Најновије вести и информације из Општине Бајина Башта

Упитник о квалитету живота на територији града Ужица и општина Чајетина, Пожега, Прибој и Бајина Башта

Град Ужице, у партнерству са општинама Чајетина, Пожега, Прибој и Бајина Башта и Регионалном развојном агенцијом Златибор, приступио је изради Стратегије развоја урбаног подручја града Ужице и општина Чајетина, Пожега, Прибој и Бајина Башта.

Циљ израде ове стратегије јесте да допринесе одрживом развоју територије заснованом на  подстицању: иновативне, паметне, нискоугљеничне и циркуларне економије; прелаза на чисту и праведну енергију, зелених и плавих улагања, ублажавања и прилагођавања климатским променама, спречавања и управљања ризицима, одрживе и мултимодалне урбане мобилности, јачања социјалне компоненте у домену запошљавања, образовања, социоекономске укључености и интеграције, становања, социјалне и здравствене заштите, културе, спорта, социјалних иновација и иновација у области дигиталних технологија; примене интегралног и партиципативног приступа развоју друштва и привреде, развоју предела, културног и градитељског наслеђа, природне баштине, одрживог туризма, као и јачању урбано-руралних веза. Стратегија поставља приоритете одрживог територијалног развоја, доприноси максимизирању вредности финансирања и развијању веза унутар и изван окружења.

Позивају се сви заинтересовани грађани и грађанке да дају свој допринос у изради Стратегије одговором на упитник о различитим aспектима квалитета живота на територији на којој живе.

Подаци добијени кроз овај упитник користиће се за израду анализе постојећег стања, сагледавање развојних потенцијала и изазова, као и у процесу дефинисања развојних потреба и биће представљени на серији тематских округлих столова који ће бити организовани у наредном периоду.

Попуњавање упитника је анонимно. Упитник се може попунити ОВДЕ, најкасније до 8.јануара 2023.

Обавештење о почетку радова на реконструкцији дела главне улице

Поштовани суграђани,

Обавештавамо Вас да почињу радови на реконструкцији дела улице Кнеза Милана Обреновића, на потезу од градског трга до раскрснице са улицом Браће Нинчића, у дужини од 113 метара. Укупна вредност радова је 34.181.578,00 динара, а цео пројекат је кофинансиран из фондова УНОПС-а на основу ЕУПРО+ позива, којим је општини Бајина Башта одобрено 18.935.280,00 динара за реализацију овог пројекта.

Одоговорни извођач радова је фирма „РАДМОНТ“ доо Бајина Башта, заједно са фирмом „SMART-ELECTRIC“ ЗР Бајина Башта. Рок за завршетак радова је 18. јун 2023.године.

Пројектом је планирана комплетна замена свих инсталација почевши од водовода, фекалне и кишне канализације, инсталација оптике, струје, расвете и др. Поред наведених радова предвиђена је и нивелација улице и постављање бехатона, чиме ће се уз трг и Парк ћирилице створити прави урбани центар.

Приликом реконструкције дела Улице кнеза Милана Обреновића на главном правцу улице пројектовано је обострано линеарно зеленило у форми дрвореда. Пројекат је предвидео потпуну замену постојећих стабала, али уз консултације координационог тима за реализацију пројекта, стручних служби за пејзажну архитектуру ЈКП „12. Септембар“ и oпштинске управе са екстерним стручњацима из области пејзажне архитектуре пронађено је компромисно решење. Од 12 постојећих стабала липе и кестена, после испитивања утврђено је да су само 3 стабла липе потпуно здрава и она ће бити задржана, остатак (9 стабала) ће бити посечен. Поред три постојећа здрава стабла липе која остају биће засађено још 19 стабала аутохтоне липе највећег пречника стабла који је доступан на нашем тржишту (преко 10 cm).

Кафићи на делу реконструисане главне улице у будућности неће смети да постављају затворене зимске баште, будуће терасе ће бити униформне, без платформи и са сунцобранима прописаних боја. На улици ће бити постављен и мобилијар у виду канти, клупа, станица за пуњење телефона и др.Надамо се да ће Вам ово обавештење одговорити на сва потенцијална питања и да ћете подржати радове који имају за циљ да наш град учине пријатнијим за живот и да заокруже урбану целину у центру града.

Саопштење поводом неистинитих података наведених у петицији „Стоп златиборизацији Таре“

Поштовани суграђани и љубитељи планине Таре,

Поводом покренуте петиције „Стоп златиборизацији Таре“, која се тренутно дели на друштвеним мрежама, обавештавамо вас да су неистинито изнети подаци наведени у образложењу петиције.

Наиме, у складу са смерницама из Просторног плана подручја посебне намене НП Тара, општина Бајина Башта донела је одлуку и покренула поступак израде новог Плана генералне регулације подручја Рачанска Шљивовица на Тари. Материјал, који је био изложен на РАНИ ЈАВНИ УВИД, представља само дигитализован стари план који је усвојен још 2007. године, а наведеним материјалом предложена је мања површина грађевинског земљишта у односу на стари план који је још увек на снази.

