Javni uvid plana detaljne regulacije za tunel ispod prevoja Kadinjača na deonici državnog puta Dub – Dubci

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, na osnovu čl. 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09…132/14 i 83/18) i čl. 54. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br. 64/15),

OGLAŠAVA

IZLAGANjE NA JAVNI UVID

PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA TUNEL ISPOD PREVOJA KADINjAČA NA DEONICI DRŽAVNOG PUTA DUB – DUBCI

I STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA TUNEL ISPOD PREVOJA KADINjAČA NA DEONICI DRŽAVNOG PUTA DUB – DUBCI

Javni uvid trajaće 30 dana, od 24.12.2018.god. zaključno sa 24.01.2019.godine. Materijal je izložen u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Bajina Bašta (www.bajinabasta.rs).

Javna prezentacija  Plana održaće se dana 16.01.2019. godine u sali SO Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića br. 28 u 11,00 časova.

Primedbe i sugestije na izloženi materijal mogu se dostaviti tokom trajanja javnog uvida u pisanom obliku, Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Bajina Bašta, lično na pisarnici ili poštom, zaključno sa 24.01.2019.god.

Javna sednica Komisije za planove opštine Bajina Bašta održaće se dana 31.01.2019. godine u sali SO Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, sa početkom u 13,00 časova.

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva

i imovinsko-pravne poslove

   Opštinske uprave opštine Bajina Bašta

Treća obuka subjekata za odbranu od poplava

Zgrada Crvenog krsta u Užicu bila je, 12. decembra, mesto održavanja treće po redu obuke subjekata koji se uključuju u odbranu od poplava, komandnog sastava i pripadnika jedinica civilne zaštite koje se formiraju na ugroženom području.

Polaznici iz Bajine Bašte, Višegrada i Užica, na obuci su obradili dve dominantne teme:

– Sistem zaštite i spasavanja, mesto i uloga civilne zaštite, izvori, vrste i oblici ugrožavanja ljudi i materijalnih i kulturnih dobara;

– Osnove prve medicinske pomoći.

Obuci su prisustvovali komandiri jedinica civilne zaštite i njihovi zamenici, zatim poverenici za ugroženo područje i njihovi zamenici, kao i osobe zadužene za vanredne situacije u tri lokalne samouprave.

Posebno pažnju je izazvala, više nego praktična instruktivna obuka iz širokog spektra podtema u okviru teme Osnove prve medicinske pomoći, koju je izveo instruktor Crvenog krsta. Tom prilikom je objašnjeno niz situacija i praktičnih primera konkretnog postupanja u istima, počev od izvođenja procedure oživljavanja osobe bez svesti, do saniranja posekotina, imobilizacije preloma i sl. I ovoga puta se pokazalo da je praktični rad najinspirativniji za polaznike, te da će ova grupa polaznika već u 2019. godini poprimiti prave odlike timskog rada i kompletirati svoja teorijska znanja, stečena u dosada realizovanom ciklusu obuka.

Projekat „Uspostavljanje sistema odbrane od poplava u prekograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine“ finansiran je sredstvima Evropske unije u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina.

Javni uvid plana detaljne regulacije za tunel ispod prevoja Kadinjača na deonici državnog puta Dub – Dubci

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, na osnovu čl. 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09…132/14 i 83/18) i čl. 54. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br. 64/15),

OGLAŠAVA

IZLAGANjE NA JAVNI UVID

PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA TUNEL ISPOD PREVOJA KADINjAČA NA DEONICI DRŽAVNOG PUTA DUB – DUBCI

 

Javni uvid trajaće 30 dana, od 24.12.2018.god. zaključno sa 24.01.2019.godine. Materijal je izložen u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Bajina Bašta (www.bajinabasta.rs).

Javna prezentacija  Plana održaće se dana 16.01.2019. godine u sali SO Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića br. 28 u 11,00 časova.

Primedbe i sugestije na izloženi materijal mogu se dostaviti tokom trajanja javnog uvida u pisanom obliku, Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Bajina Bašta, lično na pisarnici ili poštom, zaključno sa 24.01.2019.god.

Javna sednica Komisije za planove opštine Bajina Bašta održaće se dana 31.01.2019. godine u sali SO Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, sa početkom u 13,00 časova.

