Најновије вести и информације из Општине Бајина Башта

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18), члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16) и Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр.112-6426/2019 од 26. јуна 2019.године

Општинска управа општине Бајина Башта

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

Орган у коме се попуњавају извршилачка радна места:

Општинска управа општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића број 28

Радно место која се попуњава:

 

Радно место радних односа и друштвених делатности, у звању саветник – 1 извршилац

Више о конкурсу у документима испод…

Оглас за рани јавни увид плана детаљне регулације Спортско-рекреативног центра у Бајиној Башти

Општинска управа општине Бајина Башта – Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др. закон) и чл. 37. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/2019),

ОГЛАШАВА

РАНИ ЈАВНИ УВИД  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА У БАЈИНОЈ БАШТИ

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 21. октобра до 04. новембра 2019. године. Материјал ће бити изложен у сали Скупштине општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Бајина Башта (www.bajinabasta.rs).

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе Бајина Башта, као носилац израде Плана детаљне регулације организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Рани јавни увид се спроводи на основу Одлуке Скупштине општине о изради Плана детаљне регулације спортско-рекреативног центра  (“Сл. лист општине Бајина Башта “ број 5/2018 и 6/2019).

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми, Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр.28, Бајина Башта, у току трајања раног јавног увида, закључно са 04.11.2019.  године.

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства

имовинско правне, инспекцијске и комуналне делатности

   Општинске управе општине Бајина Башта

Обавештење о сузбијању ларви комараца на територији локалне самоуправе Бајина Башта

Обавештавамо Вас да ће у уторак, 15.10.2019. године, уколико се стекну неопходни метео услови, предузеће ВИСАН д.о.о. из Београда Земун, Јернеја Копитара бб, почети третман сузбијања ларви комараца на територији локалне самоуправе, у складу са Уговором бр. 404-02-51/2019-02/11 од 06.05.2019. године.

Радови ће се изводити у периоду од 09 до 18 часова.

Планирано је да радови трају 3 дана.

Третман ће се вршити препаратом за сузбијање ларви комараца ЛАРВАСТОП ПИРИПРОX 0,5 ЗГ.

Координацију рада спровешће шеф стручно оперативног тима извођача, уз пуну сарадњу са надзором третмана испред локалне самоуправе.

 

 

Обавештење о отпочињању рада на општинским одлукама

    Чланом 68. став 4. Закона о локалној самоуправи(„Сл.гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), чланом 113. Статута општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајине Баште“ број 2/019), прописано је да је надлежни орган општине дужан да на интернет презентацији општине, односно на други примерен начин обавести јавност дa је отпочео рад н априпреми прописа које доносу скупштина.

У складу са наведеном обавезом, Оипштинска управа општине Бајина Башта, обавештава јавност да је отпочео рад на припреми следећих одлука:

-Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Бајина Башта

-Одлуке о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретмости обвезнника који воде пословне књиге са просечним ценама одговарајућих непокретности у 2018. години на територији општине Бајина Башта.

 

 

Начелник Општинске управе

Јелена Филиповић

Посета ђака трећег разреда ОШ „Рајак Павићевић“

У оквиру Дечије недеље, данас су општину Бајина Башта посетили ђаци трећег разреда Основне школе „Рајак Павићевић“ из Бајине Баште. Ђаке су у Скупштинској сали поздравили запослени, који су им својим излагањима описали своје послове, а након тога су и заједно обишли просторије општине. Ђаке, је поздравио и председник општине Радомир Филиповић и заменик председника општине Петар Петровић, као и чланови Општинског већа, чија седница је била у току посете ђака.

Обавештење о систематској дератизацији општине Бајина Башта

На основу одлуке бр.404-80-5/2019 од 28.08.2019 године Завод за јавно здравље Ужице ће извшити постављање отрованих мамака за уништавање мишева и пацова

У времену од 09.10.2019. до 18.10.2019

Упозорење

  1. Мамци су постављени у подрумима , помоћним просторијама, радним организацијама,установама
  2. Отроване мамке не дирати и не премештати
  3. Онемогућити приступ малолетној деци на местима где су изложени отровни мамци
  4. Онемогућити приступ домаћим животињама на местима где су изложени отровни мамци
  5. За све информације обратити се на телефон 031/563-150 Завод за јавно здравље Ужице

План одрживе урбане мобилности Бајине Баште

Поштовани суграђани/суграђанке,
Општина Бајина Башта планира израду Плана одрживе урбане мобилности (ПОУМ). Циљ израде ПОУМ-а је да се унапреде услови за кретање свих становника нашег града, без обзира на године старости, пол, здравствено и материјално стање.
Овај стратешки документ треба да понуди решења за неке од проблема саобраћаја у граду (све већи број путничких аутомобила, недовољно регулисано паркирање, недостајућа инфраструктура за бициклисте и сл). Желимо да у нашем граду удишемо чистији ваздух, да имамо више зелених површина за шетање и рекреацију, да улице и тротоари буду безбеднији и да се сви крећемо градом са што мање препрека.

