Најновије вести и информације из Општине Бајина Башта

Ранг листа директних корисника (привредних субјеката) за спровођење мера енергетске санације

На основу члана 17. став 7. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 2/23 („Службени лист општине Бајина Башта“, бр. 8/2023), Комисија за реализацију мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова општине Бајина Башта, дана 10. 11. 2023. године утврђује

РАНГ ЛИСТУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

Утврђује се ранг листа привредних субјеката,  по основу  Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације стамбених објеката на територији општине Бајина Башта.

Локални информациони центар за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“

Суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бајина Башта спроводе општина Бајина Башта и Министарство рударства и енергетике, а на основу Закона о потврђивању споразума о зајму (Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговориˮ, број 6/22).

Контакт подаци:

Кнеза Милана Обреновића 34/2, Бајина Башта

031 862 048

 

boljaenergija@bajinabasta.rs

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места и радног места приправника у Општинској управи општине Бајина Башта

На основу чл. 4, 94. и члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др. Закон,114/2021 и 123/2021-др закон), члана 12.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016 и 12/2022) и става 1. тачка 49) Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-9734/2022 од 29. новембра 2022. године, Општинска управа општине Бајина Башта, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА И РАДНОГ МЕСТА ПРИПРАВНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

 

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Бајина Башта, у Бајиној Башти, ул. Душана Вишића бр. 28.

II Раднa местa на којима се врши пријем:

Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности

1.Комунални инспектор

Звање: Саветник                                                                                       један извршилац

Опис послова: Врши инспекцијски надзор над законитошћу рада комуналних организација и поступака грађана, предузетника и правних лица у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката.

Врши надзор над спровођењем прописа који се односе на кориснике и даваоце комуналних услуга у погледу услова и начина коришћења и давања услуга. Уређивање и одржавање објеката и јавних површина, прати јавну хигијену, уређење општине, јавних зелених површина, јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођење отпадних вода, снабдевање топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивање, гробља, кафилерије, димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, продају пољопривредних и других производа ван пијачног простора, уређење градилишта, раскопавање улица и других јавних површина, лепљење плаката на забрањеним местима и друге послове комуналне хигијене.

Доноси решења и стара се о извршењу донетих решења, подноси прекршајне пријаве и предузима мере за уклањање ствари и предмета са јавних површина, обавља и друге послове из своје надлежности, као и друге послове које му одреди руководилац одељења и начелник Општинске управе.

Сходно природи делатности и организацији рада, а ради рационалнијег коришћења радног времена и извршавању одрећеног посла, на овим пословима врши се прерасподела радног времена.Прерасподела радног времена врши се тако да укупно радно време запосленог у периоду од шест месеци у току календарске године у просеку не буде дуже од пуног радног времена.

Услови : стечено високо образовање из научне области друштвеног или природног смера на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет), положен испит за инспекоре као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 1. Општински туристички инспектор

Звање: Саветник                                                                               један извршилац

Опис послова:  проверава да ли су испуњени прописани услови за обављање делатности и пружање услуга уређених овим законом; утврђује идентитет запослених код привредних друштава, предузетника, другог правног лица или страног правног лица, која обављају делатност и пружају услуге уређене овим законом, увидом у личну исправу или другу јавну исправу са фотографијом; утврђује идентитет лица које обавља угоститељску делатност у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству увидом у личну исправу или другу јавну исправу са фотографијом; прегледа просторије у којима се обавља делатност и пружају услуге, уговоре, евиденције, исправе и другу документацију потребну за утврђивање законитости пословања привредних друштава, предузетника или огранка другог домаћег или страног правног лица, као и физичких лица која обављају делатност и пружају услуге уређене овим законом; врши увид у уговоре из члана 74. став 1. и члана 77. став 1. овог закона; врши проверу издатог решења о разврставању у категорију објеката из члана 68. ст. 6. и 7. овог закона; проверава наплату и уплату боравишне таксе, увидом у евиденцију гостију и другу пратећу документацију; проверава истицање и придржавање прописаног радног времена у угоститељским објектима; проверава испуњеност услова и рокова усаглашености угоститељских објеката са актом из члана 114. овог закона; захтева судски налог за претрес стамбеног или пратећег простора код сазнања да се у том простору обавља делатност или пружају услуге у случају када се власник или корисник простора противи вршењу инспекцијског надзора; захтева асистенцију полиције, односно комуналне полиције, ако основано процени да је то потребно према приликама одређеног случаја; обавести надлежни орган јединице локалне самоуправе о утврђеној процени усаглашености објеката из члана 114. овог закона; доноси решења о заузећу јавне површине, одлучује о захтевима за есхмацију;предузме и друге прописане мере предвиђене законом.

Врши послове који се односе на: уређење, развој и обављање комуналне делатности, снабдевање водом и топлотном енергијом,  одржавање чистоће, комуналне хигијене, пречишћавање и одвођење отпадних вода, одржавање гробаља и пружање погребних услуга, одржавање улица и саобраћајница, градског и приградског превоза путника; врши надзор над радом вршиоца комуналне делатности којима је поверено обављање комуналне делатности  оснивањем јавног предузећа; обавља послове спровођење и израда извештаја о изјашњавању корисника комуналних услуга о квалитету пружања комуналних услуга од стране вршилаца комуналних делатности;

Услови:стечено високо образовање из научне области друштвеног или природног смера на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за инспектора, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

3.Грађевински инспектор           

            Звање: Сарадник                                       један извршилац              

Опис послова: врши надзор над применом закона и других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми квалитета, који се односе на пројектовање, грађење и реконструкцију објеката  у високоградњи, нискоградњи и градњи других објеката; на извођење појединих грађевинских радова на тим објектима и грађење објеката на прописан начин; припрема предлог решења, налаже мере и стара се за за њихово спровођење; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и пријаве за привредне преступе; сарађује са републичким инспекцијама и другим органима и организацијама у циљу ефикаснијег обављања надзора; води евиденције прописане за грађевинску инспекцију, ради извештаје за Скупштину општине, Општинско веће и надлежне републичке органе. Обавља и друге послове по налогу Начелника Општинске управе и руководиоца одељења.