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva

i imovinsko-pravne poslove

   Opštinske uprave opštine Bajina Bašta

Obaveštenje o obavezi uklanjanja snega i leda

Poštovani sugrađani,

Obaveštavamo vas da je odredbama članova 55-57. Odluke o opštem uređenju, čistoći i komunalnoj higijeni na teritoriji opštine Bajina Bašta („Sl. list opštine Bajina Bašta“, br.  („Službeni list opštine Bajina Bašta“, br. 1/2010, 9/2011, 10/2012, 13/2012, 6/2014 i 2/2015) predviđeno da su korisnici objekata stambenih, poslovnih i upravnih zgrada, pomoćnih i privremenih objekata, prodavnica, zanatskih radnji, kioska, perona, parkinga i sličnih površina u obavezi da vrše uklanjanje snega i leda sa trotoara ispred i pored gore navedenih objekata.

U slučaju poledice, nephodno je posipanje industrijskom solju ili drugim sredstvima radi bezbednijeg kretanja prolaznika.

Vlasnici, odnosno korisnici stambenih i ostalih zgrada i objekata obavezni su da sa krovova uklanjaju sneg i led koji predstavlja  opasnost za prolaznike, vodeći pri tom računa da se ne ugroze prolaznici, ne oštete električne i druge instalacije.

Ukoliko vlasnici odnosno korisnici stambenih i upravnih zgrada i drugih pomoćnih objekata nisu u mogućnosti da uklone led sa krovova, dužni su da angažuju vatrogasnu službu da ih ukloni.

Sneg sa parkinga za taksi vozila, uklanjaju korisnici parkinga.

Zbog klizavaog trotoara i pojava ledenica na krovovima, odnosno nastrešnicama, građanima se savetuje da se kreću sa pojačanom pažnjom duž ulica i trotoara. Napominjemo, da i ako su nadležne službe aktivne na terenu, građani su dužni da brinu o sopstvenoj bezbednosti.

Kontrolu uklanjanja snega i leda vrši komunalni inspektor, a u narednim danima obavljaće pojačan nadzor u vezi sa čišćenjem i uklanjanjem leda i snega sa trotoara, prilaza stambenim zgradama i ispred poslovnih objekata.

Za nepoštovanje odredaba Odluke, predviđene su novčane kazne za pravna, fizička lica i preduzetnike.

 

 

Opštinska uprava

Odeljenje za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini

Na osnovu člana 19. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (“Službeni glasnik RS“ broj 16/2018) i Odluke Skupštine opštine Bajina Bašta o pristupanju javnom nadmetanju radi otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Bajina Bašta 04 broj 46-39/2018 od  13. novembra 2018.godine

OPŠTINA BAJINA BAŠTA
BAJINA BAŠTA
Ul. Dušana Višića br. 28.

O G L A Š A V A

JAVNO NADMETANjE
radi otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini

I

Predmet otuđenja su nepokretnosti u javnoj svojini opštine Bajina Bašta i to
1.kat. parcela broj 6/1 KO Perućac, vrsta zemljišta-zemljište u građevinskom području, po kulturi zemljište pod zgradom –objektom, površine 0.0,96 ha, zemljište pod zgradom –objektom, površine 0.00,94ha i zemljište uz zgradu –objekat, površine 0.04,89ha i objekat broj 1 postojeći na istoj parceli, spratnosti PO+Pr, a označen kao zgrada za koju nije poznata namena, sve upisano u listu nepokretnosti broj 264 KO Perućac, kao javna svojina opštine Bajina Bašta, sa udelom od 1/1.
2. kat. parcela broj 1420/1 KO Zaovine, vrsta zemljišta-građevinsko,zemljište izvan građevinskog podučja, po kulturi zemljište uz zgradu-objekat, u površini od 0.19,40 ha, upisana u listu nepokretnosti broj 1174 KO Zaovine, kao javna svojina opštine Bajina Bašta, sa udelom od 1/1.
3. porodična stambena zgrada, izgrađena na kat. parceli broj 1292/1 KO Zaovine, označena kao zgrada broj 2, koja se sastoji od prizemlja i jednog sprata, površine u osnovi 188m2, a ukupne površine 386,60 m2, upisana u listu nepokretnosti broj 1174 KO Zaovine.

II

Predmetne nepokretnosti se otuđuju iz javne svojine, jer njih opština Bajina Bašta ne koristi u funkciji ostvarivanja svojih nadležnosti.

