Najnovije vesti i informacije iz Opštine Bajina Bašta

Upitnik o kvalitetu života na teritoriji grada Užica i opština Čajetina, Požega, Priboj i Bajina Bašta

Grad Užice, u partnerstvu sa opštinama Čajetina, Požega, Priboj i Bajina Bašta i Regionalnom razvojnom agencijom Zlatibor, pristupio je izradi Strategije razvoja urbanog područja grada Užice i opština Čajetina, Požega, Priboj i Bajina Bašta.

Cilj izrade ove strategije jeste da doprinese održivom razvoju teritorije zasnovanom na  podsticanju: inovativne, pametne, niskougljenične i cirkularne ekonomije; prelaza na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promenama, sprečavanja i upravljanja rizicima, održive i multimodalne urbane mobilnosti, jačanja socijalne komponente u domenu zapošljavanja, obrazovanja, socioekonomske uključenosti i integracije, stanovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, kulture, sporta, socijalnih inovacija i inovacija u oblasti digitalnih tehnologija; primene integralnog i participativnog pristupa razvoju društva i privrede, razvoju predela, kulturnog i graditeljskog nasleđa, prirodne baštine, održivog turizma, kao i jačanju urbano-ruralnih veza. Strategija postavlja prioritete održivog teritorijalnog razvoja, doprinosi maksimiziranju vrednosti finansiranja i razvijanju veza unutar i izvan okruženja.

Pozivaju se svi zainteresovani građani i građanke da daju svoj doprinos u izradi Strategije odgovorom na upitnik o različitim aspektima kvaliteta života na teritoriji na kojoj žive.

Podaci dobijeni kroz ovaj upitnik koristiće se za izradu analize postojećeg stanja, sagledavanje razvojnih potencijala i izazova, kao i u procesu definisanja razvojnih potreba i biće predstavljeni na seriji tematskih okruglih stolova koji će biti organizovani u narednom periodu.

Popunjavanje upitnika je anonimno. Upitnik se može popuniti OVDE, najkasnije do 8.januara 2023.

Obaveštenje o početku radova na rekonstrukciji dela glavne ulice

Poštovani sugrađani,

Obaveštavamo Vas da počinju radovi na rekonstrukciji dela ulice Kneza Milana Obrenovića, na potezu od gradskog trga do raskrsnice sa ulicom Braće Ninčića, u dužini od 113 metara. Ukupna vrednost radova je 34.181.578,00 dinara, a ceo projekat je kofinansiran iz fondova UNOPS-a na osnovu EUPRO+ poziva, kojim je opštini Bajina Bašta odobreno 18.935.280,00 dinara za realizaciju ovog projekta.

Odogovorni izvođač radova je firma „RADMONT“ doo Bajina Bašta, zajedno sa firmom „SMART-ELECTRIC“ ZR Bajina Bašta. Rok za završetak radova je 18. jun 2023.godine.

Projektom je planirana kompletna zamena svih instalacija počevši od vodovoda, fekalne i kišne kanalizacije, instalacija optike, struje, rasvete i dr. Pored navedenih radova predviđena je i nivelacija ulice i postavljanje behatona, čime će se uz trg i Park ćirilice stvoriti pravi urbani centar.

Prilikom rekonstrukcije dela Ulice kneza Milana Obrenovića na glavnom pravcu ulice projektovano je obostrano linearno zelenilo u formi drvoreda. Projekat je predvideo potpunu zamenu postojećih stabala, ali uz konsultacije koordinacionog tima za realizaciju projekta, stručnih službi za pejzažnu arhitekturu JKP „12. Septembar“ i opštinske uprave sa eksternim stručnjacima iz oblasti pejzažne arhitekture pronađeno je kompromisno rešenje. Od 12 postojećih stabala lipe i kestena, posle ispitivanja utvrđeno je da su samo 3 stabla lipe potpuno zdrava i ona će biti zadržana, ostatak (9 stabala) će biti posečen. Pored tri postojeća zdrava stabla lipe koja ostaju biće zasađeno još 19 stabala autohtone lipe najvećeg prečnika stabla koji je dostupan na našem tržištu (preko 10 cm).

