Ćirilična biciklijada u Bajinoj Bašti

U nedelju, 25. septembra u Bajinoj Bašti održaće se prva po redu Ćirilična biciklijada. Organizator biciklijade je Turistička organizacija „Tara-Drina“ Bajina Bašta uz podršku manastira Rača, Nacionalnog parka Tara i Agencije za bezbednost saobraćaja. Okupljanje učesnika je u 10 časova u Parku ćirilice, a start biciklijade je u 10.30.

Vozi se na relaciji Park ćirilice – izletište kod manastira Rača – manastir Rača – Park ćirilice.

Na izletištu koje se nalazi između manastira Rača i Skita Svetog Đorđa predviđen je odmor uz osveženje, priča o značaju očuvanja životne sredine i dodela medalja učesnicima manifestacije. U povrtaku je predviđena organizovana poseta manastiru Rača, obilazak manastirske riznice, upoznavanje sa dometima Račanske književne i prepisivačke škole i priča o značaju očuvanja i korišćenja ćirilice.

Cilj Ćirilične biciklijade je promocija zdravog načina života, rekreativnog biciklizma, zaštite životne sredine, bezbednosti u saobraćaju, negovanja i stalnog korišćenja ćirilice i predstavljanje značaja manastira Rača i Račanske prepisivačke škole.

U mesecu kad počinje školska godina Ćiriličnom biciklijadom se simbolično vožnjom povezuje Park ćirilice u centru Bajine Bašte, mesto planirano za budući Muzej ćirilice i prostor gde je cvetala Račanska književna i prepisivačka škola i gde se u najtežim vremenima u prošlosti sačuvalo naše pismo. Cilj je da se sa početkom školske godine naglasi značaj stalnog korišćenja ćirilice i podsetiti da je u blizini Bajine Bašte postojala škola čija dela predstavljaju neprolazne kulturne, duhovne i umetničke vrednosti.

Biciklijada je rekreativnog tipa, dužina staze je 13 km (u jednom pravcu 6,5 km), staza nije kondiciono zahtevna. Vožnja je namenjena i deci i odraslima. Deca do četvrtog razreda moraju da imaju pratnju. Organizator je obezbedio policijsku pratnju i medicinsku stručnu pomoć uz vozilo za prihvatanje bicikala koji se pokvare, kao i pomoć redarske službe.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Turističkom informativnom centru Bajina Bašta ili na telefon 031/866903.

Ćirilična biciklijada je još jedna u nizu aktivnosti koje su posvećene srpskom pismu,  a organizuju se u Bajinoj Bašti koja ponosno nosi epitet grada ćirilice. U Skupštini opštine Bajina Bašta jednoglasno je 2019. usvojena Deklaracija o zaštiti i negovanju ćirilice, zatim je ustanovljena manifestacija „Ćirilična baština” koju ovde uz niz programa sa učešćem vodećih poznavalaca našeg jezika, istorije i kulturnog nasleđa redovno održavaju krajem maja. U centru Bajine Bašte je ove godine otvoren prvi Park ćirilice u Srbiji, uređen prostor u centru grada koji znamenjima i natpisima simbolično ukazuje da je ćirilica naše istorijsko pismo kojim su nam napisane najznačajnije knjige ali i pismo naše budućnosti lako primenjivo i u svetu savremenih komunikacija. U pripremi je osnivanje Muzeja ćirilice, u zgradi stare škole u Rači nadomak manastira, što Bajinobaštani smatraju poslom od nacionalnog značaja. Mesto gde je u prošlosti cvetala Račanska književna i prepisivačka škola i gde se sačuvala ćirilica u najtežim vremenima poznato je i po najvećem izboru ćiriličkih proizvoda i suvenira koji se pod sloganima „Ćirilica se piše srcem“ i „Baštinimo ćirilicu u Bajinoj Bašti“ mogu nabaviti u turističkim info centrima ove opštine.

