Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju stambenog objekta

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i čl. 88. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

urbanističkog projekta za izgradnju

stambenog objekta na kat. parceli br. 1305/3 KO Beserovina opština Bajina Bašta

 1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od 21. do 28. februara 2020. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.
 2. Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je Vladan Spasojević, ul. Druge Srpske Armije br. 25/13, Beograd.
 3. Urbanistički projekat urađen je od strane preduzeća„EKO URBO PLAN“ doo Užice, Ul. Nikole Pašića 38b, Užice, odgovorni urbanista Petar Živković, dipl. inž. arh., licenca br. 200 0743 04.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 28. februara 2020. godine.

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju poslovnog objekta

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i čl. 88. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

urbanističkog projekta za izgradnju

stambeno – poslovnog objekta na kat. parceli br. 1006/3 KO Bajina Bašta opština Bajina Bašta

 1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od 14. do 21. februara 2020. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.
 2. Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je Boško Cvetanović, ul. Vojvode Mišića br. 6, Bajina Bašta.
 3. Urbanistički projekat urađen je od strane preduzeća „POLITBIRO“ doo Užice, Ul. Beogradska 31, Užice, odgovorni urbanista Milenka Janković, dipl. inž. arh., licenca br. 200 246 03.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 21. februara 2020. godine.

Saopštenje za javnost preporuke za smanjenje zagađenje vazduha

Poštovani sugrađani,

 

Povodom problema zagađenja vazduha posebno izraženog u periodu grejne sezone podsećamo vas da je povećanje suspendnovanih čestica u vazduhu direktna posledica procesa sagorevanja fosilnih goriva u automibilima i energenata u individualnim ložištima i toplanama.

Poreklo grubih suspendovanih čestica  (PM10), u urbanim sredinama je od motornih vozila i peći za sagorevanje. PM10 su među najopasnijim polutantima u vazduhu, one prilikom udisanja napadaju ljudski respiratorni sistem, utiču na njegovu otpornost i deponuju se u nadubljim delovima pluća, stvarajući zdravstvene probleme.

Pored toga što oštećuju zdravlje ove čestice umanjuju i vidljivost tokom dana jer stvaraju efekte vidljivosti koji su karakteristični za izmaglicu koja se često prepoznaje kao smog.

Upotreba motornih vozila na fosilna goriva doprinosi povećanju efekta staklene bašte, što je direktan uticaj na klimatske promene.

Pozivamo vas da u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha, posebno u grejnoj sezoni:

-smanjite korišćenje uglja kao energetna,

-smanjite upotrebu automobila.

Preporučujemo vam:

-da ne koristite otpadne materijale kao energente (plastika, guma, tekstil i sl.), zato što je opasno i kažnjivo.

Ovom prilikom pozivamo i sve privredne subjekte da se pridržavaju datih preporuka, a da korišćenjem ekoloških energenata daju svoj doprinos smanjenju zagađenja.

Takođe, ističemo da će inspekcija pojačano pratiti rezultate merenja emisije štetnih i zagađujućih materija u vazduhu kod operatera čija je obaveza u skladu sa odredbama člana 58. Zakona za zaštitu vazduha da obezbedi propisana povremena merenja emisije.

 

Opštinska uprava

Odeljenje za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti

-inspektor za zaštitu životne sredine

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju poslovnog objekta

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i čl. 88. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

urbanističkog projekta za izgradnju

poslovnog objekta na kat. parceli br. 1668/5 KO Crvica opština Bajina Bašta

 1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od 24. do 31. decembra 2019. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.
 2. Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je SPR „VRATA-RADOVANOVIĆ“, ul. Jerneja Kopitara 5, Bajina Bašta.
 3. Urbanistički projekat urađen je od strane Biroa za projektovanje „AVENIJA PRO“, Momira Lazarevića Buca 1, Zlatibor, odgovorni urbanista Ivana Lj. Mitrović, licenca br. 200 1450 14.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 31. decembra 2019. godine.

Dnevni red 21.sednice Skupštine opštine Bajina Bašta

Na osnovu člana 42. stav 1. Statuta opštine Bajina Bašta (*Sl.list opštine Bajina Bašta*, br. 2/019) i člana 101. stav 1. Poslovnika Skupštine (*Sl.list opštine Bajina Bašta*, br. 4/2019), s a z i v a m

21. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BAJINA BAŠTA

          Sednica će se održati dana  20. decembra 2019. godine (petak), u sali opštine Bajina Bašta, sa početkom u 10,00 sati.

