Најновије вести и информације из Општине Бајина Башта

Јавно надметање ради отуђења моторних возила у јавној својини

На основу Одлуке Скупштине општине Бајина Башта о отпису и отуђењу основних средстава  01 Број: 06-34/2018 од 13.новембра 2018.године и Решења председника општине Бајина Башта 01 број 404-87/2018 од 20.новембра 2018. године

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
Ул. Душана Вишића бр. 28.

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
ради отуђења моторних возила  у јавној својини

I

 Предмет отуђења су моторна возила у јавној својини општине Бајина Башта и то:

-путничко моторно возило марке:VAZ LADA, модел NIVA 1700 21213,број шасије XTA21213021646807, број мотора 212137011755, година производње 2002,рег.ознака  BB 004-FI;

-путничко моторно возило марке:SKODA, модел OKTAVIA A5 ELEGANCE 1,6 TDI,број шасије TMBBT21Z4C2189477, број мотора CAYM75037, година производње 2012,рег.ознака BB 001 BB;

-путничко моторно возило марке: SKODA, модел OKTAVIA ELEGANCE 2.0 TDI број шасије TMBBЕ21Z372145485, број мотора BKD 872127, година производње 2007,рег.ознака BB 005-HT.

II

Предметна возила  се отуђују из јавне својине по тржишним условима  , у виђеном стању без права купца на накнадне рекламације .

III

Отуђење моторних возила  из јавне својине општине Бајина Башта из става I овог огласа се врши путем јавног надметања, по најнижој почетној  цени израженој у динарима  и то за :

1. путничко моторно возило марке:VAZ LADA, модел NIVA 1700 21213,број шасије XTA21213021646807, број мотора 212137011755, година производње 2002;у износу од 82.857,70 динара .

2.путничко моторно возило марке:SKODA, модел OKTAVIA A5 ELEGANCE 1,6 TDI,број шасије TMBBT21Z4C2189477, број мотора CAYM75037, година производње 2012, у износу од 727.441,21 динара.

3.путничко моторно возило марке: SKODA, модел OKTAVIA ELEGANCE 2.0 TDI број шасије TMBBЕ21Z372145485, број мотора BKD 872127, година производње 2007., у износу од 397.867,36 динара .

IV

Возила  из става I овог огласа, налазе се на паркингу зграде Општине Бајина Башта и  иста се могу разгледати сваког радног дана од 10 часова до 14 часова све до дана одржавања јавног надметања.

Сва ближа обавештења и информације у вези са продајом возила могу се добити  у времену од 07 часова до 15 часова у канцеларији број 15, у просторијама Општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр.28, телефон број 031 862-366 ,контакт особа Тадић Сузана ,дипл.правник ,председник комисије .

V

Лицитациони корак се одређујеу следећим износима:

-за отуђење возила  из става III тачка 1, у износу од 1.000,00 динара

-за отуђење возила  из става IIIтачка  2 и 3, у износу од 10.000,00динара.

VI

Право учешћа на јавном надметању имају сва физичка и правна лица која су поднела благовремене и потпуне пријаве.

Пријава мора бити читко попуњена са назначеним редним бројем и назнаком  моторног возила из овог огласа, за коју се лице пријављује.

Пријава за учешће на надметању мора да садржи:

– за правна лица: назив, односно пословно име, седиште, матични број и ПИБ, број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву се обавезно прилаже извод из регистра привредних субјеката, у оригиналу или овереној копији и потврда о ПИБ-у, уредно овлашћење за заступање, доказ о уплати депозита

– за физичка лица: име и презиме, адресу становања, број телефона, ЈМБГ, фотокопија личне карте. Уз пријаву се прилаже доказ о уплати депозита.

-приватни предузетник уз пријаву доставља и извод из регистра надлежног органа у оригиналу или овереној копији и потврду о ПИБ-у, доказ о уплати депозита.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од надлежног органа и садржати овлашћење да можелицитирати у име даваоца овлашћења те да може лицитирати цену неограничену по износу.