Konkurs za dodelu učeničkih stipendija za školsku 2022/2023 godinu

Na osnovu člana 6. Odluke o stipendiranju talentovanih učenika srednjih škola i gimnazija («Službeni list opštine Bajina Bašta» broj 8/2005) i Odluke o izmenama i dopunama Odluke o stipenidranju talentovanih učenika srednjih škola i gimnazija («Sl. list opštine Bajina Bašta» br. 7/2011), Komisija za talentovane učenike srednjih škola i gimnazija na sednici održanoj dana 07.09.2022. godine, raspisuje

K o n k u r s

za dodelu učeničkih stipendija za školsku

2022/2023 godinu

 USLOVI KONKURSA

Na konkurs se mogu prijaviti učenici upisani u srednje, srednje stručne i umetničke škole ili specijalizovane gimnazije.

Stipendiju može dobiti učenik pod sledećim uslovima:

-ako je u toku prethodne školske godine ostvario prosečan uspeh iznad 4,85 ili

-ako je osvojio prvo mesto na opštinskom takmičenju, prvo ili drugo mesto na okružnom takmičenju, jedno od prva tri mesta na republičkom takmičenju ili koji se samo plasirao na međunarodno takmičenje,

– za učenike matematičke gimnazije, filološke gimnazije, sportske gimnazije, srednje muzičke, odnosno baletske škole (pri dodeli stipendija napred navedenim učenicima, navedenih škola, pri odlučivanju o dodeli stipendija) neće se primenjivati kriterijum postignuti uspeh na takmičenju.

POTREBNA DOKUMENTA

Učenici podnose sledeća dokumenta:

–  zahtev,

–  uverenje o upisanom razredu,

– za učenike prvih razreda srednje škole fotokopija knjižice (opšti podaci i završni razred),

– za učenike drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole, fotokopija         svedočanstva iz prethodne školske godine,

-fotokopija diplome o osvojenim nagradama na prethodno navedenim takmičenjima,

– za učenike matematičke gimnazije, filološke gimnazije, sportske gimnazije, srednje muzičke škole i srednje baletske škole fotokopija svedočanstva iz prethodne godine,

-fotokopija lične karte i

-fotokopija bankovne kartice roditelja odnosno učenika u zavisnosti na čiji tekući račun će se vršiti uplata stipendije.

 ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA I DOSTAVLjANjE DOKUMENATA

Rok za prijavljivanje je od 12.09.2022. godine do 30.09.2022. godine.Potrebnu dokumentaciju dostaviti na šalter Opštinske uprave opštine Bajina   Bašta.

Neblagovremeno podneti zahtevi i nepotpuno dostavljena konkursna dokumenta ne razmatraju se.

Dokumenta podneta na konkurs ne vraćaju se.

DODELA STIPENDIJA

Komisija formirana od strane Skupštine opštine Bajina Bašta koja se sastoji od 7 (sedam) članova, dodeljuje stipendije talentovanim učenicima srednjih škola i gimnazija.

Učeniku se odobrava isplata stipendije za vreme redovne nastave koju pohađa.

Sa kandidatima koji dobiju stipendiju zaključuje se poseban ugovor, kojim se uređuju i preciziraju međusobna prava i obaveze. Stipendije za tekuću školsku godinu isplaćuju se u 10 (deset) mesečnih rata.

Visinu stipendije ne utvrđuje Komisija već Opštinsko veće u skladu sa određenim sredstvima u budžetu opštine Bajina Bašta, za školsku 2022/2023. godinu.

Korisniku stipendije obustavlja se odobrena isplata stipendije za tekuću školsku godinu i to:

– kada se utvrdi da podaci koji su poslužili kao osnov i dokaz za ostvarivanje prava na stipendiju ne odgovaraju činjeničnom stanju,

– promeni prebivališta,

– jednostrano raskine ugovor o stipendiranju.

Gubitkom stipendije iz navedenih razloga nastaje obaveza vraćanja primljenog iznosa stipendije u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja o visini iznosa koji je potrebno vratiti. Takođe osim iznosa glavnice, koji predstavlja ukupan zbir svih primljenih stipendija, korisnik stipendije dužan je Opštini platiti i kamatu i glavnicu u visini eskontne stope Narodne banke Srbije.

