Izlaganje na javni uvid plana detaljne regulacije obale jezera Perućac

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta – Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr. zakon i 9/2020) i čl. 37. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br. 32/2019),

OGLAŠAVA

IZLAGANjE NA JAVNI UVID

PLANA DETALjNE REGULACIJE OBALE JEZERA PERUĆAC

Javni uvid trajaće 30 dana, od 03.09.2021.god. zaključno sa 04.10.2021 godine. Materijal će biti izložen u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Bajina Bašta (www.bajinabasta.rs).

Javna prezentacija Plana održaće se dana 16.09.2021. godine u sali SO Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića br. 28 u 13,00 časova.

Primedbe i sugestije na izloženi materijal mogu se dostaviti tokom trajanja javnog uvida u pisanom obliku, Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Bajina Bašta, lično na pisarnici ili poštom, zaključno sa 04.10.2021.god.

Javna sednica Komisije za planove opštine Bajina Bašta održaće se dana 19.10.2021. godine u sali SO Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, sa početkom u 13,00 časova.

Opštinska uprava Bajina Bašta

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva

i imovinsko-pravne poslove

Rani javni uvid plana generalne regulacije područja Osluša na Tari

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta – Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr. zakon i 9/2020) i čl. 37. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br. 32/2019),

OGLAŠAVA

RANI JAVNI UVID

PLANA GENERALNE REGULACIJE

PODRUČJA OSLUŠA NA TARI

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 27. avgusta do 10. septembra 2021. godine. Materijal će biti izložen u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Bajina Bašta (www.bajinabasta.rs).

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Bajina Bašta, kao nosilac izrade Plana generalne regulacije organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Rani javni uvid se sprovodi na osnovu Odluke Skupštine opštine o izradi Plana generalne regulacije područja Osluša na Tari  (“Sl. list opštine Bajina Bašta “ broj 8/2020 od 03.06.2020. godine).

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi, Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28, Bajina Bašta, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 10.09.2021. godine.

Opštinska uprava Bajina Bašta

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva

i imovinsko-pravne poslove

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu i primarne proizvodnje biljnih kultura u 2021. godini

Na osnovu člana 13. stav 4. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju («Sl. glasnik RS»,br.10/013,142/014, 103/015 i 101/16), člana 68. Statuta opštine Bajina Bašta («Sl.list opštine Bajina Bašta», br.2/2019), člana 35. stav 1. Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta za 2021. godinu («Sl.list opštine Bajina Bašta», br.20/2020)  i tačke 2.2. šifra mere 101. Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja  opštine Bajina Bašta za 2021. godinu 03 broj 320-65/2021 («Sl.list opštine Bajina Bašta», br.6/2021), a po prethodno pribavljenoj Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj: 320-00-05222/2021-09  od 31. maja 2021. godine, Predsednica opštine Bajina Bašta, dana 16. avgusta  2021. godine,  raspisuje

Javni poziv

za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu i primarne proizvodnje biljnih kultura  u 2021. godini

Više o pozivu pogledajte ispod ….

Obaveštenje o suzbijanju larvi komaraca na teritoriji lokalne samouprave Bajina Bašta

Obaveštavamo Vas da će 19.08.2021 godine, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće VISAN d.o.o. iz Beograda Zemun, Jerneja Kopitara bb, početi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji lokalne samouprave.

Radovi će se izvoditi u periodu od 09 do 18 časova.

Planirano je da radovi traju 1 dan.

Tretman će se vršiti preparatom za suzbijanje larvi komaraca LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG.

Koordinaciju rada sprovešće šef stručno operativnog tima izvođača, uz punu saradnju sa nadzorom tretmana ispred lokalne samouprave.

 

Obaveštenje o planiranim manifestacijama

Zbog aktuelne epidemiološke situacije u vezi COVID-19, a radi uvida u broj manifestacija koje se održavaju i uslove pod kojima se održavaju, obaveštavamo organizatore manifestacija, za čije održavanje je potrebna saglasnost Kriznog štaba RS i Kriznog štaba lokalne samouprave, sa uslovima pod kojima se manifestacija može održavati radi obezbeđivanja visokog nivoa zaštite od širenja COVID-19, da Odeljenju za inspekcije i komunalne delatnosti, a preko komunalnih inspekota, dostave sledeće podatke:

–        Naziv manifestacije

–        Mesto održavanja manifestacije

–        Datum održavanja manifestacije

–        Očekivani broj učesnika i posetilaca 

–        Organizator manifestacije i uslove koje obezbeđuje 

–        Uslove za održavanje manifestacije koje je izdao Krizni štab 

O dostavljenim podacima komunalna inspekcija je dužna da ažurno vodi evidenciju i o tome obaveštava načelnika zlatiborskog okruga.

Ovo obaveštenje se izdaje na osnovu dopisa načelnika zlatiborskog upravnog okruga, od 10.08.2021. godine.

Informacija za fizička lica pružaoce ugostiteljskih usluga u objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva

Zakonom o ugostiteljstvu  (,,Sl. glasnik RSˮ, br. 17/2019), (u daljem tekstu: Zakon), propisano je da boravišnu taksu plaća ugostitelj, koji kao fizičko lice pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i da boravišnu taksu fizičko lice plaća u utvrđenom godišnjem iznosu na propisan način.

Istim Zakonom propisano je da Vlada bliže propisuje uslove i način utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokove plaćanja.

Uredbom o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja („Sl. glasnik RS“, br. 47/2019i 51/2019) fizičko lice je obveznik plaćanja godišnjeg iznosa boravišne takse , koju će plaćati u propisanoj visini i propisanim rokovima. Uredba je počela da se primenjuje od 1. jula 2019. godine.

