Најновије вести и информације из Општине Бајина Башта

Јавни увид у нацрт просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Тара”

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ТАРА”

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ТАРА” НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Тара” и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Тара” на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од 1.ДО 30. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана у згради Скупштине oпштине Бајина Башта, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са 30. априлом 2019. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у среду 10. априла 2019. године са почетком у 1200 часова у сали Скупштинe општине Бајина Башта, у Бајиној Башти, улица Душана Вишића 28.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у среду  15. маја 2019. године, са почетком у 1200 часова у сали Скупштинe општине Бајина Башта, у Бајиној Башти, улица Душана Вишића 28. Физичка и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Јавна презентација урбанистичког пројекта реконструкције главне улице и трга у Бајиној Башти

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-ис, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/2018) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/15)

ОПШТИНСКА УПРАВА  БАЈИНА БАШТА

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ГЛАВНЕ УЛИЦЕ И ТРГА У БАЈИНОЈ БАШТИ НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БР. 930/1, 930/2, 930/3, 930/4, 930/5, 935/2, 850 И ДЕЛОВИМА К.П.БР. 1732, 1128 И 931 К.О. БАЈИНА БАШТА

  1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у сали Скупштине општине Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, од 03. до 10. априла 2019. године, сваког радног дана од 07 до 15 часова.
  2. Наручилац предметног Урбанистичког пројекта је Општина Бајина Башта.
  3. Урбанистички пројекат урађен је од стране Пројектног бироа и грађевинске фирме „Архитектура Петковић“ Милош Петковић пр, ул. Миленка Топаловића 17, Бајина Башта.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, најкасније до 10. априла 2019. године.

Пробни попис становништва, домаћинстава и станова

    Републички завод за статистику од 1. до 30. априла 2019. године спроводи Пробни попис становништва, домаћинстава и станова. На територији коју покриива Одељење статистике у Ужицу ова акција се реализује у општини Бајина Башта (насеља Бајина Башта, Луг и Мала Река) и у граду Ужицу  (насеља Дријетањ и Ужице).

Сат за нашу планету 2019

         У суботу, 30. марта у 20:30, градови широм света ће по једанаести пут искључити светла на сат времена и тиме још једном послати снажну поруку да ипак можемо нешто да предузмемо како бисмо ублажили последице климатских промена, али и како бисмо скренули пажњу на последице прекомерне потрошње ограничених природних ресурса.
Овај сат је само мали подсетник да заједно можемо утицати на то да се ствари промене и да су мале ствари које свакодневно обављамо те које нам могу помоћи да створимо хуманију будућност.

Одржана почетна конференција пројекта „Јавна својина за развој јавног сектора“

У уторак 26. марта 2019. године у Свечаној сали Градске куће у Ужицу, одржана је почетна конференција пројекта „Јавна својина за развој јавног сектора“, који финансира Европска унија у оквиру грант шеме Програма Exchange 5. Програм Exchange 5 реализује Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, из средстава ИПА 2014, док је уговарачко тело Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније.

Конференција је имала за циљ да присутнима представи будуће активности и напоре две суседне локалне самоуправе – Града Ужица и Општине Бајина Башта, у правцу креирања функционалног и ефикасног система управљања јавном имовином оријентисаног, пре свега, ка грађанима и привредним субјектима.

Почетну конференцију Пројекта отворио је Немања Нешић, заменик градоначелника Ужица, који је током уводног обраћања истакао значај оваквих подухвата за унапређење управљања непокретностима у јавној својини, као области која значајно доприноси подизању капацитета локалних самоуправа и запослених у овим институцијама у сегментима који су кључни за успостављање одговорне јавне управе. Наглашивши да је пројекат „Јавна својина за развој јавног сектора“ осма по реду иницијатива коју Град Ужице спроводи уз подршку Европске уније, Нешић је поздравио настојања Ужица и Бајине Баште да одрже квалитетну сарадњу и међуопштинске односе и захвалио се носиоцима програма и свима онима који ће омогућити да јавна имовина буде препозната као важан развојни ресурс јединица локалне самоуправе.

Председник општине Бајина Башта, Радомир Филиповић, поздравио је присутне, уз напомену да пројекат представља десету заједничку акцију Општине Бајина Башта и Града Ужица у последњих пет година и својеврсни искорак ка дефинисању институционалног оквира и подстицању капацитета за систематско управљање јавном имовином. Уверен у успешност партнерства, Филиповић је изјавио да ће пројекат засигурно позитивно утицати на промену стања и решавање постојећих проблема у вези са уписом и евиденцијом имовине у власништву општине.

Колико је јавна имовина важан ресурс за развој локалне заједнице и општинске буџете, али и креирање повољне инвестиционе климе и стимулативног пословног амбијента за отварање нових радних места, објаснио је Славко Лукић, директор Регионалне развојне агенције „Златибор“. Лукић је такође исказао спремност за подршку РРА Златибор општинама у припреми концепата који воде ефикасној међуопштинској и регионалној сарадњи и осврнуо се на пројекте сличног типа који су тежили јачању локалне администрације и прилагођавању јавне управе важећем законодавном оквиру.

