Obaveštenje o odobrenju za organizovanje muzičkog programa, koncerata i javnih manifestacija

Obaveštavamo vas da je odredbama člana 8. Odluke o merama za zaštitu  od buke („Službeni list opštine Bajina Bašta“, br. 13/2012 i 8/2016) propisano muzika u ugostiteljskim objektima, koji se nalaze u stambenim zgradama i drugim objektima može se izvoditi samo pri zatvorenim vratima i prozorima, uz ugrađen sistem za ventilaciju, odnosno izvori buke se mogu upotrebljavati u vremenu i na način propisan odlukom o radnom vremenu u oblasti ugostiteljstva, zanatstva i trgovine na teritoriji opštine Bajina Bašta i pod uslovom da ne remete mir građana, ako objekti imaju predprostor na ulasku u objekat ili odgovarajuću zvučnu izolaciju izvedenu prema propisanim stadardima (SRPS U.J6.201).

Muzički uređaji sa kojih se emituje muzika ili izvodi uživo, kod kojih je merenjem utvrđeno da buka prelazi dozvoljeni nivo u sredini u kojoj čovek boravi, moraju imati ugrađene uređaje kojima se jačina zvuka ograničava na ustanovljen maksimalni dopušteni nivo utvrđen stručnim nalazom ( u daljem tekstu-limitator).

Članom 12. iste odluke propisano je na javnim prostorima mogu se organizovati muzički programi, koncerti i javne manifestacije tako da se muzika koja se emituje posredstvom elektro-akustičnih uređaja može koristiti isključivo na osnovu prethodno pribavljenog odobrenja, koje u formi rešenja izdaje inspektor za zaštitu životne sredine.

Organizator javnih skupova i aktivnosti je dužan da u skladu sa ovom Odlukom podnese zahtev inspektoru za zaštitu životne sredine, a najkasnije 10 dana pre dana predviđenog za održavanje skupa ili organizovanja aktivnosti.

Obrasci zahteva mogu se preuzeti na šalteru pisarnice Opštinske uprave opštine Bajina Bašta, gde se, nakon popunjavanja i predaju.

Javni poziv „Pokret za decu tri plus“

Pozivaju se sve porodice ili roditelji sa troje i više dece, na teritoriji opštine Bajina Bašta, da se prijave radi dobijanja ponosne kartice Udruženja „Pokret za decu tri plus“ iz Čačka, čime bi ostvarili popust u pravnim i privrednim subjektima.

Obrazac izjave i saglasnosti mogu se preuzeti u zgradi Opštinske uprave opštine Bajina Bašta, u šalter sali.

Pravo na karticu imaju porodice kod kojih su majke sa troje i više dece, od kojih je najmanje jedno dete maloletno; da su roditelji, staratelji ili usvojioci deteta koje je u porodici treće ili naredno; samohrani očevi koji se staraju o deci; da roditelji (usvojioci,staratelji) imaju zajedničko prebivalište sa maloletnom decom ili maloletnim detetom ukoliko su ostala deca punoletna.

Udruženje „Pokret za decu tri plus“ iz Čačka je u obavezi da kartice dostavi opštini Bajina Bašta odmah po njihovoj izradi.

            POZIVAJU SE SVI PRIVREDNI I PRAVNI SUBJEKTI NA TERITORIJI OPŠTINE BAJINA BAŠTA, DA SE UKLjUČE U AKCIJU, POTPIŠU UGOVOR SA UDRUŽENjEM, ČIME ĆE OVAKVIM PORODICAMA OMOGUĆITI ODREĐENU VRSTU POPUSTA NA SVOJU ROBU ILI USLUGE.

Javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2021. godini

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 4 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 38/15), člana 30 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13), Akcionog plana zapošljavanja Opštine Bajina Bašta za 2021.godinu i  Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizacija programa i mera aktivne politike zapošljavanja u 2021.godini (broj:2240-101-9/2021 od 19.07.2021.godine)

OPŠTINA BAJINA BAŠTA I

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Raspisuju

 JAVNI KONKURS

ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2021. GODINI

I OSNOVNE INFORMACIJE

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koju organizuje Opština Bajina Bašta u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) uz finansiranje Opštine Bajina Bašta, u skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja Opštine Bajina Bašta, u cilju radnog angažovanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Prioritet prilikom uključivanja u javne radove imaju sve kategorije teže zapošljivih  sa evidencije Nacionalne službe-filijala Užice-ispostava Bajina Bašta.

Obaveštenje o poštovanju epidemioloških mera utvrđenih u cilju zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19

Sve propisane mere  Uredbom o  merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti Kovid19 („Sl. Glasnik RS“, br. 69/21), Naredbu o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru ( „Sl. Glasnik RS“, br. 60/21)  i novu Naredbu ministra zdravlja o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti Kovid19 kao i njenu izmenu od 17.06.2021. godine. ( „SL. Glasnik RS“, br. 60/21 i 61/21) i dalje su na snazi.

Gore navedenom uredbom propisano je: Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo i usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića, tu delatnost, odnosno pružanje usluga mogu da obavljaju, odnosno da posluživanje korisnika vrše u zatvorenom prostoru i u prostoru organizovanih bašti na otvorenom – uz primenu preventivnih mera propisanih ovom uredbom i utvrđenih aktom poslodavca, saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Pravna lica i preduzetnici iz stava 1. ovog člana dužni su da, u odnosu na zaposlene i korisnike usluga, primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 (organizovanje procesa rada koji obezbeđuje održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, obaveznu dezinfekciju mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski od strane zaposlenih – za pružanje usluga na otvorenom, kao i dodatne mere ograničenog broja lica u prostoriji, a u slučaju manjeg rastojanja od dva metra između korisnika, pružanje usluga uz primenu staklene, plastične ili slične barijere, obaveznu dezinfekciju prostorija i podova, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski i od korisnika usluga – za pružanje usluga u zatvorenom prostoru), i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, kao sastavni deo akta iz stava 1.ovog člana.

Radno vreme ugostiteljskih objekata, izuzev onih u kojima se priprema hrana i piće koje se dostavlja korisnicima ili u kojima se prodaju hrana i pića preko šaltera, odnosno bez ulaska kupca u sam objekat, kao i onih u kojima se usluge pružaju u otvorenom delu objekta, ograničava se tako da ti objekti i noćni klubovi neće raditi od 01.00 časa do 06.00 časova narednog dana.

Ugostiteljski objekti u kojima se vrši priprema hrane i pića za dostavu, kao i ugostiteljski objekti koji prodaju hranu i piće bez ulaska korisnika u objekat dužni su da obezbede da se ispred objekata ne okuplja više od tri korisnika, kao i da lica koja su ispred objekta nose maske i drže rastojanje.

Javni poziv nezaposlenima sa područja opštine Bajina Bašta za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2021. godini

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 4 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – dr. zakon i 113/17), člana 30 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13), Akcionog plana za period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine („Sl. glasnik RS“, br. 30/21) i čl. 42 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15, 5/17 i 9/18) i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja  za 2021.godina(broj:2240-101-4/2021 od 07.07.2021)

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE I OPŠTINA BAJINA BAŠTA

raspisuju

Javni poziv

nezaposlenima sa područja opštine Bajina Bašta za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2021. godini

Veličina slova