Услови: стечено високо образовање из архитектуре или грађевинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора,  најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) као и потребне компетенције за обављање послова радног места.“

Одељење за инвестиције и грађевинске послове

 1. Послови у области путева

  Звање: Mлађи сарадник                један извршилац

Опис послова:обавља послове координатора између наручиоца и извођача приликом реализације пројеката на изградњи и реконструкцији објеката; стара се о благовременој динамици реализације пројекта у складу са дефинисаним роковима; израђује динамичке планове остварења инвестиција; остварује комуникацију са извођачима радова и стручним надзором; прати реализацију извођења грађевинских радова и учествује у пријему обављених радова; учествује у раду техничке комисије за пријем објеката; обавља послове из Одлуке о    грађевинском земљишту, израђује предлог програма отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини; врши послове праћења одржавања улица, тротоара и некатегоорисаних путева надзором над радом ЈП коме је поверено обављање комуналне делатности у складу са Општиском одлуком овером дневника рада –ситуација, врши контролу рада и свих осталих извођача радова којима су исти поверени од стране општине; обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

Услови: стечено високо образовање из архитектуре или грађевинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца одређеног законом којим се регулише положај запослених у јединицама локалне самоуправе, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) као и потребне компетенције за обављање послова радног места, положен државни стручни испит,  познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) као и потребне компетенције за обављање послова радног места.“

Одељење за послове финансија, буџета и трезора

 1.  Књиговођа трезора

Звање: Виши референт                                                                    један извршилац

Опис послова: Води главну књигу трезора; вођење пословних књига са евиденцијом за сваког директног и индиректног корисника буџетских средстава; усаглашавање пословних књига са корисницима буџета; усаглашавање пословних књига са управом за трезор; формира књиговодствену документацију, проверава рачунску, формалну и суштинску исправност примљене документације и одлаже исту; рши електронско плаћање; врши контирање и књижење свих пословних промена у оквиру рачуна трезора. Обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

Услови: средње четворогодишње образовање економског смера, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Одељење за послове финансија, буџета и трезора

Одсек за наплату и контролу јавних прихода

6.Послови пријема пореских пријава и утврђивање локалних пореских обавеза и накнада за обвезнике који не воде пословне књиге

Звање: Сарадник                                                                              један извршилац

Опис послова: врши контролу и завођење пореских пријава обвезника који не воде пословне књиге; администрира боравишне таксе, врши обрачун накнада за заузеће јавне површине физичким лицима, врши израду уверења  у различите сврхе, издаје упит стања пореским обвезницима, књижи решења пореза на имовину, врши прекњижавање уплата и архивира документацију; обавља друге  послове по налогу  руководиоца одсека, одељења и начелника Општинске управе.

Услови:           стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља економске или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) као и потребне компетенције за обављање послова радног места.“

Одељење за инвестиције и грађевинске послове

7.Канцеларијски послови у грађевинарству

Звање: Виши референт један извршилац

 

Опис послова: преузима пошту преко доставне књиге од писарнице, уручивање извршиоцима на обраду, раздужује окончане предмете у јединственој доставној књизи и исте упућује писарници ради архивирања, врши експедицију поште уписивањем у књигу ради доставе, прима и распоређује доставнице; Обавља друге послове по налогу руководиоца одељења и Начелника општинске управе.

Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Предвиђено чланом 17. тачка  16, 32, 39 а, 50, 57, 58, 69 и 70 а. Правилника о организацији  и  систематизацији радних места у Општинској управи општине Бајина Башта и Општинском правобранилаштву општине Бајина Башта 01 број 14/2022, 15/2022, 1/2023 и 10/2023.

Одељење за друштвене делатности, општу управу и заједничке послове

8.Послови поступања по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Звање: Млађи саветник-приправник       један извршилац

Прима захтеве; уз надзор надређених учествује у  обавештавњу тражиоца о поседовању информација и обезбеђује увид у документ који садржи тражену информацију; доставља информацију на одговарајући начин; доноси закључак о одбацивању захтева као неуредног, ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року; одбија захтев решењем; пружа тражиоцима неопходну помоћ за остваривање њихових права утврђених Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја; предузима активности за унапређење праксе поступања са носачима информација, праксе одржавања носача информација, као и праксе њиховог чувања и обезбеђења; подноси годишњи извештај Поверенику о радњама органа, предузетим у циљу примене овог Закона; прослеђује захтев Поверенику уколико орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију; стара се о изради и објављивању Информатора о раду државног органа, његовом ажурирању и доступности заинтересованим лицима;

Услови: стечено високо образовање из правних или економских наука на  основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит, најмање једна године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

III У изборном поступку проверавају се:

За радно место под ред. бр. 1:

1) За оглашено радно место најпре ће се вршити  провера знања и вештина утврђених у оквиру општих функционалних компетенција, и то:

– Дигитална писменост- провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару).

Напомена: Уколико кандидат поседује сертификат, потврду или други писани доказ о поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста, табеларне калкулације исти се  прилаже уз пријаву на интерни конкурс, у оригиналу или овереној фотокопији

2) Након провере знања и вештина утврђених у оквиру општих функционалних компетенција, у изборном поступку вршиће се и провера знања и вештина утврђених у оквиру посебних функционалних компетенција, и то

– Посебне функционалне компетенције у одређеној области  рада стручно-оперативни послови (1) методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података; 2) технике обраде и израде прегледа података; 3) методе анализе и закључивања о стању у области; 4) поступак израде стручних налаза; 5) методе и технике израде извештаја на основу одређених евиденција; 6) технике израде општих, појединачних и других правних и осталих аката)-провераваће се усмено;

–  Посебне функционалне компетенције за одређено радно место- прописи и акта из надлежности и организације органа (Статут општине Бајина Башта) – провераваће се усмено;

– Посебне функционалне компетенције за одређено радно место- прописи из делокруга радног места (Закон о Комуналним делатностима) – провераваће се усмено.

3) Интервју са комисијом: На завршни разговор, у циљу процене мотивације за рад на радном месту, могућих доприноса на раду и прихватања вредности органа, конкурсна комисија позива само кандидате који су прошли усмену проверу, односно кандидате које су сви чланови конкурсне комисије у свим облицима провере вредновали оценом „делимично задовољава“ (2) или „задовољава“ (3).

За радно место под ред. бр. 2:

 • За оглашено радно место најпре ће се вршити  провера знања и вештина утврђених у оквиру општих функционалних компетенција, и то:

– Дигитална писменост- провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару).

Напомена: Уколико кандидат поседује сертификат, потврду или други писани доказ о поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста, табеларне калкулације исти се  прилаже уз пријаву на интерни конкурс, у оригиналу или овереној фотокопији

2) Након провере знања и вештина утврђених у оквиру општих функционалних компетенција, у изборном поступку вршиће се и провера знања и вештина утврђених у оквиру посебних функционалних компетенција, и то

– Посебне функционалне компетенције у одређеној области  рада стручно-оперативни послови (1) методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података; 2) технике обраде и израде прегледа података; 3) методе анализе и закључивања о стању у области; 4) поступак израде стручних налаза; 5) методе и технике израде извештаја на основу одређених евиденција; 6) технике израде општих, појединачних и других правних и осталих аката)-провераваће се усмено;

–  Посебне функционалне компетенције за одређено радно место- прописи и акта из надлежности и организације органа (Статут општине Бајина Башта) – провераваће се усмено;

– Посебне функционалне компетенције за одређено радно место- прописи из делокруга радног места (Закон о Туризму и Одлука о радном времену на територији општине Бајина Башта) – провераваће се усмено.

3) Интервју са комисијом: На завршни разговор, у циљу процене мотивације за рад на радном месту, могућих доприноса на раду и прихватања вредности органа, конкурсна комисија позива само кандидате који су прошли усмену проверу, односно кандидате које су сви чланови конкурсне комисије у свим облицима провере вредновали оценом „делимично задовољава“ (2) или „задовољава“ (3).

За радно место под ред. бр. 3:

1)За оглашено радно место најпре ће се вршити  провера знања и вештина утврђених у оквиру општих функционалних компетенција, и то:

– Дигитална писменост- провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару).