Сви учесници у јавном надметању уз пријаву морају доставити оригинал доказ о уплати депозита који износи 10% од утврђене почетне цене из става III овог огласа Комисији за спровођење јавног надметања.

Уплату извршити на жиро рачун – Примања од продаје покретних ствари  у корист нивоа општине бр. 840-812151843-08, са позивом на број одобрења 97-77-007.

Пријаве за учешће на јавном надметању, са потребним доказима назначеним у овом огласу, достављају се у затвореној коверти на адресу: Општинска управа Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр.28, са назнаком: „Комисији за спровођење поступка отуђења моторних возила  јавним надметањем “ са назначеним редним бројем возила из става III овог јавног огласа, за коју се лице пријављује, поштом или непосредно у писарници Општинске управе Бајина Башта.

Рок за подношење пријаве са документацијом је 28.фебруара.  2019 године. Благовременом ће се сматрати све пријаве које стигну у Општинску управу Бајина Башта до 15:00 часова 28.фебруара 2019.године.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања.

Регистарција учесника почиње сат и по пре почетка јавног надметања а завршава се пола сата пре почетка јавног надметања, односно од 09h до 10:30h у згради Општине Бајина Башта ул. Душана Вишића број 28- у сали за седнице Скупштине општине Бајина Башта.

VII

Јавно надметање ће се одржати дана 01.марта. 2019.године са почетком у  11  часова у згради Општине Бајина Башта ул. Душана Вишића број 28- у сали за седнице Скупштине општине Бајина Башта.

VIII

Поступак јавног надметања спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења моторних возила јавним надметањем.

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве.

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава, на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се моторна возила  отуђују прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.

Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене цене.

IX

Општина Бајина Башта на страни продавца закључује уговор о отуђењу возила са учесником који је понудио највиши износ купопродајне цене у року од 7 дана од дана одржавања јавног надметања .

Лице које предметна возила прибави у својину дужно је да излицитирани износ, умањен за уплаћени износ депозита, уплати у року од 7 дана од дана закључења уговора о отуђењу, односно прибављању у својину.

Уколико најбољи понуђач не закључи уговор у прописаном року или не уплати излицитиран износ умањен за висину депозита, губи право на повраћај депозита а предметна моторна возила  биће предмет новог јавног надметања.

X

Учесници јавног надметања који нису стекли статус најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року од 15 дана од дана јавног надметања. Понуђачи су у обавези да, у обрасцу захтева за повраћај депозита, упишу тачан број рачуна и назив банке за повраћај.

XI

Све трошкове у вези са закључењем уговора ,порезом на пренос апсолутних права као и свим другим јавним дажбинама ,сноси купац возила.Овај оглас ће се објавити на огласној табли Општинске управе Бајина Башта, дневном листу Данас и на интернет страници www.bajinabasta.rs.

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Јединствени информациони систем локалне пореске администрације

Поштовани суграђани,

Информације о порезу на имовину и другим изворним јавним приходима су од 1. јануара доступне „на клик“ грађанима, привреди и држави преко Јединственог информационог систем локалне пореске администрације ( https://lpa.gov.rs ).

Централизацијом података 145 локалних пореских администрација, грађанима и привреди омогућава да на порталу Јединственог информационог система ЛПА виде све своје пореске обавезе на територији Републике Србије, као и да електронским путем поднесу пријаву за утврђивање пореза на имовину. Погодност електронског подношења пријаве за утврђивање пореза на имовину ће нарочито значити правним лицима који морају сваке године да понављају овај поступак.  Од фебруара на порталу ће бити доступна и услуга електронског плаћања пореза.

Порески обвезник (физичко или правно лице) на Порталу локалне пореске администрације има следеће опције:

  • Преглед и подношење пореских пријава (ППИ1 и ППИ2)
  • Упит стања – Преглед стања на рачунима обвезника

Пореским обвезницима (корисницима овог портала) понуђена су два начина аутентификације (пријаве) на портал ЛПА:

  • Електронским квалификованим сертификатом
  • Корисничким именом и лозинком (који су добили у својој ЛПА)

Уколико се порески обвезник аутенификовао квалификованим електронским сертификатом има приступ свим горе поменутим опцијама. Може да прегледа и подноси пореске пријаве, да их електронски потпише и има увид у упит стања. Порески обвезник аутентификован само корисничким именом и лозинком има приступ само и једино увиду у Упит стања, без могућности подношења пореске пријаве електронским путем преко Портала ЛПА.