Kafići na delu rekonstruisane glavne ulice u budućnosti neće smeti da postavljaju zatvorene zimske bašte, buduće terase će biti uniformne, bez platformi i sa suncobranima propisanih boja. Na ulici će biti postavljen i mobilijar u vidu kanti, klupa, stanica za punjenje telefona i dr.Nadamo se da će Vam ovo obaveštenje odgovoriti na sva potencijalna pitanja i da ćete podržati radove koji imaju za cilj da naš grad učine prijatnijim za život i da zaokruže urbanu celinu u centru grada.

Saopštenje povodom neistinitih podataka navedenih u peticiji „Stop zlatiborizaciji Tare“

Poštovani sugrađani i ljubitelji planine Tare,

Povodom pokrenute peticije „Stop zlatiborizaciji Tare“, koja se trenutno deli na društvenim mrežama, obaveštavamo vas da su neistinito izneti podaci navedeni u obrazloženju peticije.

Naime, u skladu sa smernicama iz Prostornog plana područja posebne namene NP Tara, opština Bajina Bašta donela je odluku i pokrenula postupak izrade novog Plana generalne regulacije područja Račanska Šljivovica na Tari. Materijal, koji je bio izložen na RANI JAVNI UVID, predstavlja samo digitalizovan stari plan koji je usvojen još 2007. godine, a navedenim materijalom predložena je manja površina građevinskog zemljišta u odnosu na stari plan koji je još uvek na snazi.

Trenutno je u toku pribavljanje uslova nadležnih institucija i izrada nacrta Plana, čije izlaganje na JAVNI UVID se očekuje početkom sledeće godine. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane građane i potpisnike ove petijcije, da uzmu učešće u izradi ovog Plana, kao i da svoje predloge i sugestije dostave opštini Bajina Bašta kada Plan bude na javnom uvidu.

Kao i kod planova za Oslušu i Sokolinu, kroz insistiranje na povećanju minimalne površine parcele, smanjenju planirane spratnosti i poštovanju tradicionalne materijalizacije objekata, stav opštine Bajina Bašta je da se uredi gradnja na građevinskom zemljištu, kao i da se maksimalno zaštiti neizgrađeno poljoprivredno i šumsko zemljište.

S poštovanjem,

Miloš Jelisavčić, dipl.inž.arh.

Glavni urbanista opštine Bajina Bašta

Javni konkurs za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama

Na osnovu Odluke Opštinskog veća opštine Bajina Bašta o raspisivanju Javnog konkursa za učešće domaćinstava u sprovođenju mere energetske sanacije ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi,  termostatskih  ventila i delitelja toplote, 01 broj 06-54/2022 od 06.12.2022. godine i Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih  ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP1/22 („Službeni list opštine Bajina Bašta“ broj 10/2022), opština Bajina Bašta

raspisuje 

JAVNI KONKURS

za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih  ventila i delitelja toplote na teritoriji opštine Bajina Bašta za 2022. godinu

I. PREDMET

Predmet finansiranja obuhvata sledeće:

1) nabavku i ugradnju solarnih panela, invertera i prateće instalacije za porodične kuće za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije, i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem.Snaga solarnih panela ne može biti veća od odobrene snage mernog mesta, koja je navedena u računu za utrošenu električnu energiju, a maksimalno do i jednako 6 kW i ostale neophodne instalacije za proizvodnju električne energije i priključenje na distributivni sistem u skladu sa Prilogom 4 iz Javnog poziva;

Domaćinstava (za porodične kuće i stanove) i stambene zajednice (opciono) ne mogu da konkurišu za više od jedne mere energetske efikasnosti iz ovog odeljka.