Напомена: Уколико кандидат поседује сертификат, потврду или други писани доказ о поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста, табеларне калкулације исти се  прилаже уз пријаву на интерни конкурс, у оригиналу или овереној фотокопији

2)Посебне функционалне компетенције за област рада административно-технички послови методе и технике прикупљања података ради даље обраде;технике евидентирања и ажурирања података у релевантним базама података;технике израде потврда и уверења о којима се води службена евиденција;технике припреме материјала ради даљег приказивања и употребе;методе вођења интерних и доставних књига.– провераваће се усмено.

Посебне функционалне компетенције за радно место из надлежности и организације органа – Статут општине Бајина Башта – провераваће се усмено

 Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи из делокруга рада радног места – Уредба о буџетском рачуноводству, Правилник о систему извршења буџета аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе, Правилник о пореском рачуноводству– провераваће се усмено

3)Интервју са комисијом: На завршни разговор, у циљу процене мотивације за рад на радном месту, могућих доприноса на раду и прихватања вредности органа, конкурсна комисија позива само кандидате који су прошли усмену проверу, односно кандидате које су сви чланови конкурсне комисије у свим облицима провере вредновали оценом „делимично задовољава“ (2) или „задовољава“ (3).

За радно место под ред. бр.4:

1)За оглашено радно место најпре ће се вршити  провера знања и вештина утврђених у оквиру општих функционалних компетенција, и то:

– Дигитална писменост- провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару).

Напомена: Уколико кандидат поседује сертификат, потврду или други писани доказ о поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста, табеларне калкулације исти се  прилаже уз пријаву на интерни конкурс, у оригиналу или овереној фотокопији

2)Посебне функционалне компетенције за област рада стручно-оперативни послови методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података; технике обраде и израде прегледа података;методе анализе и закључивања о стању у области;поступак израде стручних налаза;методе и технике израде извештаја на основу одређених евиденција;технике израде општих, појединачних и других правних и осталих аката.

Посебне функционалне компетенције за радно место из надлежности и организације органа – Статут општине Бајина Башта – провераваће се усмено

 Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи из делокруга рада радног места – Закон о планирању и изградњи, Закон о путевима усмено

3)Интервју са комисијом: На завршни разговор, у циљу процене мотивације за рад на радном месту, могућих доприноса на раду и прихватања вредности органа, конкурсна комисија позива само кандидате који су прошли усмену проверу, односно кандидате које су сви чланови конкурсне комисије у свим облицима провере вредновали оценом „делимично задовољава“ (2) или „задовољава“ (3). 

За радно место под ред. бр.5:

1)За оглашено радно место најпре ће се вршити  провера знања и вештина утврђених у оквиру општих функционалних компетенција, и то:

– Дигитална писменост- провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару).

Напомена: Уколико кандидат поседује сертификат, потврду или други писани доказ о поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста, табеларне калкулације исти се  прилаже уз пријаву на интерни конкурс, у оригиналу или овереној фотокопији

2)Посебне функционалне компетенције за област рада  финансијско-материјални послови,

буџетски систем, терминологија, стандарди, методе и процедуре из области буџетског рачуноводства и извештавања; поступак извршења буџета; релевантни софтвери.

Посебне функционалне компетенције за радно место из надлежности и организације органа – Статут општине Бајина Башта – провераваће се – усмено

 Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи из делокруга рада радног места – Закон о финансирању локалне самоуправеусмено

3)Интервју са комисијом: На завршни разговор, у циљу процене мотивације за рад на радном месту, могућих доприноса на раду и прихватања вредности органа, конкурсна комисија позива само кандидате који су прошли усмену проверу, односно кандидате које су сви чланови конкурсне комисије у свим облицима провере вредновали оценом „делимично задовољава“ (2) или „задовољава“ (3).

За радно место под ред. бр.6:

1)За оглашено радно место најпре ће се вршити  провера знања и вештина утврђених у оквиру општих функционалних компетенција, и то:

– Дигитална писменост- провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару).

Напомена: Уколико кандидат поседује сертификат, потврду или други писани доказ о поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста, табеларне калкулације исти се  прилаже уз пријаву на интерни конкурс, у оригиналу или овереној фотокопија

2) Посебне функционалне компетенције за област рада  инспекцијски послови (општи управни поступак и основе управних спорова, основе казненог права и казнених поступака, основе прекршајног права и прекршајни поступак, основе привредног права и привредног пословања, поступак инспекцијског надзора и методе анализе ризика, функционални јединствени информациони систем, основе вештина комуникације, конструктивног решавања конфликата и управљања стресом, кодекс понашања и етике инспектора) 2.Посебне ункционалне компетенције за радно место из надлежности и организације  органа – Статут општине Бајина Башта, План генералне регулације општине Бајина Башта, Просторни план општине Бајина Башта, планови  детаљних регулација за подручја Соколина, Ослуша, реке Пилице и др– провераваће се усмено

 Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи из делокруга рада радног места – Закон о планирању и изградњи, Закон о озакоњењу објекта, Закон о становању и одржавању зграда и други подзаконски актиусмено

3)Интервју са комисијом: На завршни разговор, у циљу процене мотивације за рад на радном месту, могућих доприноса на раду и прихватања вредности органа, конкурсна комисија позива само кандидате који су прошли усмену проверу, односно кандидате које су сви чланови конкурсне комисије у свим облицима провере вредновали оценом „делимично задовољава“ (2) или „задовољава“ (3).

За радно место под ред. бр.7:

1)За оглашено радно место најпре ће се вршити  провера знања и вештина утврђених у оквиру општих функционалних компетенција, и то:

– Дигитална писменост- провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару).

Напомена: Уколико кандидат поседује сертификат, потврду или други писани доказ о поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста, табеларне калкулације исти се  прилаже уз пријаву на интерни конкурс, у оригиналу или овереној фотокопији

2).Посебне функционалне компетенције за област рада административно-технички послови, канцеларијско пословање;методе и технике прикупљања података ради даље обраде; технике евидентирања и ажурирања података у релевантним базама података; технике израде потврда и уверења о којима се води службена евиденција технике припреме материјала ради даљег приказивања и употребе; методе вођења интерних и доставних књига.– провераваће се усмено.

Посебне функционалне компетенције за радно место из надлежности и организације  органа – Статут општине Бајина Башта,– провераваће се усмено

 Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи из делокруга рада радног места – Закон о планирању и изградњи, Закон о канцеларијском пословањуусмено

3)Интервју са комисијом: На завршни разговор, у циљу процене мотивације за рад на радном месту, могућих доприноса на раду и прихватања вредности органа, конкурсна комисија позива само кандидате који су прошли усмену проверу, односно кандидате које су сви чланови конкурсне комисије у свим облицима провере вредновали оценом „делимично задовољава“ (2) или „задовољава“ (3).

За радно место под ред. бр.8:

За радно место приправника обавиће се усмени разговор у циљу провере мотивације за рад на радном месту.

IV Место рада:

Општина Бајина Башта, Општинска управа, ул. Душана Вишаћа бр.28.