III

Otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Bajina Bašta iz stava I ovog oglasa se vrši putem javnog nadmetanja, po najnižoj početnoj kupoprodajnoj ceni, izraženoj u evrima, utvrđenoj u visini tržišne vrednosti nepokretnosti, i to
1.za kat. parcelu broj 6/1 KO Perućac, vrsta zemljišta-zemljište u građevinskom području, po kulturi zemljište pod zgradom –objektom, površine 0.0,96 ha, zemljište pod zgradom –objektom, površine 0.00,94ha i zemljište uz zgradu –objekat, površine 0.04,89ha i objekat broj 1 postojeći na istoj parceli, spratnosti PO+Pr, a označen kao zgrada za koju nije poznata namena, sve upisano u listu nepokretnosti broj 264 KO Perućac, kao javna svojina opštine Bajina Bašta, sa udelom od 1/1, u ukupnom iznosu, za kat. parcelu i objekat, od 33.365 evra.
2. za kat. parcelu broj 1420/1 KO Zaovine, vrsta zemljišta-građevinsko zemljište izvan građevinskog područja, po kulturi zemljište uz zgradu-objekat, u površini od 0.19,40 ha,upisana u listu nepokretnosti broj 1174 KO Zaovine, kao javna svojina opštine Bajina Bašta, sa udelom od 1/1,u iznosu od 9.700 evra.
3. za porodičnu stambenu zgradu, izgrađenu na kat. parcelu broj 1292/1 KO Zaovine, označenu kao zgrada broj 2, koja se sastoji od prizemlja i jednog sprata,površine u osnovi 188 m2, a ukupne površine 386,60 m2, upisanu u listu nepokretnosti broj 1174 KO Zaovine, u iznosu od 45.232,20 evra.

IV

Razgledanje nepokretnosti iz stava I ovog oglasa može se izvršiti svakog radnog dana od 10 časova do 14 časova do dana održavanja javnog nadmetanja uz obaveznu prethodnu najavu pozivom na telefon 064/87-33-850.
Svakog radnog dana može se izvršiti uvid u dokumentaciju (akti o vlasništvu) u vremenu od 07 časova do 15 časova u kancelariji broj 15, u prostorijama Opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28.
Nepokretnosti se otuđuju u viđenom stanju bez prava kupca na naknadnu reklamaciju.

V

Licitacioni korak se određuje u sledećim iznosima
– za otuđenje nepokretnosti iz stava III tačka 2 u iznosu od 100 evra.
– za otuđenje nepokretnosti iz stava III tačka 1 i 3 u iznosu od 1000 evra.

VI

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica koja su podnela blagovremene i potpune prijave.
Prijava mora biti čitko popunjena sa naznačenim rednim brojem i nazivom nepokretnosti iz ovog oglasa, za koju se lice prijavljuje.
Prijava za učešće na nadmetanju mora da sadrži
– Za pravna lica: naziv, odnosno poslovno ime, sedište, matični broj i PIB, broj telefona i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom. Uz prijavu se obavezno prilaže izvod iz registra privrednih subjekata, u originalu ili overenoj kopiji i potvrda o PIB-u, uredno ovlašćenje za zastupanje, dokaz o uplati depozita
– Za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, JMBG, fotokopija lične karte. Uz prijavu se prilaže dokaz o uplati depozita.
– privatni preduzetnik uz prijavu dostavlja i izvod iz registra nadležnog organa u originalu ili overenoj kopiji i potvrdu o PIB-u, dokaz o uplati depozita.
U slučaju da podnosioca prijave zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti overeno od nadležnog organa i sadržati ovlašćenje da mora biti overeno od nadležnog organa i sadržati ovlašćenje da može licitirati u ime davaoca ovlašćenja te da može licitirati cenu neograničenu po iznosu.
Svi učesnici u javnom nadmetanju uz prijavu moraju dostaviti original dokaz o uplati depozita koji iznosi 10% od utvrđene početne cene iz stava III ovog oglasa, u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu evra Narodne Banke, na dan uplate, Komisiji za sprovođenje javnog nadmetanja.
Uplatu izvršiti na žiro račun – Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa opštine br. 840-811151843-89, sa pozivom na broj odobrenja 97-77-007.
Prijave za učešće na javnom nadmetanju, sa potrebnim dokazima naznačenim u ovom oglasu, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Opštinska uprava Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28, sa naznakom “Komisija za sprovođenje postupka otuđenja nepokretnosti javnim nadmetanjem“ sa naznačenim rednim brojem nepokretnosti iz ovog javnog oglasa, za koju se lice prijavljuje, poštom ili neposredno u pisarnici Opštinske uprave Bajina Bašta.
Rok za podnošenje prijave sa dokumentacijom je 03. januar (četvrtak) 2019. godine. Blagovremenom će se smatrati sve prijave koje stignu u Opštinsku upravu Bajina Bašta do 15:00 časova 03. januar (četvrtak) 2019.godine
Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja.
Registracija učesnika počinje sat i po pre početka javnog nadmetanja a završava se pola sata pre početka javnog nadmetanja, odnosno od 09:30h do 10:30h u zgradi Opštine Bajina Bašta ul. Dušana Višića broj 28 u sali za sednice Skupštine opštine Bajina Bašta.