Prigovor na rešenje Komisije rešava Opštinsko veće u roku od 10 dana od dana prijema obaveštenja o izboru.

PREDSEDNIK KOMISIJE

                                                                                                         Dejan Mlađenović

Drugi javni poziv zainteresovanim stranama za podnošenje kandidature za članstvo u tematskim radnim grupama za izradu plana razvoja opštine Bajina Bašta za period 2022-2029

 1. Plan razvoja opštine Bajina Bašta za period 2022- 2029. godine.

Skupština opštine Bajina Bašta na sednici održanoj 26.11.2021 godine, donela je Odluku o pristupanju izradi Plana razvoja opštine Bajina Bašta za period 2022-2029. Godine (broj: 06-43/21 od 26.11.2021. godine, Sl.list opštine Bajina Bašta broj 14-29).

U skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, jedinice lokalne samouprave (JLS) planiraju, uređuju i upravljaju javnim poslovima koji su u njihovoj nadležnosti. Zakon o planskom sistemu Republike Srbije detaljno uređuje obavezu organa lokalne vlasti da planiraju javne poslove u svojoj nadležnosti.

Proces izrade plana razvoja sastoji se od sledećih faza:

 • Priprema i organizacija procesa;
 • Pregled i analiza postojećeg stanja;
 • Definisanje vizije odnosno željenog stanja;
 • Definisanje prioritetnih ciljeva;
 • Definisanje mera;
 • Definisanje okvira za sprovođenje, praćenje sprovođenja, izveštavanje i vrednovanje Plana razvoja;
 • Usvajanje i objavljivanje Plana razvoja.

Plan razvoja JLS je dokument razvojnog planiranja, i kao takav predstavlja planski dokument najšireg obuhvata i najvišeg značaja, ključni je dokument grada koji treba da podstakne budući rast i razvoj celokupne lokalne zajednice. Usvaja ga Skupština opštine na predlog Opštinskog veća. Plan razvoja obuhvata društvenu i ekonomsku sferu kao i aspekte zaštite i poboljšanja životne sredine, prostornog uređenja, izgradnje i rekonstrukcije infrastrukture i unapređenja rada javnog sektora i društvenih delatnosti, uspostavljajući ravnotežu između ekonomske, socijalne i ekološke dimenzije održivog razvoja.

Naša namera je da prilikom izrade Plana razvoja okupimo na jednom mestu sve aktere: organizacije civilnog društva, predstavnike korporativnog i privatnog sektora, obrazovne i istraživačke zajednice, profesionalna udruženja, medije, nudeći im prostor i mogućnost da istaknu i diskutuju svoje prioritete i daju doprinos jasnijem definisanju problema, boljem sagledavanju mogućih opcija za njihovo rešavanje, postavljanje jasnih, stvarnih i dostižnih ciljeva, čije će sprovođenje biti moguće meriti i vrednovati.

Za upravljanje procesom i koordinaciju svih aktivnosti na izradi Plana razvoja, rešenjem predsednice opštine 06 broj 400-204/2022. godine, imenovan je Koordinacioni tim za izradu Plana razvoja opštine Bajina Bašta zaperiod 2022-2029. godine, kao osnovni formalni organizacioni format koji usmerava i prati proces izrade dokumenta.

 1. Cilj, oblasti i pravo učešća na javnom pozivu

Kako bi opština Bajina Bašta na pravi način uključila sve zainteresovane strane u proces izrade Plana razvoja, neophodno je identifikovati i klasifikovati zainteresovane strane, odnosno sprovesti analizu zainteresovanih strana. S tim u vezi u cilju kreiranja što relevantnijeg i realnijeg dokumenta baziranog na participativnom pristupu i kontinuiranim konsultacijama, Opština Bajina Bašta poziva sve zainteresovane strane da se u pripremnoj fazi izrade Plana razvoja uključe u proces i uzmu učešće kao članovi tematskih radnih grupa u određenim oblastima, za čije formiranje će biti zadužen Koordinacioni tim na predlog rukovodilaca radnih grupa.