Ваше мишљење нам је важно! Заједно можемо да допринесемо будућем развоју града!

Ова анкета је анонимна и допринеће изради стратешког документа. Након обраде, резултати анкете биће објављени на званичном сајту општине.

Линк за попуњавање анкете:

https://forms.gle/F7zRTVwcMEDY3gTw7

Позив за јавну расправу о нацрту одлуке о месним заједницама на територији општине Бајина Башта

У складу са Закључком 01 Број:06-41/019 од 13. септембра 2019. године, којим је утврђен нацрт Одлуке о месним заједницама на територији општине Бајина Башта, Општинско веће општине Бајина Башта, у п у ћ у ј е

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ

ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

           Позивају се председници савета месних заједница општине Бајина Башта и сва заинтересована физичка и правна лица да узму учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о месним заједницама на територији општине Бајина Башта, која ће трајати у периоду од 14. септембра до 29. септембра 2019. године, достављањем примедби, предлога и сугестија у писаној форми на адресу: Општина Бајина Башта-Општинском већу, Ул. Душана Вишића број 28, 31250 Бајина Башта, или електронском поштом на адресу:sobb@mts.rs.

            Усмена јавна расправа о нацрту Одлуке о месним заједницама на територији општине Бајина Башта одржаће се на дан 27. септембра 2019. године, у сали општине Бајина Башта, Ул. Душана Вишића број 28, Бајина Башта, са почетком у 11,30 сати.Позивају се сви заинтересовани да присуствују и узму учешће у усменој јавној расправи.

 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                      Радомир Филиповић

Обавештење о отпочињању рада на општинским одлукама

Чланом 68. став 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), чланом 113. Статута општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајине Баште“ број 2/019), прописано је да је надлежни орган општине дужан да на интернет презентацији општине, односно на други примерен начин обавести јавност дa је отпочео рад на припреми прописа које доноси скупштина.

У складу са наведеном обавезом, Општинска управа општине Бајина Башта, обавештава јавност да је отпочела рад на припреми следећих одлука:

-Одлуке о месним заједницама,

-Одлука о буџету општине Бајина Башта за 2020.годину

-Одлуке о боравишној такси

-Одлука о обављању делатности обезбеђивање јавног осветљења на територији општине Бајина Башта

-Одлука о одржавњу јавних зелених површина

-Одлука о сахрањивањима и гробљима на територији општине Бајина Башта

-Одлука о погребним делатностима

-Одлука о снабдевању водом

-Одлука о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији општине Бајина Башта

-Одлука о обављању делатности зоохигијене

-Одлука о постављање угоститељских башти, тезги на јавним површинама

-Одлука о пијацама

-Одлука о димничарским услугама

 

Начелник Општинске управе

Јелена Филиповић

Оглас за рани јавни увид плана детаљне регулације шире зоне око регулације реке Пилице

Општинска управа општине Бајина Башта – Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др. закон) и чл. 37. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/2019),

ОГЛАШАВА

РАНИ ЈАВНИ УВИД  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ШИРЕ ЗОНЕ ОКО РЕГУЛАЦИЈЕ РЕКЕ ПИЛИЦЕ

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 02. до 17. септембра 2019. године. Материјал ће бити изложен у сали Скупштине општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Бајина Башта (www.bajinabasta.rs).

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе Бајина Башта, као носилац израде Плана детаљне регулације организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Рани јавни увид се спроводи на основу Одлуке Скупштине општине о изради Плана детаљне регулације шире зоне око регулације реке Пилице  (“Сл. лист општине Бајина Башта “ број 5/2018).

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми, Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр.28, Бајина Башта, у току трајања раног јавног увида, закључно са 17.09.2019. године.

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства

имовинско правне, инспекцијске и комуналне делатности

   Општинске управе општине Бајина Башта

Величина слова