          Za ovu sednicu predlaže se sledeći

D N E V N I   R E D

         1.Razmatranje zapisnika sa dvadesete sednice Skupštine opštine Bajina Bašta,

          2.Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim  taksama na teritoriji opštine Bajina Bašta,

          3.Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Bajina Bašta,

          4.Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim administrativnim taksama,

          5.Razmatranje predloga Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta za 2020. godinu,

      6.Razmatranje predloga Kadrovskog plana za Opštinsku upravu i Opštinsko pravobranilaštvo opštine Bajina Bašta za 2020. godinu,

          7.Razmatranje predloga Odluke o pijacama,

          8.Razmatranje predloga Odluke o postavljanju bašta ugostiteljskih objekata i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji opštine Bajina Bašta,

          9.Razmatranje predloga Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja na teritoriji opštine Bajina Bašta,

         10.Razmatranje predloga Odluke o komunalnom redu,

         11.Razmatanje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Bajina Bašta,

         12.Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti  na godišnje programa poslovanja javnih preduzeća za 2020. godinu:

                a.) JKP *12. septembar* Bajina Bašta,

                b.) JP *BB TERM* Bajina Bašta i

         13.Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Prve izmene i dopune Ugovora o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Regionalni centar za upravljanje otpadom *Duboko* Užice,

         14.Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Statut JKP *Duboko* Užice,

         15.Razmatranje predloga Zaključka o usvajanju Plana i programa rada i finansijskog plana Centra za socijalni rad *Bajina Bašta* Bajina Bašta za 2020. godinu,

     16.Razmatranje predloga Zaključka o usvajanju Plana i program rada  i finansijskog plana za 2020. godinu Turističke organizacije *Tara-Drina* Bajina Bašta,

         17.Razmatranje predloga Saglasnosti Osnovnoj školi *Rajak Pavićević* Bajina Bašta za izdavanje u zakup fiskulturne sale,

         18.Razmatranje predloga Rešenja o imenovanju predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad *Bajina Bašta* Bajina Bašta,

         19.Odbornička pitanja i predlozi.

           Potrebno je da sednici obavezno prisustvujete, a u slučaju opravdane sprečenosti, izvestite sekretara Skupštine, na telefon: 865-070 ili 069-8259-202.

 

                                                                                PREDSEDNICA SKUPŠTINE

                                                                                             Vesna Đurić

 

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju poslovno-stambenog objekta

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i čl. 88. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

urbanističkog projekta za izgradnju poslovno – stambenog objekta na kat. parceli br. 833 K.O. Bajina Bašta,

opština Bajina Bašta

 1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od 01. do 07. novembra 2019. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.
 2. Naručioci predmetnog Urbanističkog projekta su Mira Bajić i Miodrag Bajić iz Bajine Bašte, ul. Dositeja Obradovića 16.
 3. Urbanistički projekat urađen je od strane Agencije za inženjerske delatnosti „VUK“, Bajina Bašta, odgovorni urbanista Ivana Lj. Mitrović, licenca br. 200 1450 14.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 07. novembra 2019. godine.

Obaveštenje o odluci o boravišnoj taksi

Skupština opštine Bajina Bašta, na sednici održanoj 10. oktobra 2019. godine, donela je Odluku o boravišnoj taksi, koju plaća korisnik usluge smeštaja koji izvan svog mesta prebivališta koristi uslugu smeštaja u ugostiteljskom objektu za smeštaj za korišćenje komunalne, saobraćajne i turističke infrastukture i suprastrukture na teritorji opštine Bajina Bašta.

Odlukom je propisano da boravišnu taksu korisnik usluga plaća za svaki dan boravka u ugostiteljskom objektu za smeštaj u iznosu od 110,00 dinara, kao i:

-Naplatu boravišne takse od korisnika usluge, naplaćuje davalac smeštaja,

-Bogravišna taksa se naplaćuje istovremeno sa naplatom usluge smeštaja,

-Davalac smeštaja dužan je da u računu za uslugu smeštaja posebno iskaže iznos boravišne takse.

Ovo su samo neke od odredaba navedene odluke, koja je objavljena u “Službenom listu opštine Bajina Bašta“, br. 9/2019, od 11.oktobra 2019. godine.

 

Opštinska uprava

Bajina Bašta

Obaveštenje o odobrenju za organizovanje muzičkog programa, koncerata i javnih manifestacija

Obaveštavamo vas da je odredbama člana 12. Odluke o merama za zaštitu  od buke („Službeni list opštine Bajina Bašta“, br. 13/2012 i 8/2016) propisano na javnim prostorima mogu se organizovati muzički programi, koncerti i javne manifestacije tako da se muzika koja se emituje posredstvom elektro-akustičnih uređaja može koristitit isključivo na osnovu prethodno pribavljenog odobrenja, koje u formi rešenja izdaje inspektor za zaštitu životne sredine.

Organizator javnih skupova i aktivnosti je dužan da u skladu sa ovom Odlukom podnese zahtev inspektoru za zaštitu životne sredine, a najkasnije 10 dana pre dana predviđenog za održavanje skupa ili organizovanja aktivnosti.