Cilj javnog poziva je da se kroz javan i transparentan proces izvrši izbor predstavnika organizacija civilnog društva koji će svojim aktivnim učešćem doprineti radu tematskih radnih grupa sa ciljem izrade Plana razvoja opštine Bajina Bašta za period 2022 – 2029. godine.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju udruženja i druge organizacije civilnog društva sa sedištem na teritoriji opštine Bajina Bašta, osnovane i registrovane u skladu sa propisima Republike Srbije.

Javni poziv je namenjen organizacijama civilnog društva koja deluju u nekoj od sledećih oblasti:

 • Turizam
 • Poljoprivreda
 • Ruralni razvoj
 • Privreda
 • Stanovništvo i obrazovanje
 • Mladi i sport
 • Zdravstvo i socijalna zaštita
 • Kultura, mediji i informisanje
 • Zaštita životne sredine
 • Infrastruktura
 1. Uslovi za kandidovanje

Na javnom konkursu mogu da učestvuju organizacije civilnog društva koja ispunjava sledeće uslove:

 • Da je upisana u registar najmanje godinu dana pre objavljivanja ovog javnog poziva i da je sedište organizacije na teritoriji opštine Bajina Bašta;
 • Da u osnivačkom aktu ili statutu ima utvrđene ciljeve u oblasti za koju se kandiduje;
 • Poželjno je da poseduje iskustvo u koordinaciji, komunikaciji i saradnji sa drugim organizacijama civilnog društva, odnosno da je član mreže ili drugih asocijacija organizacija civilnogdruštva;
 • Poželjno je da poseduje iskustvo u radu radnih grupa i drugih radnih/savetodavnih tela formiranih od strane državne uprave ili lokalne samouprave.
 1. Potrebna dokumenta

Zainteresovana strana koja se kandiduje dostavlja sledeću dokumentaciju:

 1. Prijavni formular;
 2. Kopiju rešenja o upisu u registar u skladu sa Zakonom;
 3. Kopiju akta o osnivanju, odnosno Statuta (deo koji se odnosi na ciljeve organizacije);
 4. Dokaze o članstvu u mreži ili drugim asocijacijama organizacija civilnog društva (ako postoji)
 5. Dokaz o iskustvu u radu u radnim grupama/savetodavnim telima-rešenja/odluke o imenovanju u grupu/telo, zapisnici sa sastanaka, potvrde nadležnog organa i sl. (ako postoji)
 6. Rok i način podnošenja prijave

Prijave se podnose putem elektronske pošte na adresu: ivan.markovicbb991@gmail.com ili poštom na adresu: Opština Bajina Bašta, Dušana Višića broj 28, 31250 Bajina Bašta sa naznakom „Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Tematskim radnim grupama u izradi Plana razvoja opštine Bajina Bašta -ne otvarati“.

Rok za podnošenje prijava traje 15 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, odnosno zaključno sa 06.09.2022. godine.

 1. Postupak izbora

Izbor predstavnika organizacija civilnog društva za rad u Tematskim radnim grupama, vrši Koordinacioni tim za izradu Plana razvoja opštine Bajina Bašta za period 2022- 2029. godine. Izbor će biti izvršen u roku od sedam dana od dana isteka roka za podnošenje prijava za kandidaturu. Odluka o izboru biće objavljena na zvaničnoj internet stranici opštine.

 1. Dodatne informacije

Sa ciljem da  izrada plana razvoja opštine Bajina Bašta bude što transparentnija i da što veći broj zainteresovanih strana bude uključen u izradu istog, javni poziv raspisuje se po drugi put. Na javni poziv koji je raspisan 14.07.2022 godine nije pristigla nijedna prijava.

Članovima Tematskih radnih grupa za izradu Plana razvoja opštine Bajina Bašta za period 2022- 2029. godine, nije obezbeđena naknada za rad.

Učešćem na javnom pozivu podnosioci kandidature pristaju da se podaci koje dostavljaju u okviru prijava obrađuju isključivo za potrebe procesa izbora predviđenog ovim javnim pozivom.