V Адреса на коју се подносе пријаве:

Општинска управа општине Бајина Башта – Конкурсној комисији, са назнаком: „За јавни конкурс за радно место „___________________________ (навести радно место)“, ул. Душана Вишића  бр. 28, или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Бајина Башта.

VI Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Александра Ковачки, телефон: 0698259242, радним данима од 9 до 14 часова.

VII Услови за рад на радном месту:

држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци и да има прописано образовање.

VIII  Рок за подношење пријава:

рок за подношење пријава је 15 дана од 02.11.2023. године, као дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Данас“, тј. закључно са 17.11.2023. године.

IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

– потписана пријава са биографијом са наводима о досадашњем радном искуству, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурсу, контакт телефон и по могућству интернет адреса;

– фотокопија или очитана лична карта;

– оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;

– оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

– оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом образовању, којима се потврђује стручна спрема;

– оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту (кандидат са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту подноси оригинал или оверену фотокопија уверења о положеном правосудном испиту); није неопходно за намештеничко радно место;

– оригинал или оверена фотокопија доказа о радним искуству у струци (радна књижица, потврде, решења или други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);

– оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

– оригинал или оверена фотокопија потврде или уверења послодавца да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно у органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа (достављају само они кандидати који су радили у државном органу, односно у органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе).

– доказ о знању рада на рачунару, уколико исти поседују (није неопходно за намештеничко радно место).

Кандидати који доставе писани доказ о знању рада на рачунару могу бити ослобођени провере познавања рада на рачунару, сем уколико Комисија одлучи да се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се кандидат ослобађа од провере познавања рада на рачунару.

Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС) прописано је, поред осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Пример изјаве се налази на сајту општине Бајина Башта www.bajinabasta.rs где се иста може преузети.

X Трајање радног односа:

За раднa местa под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, и 7, радни однос се заснива на неодређено време.

За радно место под редним броје 8. радни однос сезаснива на одређено време на период од 12 месеци, ради стицања раног искуства у струции  и оспособљавања за полагање државног стручног испита

Својство приправника може стећи лице које није било у радном односу,односно на раду ван радног односа, као и лице које је провело на раду време краће од времена утврђеног за трајање приправничког стажа с тим степеном образовања.Време проведено у радном односу код другог послодавца не урачунава се у приправнички стаж уколико послови које је то лице обављало не одговарају степену и врсти стручне спреме за које се приправнички стаж спроводи.

Приправник је дужан да положи државни стручни испит до окончања приправничког стажа.

Приправнику који не положи државни стручни испит, престаје радни однос.

Када положи државни стручни ипит приправник  у радном односу на одређено време може да настави радни однос на неодређено време ако постоји одговарајуће радно место на које може да буде распоређен и ако се распоређивање уклапа у донесени кадровски план.

XI Провера оспособљености, знања и вештина кандидата, односно компетенција у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном  месту, провера  стручних оспособљености, знања и вештина, односно компетенција, које се вреднују у изборном поступку, обавиће се у просторијама Општинске управе општине Бајина Башта у улици Душана Вишића бр.28, о чему ће кандидати бити обавештени достављањем писаног обавештења. Кандидати се могу обавестити и путем интернет адресе, ако је дата, као и телефонским путем.

НАПОМЕНА:

Као службеник на извршилачко радно место, може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за сва лица која нису заснивала радни однос у органу аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе, или државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Службеник на пробном раду, који је засновао радни однос на неодређено време и службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду  или од стране јавног бележника, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводe Конкурсне комисије именоване од стране начелника Општинске управе општине Бајина Башта број 111-3-1/2023, 111-3-2/2023, 111-3/2023, 111-3-4/2023, 111-3-5/2023, 111-3-6/2023, 111-3-7/2023 и 111-3-8/2023 од 16.10.2023. године.

Овај оглас објављује се на wеб страници општине Бајина Башта www.bajinabasta.rs , огласној табли општине Бајина Башта, а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије, дневне новине „Данас“, објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреси интернет презентације на којој је објављен оглас.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

                                                                                                          Н А Ч Е Л Н И К

 Зорка Радоичић с.р

Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бајина Башта

На основу Одлуке општинског већа о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бајина Башта 01 Број 06-24/23 од 21.08 2023. године ( у даљем тексту: Одлука) и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ 01 Број 06-22/2023 од 10. августа 2023. године (у даљем тексту: Правилник), општина  Бајина Башта, дана 26.10. 2023. године расписује,

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бајина Башта

У складу са чланом 12. Правилника расписује се Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији општине Бајина Башта (у даљем тексту: Јавни позив). Мере енергетске санације спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Бајина Башта. Домаћинства која испуњавају услове за доделу средстава на основу Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бајина Башта за 2023. Годину, могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива.

Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Бајина Башта.

 1. I. ПРЕДМЕТ И КРИТЕРИЈУМИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Предмет Јавног позиваје спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

1)Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача

Ова мера обухвата и пратећу опрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозора/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.

1) Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент пролаза топлоте):

– U≤ 1.3 W/m2К за остакљење прозора и балконских врата;

– U≤ 1.3 W/m2К за профиле прозора и балконских врата;

– U≤ 1.6 W/m2К за врата ка негрејаним просторима.

2) Постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору.

Овом мером је неопходно испунити следеће критеријуме енергетске ефикасности:

 • Минимална дебљина термичке изолације на спољним зидовима мора износити 10 цм, осим уколико не постоји техничка могућност да се постави та дебљина изолације.

3) Постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице

У оквиру ове мере могуће је извршити и уградњу и набавку материјала за топлотну изолацију крова или таванице изнад грејаног простора.Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, и грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова.

Овом мером је неопходно испунити следеће критеријуме енергетске ефикасности:

 • Минимална дебљина топлотне изолације крова или таванице изнад грејаног простора мора износити 20 цм, осим ако не постоји техничка могућност да се постави та дебљина изолације.

4) Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијимкотлом нагас

У оквиру ове мере могуће је извршити набавку и инсталацију котлова на природни гас, грејача простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим за породичне куће.

Овом мером је неопходно испунити следеће критеријуме енергетске ефикасности:

 • Минимални степен корисности котла (грејача простора) који користи природни гас мора бити 90%. Котао мора бити опремљен прописима предвиђеним функцијама сигурности и функцијом аутоматске регулације, као што је регулација температуре у разводном воду и сл

5) Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу

У оквиру ове мере могуће је извршити набавку и монтажу котла на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка).

Овом мером је неопходно испунити следеће критеријуме енергетске ефикасности:

 • Минимални степен корисности котла на биомасу (грејач простора) (дрвни пелет, брикет, сечка) мора бити 85%. Котао мора бити опремљен прописима предвиђеним функцијама сигурности и функцијом аутоматске регулације, као што је регулација температуре у разводном воду и сл.

6) Уградња топлотних пумпи

У оквиру ове мере могуће је извршити набавку и уградњу топлотне пумпе: топлотне пумпе ваздух-ваздух; топлотне пумпе ваздух-вода или топлотне пумпе земља-вода (са хоризонталним колекторима или са геосондама).