На сајту Јединственог информационог система локалне пореске администрације ЛПА https://lpa.gov.rs доступна је контакт форма, где сви грађани, предузетници, правна лица, али и запослени у Локалним пореским администрацијама могу да се обрате уколико имају додатна питања или недоумице.

Јавни увид плана детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб – Дубци

Општинска управа општине Бајина Башта, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09…132/14 и 83/18) и чл. 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 64/15),

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУНЕЛ ИСПОД ПРЕВОЈА КАДИЊАЧА НА ДЕОНИЦИ ДРЖАВНОГ ПУТА ДУБ – ДУБЦИ

И СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУНЕЛ ИСПОД ПРЕВОЈА КАДИЊАЧА НА ДЕОНИЦИ ДРЖАВНОГ ПУТА ДУБ – ДУБЦИ

Јавни увид трајаће 30 дана, од 24.12.2018.год. закључно са 24.01.2019.године. Материјал је изложен у сали Скупштине општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Бајина Башта (www.bajinabasta.rs).

Јавна презентација  Плана одржаће се дана 16.01.2019. године у сали СО Бајина Башта, Ул. Душана Вишића бр. 28 у 11,00 часова.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе општине Бајина Башта, лично на писарници или поштом, закључно са 24.01.2019.год.

Јавна седница Комисије за планове општине Бајина Башта одржаће се дана 31.01.2019. године у сали СО Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, са почетком у 13,00 часова.

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства

и имовинско-правне послове

   Општинске управе општине Бајина Башта

Трећа обука субјеката за одбрану од поплава

Зграда Црвеног крста у Ужицу била je, 12. децембра, место одржавања треће по реду обуке субјеката који се укључују у одбрану од поплава, командног састава и припадника јединица цивилне заштите које се формирају на угроженом подручју.

Полазници из Бајине Баште, Вишеграда и Ужица, на обуци су обрадили две доминантне теме:

– Систем заштите и спасавања, место и улога цивилне заштите, извори, врсте и облици угрожавања људи и материјалних и културних добара;

– Основе прве медицинске помоћи.

Обуци су присуствовали командири јединица цивилне заштите и њихови заменици, затим повереници за угрожено подручје и њихови заменици, као и особе задужене за ванредне ситуације у три локалне самоуправе.

Посебно пажњу је изазвала, више него практична инструктивна обука из широког спектра подтема у оквиру теме Основе прве медицинске помоћи, коју је извео инструктор Црвеног крста. Том приликом је објашњено низ ситуација и практичних примера конкретног поступања у истима, почев од извођења процедуре оживљавања особе без свести, до санирања посекотина, имобилизације прелома и сл. И овога пута се показало да је практични рад најинспиративнији за полазнике, те да ће ова група полазника већ у 2019. години попримити праве одлике тимског рада и комплетирати своја теоријска знања, стечена у досада реализованом циклусу обука.

Пројекат „Успостављање система одбране од поплава у прекограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине“ финансиран је средствима Европске уније у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина.

Јавни увид плана детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб – Дубци

Општинска управа општине Бајина Башта, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09…132/14 и 83/18) и чл. 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 64/15),

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУНЕЛ ИСПОД ПРЕВОЈА КАДИЊАЧА НА ДЕОНИЦИ ДРЖАВНОГ ПУТА ДУБ – ДУБЦИ

 

Јавни увид трајаће 30 дана, од 24.12.2018.год. закључно са 24.01.2019.године. Материјал је изложен у сали Скупштине општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Бајина Башта (www.bajinabasta.rs).

Јавна презентација  Плана одржаће се дана 16.01.2019. године у сали СО Бајина Башта, Ул. Душана Вишића бр. 28 у 11,00 часова.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе општине Бајина Башта, лично на писарници или поштом, закључно са 24.01.2019.год.