Kontakt osoba: Ivan Marković, dipl.pravnik

Mob.Tel: 065/864-62-53

I-mejl: ivan.markovicbb991@gmail.com

Zdraviji prostor za odrastanje za decu u Bajinoj Bašti

Potpredsednica Vlade i ministarka rudarstva i energetike, prof. dr Zorana Mihajlović, izjavila je u Bajinoj Bašti, gde je obišla rekonstruisanu predškolsku ustanovu, da će 600 dece u ovom vrtiću dobiti kvalitetniji i zdraviji prostor za boravak, kao i da je energetska efikasnost jedan od prioriteta i nacionalni projekat koji će doprineti smanjenju potrošnje energije, smanjiti emisije ugljen-dioksida i doneti uštede.

„Možda je Bajina Bašta mala opština, ako gledamo broj stanovnika, ali je vredna i radna opština koja u poslednje dve godine intenzivno radi sa Ministarstvom na različitim projektima. Ovaj vrtić je primer kako država i lokalne samouprave zajedno rade na dobrobiti građana. Ovde je sada stvoren prostor za decu, koji će omogućiti da kvalitetnije provedu vreme i ne samo što će biti manja potrošnja energije, već će i računi za opštinu biti niži i ujedno će emisija ugljen-dioksida biti niža. Pored novih prozora, krova i izolacije, postavljeni su i solarni paneli koji će grejati vodu za potrebe kuhinje i ovaj vrtić je primer onoga šta želimo da uradimo kroz subvencije koje dajemo i za javne objekte i za domaćinstva“, rekla je Mihajlovićeva.

Potpredsednica Vlade je rekla i da je država odlučila da unapređenje energetske efikasnosti bude jedan od prioriteta i da je važno kao i izgradnja energetskog kapaciteta.

„Trošimo četiri puta više energije nego zemlje u okruženju i, imajući u vidu sve projekte koji se tiču unapređenja energetske efikasnosti i u javnim objektima i za domaćinstva, koji su vredni blizu 500 miliona evra, možemo za tri, tri i po godine da uštedimo proizvodnju jedne TE i da smanjimo emisije CO2 za više od 100.000 tona, a da ne govorimo o finansijskoj koristi“, rekla je ona.

Rada Lazić, direktorka vrtića „Neven“, rekla je da je vrtić počeo s radom 1977. godine i da od tada nije bilo ozbiljnije rekonstrukcije i da bez podrške Ministarstva ne bi bili završeni radovi, kao i da će uštede u potrošnji biti velike.

„Imamo dugogodišnju saradnju sa Ministarstvom, ne samo kada je reč o ovom projektu, za koji je Ministarstvo dalo 16,5 miliona, a oko osam miliona opština, već i za sve druge projekte u vezi sa unapređenjem energetske efikasnosti. Za našu opštinu 34 miliona ukupno, a polovinu su obezbedili opština i Ministarstvo, nije malo, i to će biti dovoljno za oko 160 domaćinstava koja žele da učestvuju u projektu“, rekla je Vesna Đurić, predsednica opštine Bajina Bašta.

Desimir Popović, načelnik Zlatiborskog okruga, izjavio je da osam od 10 opština učestvuje u programu energetske efikasnosti, da su projekti vredni oko 260 miliona dinara, a uštede oko 60 miliona dinara na nivou okruga, i pozvao sve lokalne samouprave u Zlatiborskom okrugu da se prijave na naredne pozive.

Bajina Basta, 12.08.2022. - Potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović obisla je rekonstruisani vrtic Neven FOTO/MRE/NIKOLA MLADENOVIC

Rang lista kandidata za popisivače koji se pozivaju na testiranje i razgovor i dokumentacija koju je potrebno doneti

Na kraju teksta je Rang lista kandidata za popisivače koji se pozivaju na testiranje i razgovor u terminima 16. i 17. avgusta a u nastavku dokumentacija koju je potrebno predati prilikom dolaska na testiranje i razgovor.