Овом мером је неопходно испунити следеће критеријуме енергетске ефикасности:

 • минимални SCOP (сезонски коефицијент грејања) према извору топлотне енергије треба да износи:

– Ваздух, више од 3,4;

– Земља, више од 4,0;

– Вода, више од 4,5.

7) Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора

Ова мера се састоји од (i) уградње електронски регулисаних циркулаторних пумпи, (ii) замене и изолације цевне мреже, (iii) замене радијатора укључујући термостатске вентиле, (iv) опремање система грејања регулацијом и контролним уређајима (балансних вентила, разделника, регулатора протока) и, (v) уређаја за мерење топлоте, као што су калориметри.

Напомена:Ова мера се може применити само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котла или пећи) ефикаснијим, из става 1, тачка 4) или 5) или 6) овог одељка.

8) Уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде.

9) Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем. 

10) Израда техничке документације у складу са Прилогом 3.

За сваку од мера енергетске санације ограничена су максимална укупна средства подстицаја, а крајњи корисник је дужан да обезбеди разлику до пуног износа укупне вредности појединачног пројекта. Износ максималних укупних средстава по појединачним мерама биће одређен у јавном позиву за крајње кориснике (домаћинства).

Крајњи корисници ће имати право да се пријаве за:„Једну меру“ или за „Пакет“ који обухвата више мера енергетске санације.

Област енергетске ефикасности у зградарству регулисана је Законом о планирању и изградњи и пратећим правилницима.

II.ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

Право учешћа на Јавном позиву имају привредни субјекти који врше испоруку и уградњу материјала, опреме и уређаја за енергетску санацију путем мера енергетске ефикасности из поглавља I и који испуњавају следеће услове:

 • законском заступнику није изречена ни трајна, ни привремена правоснажна мера забране обављања делатности у последње две године;
 • власници/оснивачи и законски заступници нису правноснажно осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривична дела против права по основу рада, кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, кривично дело преваре и друга кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да се против њих не води истрага нити кривични поступак;
 • привредни субјект је уписан у регистар Агенције за привредне регистре, најмање 2 године од дана подношења пријаве;
 • привредни субјект није у стечају, неспособан за плаћање иданад њим није покренут поступaк ликвидације;
 • привредни субјект поседује атесте за материјале и производе које продају и уграђују;
 • привредни субјект испуњава и друге законом предвиђене услове у погледу права и обавеза запослених које су дефинисане одредбама које третирају безбедност и здравље на раду;
 • привредни субјект има запосленог или на други начин ангажованог инжењера електротехнике који поседује лиценцу у складу са законом којим се уређује изградња објеката, а који ће бити задужен за израду извештаја за уграђену инсталацију соларних панела за производњу електричне енергије (овај услов се односи само на привредне субјекте који се пријављују за меру из Одељка став 1. тачка 9);
 • привредни субјект даје гаранцију на инвертер од минимално пет година и на соларне колекторе од минимално десет година (овај услов се односи само на привредне субјекте који се пријављују за меру из Одељка став 1. тачка 9);
 • понуђени рок важења понуде грађанима изности минимум 60 дана;
 • привредни субјектјеупознат са условима које је неопходно да испуњава током реализације активности, а који су јавно доступни на интернет страници Министарства рударства и енергетике (mre.gov.rs), и то:
 • „Правилник о раду на пројекту“;
 • „Оквир за управљање заштитом животне средине и социјалним утицајима пројекта (ESMF)“.
 • „Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима (ESMP)“.

III.ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ

Пријава коју на јавни позив подноси привредни субјект (у даљем тексту: Пријава) садржи Пријавни образац, Изјаву и Атесте/Извештаје о испитивању опреме и производа која мора да испуни минималне критеријуме енергетске ефикасности.

За предузетнике Пријаву потписује лице које је регистровано за обављање делатности као предузетник.

Ако је привредни субјект, тј. подносилац пријаве страно правно лице, Изјаву потписује законски заступник, односно уколико има више законских заступника потребно је да сви потпишуИзјаву.

О свим изменама података поднетим у пријави до којих дође током трајања овог јавног позива, привредни субјекат је дужан да у року од 5 дана обавести Комисију за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту: Комисија).

 1. IV. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

Документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници www.bajinabasta.rs или лично на шалтеру Писарнице Општинскe управe  општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28 и садржи:

 • Јавни позив,
 • Прилог 1:Пријава,
 • Прилог 2:Изјава,
 • Прилог 3: Информација о потребној техничкој документацији,
 • Прилог 4:Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима.
 1. V. МЕСТО И РОК ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Јавни позив ће трајати до утрошка финансијских средстава за реализацију пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“, а најдуже до 30.11.2027. године.

Документација се доставља у затвореној коверти са назнаком:„Пријава за јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова – НЕ ОТВАРАТИˮ. На полеђини коверте навести контакт податке подносиоца пријаве.

Пријаве се достављају непосредно или препорученом поштом на адресу Општинска управа општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива заинтересована лица се могу обратити на контакт телефон 031 862 048 или  електронску адресу: е-mail:  sobb@mts.rs.

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници општине Бајина Башта.

VI.УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Комисија утврђује испуњеност услова за избор привредног субјекта за спровођење мера енергетске санације на основу прегледа поднете документације из поглавља III.

У току поступка утврђивања испуњености услова Комисија може да од Подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације у циљу провере испуњености неопходних услова за које се привредни субјекат изјаснио поднетим изјавом.

VII.УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

Комисија решењем утврђује испуњеност услова и обавештава подносиоца Пријаве.

На решење из става 1.овог поглавља којим је утврђено да нису испуњени услови за избор привредног субјекта за спровођење мера енергетске санације, подносилац Пријаве има право приговора Комисији у року од осам дана од дана доношења решења.

Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 2. овог поглавља у року од 15 дана од дана пријема приговора.

У случају одбијања приговора из става 2. овогчлана или уколико се не достави одговор Комисије у року од 15 дана директни корисник има право да поднесе приговор Опптинском већу општине Бајина Башта, у року од 8 дана од дана пријема одлуке по приговору из става 2. овог члана и да о приговору обавести Јединицу за имплементацију пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ (у даљем тексту: ЈИП).

Општинско веће је дужно да одлучи по приговорима из става 4. Овог члана у року од 15 дана од дана пријема приговора.

Одлука Општинског већа је коначна.

Комисија формира прву листу привредних субјеката који су на основу решења из тачке 1. испунили услове из Јавног позива и објављује је без одлагања (или у року од једног дана) на интернет страници општине Бајина Башта

Измена и допуна листе из става 7. овог поглавља се врши по потреби, а најдуже на сваких 15 дана.

Листа из става 7. овог поглавља ће важити до завршетка пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“, о чему ће Комисија благовремено обавестити привредне субјекте.

Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра и услуге искључиво од привредних субјеката наведених у листи из става 7. овог поглавља.

У складу са чланом 17. Правилника, Комисија задржава право да, привредног субјекта који није реализовао уговор са крајњим корисником у свему у складу са понудом, искључи са листе из става 9. овог члана, и то до краја реализације пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“.