Јавна седница Комисије за планове општине Бајина Башта одржаће се дана 31.01.2019. године у сали СО Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, са почетком у 13,00 часова.

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства

и имовинско-правне послове

   Општинске управе општине Бајина Башта

Обавештење о обавези уклањања снега и леда

Поштовани суграђани,

Обавештавамо вас да је одредбама чланова 55-57. Одлуке о општем уређењу, чистоћи и комуналној хигијени на територији општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр.  („Службени лист општине Бајина Башта“, бр. 1/2010, 9/2011, 10/2012, 13/2012, 6/2014 и 2/2015) предвиђено да су корисници објеката стамбених, пословних и управних зграда, помоћних и привремених објеката, продавница, занатских радњи, киоска, перона, паркинга и сличних површина у обавези да врше уклањање снега и леда са тротоара испред и поред горе наведених објеката.

У случају поледице, непходно је посипање индустријском сољу или другим средствима ради безбеднијег кретања пролазника.

Власници, односно корисници стамбених и осталих зграда и објеката обавезни су да са кровова уклањају снег и лед који представља  опасност за пролазнике, водећи при том рачуна да се не угрозе пролазници, не оштете електричне и друге инсталације.

Уколико власници односно корисници стамбених и управних зграда и других помоћних објеката нису у могућности да уклоне лед са кровова, дужни су да ангажују ватрогасну службу да их уклони.

Снег са паркинга за такси возила, уклањају корисници паркинга.

Због клизаваог тротоара и појава леденица на крововима, односно настрешницама, грађанима се саветује да се крећу са појачаном пажњом дуж улица и тротоара. Напомињемо, да и ако су надлежне службе активне на терену, грађани су дужни да брину о сопственој безбедности.

Контролу уклањања снега и леда врши комунални инспектор, а у наредним данима обављаће појачан надзор у вези са чишћењем и уклањањем леда и снега са тротоара, прилаза стамбеним зградама и испред пословних објеката.

За непоштовање одредаба Одлуке, предвиђене су новчане казне за правна, физичка лица и предузетнике.

 

 

Општинска управа

Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности

Оглас о јавном надметању ради отуђења непокретности у јавној својини

На основу члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Службени гласник РС“ број 16/2018) и Одлуке Скупштине општине Бајина Башта о приступању јавном надметању ради отуђења непокретности из јавне својине општине Бајина Башта 04 број 46-39/2018 од  13. новембра 2018.године

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
Ул. Душана Вишића бр. 28.

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
ради отуђења непокретности у јавној својини

I

Предмет отуђења су непокретности у јавној својини општине Бајина Башта и то
1.кат. парцела број 6/1 КО Перућац, врста земљишта-земљиште у грађевинском подручју, по култури земљиште под зградом –објектом, површине 0.0,96 ха, земљиште под зградом –објектом, површине 0.00,94ха и земљиште уз зграду –објекат, површине 0.04,89ха и објекат број 1 постојећи на истој парцели, спратности ПО+Пр, а означен као зграда за коју није пoзната намена, све уписано у листу непокретности број 264 КО Перућац, као јавна својина општине Бајина Башта, са уделом од 1/1.
2. кат. парцела број 1420/1 КО Заовине, врста земљишта-грађевинско,земљиште изван грађевинског подучја, по култури земљиште уз зграду-објекат, у површини од 0.19,40 ха, уписана у листу непокретности број 1174 КО Заовине, као јавна својина општине Бајина Башта, са уделом од 1/1.
3. породична стамбена зграда, изграђена на кат. парцели број 1292/1 КО Заовине, означена као зграда број 2, која се састоји од приземља и једног спрата, површине у основи 188м2, а укупне површине 386,60 м2, уписана у листу непокретности број 1174 КО Заовине.

II

Предметне непокретности се отуђују из јавне својине, јер њих општина Бајина Башта не користи у функцији остваривања својих надлежности.

