Javno nadmetanje radi otuđenja motornih vozila u javnoj svojini

     Na osnovu Odluke Skupštine opštine Bajina Bašta o otpisu i otuđenju osnovnih sredstava  01 broj 06-11/2018 od 27.marta 2018.godine i Rešenja Predsednika opštine Bajina Bašta 01 broj 404-31/2018 od 17.aprila 2018.godine

OPŠTINA BAJINA BAŠTA

BAJINA BAŠTA

Ul. Dušana Višića br. 28.

O G L A Š A V A

JAVNO NADMETANjE

radi otuđenja motornih vozila u javnoj svojini

Tekst Javnog oglasa pogledajte ovde…

Sastanak prekograničnih partnera u Višegradu

Opština Višegrad je 11. maja bila domaćin drugog sastanka projektnih timova iz Srbije i Bosne i Hercegovine u okviru projekta „Flood defense system“. Sastanak je poslužio sumiranju do sada sprovedenih aktivnosti i razmatranju zajedničkih projektnih aktivnosti čija se realizacija uskoro planira. Prevashodno je bilo reči o sagledavanju plana nabavki i razmatranju plana i dinamike sprovođenja obuka pripadnika jedinica civilne zaštite i poverenika civilne zaštite. Prva na redu je zajednička obuka za 24 poverenika civilne zaštite u 3 opštine, tj. mesne zajednice koje su predmet projektnih aktivnosti, koja će se održati na teritoriji grada Užica, tokom jula meseca. Odmah nakon nje će se pristupiti sprovođenju prve obuke za 33 pripadnika 3 jedinice civilne zaštite iz tri opštine. Sve obuke se organizuju po principu zajedničkog prisustva i rotirajućeg domaćinstva, tako da će sve tri opštine biti domaćini po dva puta. Na kraju ovog edukativnog ciklusa od 6 obuka, organizovaće se završna pokazna vežba za sve polaznike u Mokroj Gori.

Članovi projektnih timova su se osvrnuli i na proces nabavki, koji je negde sproveden, a negde se tek očekuje. Izvođači radova na uređenju korita reke Rzav, u opštini Višegrad, su već izabrani, dok taj posao tek treba završiti u Srbiji, za radove na rekama Kamišina i Rača.

Posebna pažnja, tokom sastanka, posvećena je razmatranju organizacionih celina u sistemima zaštite i spasavanja, zatim subjekata koji se uključuju u odbranu od poplava i bujica, potom odgovornih lica i planske dokumentacije, ako i pravne regulative koja definiše ovu oblast.

Opšti zaključak prisutnih jeste neophodnost adekvatnog pristupa u informisanju javnosti i angažovanju građana, kako bi sve projektom predviđene aktivnosti i nakon njegovog završetka imale punu primenu i doprinosile efikasnijoj odbrani od ove vrste elementarne nepogode.

Projekat „Uspostavljanje sistema odbrane od poplava u prekograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine“ finansiran je sredstvima Evropske unije u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina.

Javna nabavka usluga MV 01/18

Javna nabavka usluga (javna nabavka male vrednosti)

UGOSTITELjSKE USLUGE

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Reforma poreza na imovinu

Opština Bajina Bašta je jedna od 45 lokalnih samouprava u Srbiji koja je podržana od strane „International Menagement Group (IMG)“ i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva finansija, Stalne konferencije gradova i opština i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) za realizaciju Programa reforme poreza na imovinu – podrška unapređenju poreza na imovinu i dobre uprave koja će biti sproveden tokom 2018. godine.

Cilj projekta u okviru programa „European Union Support to Inclusive Society” je da se unapredi rad poreskih organa na lokalnom nivou i podigne nivo naplate lokalnih prihoda u opštini Bajina Bašta. Takođe, kroz ovaj projekat se želi podići i svest građana o važnosti plaćanja poreza na imovinu fizičkih lica.

Porez na imovinu je lokalni prihod koji puni lokalni budžet. Iz ovih sredstava se finansiraju troškovi lokalne infrastrukture i razni rashodi lokalnog karaktera (igrališta, škole, vrtići i putevi). Ovaj poreski prihod će u budućnosti imati sve veću ulogu u našoj zemlji. Jake opštine će se razlikovati od slabijih upravo po iznosu i kapacitetu prikupljenog poreskog prihoda na imovinu.

Kako saznajemo iz opštinske Uprave Bajina Bašta na teritiriji naše opštine se predpostavlja da oko 10% stanovništva nije obuhvaćeno porezom na imovinu a da kod više od 30% stanovnika nije prikazano realno stanje imovine koja spada u osnovicu za porez na imovinu. U pitanju su brojni stambeni i drugi prostori koje koriste naši sugrađani a u međuvremenu su dograđeni, dozidani, adaptirani ili prilagođeni raznim namenama.

Opština Bajina Bašta kroz ovaj projekat je dobila finansijska sredstva za 6 popisivača koji će naredna 4 meseca nakon završene obuke obilaziti naša domaćinstva i u saradnji sa (LPA) Lokalnom poreskom administracijom i Poreskom inspekcijom utvrđivati realno stanje imovine i pomoći građanima sa uputstvima da popune, dopune i izmene poreske prijave.

Popisivači će početi sa radom  u maju mesecu i krenuće od Mesnih zajednica Lug 1 i Lug 2 kao i Višesava.

„Cilj ovog projekta je da se ažuriraju baze podataka o nekretninama, i da se sve ono što nije,uvede u poresku evidenciju i na to plati porez na imovinu. Za kraj projekta, švajcarska vlada obezbedila je i nagradu od milion franaka, koje će podeliti pet najboljih opština, odnosno onih koje budu najviše povećale obuhvat poreza na imovinu. Dobijeni novac opštine će morati da potroše na infrastrukturne projekte, ali će i biti obavezni da građane uključe u proces odlučivanja. Odnosno, moraće da pitaju građane šta oni misle, šta je njihovim opštinama najpotrebnije, od infrastrukturnih projekata, rekao je Aleksander Grunauer, šef projekta „Reforma poreza na imovinu“.

Veličina slova