VIII. ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

 

Комисија ће обезбедити активну комуникацију са ЈИП и одговарати на захтеве у смислу обезбеђивања примене стандарда Међународне банке за обнову и развој у испуњавању обавеза јединице локалне самоуправе (градске општине) дефинисаних у следећим документима:

 1. „Правилник о раду на пројекту“;
 2. „План ангажовања заинтересованих страна“;
 3. „План преузимања обавеза из области животне средине и социјалних питања (ESCP)“;
 4. „Оквир за управљање заштитом животне средине и социјалним утицајима пројекта (ESMF)“ и
 5. „Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима (ESMP)“.

Сва документа су доступна на интернет страници Министарства: (https://www.mre.gov.rs).

ЈИП ће обезбедитистручну и техничку подршку током реализације пројектних активности.

Након објаве прве листе из става 7. поглавља VII Јавног позива, ЈЛС ће започети поступак одабира крајњих корисника (домаћинстава) путем јавног позива.

Након утврђивања услова за доделу средстава субвенције за појединачнипројекат крајњег корисника потписује се тројни уговори између ЈЛС, привредног субјекта и крајњег корисника о реализацији мера енергетске санације.

ЈЛС ће вршити пренос средстава искључиво директним корисницима, не крајњим корисницима, након што појединачни крајњи корисник изврши уплату целокупне своје обавезе и након завршетка радова.

Број  06-24/23         Општина Бајина Башта  26.10.2023. године

КОМИСИЈА

Позив за јавну расправу о нацрту плана јавних инвестиција општине Бајина Башта за 2024. годину

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица у општини Бајина Башта да узму учешће у јавној расправи о нацрту Плана јавних  инвестиција општине Бајина Башта за 2024. годину, која ће трајати у периоду од  27. октобра до 10. новембра 2023. године, достављањем примедби, предлога и сугестија у писаној форми на адресу: Општина Бајина Башта-Општинском већу, Ул. Душана Вишића број 28, 31250 Бајина Башта, или електронском поштом на адресу: sobb@mts.rs.

Усмена јавна расправа о нацрту Плана јавних инвестиција општине Бајина Башта за 2024. годину одржаће се на дан 10. новембра 2023. године, у сали општине Бајина Башта, Ул. Душана Вишића број 28, Бајина Башта, са почетком у 10,00 сати.Позивају се сви заинтересовани да присуствују и узму учешће у усменој јавној расправи.

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

                                                                                               ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ

                                                                                                      Весна Ђурић

Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2023/2024. годину

На основу члана 11. Одлуке о стипендирању студената («Сл.лист општине Бајина Башта» бр. 9/2005 и бр.12/2012), Комисија за стипендирање студената на седници одржаној дана 12.10.2022. године, расписује

К о н к у р с

за доделу стипендија студентима за школску

2023/2024. годину

 УСЛОВИ КОНКУРСA

На конкурс се могу пријавити редовни студенти, почев од прве године основних студија па до краја студија, који се школују за следећа дефицитарна занимања, за која су потребе исказале установе, организације и јавна предузећа у општини Бајина Башта, а то су:

      – професор латинског језика – 1

– професор физичког – 1

– професор математике – 3

– професор физике – 1

– машинска група предмет – 1

– доктор медицине – 4

– доктор стоматологије – 2

– олигофренолог – 1

– инжењер електротехнике – 1

– инжењер машинства – 1

– инжењер грађевине – 1

Право да конкуришу такође имају и студенти који су у претходној школској години постигли изузетан успех.

Под изузетним успехом подразумева се:

– за студенте прве године (бруцоше) средња оцена 5,00 остварена у завршној години средње школе,

– за студенте старијих година средња оцена (просечна) у претходној години најмање 9,00.

Право на стипендију могу остварити студенти који имају пребивалиште на територији општине Бајина Башта и то најмање две године пре расписивања конкурса за доделу стипендије.

Право на стипендију могу остварити и стипендију користити само они студенти који редовно уписују одговарајуће године студија у роковима предвиђеним Статутом факултета.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Студенти подносе Комисији следећа документа:

–  пријаву на конкурс, односно захтев,

– доказ о испуњењу услова конкурса који морају бити званични документи факултета, односно уверење о успеху из претходне године студија или средње школе издати у прописаној форми и оверени,

–  фотокопију индекса или уверење односно потврда као доказ о редовном упису године и да се студент финансира на буџету)

–  фотокопију личне карте (очитане уколико је са чипом)

–  фотокопију банковне картице из које се јасно види текући број рачуна.

 РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА

Рок за пријављивање на конкурс је од 13.10.2023. године до 03.11.2023. године.Потребну документацију доставити на шалтер Општинске управе општине Бајина   Башта.

Неблаговремено поднети захтеви и непотпуно достављена конкурсна документа не разматрају се. Документа поднета на конкурс се не враћају.

ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА

Комисија од 7 чланова, формирана од стране Скупштине општине Бајина Башта, додељује стипендије студентима са подручја општине Бајина Башта, а према критеријумима прописаним Одлуком о стипендирању студената («Сл.лист општине Бајина Башта» бр. 9/05 и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о стипендирању студената («Сл.лист општине Бајина Башта» бр. 12/012).

Кандидат који је незадовољан одлуком о додели стипендије може уложити приговор Општинском већу у року од 10 дана од дана пријема обавештења о избору.

Рок за одлучивање по приговору је 10 дана.

Са студентом који је добио стипендију закључује се посебан уговор којим се уређују и прецизирају међусобна права и обавезе.

Кандидати који остваре право на стипендију исту примају у 10 месечних рата и настављају са коришћењем права на стипендију до краја студија, уз подношење уверења факултета о испуњењу школског услова, коју подносе у време конкурсног рока. Месечни износ рате биће одређен према средствима у буџету за ту намену.

Комисија за стипендирање ће утврђивати износе стипендија.

ПРЕСТАНАК ПРАВА НА СТИПЕНДИЈУ

Кориснику стипендије обуставља се одобрена исплата стипендије ако:

– се утврди да подаци који су послужили као основ и доказ за остваривање права на стипендију     не одговарају чињеничном стању,

– студент не стекне услове за упис у наредну годину студија,

– промени пребивалиште,

– једнострано раскине уговор о стипендирању.

Губитком стипендије из наведених разлога настаје обавеза враћања примљеног износа стипендије у року од 15 дана од дана пријема обавештења о висини износа који је потребно вратити.

Корисник стипендије дужан је да се јави Општини у року од месец дана од завршетка студија. Општина ће корисника стипендије упутити на рад у установу, орган или предузеће на подручју општине Бајина Башта у року од три месеца од дана када се пријавио Општини, чему је он дужан да се одазове, као и да остане на раду дупло више времена од времена за које је примао стипендију.

Уколико се корисник стипендије не одазове на рад или на раду не остане онолико времена колико је прописано, сматраће се да је једнострано раскинуо уговор, у ком случају је дужан Општини вратити стипендију.

Уколико Општина кориснику стипендије не обезбеди запошљавање, корисник стипендије је слободан да заснује радни однос по свом избору, у ком случају му престаје обавеза враћања стипендије.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                         Дејан Млађеновић

Рачански печат архимандриту Сави, захвалница Благојици Ристићу

У Бајиној Башти је од 5. до 8. октобра одржана традиционална манифестација 29. Духовне свечаности „Дани Раче украј Дрине“. Ова престижна манифестација одржава се у организацији Фондације „Рачанска баштина”, под покровитељством Општине Бајина Башта, са задатком да изучава културно-историјски значај манастира Рача и преписивачку делатност њених монаха. Духовне свечаности су организоване у сарадњи са манастиром Рача и уз благослов Епископа жичког Господина Јустина.