III

Отуђење непокретности из јавне својине општине Бајина Башта из става I овог огласа се врши путем јавног надметања, по најнижој почетној купопродајној цени, израженој у еврима, утврђеној у висини тржишне вредности непокретности, и то
1.за кат. парцелу број 6/1 КО Перућац, врста земљишта-земљиште у грађевинском подручју, по култури земљиште под зградом –објектом, површине 0.0,96 ха, земљиште под зградом –објектом, површине 0.00,94ха и земљиште уз зграду –објекат, површине 0.04,89ха и објекат број 1 постојећи на истој парцели, спратности ПО+Пр, а означен као зграда за коју није пoзната намена, све уписано у листу непокретности број 264 КО Перућац, као јавна својина општине Бајина Башта, са уделом од 1/1, у укупном износу, за кат. парцелу и објекат, од 33.365 евра.
2. за кат. парцелу број 1420/1 КО Заовине, врста земљишта-грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, по култури земљиште уз зграду-објекат, у површини од 0.19,40 ха,уписана у листу непокретности број 1174 КО Заовине, као јавна својина општине Бајина Башта, са уделом од 1/1,у износу од 9.700 евра.
3. за породичну стамбену зграду, изграђену на кат. парцелу број 1292/1 КО Заовине, означену као зграда број 2, која се састоји од приземља и једног спрата,површине у основи 188 м2, а укупне површине 386,60 м2, уписану у листу непокретности број 1174 КО Заовине, у износу од 45.232,20 евра.

IV

Разгледање непокретности из става I овог огласа може се извршити сваког радног дана од 10 часова до 14 часова до дана одржавања јавног надметања уз обавезну претходну најаву позивом на телефон 064/87-33-850.
Сваког радног дана може се извршити увид у документацију (акти о власништву) у времену од 07 часова до 15 часова у канцеларији број 15, у просторијама Општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр.28.
Непокретности се отуђују у виђеном стању без права купца на накнадну рекламацију.

V

Лицитациони корак се одређује у следећим износима
– за отуђење непокретности из става III тачка 2 у износу од 100 евра.
– за отуђење непокретности из става III тачка 1 и 3 у износу од 1000 евра.

VI

Право учешћа на јавном надметању имају сва физичка и правна лица која су поднела благовремене и потпуне пријаве.
Пријава мора бити читко попуњена са назначеним редним бројем и називом непокретности из овог огласа, за коју се лице пријављује.
Пријава за учешће на надметању мора да садржи
– За правна лица: назив, односно пословно име, седиште, матични број и ПИБ, број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву се обавезно прилаже извод из регистра привредних субјеката, у оригиналу или овереној копији и потврда о ПИБ-у, уредно овлашћење за заступање, доказ о уплати депозита
– За физичка лица: име и презиме, адресу становања, број телефона, ЈМБГ, фотокопија личне карте. Уз пријаву се прилаже доказ о уплати депозита.
– приватни предузетник уз пријаву доставља и извод из регистра надлежног органа у оригиналу или овереној копији и потврду о ПИБ-у, доказ о уплати депозита.
У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од надлежног органа и садржати овлашћење да мора бити оверено од надлежног органа и садржати овлашћење да може лицитирати у име даваоца овлашћења те да може лицитирати цену неограничену по износу.
Сви учесници у јавном надметању уз пријаву морају доставити оригинал доказ о уплати депозита који износи 10% од утврђене почетне цене из става III овог огласа, у динарској противвредности, по званичном средњем курсу евра Народне Банке, на дан уплате, Комисији за спровођење јавног надметања.
Уплату извршити на жиро рачун – Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине бр. 840-811151843-89, са позивом на број одобрења 97-77-007.
Пријаве за учешће на јавном надметању, са потребним доказима назначеним у овом огласу, достављају се у затвореној коверти на адресу: Општинска управа Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр.28, са назнаком “Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности јавним надметањем“ са назначеним редним бројем непокретности из овог јавног огласа, за коју се лице пријављује, поштом или непосредно у писарници Општинске управе Бајина Башта.
Рок за подношење пријаве са документацијом је 03. јануар (четвртак) 2019. године. Благовременом ће се сматрати све пријаве које стигну у Општинску управу Бајина Башта до 15:00 часова 03. јануар (четвртак) 2019.године
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања.
Регистрација учесника почиње сат и по пре почетка јавног надметања а завршава се пола сата пре почетка јавног надметања, односно од 09:30h до 10:30h у згради Општине Бајина Башта ул. Душана Вишића број 28 у сали за седнице Скупштине општине Бајина Башта.