Тренутно је у току прибављање услова надлежних институција и израда нацрта Плана, чије излагање на ЈАВНИ УВИД се очекује почетком следеће године. Овим путем позивамо све заинтересоване грађане и потписнике ове петијције, да узму учешће у изради овог Плана, као и да своје предлоге и сугестије доставе општини Бајина Башта када План буде на јавном увиду.

Као и код планова за Ослушу и Соколину, кроз инсистирање на повећању минималне површине парцеле, смањењу планиране спратности и поштовању традиционалне материјализације објеката, став општине Бајина Башта је да се уреди градња на грађевинском земљишту, као и да се максимално заштити неизграђено пољопривредно и шумско земљиште.

С поштовањем,

Милош Јелисавчић, дипл.инж.арх.

Главни урбаниста општине Бајина Башта

Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама

На основу Одлуке Општинског већа општине Бајина Башта о расписивању Јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мере енергетске санације уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи,  термостатских  вентила и делитеља топлоте, 01 број 06-54/2022 од 06.12.2022. године и Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП1/22 („Службени лист општине Бајина Башта“ број 10/2022), општина Бајина Башта

расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља топлоте на територији општине Бајина Башта за 2022. годину

I. ПРЕДМЕТ

Предмет финансирања обухвата следеће:

1) набавку и уградњу соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а максимално до и једнако 6 kW и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из Јавног позива;

Домаћинстава (за породичне куће и станове) и стамбене заједнице (опционо) не могу да конкуришу за више од једне мере енергетске ефикасности из овог одељка.

Укупно средстава које општина заједно са средствима Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности Републике Србије додељује путем овог конкурса износе за укупно 1.000.000,00 динара

Обавештење о држању и заштити животиња

Поштовани суграђани,

Као последица присуства паса луталица на територији општине Бајина Башта обавештавамо вас, одредбама Одлуке о држању и заштити домаћих животиња на територији општине Бајина Башта прописано је „власник, односно држалац домаће животиње одговоран је за живот, здравље и добробит животиње и мора да предузима све неопходне мере како би обезбедио да се животињи не наноси непотребан бол, патња, страх и стрес, односно повреда, као да се држањем домаћих животиња не угрожавају људи и околина.

Пси и мачке могу се држати само под условима и на начин да се не узнемиравају трећа лица и обезбеди сигурност, нега и хигијена.

Власник, односно држалац пса или мачке, дужан је да се о овим животињама брине, да их негује, храни и да им обезбеди потребне санитарно – хигијенске услове као и лечење.

Број животиња који се може држати прописан је у односу на врсту објекта, односно да ли се ради о породичној кући са двориштем или о стамбеној згради.

Власник, односно држалац пса или мачке, дужан је да сноси трошкове збрињавања ако више није у могућности да се стара о животињама.

Власник или држалац пса или мачке дужан је да изврши њихово обележавање у складу са посебним прописима о обележавању паса и вођењу евиденције о обележеним псима.

Власници или држаоци паса и мачака обавезни су једанпут годишње привести ове животиње надлежној ветеринарској служби ради вакцинације против беснила.

Власник или држалац пса дужан је да пса старијег од три месеца пријави надлежној ветеринарској служби ради регистрације.

Необележен пас, без заштитне корпе и поводца, који се затекне на јавној површини сматра се псом  луталицом.

            Обележени пас који се затекне на јавној површини без присуства власника или држаоца, сматра се псом без надзора.

            Истом Одлуком предвиђене су и казне за све држаоце животиња који поступају супротно напред наведеним одредбама.

Молимо суграђане да са животињама поступају одговорно.

Одлука о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације (соларни панели)

Преузмите Одлуку о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације (соларни панели)

Одлука о додели средстава мере енергетске ефикасности крајњих корисника (грађана)

Преузмите Одлуку о додели средстава, по основу Јавног позива за учешће крајних корисника у спровођењу мере енергетске санације стамбених објеката на територији општине Бајина Башта.

Инфо-број за непописане грађане

Сви грађани са територије општине Бајина Башта који нису пописани потребне инструкције могу добити на број 064-82-59-446 од 08 до 20 часова – свакога дана до 07. новембра 2022. године.

Попис  становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији спроводи се у периоду од 1. до 31. октобра 2022. године, у складу са Законом о попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године („Службени гласник РС“, бр. 9/2020 и 35/2021).

Све информације о Попису 2022 доступне су и на веб-сајту Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs  и на веб-сајту Пописа popis2022.stat.gov.rs

Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2022. финансиран је средствима ЕУ и кофинансиран средствима Владе Републике Србије.

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству и примарне производње биљних култура у 2022. години

На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју («Сл. гласник РС»,бр.10/013,142/014, 103/015 и 101/16), члана 15. и 68. Статута општине Бајина Башта («Сл.лист општине Бајина Башта», бр.2/2019), члана 34. став 1. Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2021. годину («Сл.лист општине Бајина Башта», бр.15/2021 и 13/2022)  и тачке 2.2. шифра мере 101. Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  општине Бајина Башта за 2022. годину 03 број 320-79/2022 («Сл.лист општине Бајина Башта», бр.15/2022), а по претходно прибављеној Сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-40-08664/2022-09  од 19. септембра 2022. године, Председница општине Бајина Башта, дана 19. октобра  2022. године,  расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА

ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ И ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА  У 2022. ГОДИНИ

Величина слова