Програм манифестације почео је у галерији Установе „Култура“ отварањем изложбе са овогодишње ликовне колоније под називом „Пљесково – Зеленика 2023″ . На отварању манифестације публици су се обратили директор Установе „Култура“ Милован Јездић и управитељ фондације „Рачанска баштина“ Никола Васиљевић док је о ликовној колонији говорио један од учесника Милован Даговић Даго. Традиционална ликовна колонија је ове године имала међународни карактер уз учешће девет сликара: Елена Дромбенкова, Васа Доловачки, Виктор Зубко, Милован Даговић, Бранимир Ћировић, Александар Додић, Ана Гачић, Слађан Игњатовић и Горан Екмешчић.

На отварању манифестације представљен је нови број престижног Рачанског зборника који садржи радове са великог научног скупа који је у организацији Матице српске био део програма овогодишње Ћириличне баштине. На овај начин су се повезале две велике српске и највеће бајинобаштанске културне манифестације, пролећна „Ћирилична Баштина“ и јесењи „Дани Раче украј Дрине“. Исте вечери у сали биоскопа одржана је представа – дуодрама „Патријарх Павле – Бити човек међу људима и нељудима“. Ова представа рађена по тексту Јована Јањића, у режији Милана Руса, у извођењу Милана Малбаше и Александра Дунића, има за циљ да кроз уметнички израз искаже аутентичну реч блаженопочившег Патријарха Павла који је велики део свог монашког живота провео баш у манастиру Рача код Бајине Баште.

Другог дана манифестације у галерији „Култура“ је промовисан Зборника Удружења књижевника „Кипријан Рачанин“ из Бајине Баште – “Кипријанов кладенац IX “. Том приликом су додељене и награде и признања најбољим песницима са овог међународног литерарног конкурса. Прву награду  „Златни кладенац“ добио је Марко Бачановић из Варшаве, „Сребрни кладенац“ су добили Јован Бундало из Београда и Павле Зељић из Липничког Шора. Трећа награда “ Бронзани кладенац“ уручена је Јелени Станојевић, Милијани Рајчић и Милици Тасић.

Исте вечери у градској галерији одржана је веома посећена пројекција филма „Свети Јаков Тумански“ који осветљава део живота овог савременог српског светитеља. Филм показује кључне моменте његовог живота – школовање, рат, образовање и просветитељски рад, као и потоње монашење, страдање и – након смрти, уздизање у Светост.

У суботу је у градској галерији одржана промоција књиге Драгише Милосављевића „Солотник“ о средњовековном замку који стражари на обронцима Таре у непосредној близини Бајина Баште. О књизи су говорили Обрад Додић и аутор Драгиша Милосављевић. Аутор књиге „СОЛОТНИК“ – Истине и тајне средњовековног града  Драгиша Милосављевић, историчар уметности из Ужица. На функцији директора Народног музеја у Ужицу био је у периоду од 1992. до 2004. године. Аутор је више од 100 научних радова, текстова и есеја из области историје, архитектуре, историје уметности, књижевности и народног градитељства. Књига је штампана у тиражу од 500 примерака у издању Установе “ Култура“ и ЈП Националног парка Тара.

У вечерњим сатима истог дана група „Искон“ обрадовала је све љубитеље етно музике својим наступом у градском биоскопу.

Последњег дана манифестације, у недељу после Свете литургије у манастиру Рачи, свечано је додељено велико признање – Рачански печат архимандриту Оцу Сави Ристићу. Признање је ове године добио истински Рачанин и вишедеценијски чувар ове светиње, некадашњи игуман рачански, архимандрит Сава Ристић, као вредан и предузимљив омиљен у народу читавог Рачанског краја. У овај манастир он је дошао још давне 1962. године. Постао је игуман 1985. године, а од 1997. године је архимандрит и старешина манастира Раче и ту дужност је обављао све до 2016. године. У манастиру Рача и на манастирским имањима на Калуђерским Барама предузео је градњу и проширење бројних објеката, био је домаћин Његовој светости патријарху Павлу и бројним угледним званицама приликом освештавања конака, ризнице и библиотеке у Рачи, као и научницима, књижевницима и уметницима од самог почетка одржавања манифестације „Дани Раче украј Дрине“.

Велика је част да се архимандриту Сави додели Рачански печат – истакао је игуман манастира Рача Герман, који је том приликом, испред манастира Рача доделио архимандриту Сави још једно признање – архимандритски крст. У својој беседи архимандрит Сава се захвалио на додели високог признања, уз подсећање како је са својим духовним оцем, игуманом Хризостомом, предано радио на изградњи и одржавању манастирских здања.

Много више бих се радовао овом признању да смо успели да обновимо скит Светог Ђорђа, ову велику светињу, па да се на том месту окупљамо поводом ових свечаности. Надам се да ћу и тај дан доживети – истакао је у обраћању архимандрит Сава.

На завршној свечаности овогодишњих „Дана Раче украј Дрине“ додељено је још једно значајно признање. Испред Фондације Рачанске баштине, Никола Васиљевић уручио је посебну захвалницу Благојици Ристићу из Раче „за очување наследства Рачанског краја“. Тако је овај вредни и дугогодишњи сакупљач и записивач, самоуки хроничар, заљубљеник у историју и предања овог краја и велики ентузијаста који је имао и огромног удела у настајању манифестације „Дани Раче украј Дрине“ добио заслужено признање.

У првом плану промотивних материјала овогодишње манифестације „Дани Раче украј Дрине“ било је тренутно стање реконструкције зграде за потребе изградње Музеја ћирилице као центра будуће целине Дом ћирилице. Реч је о објекту некадашње школе у Рачи, у непосредној близини истоимене средњовековне светиње, на којој увелико трају грађевински радови које финансира Министарство културе кроз програм „Градови у фокусу 2023“.

На овај начин се желела истаћи веза између изузетне културне, духовне и научне делатности чувених калуђера Рачана, њиховог значаја за очување српског језика и писма и изградње првог Музеја ћирилице на српском говорном подручју. Као што недавно за Рачане рече Његова Светост Патријарх српски г. Порфирије они су имали не само осећај за значај разумљивог језика у мисији Цркве него и свест о потреби прилагођавања писма новом језичком динамизму, а будући комплекс Дома ћирилице ће сигурно бити важно место за одржавање програма манифестације која већ скоро три деценије траје у Бајиној Башти.

29. „Дани Раче украј Дрине“ од 5. до 8. октобра у Бајиној Башти

У Бајиној Башти се од 5. до 8. октобра одржава традиционална манифестација „Дани Раче украј Дрине“. Ове Духовне свечаности се од 1995. године, сваког октобра, одржавају у граду ћирилице.

Скоро три деценије дуга и веома престижна манифестација се одржава у организацији фондације „Рачанска баштина”, са задатком да изучава културно-историјски значај манастира Рача и преписивачку делатност њених монаха. Духовне свечаности се организују у сарадњи са манастиром Рача и уз благослов Епископа жичког Господина Јустина.