Saglasno Uredbi nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da za svaki ugostiteljski objekat utvrdi visinu godišnjeg iznosa boravišne takse, u roku od 15 dana, od dana početka primene uredbe.

Fizičko lice će biti obveznik plaćanja utvrđene visine godišnjeg iznosa boravišne takse, u svakom slučaju, bez obzira da li ugostiteljskeu sluge pruža neposredno ili preko posrednika.

Prema navedenoj uredbi visina godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice utvrđuje se tako što se broj individualnih ležaja, odnosno kamp parcela, množi sa iznosom boravišne takse po individualnom ležaju, odnosno kamp parceli u zavisnosti od teritorije na kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, i to za:

1) I kategorija turističkog mesta – 3.300,00 dinara;

2) II kategorija turističkog mesta – 2.600,00 dinara;

3) III kategorija turističkog mesta – 2.000,00 dinara;

4) IV kategorija turističkog mesta – 1.300,00 dinara.

Ako se ugostiteljski objekat ne nalazi u granicama turističkog mesta, broj individualnih ležaja i kamp parcela se množi sa iznosom od 1.000,00 dinara.

Utvrđenu visinu godišnjeg iznosa boravišne takse za tekućugodinu, fizičko lice plaća kvartalno, do petog u mesecu za prethodni kvartal, uplatom u korist budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se ugostiteljski objekat nalazi.

Način pružanja ugostiteljskih usluga od strane fizičkog lica

Ugostiteljsku delatnost u objektima domaće radinostii seoskom turističkom domaćinstvu može da obavlja i fizičko lice, kao ugostitelj.

Fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva mora biti vlasnik, odnosno suvlasnik tog smeštajnog objekta.

U slučaju da ugostiteljske usluge u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva pruža lice koje je suvlasnik tog smeštajnog objekta, dužno je da pre otpočinjanja delatnosti pribavi pisanu saglasnost drugog suvlasnika.

Ugostiteljske usluge može da pruža i član porodičnog domaćinstva vlasnika, odnosno suvlasnika, uz njihovu pisanu saglasnost. Saglasnost mora biti overena kod javnog beležnika. Članom porodičnog domaćinstva smatra se bračni drug, deca rođena u braku, van braka ili usvojena, braća i sestre, roditelji bračnih drugova i unučad, a koja lica sa vlasnikom, odnosno suvlasnikom stanuju u istom stanu, odnosno stambenom objektu.

Pre početka obavljanja delatnosti u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva fizičko lice pribavlja rešenje kojim se taj objekat kategoriše, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast ugostiteljstva.

Fizičko lice može da pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti smeštajnih kapaciteta do 30 individualnih ležajeva.

Fizičko lice može da pruža ugostiteljske usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka u objektu seoskog turističkog domaćinstva smeštajnih kapaciteta do 30 individualnih ležajeva, kao i usluge smeštaja na otvorenom u privremeno postavljenoj opremi za kampovanje, do 20 kamp parcela.

Maksimalni broj individualnih ležajeva, odnosno kamp parcela, za fizička lica, odnosi se na celu teritoriju Republike Srbije.

Ugostiteljske usluge fizičko lice može da pruža neposredno ili preko posrednika. Posrednik može da bude privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, sa kojim fizičko lice zaključuje ugovor i dostavlja ga  nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.

U slučaju da fizičko lice ugostiteljske usluge pruža neposredno, dužan je da korisniku usluge izda poseban račun, koji sadrži  sadrži propisane podatke to: redni broj, ime i prezime fizičkog lica, njegovu adresu, vrstu, kategoriju i adresu ugostiteljskog objekta, ime i prezime korisnika usluge, podatke o prodajnoj ceni sa specifikacijom pruženih usluga, kao i datum izdavanja računa, koji potpisuje fizičko lice. Navedeni račun se sačinjava u dva primerka, od kojih se jedan uručuje korisniku usluge, a drugi zadržava fizičko lice, koje je izdalo račun.

Fizičko lice je dužno da na dnevnom nivou vodi evidenciju izdatih računa, po načelima urednosti i tačnosti, na način koji ne dozvoljava brisanje ili izmenu unetih podataka, tako da se po hronološkom redu omogućava uvid u izdate račune.

Fizičko lice je dužno da evidenciju izdatih računa čuva dve godine.

Fizičko lice ugostiteljske usluge može da pruža i preko posrednika, sa kojim zaključuje ugovor, koji se radi evidentiranja, dostavlja nadležnom organu jedinice lokalne samouprave. Navedeni ugovor naročito sadrži: ime i prezime fizičkog lica, njegovu adresu, broj i datum izdavanja rešenja o kategorizaciji, naziv organa koji je izdao rešenje, rok važenja rešenja, podatke o vrsti smeštajnog objekta i podatke o broju individualnih ležaja, odnosno vrsti ležaja.

Posrednik je dužan da korisniku usluge smeštaja izda propisan račun, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa.

Račun koji izdaje fizičko lice odnosno posrednik ne sadrži iskazan iznos boravišne takse.

Model računa:

                                                                                                                          

Poseban račun br._________________________

Ime i prezime fizičkog lica
Adresa fizičkog lica
Vrsta i kategorija ugostiteljskog objekta
Adresa ugostiteljskog objekta
Ime i prezime korisnika usluge
Podatak o prodajnoj ceni sa specifikacijom pruženih usluga
Datum izdavanja računa
Potpis fizičkog lica, izdavaoca računa
Veličina slova