VII

Javno nadmetanje će se održati dana 11. januara 2019.godine sa početkom u 11 časova u zgradi Opštine Bajina Bašta ul. Dušana Višića broj 28 u sali za sednice Skupštine opštine Bajina Bašta.

VIII

Postupak javnog nadmetanja sprovodi Komisija za sprovođenje postupka otuđenja nepokretnosti javnim nadmetanjem.
Ukoliko podnosilac blagovremene i potpune prijave ne pristupi javnom nadmetanju, smatraće se da je odustao od prijave.
Postupak javnog nadmetanja sprovešće se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, na osnovu koje se podnosilac registruje i proglašava kupcem, ako početnu cenu po kojoj se nepokretnost otuđuje prihvati kao kupoprodajnu cenu, s tim da ukoliko ne prihvati kupoprodajnu cenu, gubi pravo na vraćanje depozita.
Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cena.
Učesnik koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cene potpisuje izjavu o visini ponuđene cene.

IX

Isplata postignute kupoprodajne cene za otuđene nepokretnosti iz stava III ovog oglasa izvšiće se u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu evra Narodne Banke, na dan uplate.
Lice koje predmetne nepokretnosti pribavi u svojinu dužno je da izlicitirani iznos, umanjen za uplaćeni iznos depozita,uplati u roku od 10 dana od dana zaključenja ugovora o otuđenju, odnosno pribavljanju nepokretnosti u svojinu.
Ukoliko najbolji ponuđač ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ne uplati izlicitiran iznos umanjen za visinu depozita, gubi pravo na povraćaj depozita a predmetna nepokretnost biće predmetnovog javnog nadmetanja.

X

Učesnici javnog nadmetanja koji nisu stekli status najpovoljnijeg ponuđača imaju pravo na povraćaj depozita u roku od 15 dana od dana javnog nadmetanja. Ponuđači su u obavezi da, u obrascu zahteva za povraćaj depozita, upišu tačan broj računa i naziv banke za povraćaj.

XI

Svi dodatni troškovi padaju na teret lica koje predmetnu nepokretnost pribavi u svojinu.
Ovaj oglas će se objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave Bajina Bašta, dnevnom listu Danas i na internet stranici www.bajinabasta.rs.

 

KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE JAVNOG NADMETANjA

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu plana javnih investicija opštine Bajina Bašta za 2019

U skladu sa Zaključkom 01 Broj:06-35/018 od 30. novembra 2018. godine, kojim je utvrđen nacrt Plana investicija opštine Bajina Bašta za 2019. godinu, Opštinsko veće opštine Bajina Bašta, u p u ć u j e

 

 POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU PLANA INVESTICIJA OPŠTINE BAJINA BAŠTA ZA 2019. GODINU

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica u opštini Bajina Bašta da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu Plana investicija opštine Bajina Bašta za 2019. godinu, koja će trajati u periodu od 01. decembra do 15. decembra 2018. godine, dostavljanjem primedbi, predloga i sugestija u pisanoj formi na adresu: Opština Bajina Bašta-Opštinskom veću, Ul. Dušana Višića broj 28, 31250 Bajina Bašta, ili elektronskom poštom na adresu: opstinabb.investicije@gmail.com.

Usmena javna rasprava o nacrtu Plana investicija opštine Bajina Bašta za 2019. godinu održaće se na dan 10. decembra 2018. godine, u sali opštine Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića broj 28, Bajina Bašta, sa početkom u 10,00 sati.Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju i uzmu učešće u usmenoj javnoj raspravi.

Poziv za javnu raspravu o nacrtu Statuta opštine Bajina Bašta

U skladu sa Zaključkom 01 Broj:06-35/018 od 30. novembra 2018. godine, kojim je utvrđen nacrt novog Statuta opštine Bajina Bašta, Opštinsko veće opštine Bajina Bašta, upućuje

 

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU STATUTA OPŠTINE BAJINA BAŠTA

 

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica u opštini Bajina Bašta da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu novog Statuta opštine Bajina Bašta, koja će trajati u periodu od 01. decembra do 15. decembra 2018. godine, dostavljanjem primedbi, predloga i sugestija u pisanoj formi na adresu: Opština Bajina Bašta-Opštinskom veću, Ul. Dušana Višića broj 28, 31250 Bajina Bašta, ili elektronskom poštom na adresu:sobb@mts.rs.

Usmena javna rasprava o nacrtu novog Statuta opštine Bajina Bašta održaće se na dan 10. decembra 2018. godine, u sali opštine Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića broj 28, Bajina Bašta, sa početkom u 11,30 sati.Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju i uzmu učešće u usmenoj javnoj raspravi.

Veličina slova