Овогодишњи садржајан програм једне од најзначајнијих културних манифестација у Србији обухвата изложбе, представе, промоције књига, концерте, филмове и доделу Рачанског печата рачанском архимандриту Оцу Сави Ристићу.

Званичан почетак свечаности је 5. октобра од 19 сати у галерији Установе „Култура“ где ће потом бити отворена изложба са ликовне колоније  „Пљесково – Зеленика 2023“. На отварању ће традиционално бити доступан нови број престижног Рачанског зборника који садржи и радове са великог научног скупа који је у организацији Матице српске био део програма овогодишње Ћириличне баштине. На овај начин се и формално повезују две велике српске и највеће бајинобаштанске културне манифестације, пролећна „Ћирилична Баштина“ и јесењи „Дани Раче“.

Исти дан је од 20 часова у сали биоскопа дуодрама „Патријарх Павле – Бити човек међу људима и нељудима“. Ова представа рађена по тексту Јована Јањића у режији Милана Руса, у извођењу Милана Малбаше и Александра Дунића, има за циљ да кроз уметнички израз искаже аутентичну реч блаженопочившег Патријарха Павла који је велики део свог монашког живота провео баш у манастиру Рача код Бајине Баште.

 1. октобра у програму манифестације је представљање зборника Удружења књижевника Кипријан Рачанин “Кипријанов кладенац IX“ па пројекција филма „Свети Јаков Тумански“ који осветљава део живота овог савременог српског светитеља – како је доживео преображај, о његовом својевољном дугом искушеништву, а онда и монаштву, о страдању и упокојењу, као и о мисији православља коју и данас као Свети чини.

У суботу је промоција књиге Драгише Милосављевића „Солотник“ о средњовековном замку који стражари на обронцима Таре у непосредној близини Бајина Баште. Од 20 часова у градском биоскопу је концерт оркестра Бојане и Небојше Брдарић.

У недељу после Свете литургије у манастиру Рача је централни део манифестације и свечана додела Рачанског печата који ове године добија један истински Рачанин и вишедеценијски чувар ове светиње, некадашњи игуман рачански, архимандрит Сава Ристић. Мирослав Ристић, у монаштву Сава, као вредан и предузимљив омиљен је у народу читавог Рачанског краја, а у овај манастир дошао је још давне 1962. године. Постао је  игуман 1985. године, а од 1997. године је архимандрит и старешина манастира Раче и ту дужност је обављао све до 2016. године. У манастиру Рача и на манастирским имањима на Калуђерским Барама предузео  је градњу и проширење бројних објеката, био је домаћин Његовој светости  патријарху Павлу и бројним угледним званицама приликом освештавања конака, ризнице и библиотеке у Рачи, као и научницима, књижевницима и уметницима од самог почетка одржавања манифестације „Дани Раче украј Дрине“.

У првом плану промотивних материјала којим се најављује програм манифестације „29. Дани Раче украј Дрине“ је тренутно стање реконструкције зграде за потребе изградње Музеја ћирилице као центра будуће целине Дом ћирилице. Реч је о објекту некадашње школе у Рачи, у непосредној близини истоимене средњовековне светиње, на којој увелико трају грађевински радови које финансира Министарство културе кроз програм „Градови у фокусу 2023“.

На овај начин се још једном истиче веза између изузетне културне, духовне и научне делатности чувених калуђера Рачана, њиховог значаја за очување српског језика и писма и изградње првог Музеја ћирилице на српском говорном подручју. Као што недавно за Рачане рече Његова Светост Патријарх српски г. Порфирије они су имали не само осећај за значај разумљивог језика у мисији Цркве него и свест о потреби прилагођавања писма новом језичком динамизму.

Добро дошли на 29. Дане Раче украј Дрине, добро дошли у дом изузетних личности свештеног братства манастира покрајдринске Раче, добро дошли у престоницу ћирилице. – поручују организатори ових Духовних свечаности.

 

Програм 29. Духовних свечаности – Дани Раче украј Дрине

 

5 – 8. октобар 2023.

 1. октобар (четвртак)

19:00 – галерија Установе „Култура“ – Oтварање свечаности

Отварање изложбе са ликовне колоније „Пљесково – Зеленика 2023“

20:00 – сала биоскопа

Дуодрама „Патријарх Павле – Бити човек међу људима и нељудима“

 1. октобар (петак) – галерија Установе „Култура“

18:00 – Представљање зборника Удружења  књижевника Кипријан Рачанин  „Кипријанов кладенац IX“

20:00 – Пројекција филма „Свети Јаков Тумански“

 1. октобар (субота) – галерија Установе „Култура“

19:00 – Промоција књиге Драгише Милосављевића „Солотник“

20:00 – сала биоскопа

Концерт оркестра Бојане и Небојше Брдарић

 1. октобар (недеља) – Манастир Рача

08:00 –  Света литургија

9:30 – Додела Рачанског печата за 2023. рачанском архимандриту Оцу Сави (Ристићу)

Важно обавештење о држању паса

Поштовани суграђани,

Због присуства великог броја паса луталица на територији општине Бајина Башта молимо вас да псе не пуштате ван дворишта или без повоца, као и да збринете ваше псе уколико нисте у могућности да се о њима даље старате.

Молимо суграђане да са животињама поступају одговорно.

Општинска управа општине Бајина Башта, Одељење за инспекцијске послове

На дринске обале двије, једно се коло вије

Под покровитељством Општине Бајина Башта, КУД „Јелек“ из Бајине Баште организује Регионални фестивал фолклора „На дринске обале двије, једно се коло вије“.

Концерт ће се одржати на теренима СЦ „Браћа Милутиновић“, у суботу, 16. септембра 2023. са почетком у 19 часова. Концерту претходи дефиле са почетком у 18 часова испред Установе „Култура“.

На манифестацији наступају друштва из Републике Србије и Републике Српске, а Бајина Башта ће угостити следећа друштва:

– КУД „Азбуковица“ Љубовија

– КУД „Караџић“ Лозница

– КУД „17. септембар“ Мали Зворник

– Српско соколско друштво „Краљ Петар Ујединитељ“ Вишеград

– СКУД „Деспот Стефан Лазаревић“ Сребреница

– КУД „Мост“ Братунац

– КУД „Плетеница“ Бијељина- Наше друштво тренутно броји око 220 чланова, који се уче очувању традиције и културе у оквиру седам узрасних група. Основано је 2018. године, а имали смо прилику да наступимо како на домаћим, тако и на фестивалима у иностранству. Настојимо да одржимо традиционално извођење народних игара, фокусирајући се на кореографије свих делова наше земље. Ове године се Регионални фестивал фолклора „На дринске обале двије, једно се коло вије“ организује по други пут, а нама је припала част да будемо домаћини. Овај фестивал окупља ансамбле са обе обале реке Дрине, те позивамо суграђане да у што већем броју испрате ову манифестацију. Концерту претходи дефиле и заједничко коло учесника на тргу. – наводе из КУД-а „Јелек“ из Бајине Баште

Величина слова