећих доказа:

а) негативан резултат REAL TIME PCR теста на SARS-CoV-2, не старији од 72 сата након издавања резултата који издаје микробиолошка лабораторија у јавној својини на територији Републике Србије, односно страна референтна микробиолошка лабораторија; или

б) негативан резултат теста за детекцију антигена SARS-CoV-2, не старији од 48 сати након издавања резултата који издаје микробиолошка лабораторија у јавној својини и микробиолошка лабораторија у приватној својини на територији Републике Србије, односно страна референтна микробиолошка лабораторија; или

в) доказ о примљеној другој, односно трећој дози вакцине против COVID-19 који издаје завод за јавно здравље образован за територију Републике Србије, односно надлежни здравствени орган стране земље, којим се потврђује да вакцинација није старија од 210 дана; или

г) позитиван резултат серолошког тестирања на SARS-CoV-2 S-Protein (RBD) Immunoglobulin G (IgG) који издаје микробиолошка лабораторија у јавној својини на територији Републике Србије не старији од 90 дана од дана узорковања; или

д) доказ о прележаној заразној болести COVID-19 у виду позитивног REAL TIME PCR теста на SARS-CoV-2 или теста за детекцију антигена SARS-CoV-2, не млађег од 14 и не старијег од 210 дана од дана узорковања, који издаје завод за јавно здравље образован за територију Републике Србије, односно надлежни здравствени орган стране земље, а на основу резултата тестова микробиолошких лабораторија у јавној својини на територији Републике Србије, односно страних референтних микробиолошких лабораторија.

Документ из става 1. овог члана може бити:

  • Дигитални зелени сертификат Републике Србије у дигиталном или папирном облику, који издаје завод за јавно здравље образован за територију Републике Србије; или
  • ЕУ дигитални COVID сертификат у дигиталном или папирном облику, који носи машински читљиву графичку ознаку – матрични код (QR код) (у даљем тексту: EU DCC); или
  • дигитални COVID сертификат друге земље у дигиталном или папирном облику, који носи машински читљиву графичку ознаку – матрични код (QR код) и који садржи најмање исте информације као и EU DCC, издат на енглеском језику од надлежног здравственог органа те земље, а са којом Република Србија има закључен споразум о признавању сертификата или на основу фактичког реципроцитета.

Ковид сертификат садржи машински читљиву графичку ознаку – матрични код (QR код), односно дводимензионални бар-код, ради омогућавања провере доказа из става 1. овог члана електронским путем.

  1. Правно лице или предузетник, односно организатор догађаја, који пружа услуге из члана 1 ове Инструкције дужан је да врши обавезну проверу валидности Ковид сертификата – дигиталног зеленог сертификата Републике Србије, односно доказа из члана 2 став 2. алинеја 1. ове Инструкције, уређајем који препознаје графичку ознаку из члана 2 став 3. ове Инструкције.

Провера валидности других докумената из члана 2 став 2. алиније 2. и 3. ове Инструкције врши се увидом у документ.

Правно лице или предузетник, односно организатор догађаја које пружа услуге из члана 1 ове Инструкције дужан је да идентитет носиоца Ковид сертификата провери увидом у важећи документ са фотографијом (лична карта, путна исправа, возачка дозвола, индекс и др).

  1. Контролу придржавања мере из чл. 1 и 3 ове Инструкције врши орган државне управе надлежан за санитарну инспекцију и органи јединица локалних самоуправа задужени за послове комуналне инспекције и комуналне милиције, као и други законом овлашћени државни органи.
  2. Негативан резултат теста за детекцију антигена SARS-CoV-2 који издаје микробиолошка лабораторија у приватној својини на територији Републике Србије представљаће доказ у смислу члана 2 став 1. алинеја 2. ове Инструкције, након усвајања аката, односно упутства о тестирању за детекцију антигена SARS-CoV-2 Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“.
  3. Новчаном казном у износу од 5.000 динара казниће се за прекршај лице које борави у објекту, а не поседује Ковид сертификат (члан 1 ове Инструкције).

Ова Инструкција се примењује почев од 25. октобра 2021. године.

За непоштовање противепидемијских мера које су утврђене у инспекцијском надзору, надлежни инспектор предузима управне и казнене мере у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, број 15/16, 68/20, 136/20), и то:

  1. Издаје прекршајни налог у складу са чланом 85а наведеног закона

Члан 85а

Новчаном казном у износу од 300.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако не предузме радње и активности ради примене мера личне заштите од инфекције, као и ако не одреди лице одговорно за непосредну примену тих мера (члан 46а став 2).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 150.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 50.000 динара.

Новчаном казном у износу од 30.000 динара казниће се за прекршај лице одговорно за примену мера личне заштите од инфекције, ако не обезбеди непосредну примену тих мера (члан 46а став 2).

Новчаном казном у износу од 5.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако се не придржава мера личне заштите од инфекције усмерених на заштиту сопственог и туђег здравља и живота, у време проглашене епидемије (члан 46а став 3).

Преузимање картица „Покрет за децу три плус“

Позивају се све породице са троје и више деце, на територији општине Бајина Башта, које су се пријавиле за добијање поносне картице Удружења „Покрет за децу три плус“,  а нису преузели картицу, да исте преузму у Општинској управи Бајина Башта.

Картице се могу преузети у згради Општинске управе општине Бајина Башта, на шалтеру за странке, почев од 21.09.2021.године у времену од 7 часова до 15 часова.

С поштовањем,

Начелница општинске управе

                                                                    Зорка Радоичић

Јавна набавка услуга- наруџбеница 41/21

Јавна набавка услуга 41/21

Техничка контрола пројекта једносмерних улица у општини Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга- наруџбеница 34/21

Јавна набавка услуга 34/21

Испирање радијатора, демонтажа и монтажа нових радијатора и радијаторских вентила као и испирање цевне инсталације

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга- наруџбеница 52/21

Јавна набавка услуга 52/21

Израда пројектне документације за реконструкцију улице Кнеза Милана Обреновића на КП број 1732 КО Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Величина слова