Ukupno sredstava koje opština zajedno sa sredstvima Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije dodeljuje putem ovog konkursa iznose za ukupno 1.000.000,00 dinara

Obaveštenje o držanju i zaštiti životinja

Poštovani sugrađani,

Kao posledica prisustva pasa lutalica na teritoriji opštine Bajina Bašta obaveštavamo vas, odredbama Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja na teritoriji opštine Bajina Bašta propisano je „vlasnik, odnosno držalac domaće životinje odgovoran je za život, zdravlje i dobrobit životinje i mora da preduzima sve neophodne mere kako bi obezbedio da se životinji ne nanosi nepotreban bol, patnja, strah i stres, odnosno povreda, kao da se držanjem domaćih životinja ne ugrožavaju ljudi i okolina.

Psi i mačke mogu se držati samo pod uslovima i na način da se ne uznemiravaju treća lica i obezbedi sigurnost, nega i higijena.

Vlasnik, odnosno držalac psa ili mačke, dužan je da se o ovim životinjama brine, da ih neguje, hrani i da im obezbedi potrebne sanitarno – higijenske uslove kao i lečenje.

Broj životinja koji se može držati propisan je u odnosu na vrstu objekta, odnosno da li se radi o porodičnoj kući sa dvorištem ili o stambenoj zgradi.

Vlasnik, odnosno držalac psa ili mačke, dužan je da snosi troškove zbrinjavanja ako više nije u mogućnosti da se stara o životinjama.

Vlasnik ili držalac psa ili mačke dužan je da izvrši njihovo obeležavanje u skladu sa posebnim propisima o obeležavanju pasa i vođenju evidencije o obeleženim psima.

Vlasnici ili držaoci pasa i mačaka obavezni su jedanput godišnje privesti ove životinje nadležnoj veterinarskoj službi radi vakcinacije protiv besnila.

Vlasnik ili držalac psa dužan je da psa starijeg od tri meseca prijavi nadležnoj veterinarskoj službi radi registracije.

Neobeležen pas, bez zaštitne korpe i povodca, koji se zatekne na javnoj površini smatra se psom  lutalicom.

            Obeleženi pas koji se zatekne na javnoj površini bez prisustva vlasnika ili držaoca, smatra se psom bez nadzora.

            Istom Odlukom predviđene su i kazne za sve držaoce životinja koji postupaju suprotno napred navedenim odredbama.

Molimo sugrađane da sa životinjama postupaju odgovorno.

Info-broj za nepopisane građane

Svi građani sa teritorije opštine Bajina Bašta koji nisu popisani potrebne instrukcije mogu dobiti na broj 064-82-59-446 od 08 do 20 časova – svakoga dana do 07. novembra 2022. godine.

Popis  stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srbiji sprovodi se u periodu od 1. do 31. oktobra 2022. godine, u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine („Službeni glasnik RS“, br. 9/2020 i 35/2021).

Sve informacije o Popisu 2022 dostupne su i na veb-sajtu Republičkog zavoda za statistiku www.stat.gov.rs  i na veb-sajtu Popisa popis2022.stat.gov.rs

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srbiji 2022. finansiran je sredstvima EU i kofinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije.

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu i primarne proizvodnje biljnih kultura u 2022. godini

Na osnovu člana 13. stav 4. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju («Sl. glasnik RS»,br.10/013,142/014, 103/015 i 101/16), člana 15. i 68. Statuta opštine Bajina Bašta («Sl.list opštine Bajina Bašta», br.2/2019), člana 34. stav 1. Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta za 2021. godinu («Sl.list opštine Bajina Bašta», br.15/2021 i 13/2022)  i tačke 2.2. šifra mere 101. Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja  opštine Bajina Bašta za 2022. godinu 03 broj 320-79/2022 («Sl.list opštine Bajina Bašta», br.15/2022), a po prethodno pribavljenoj Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj: 320-40-08664/2022-09  od 19. septembra 2022. godine, Predsednica opštine Bajina Bašta, dana 19. oktobra  2022. godine,  raspisuje

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA

PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA UNAPREĐENjE PRIMARNE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE U STOČARSTVU I PRIMARNE PROIZVODNjE BILjNIH KULTURA  U 2022. GODINI

Veličina slova