Obaveštenje o zauzeću javne površine za vreme manifestacije „26. DRINSKA REGATA 2019.“

Obaveštavamo vas da se zauzeće javne površine, za postavljanje tezgi za uličnu prodaju,  u delu ulice Kneza Milana Obrenovića, od raskrsnice sa ulicom Braće Ninčića i raskrsnice sa ulicom Hadži Melentija, za vreme održavanja manifestacije „26. Drinska regata 2019.“, u periodu od 17-20.07.2019. godine, može izvršiti podnošenjem zahteva Odeljenju za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti. Osoba određena za kontakt: Jovan Vukašinović, tel. 069 82 59 814

Javna prezentacija urbanističkog projekta izgradnje višeporodičnog stambenog objekta

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 64/15)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

urbanističkog projekta za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na kat. parceli br. 881 K.O. Bajina Bašta,

opština Bajina Bašta

 1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od 03. do 10. juna 2019. godine, svakog radnog dana od 10 do 15 časova.
 2. Naručioci predmetnog Urbanističkog projekta su Marko Marković iz Gvozca, Maksimović Goran iz Rače i Marijana Brunec, Ul. Braće Ninčić br. 24, sve opština Bajina Bašta
 3. Urbanistički projekat urađen je od strane  preduzeća SGR „MODUL“ Užice, Ul. Kralja Petra I br. 112.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 10. juna 2019. godine.

Obaveštenje o stupanju na snagu odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Bajina Bašta

Poštovani korisnici javnih površina,

 

Obaveštavamo vas da je 1. januara 2019. godine, stupila na snagu Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Bajina Bašta („Sl. list opštine Bajina Bašta“, br. 11/2018).

Donošenju odluke prethodilo je donošenje Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018).

Najviši iznos naknade za korišćenje javne površine propisan je Zakonom.

Odlukom se utvrđuje visina naknade, olakšice, način dostavljanja i sadržaj podataka o korišćenju javne površine.

Kriterijum za propisivanje visine naknade su: vreme korišćenja prostora, zona u kojoj se nalazi prostor i tehničko-upotrebne karakteristike prostora.

Osnovica naknade za korišćenje prostora na javnoj površini je površina korišćenog prostora izražena u metrima kvadratnim (m²).

Odeljenje za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti, po osnovu pisanog zahteva, donosi rešenje kojim se odobrava zauzeće javne površine, u skladu sa opštinskom odlukom kojom se reguliše zauzeće javne površine.

Podaci o podnosiocu zahteva su:

-za pravno lice: naziv i adresa sedišta pravnog lica, poreski identifikacioni broj, matični broj i tekući račun;

-za fizička lica-preduzetnik: ime i prezime, naziv radnje sa adresom, poreski identifikacioni broj, matični broj radnje, tekući račun radnje, JMBG i adresa stanovanja fizičkog lica;

-podatke o ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na oslobađanje.

Naknadu za korišćenje javne površine,  prema površini korisnog prostora, srazmerno vremenu korišćenja tog prostora ili prema tehničko-upotrebnim karakteristikama objekta, utvrđuje Odeljenje za poslove finansija, budžeta i računovodstva, Odsek za naplatu javnih prihoda.

Obveznik naknade dužan je da utvrđenu obavezu po osnovu naknade plati do 15. u mesecu za prethodni mesec, a za mesece za koje je obaveza dospela u momentu uručenja rešenja u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

 

Opštinska uprava

Odeljenje za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti

Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja opštine Bajina Bašta (2019 – 2024) – Javni uvid

U skladu sa odredbama člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014–dr. zakon, 101/2016–dr. zakon i 47/2018), Odluke o izradi Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja opštine Bajina Bašta 01 broj: 320-4/2017 i Odluke o izmeni Odluke o izradi Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja opštine Bajina Bašta 01 broj 320-1/2019, Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, upućuje

 

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU STRATEGIJE POLjOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE BAJINA BAŠTA 2019-2024

 

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica u opštini Bajina Bašta da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja opštine Bajina Bašta za vremenski period od 2019. do  2024. godine, koja će trajati u periodu od 25. januara do 19. februara 2019. godine,  dostavljanjem primedbi, predloga i sugestija u pisanoj formi, lično na pisarnici ili poštom,  na adresu : Opština Bajina Bašta – Načelniku opštinske uprave, Ul. Dušana Višića broj 28, 31250 Bajina Bašta, ili elektronskom poštom na adresu ana.ilijasevic@bajinabasta.rs , zaključno sa 19.02.2019. godine.

Usmena javna rasprava o nacrtu Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja opštine Bajina Bašta za vremenski period od 2019. do  2024. godine  održaće se na dan 18. februara 2019. godine u sali SO Bajina Bašta,  Ul. Dušana Višića broj 28, Bajina Bašta, sa početkom u 11,00 časova.

Pozivaju se sva zainteresovana lica da prisustvuju i uzmu učešće u usmenoj javnoj raspravi.

 

                                                           OPŠTINSKA UPRAVA

NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE

Jelena Filipović

Veličina slova