VII

Јавно надметање ће се одржати дана 11. јануара 2019.године са почетком у 11 часова у згради Општине Бајина Башта ул. Душана Вишића број 28 у сали за седнице Скупштине општине Бајина Башта.

VIII

Поступак јавног надметања спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности јавним надметањем.
Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве.
Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава, на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отуђује прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.
Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене цене.

IX

Исплата постигнуте купопродајне цене за отуђене непокретности из става III овог огласа извшиће се у динарској противвредности, по званичном средњем курсу евра Народне Банке, на дан уплате.
Лице које предметне непокретности прибави у својину дужно је да излицитирани износ, умањен за уплаћени износ депозита,уплати у року од 10 дана од дана закључења уговора о отуђењу, односно прибављању непокретности у својину.
Уколико најбољи понуђач не закључи уговор у прописаном року или не уплати излицитиран износ умањен за висину депозита, губи право на повраћај депозита а предметна непокретност биће предметновог јавног надметања.

X

Учесници јавног надметања који нису стекли статус најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року од 15 дана од дана јавног надметања. Понуђачи су у обавези да, у обрасцу захтева за повраћај депозита, упишу тачан број рачуна и назив банке за повраћај.

XI

Сви додатни трошкови падају на терет лица које предметну непокретност прибави у својину.
Овај оглас ће се објавити на огласној табли Општинске управе Бајина Башта, дневном листу Данас и на интернет страници www.bajinabasta.rs.

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Позив за јавну расправу о Нацрту плана јавних инвестиција општине Бајина Башта за 2019

У складу са Закључком 01 Број:06-35/018 од 30. новембра 2018. године, којим је утврђен нацрт Плана инвестиција општине Бајина Башта за 2019. годину, Општинско веће општине Бајина Башта, у п у ћ у ј е

 

 ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА ЗА 2019. ГОДИНУ

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица у општини Бајина Башта да узму учешће у јавној расправи о нацрту Плана инвестиција општине Бајина Башта за 2019. годину, која ће трајати у периоду од 01. децембра до 15. децембра 2018. године, достављањем примедби, предлога и сугестија у писаној форми на адресу: Општина Бајина Башта-Општинском већу, Ул. Душана Вишића број 28, 31250 Бајина Башта, или електронском поштом на адресу: opstinabb.investicije@gmail.com.

Усмена јавна расправа о нацрту Плана инвестиција општине Бајина Башта за 2019. годину одржаће се на дан 10. децембра 2018. године, у сали општине Бајина Башта, Ул. Душана Вишића број 28, Бајина Башта, са почетком у 10,00 сати.Позивају се сви заинтересовани да присуствују и узму учешће у усменој јавној расправи.

Позив за јавну расправу о нацрту Статута општине Бајина Башта

У складу са Закључком 01 Број:06-35/018 од 30. новембра 2018. године, којим је утврђен нацрт новог Статута општине Бајина Башта, Општинско веће општине Бајина Башта, упућује

 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

 

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица у општини Бајина Башта да узму учешће у јавној расправи о нацрту новог Статута општине Бајина Башта, која ће трајати у периоду од 01. децембра до 15. децембра 2018. године, достављањем примедби, предлога и сугестија у писаној форми на адресу: Општина Бајина Башта-Општинском већу, Ул. Душана Вишића број 28, 31250 Бајина Башта, или електронском поштом на адресу:sobb@mts.rs.

Усмена јавна расправа о нацрту новог Статута општине Бајина Башта одржаће се на дан 10. децембра 2018. године, у сали општине Бајина Башта, Ул. Душана Вишића број 28, Бајина Башта, са почетком у 11,30 сати.Позивају се сви заинтересовани да присуствују и узму учешће у усменој јавној расправи.

Величина слова