Dokumentacija obavezna za sve kandidate:

► fotokopija lične karte, odnosno očitana lična karta ili fotokopija pasoša;

► fotokopija diplome ili potvrda obrazovne ustanove o stečenoj stručnoj spremi i original na uvid; – ako kandidat nije u mogućnosti da donese diplomu na uvid prihvata se i overena fotokopija diplome; – kao dokaz o završenoj srednjoj školi umesto diplome srednje škole prihvata se i uverenje o studiranju; – ako kandidat ima inostranu diplomu priznaje se samo nostrifikovana diploma ili potvrda o predatom zahtevu za nostrifikaciju;

► uverenje o nekažnjavanju (izdaje MUP – ne starije od 6 meseci);

► uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije pokrenuta istraga (izdaju osnovni sudovi – ne starije od 6 meseci). Napomena: ukoliko je kandidat podneo zahtev za izdavanje uverenja (MUP-u i/ili sudu) ali još uvek nije dobio dokument, dužan je da priloži dokaz o podnetom zahtevu, a uverenje može dostaviti komisiji naknadno – pre početka obuke.

Dodatna dokumentacija za pojedine kategorije kandidata

Dodatno za nezaposlene kandidate :

► potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje, kojom se dokazuje da je kandidat, u trenutku prijave, na njihovoj evidenciji (potvrdu je potrebno izvaditi nakon popunjavanja prijave ili najkasnije do dana predaje dokumentacije), ili

► potvrda iz nadležne filijale fonda PIO, da kandidatu u trenutku prijave ne teče staž osiguranja. Ovu potvrdu donose studenti i druga lica koja nisu radno angažovana ali nisu prijavljena Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Napomena: Studenti koji su se prijavili za rad u opštini/gradu u kojem studiraju, a ne u opštini/gradu gde imaju prijavljeno prebivalište/boravište, pored ostale dokumentacije, treba da donesu na uvid i uverenje o studiranju ili indeks i da prilože fotokopiju uverenja, odnosno fotokopiju stranice indeksa sa podacima o kandidatu i visokoškolskoj ustanovi u kojoj studiraju.

Dodatno za starosne penzionere:

► fotokopija poslednjeg penzionog čeka, ili

► fotokopija rešenja o penziji Dodatno za zaposlene sa nepunim radnim vremenom:

► fotokopija važećeg ugovora ili potvrda poslodavca (navedena dužina trajanja radnog vremena) Dodatno za zaposlene sa punim radnim vremenom:

► fotokopija važećeg ugovora ili potvrda poslodavca o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom NAPOMENA: 1. Sva lica zaposlena u organima državne uprave, autonomne pokrajine ili jedinicama lokalne samouprave u obavezi su da pribave pismenu Saglasnost rukovodioca/poslodavca za dodatni rad van radnog vremena kod drugog poslodavca i prilikom dolaska na testiranje istu dostave u originalu. 2. Javni funkcioneri, čija javna funkcija zahteva rad sa punim radnim vremenom ili stalni rad, da bi učestvovali u izbornom postupku za popisivače u Popisu 2022. pored ostale dokumentacije, dostavljaju i pozitivno mišljenje organa koji ih je izabrao, postavio ili imenovao na javnu funkciju. 3. Ukoliko su kandidati u momentu prijave bili radno angažovani po osnovu Ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova (koji ističe najkasnije do 15. septembra 2022. godine), potrebno je da prilikom dolaska na testiranje donesu fotokopiju važećeg ugovora, a najkasnije do 20. septembra 2022. godine dostave potvrdu od Nacionalne službe za zapošljavanje ili PIO fonda da su nezaposleni, odnosno da je prestao da im teče staž osiguranja. 4. Kandidati koji su radno angažovani po osnovu Ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa nepunim radnim vremenom (ne više od 30 časova nedeljno) prilikom dolaska na testiranje donose fotofokopiju važećeg ugovora. Takvi kandidati mogu biti angažovani bez obzira na trajanja samog ugovora (ugovor može isticati i nakon 15.09.2022. godine), bitno je samo da je u pitanju nepuno radno vreme – do 30 časova nedeljno.

Veličina slova