Дамјан Милутиновић, представник Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ у Министарству финансија Владе Републике Србије, овом приликом је рекао да област управљања имовином захтева реформу система на свим нивоима власти и изразио заинтересованост и отвореност Министарства за заједнички рад на ову тему са релевантним актерима у локалним самоуправама.

У наставку конференције, Мирослав Ивановић, менаџер пројекта презентовао је планиране активности и очекиване ефекте поменуте иницијативе. “Пројектом ће се успоставити систем ефикасног управљања јавном имовином у Ужицу и Бајиној Башти. Грађани ће добити одговорне и транспарентне локалне самоуправе које теже повећању буџетских прихода и смањењу расхода, стварању нових вредности, креирању повољне инвестиционе и пословне климе, као и одговорном старању о јавној имовини, што је у најбољем интересу локалних заједница. Град Ужице и Општина Бајина Башта ће бити у могућности да пруже релевантне информације о објектима и земљишту у јавној својини заинтересованим представницима приватног сектора и потенцијалним инвеститорима, чиме ће се унапредити њихова конкурентност у односу на друге локалне самоуправе”, казао је Ивановић на крају свог излагања.

Секретар Скупштине града Ужица, Петар Вујадиновић, подсетио је на измене и допуне закона у предметној области, којима је, како он сматра, створена колизија у прописима који се примењују и тиме онемогућавају уређење поступка евиденције јавне имовине и превазилажење свих идентификованих препрека у овом процесу. Вујадиновић је скренуо пажњу да законска регулатива мора претрпети додатне измене које су у интересу и носилаца права јавне својине, али и корисника, у циљу остварења економских, финансијских и политичких користи од овог процеса. Добро управљање имовином, осим усклађених прописа, захтева стабилно годишње повећање буџетских прихода и мултидисциплинарни тимски рад обученог особља, додао је Вујадиновић.

Милена Радомировић, програм менаџер Сталне конференције градова и општина (СКГО), након представљања контекста реализације Програма Exchange 5, оценила је подршку управљању јавном имовином на локалном нивоу као прави потез за побољшање управљања и нивоа услуга у локалној самоуправи у циљу подстицања локалног развоја. По њеним речима, иако Програм не представља део правних тековина Европске није, свакако је важан као хоризонтална тема за многа питања у планским и инвестиционо захтевним поглављима у процесу придруживања. На крају уводних обраћања, Радомировићева је навела да ће искуства стечена кроз текуће пројекте послужити за препознавање добрих пракси које могу бити примењене у другим локалним самоуправама и унапређење правног оквира од значаја за управљање имовином на локалом нивоу.

Оглас о расписивању јавног надметања у циљу давања грађевинског земљишта у јавној својини у закуп на одређено време

Комисија за спровођење поступка јавног надметања ради давања грађевинског земљишта у јавној својини у закуп на одређено време,а на основу члана 12,14. и 15.Одлуке о грађевинском земљишту (“Службени лист општине Бајина Башта“бр.1/15 и 12/016) и Одлуке Скупштине општине Бајина Башта о приступању јавном надметању ради давања грађевинског земљишта у јавној својини у закуп на одређено време 01 број 06-34/2018 од 13.11.2018.године.

Оглас

о расписивању јавног надметања у циљу давања грађевинског  земљишта у јавној својини у закуп на   одређено време

I.

Расписује се јавно надметање (лицитација) у циљу давања у закуп на одређено време грађевинског земљишта у јавној својини за постављање привремених објеката, сходно Програму о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама (“Службени лист општине Бајина Башта“број 2/2015).

II.

Локације се дају у закуп на одређено време, на период до пет (5) година,рачунајући од дана закључења уговора о закупу.

III.

Почетна лицитациона цена одређена је сходно одредби члана 55. Одлуке о грађевинском земљишту (“Службени лист општине Бајина Башта“ број 1/15 и 12/016)

IV.

Локација, тип и намена објеката на локацији, као и почетна лицитациона цена су следећи

  1. УЛ.БРАЋЕ НИНЧИЋА
  1. на кат. парцели број 936 КО Бајина Башта (код “Бајиновца“), три привремена објекта, и то

а) објекат број 1.површине 21м2,тип дрвени, по слободном избору,

намена трговина, занатске и услужне делатности, почетни износ закупнине је износ од 995,98 динара месечно,

б)објекат број 3. површине 19,05м2,тип метални, по слободном избору,намена трговина, занатске и услужне делатности, почетни износ закупнине је износ од 942,78 динара месечно,

в)објекат број 4. површине 17,16м2,тип метал и дрво, по слободном избору,намене трговина,занатске и услужне делатности, почетни износ закупнине је износ од 849,24 динара месечно,

  1. УЛ.ВУКА КАРАЏИЋА

на кат. парцели бр. 834/9 КО Бајина Башта, на углу Улице Вука Караџића и Рајка Тадића,један киоск, површине 4-5м2, типа-метални киоск“Севојно“,намене трговина,занатске и услужне делатности, почетни износ закупнинејеизносод 247,45 динарамесечно

III.     УЛ. ДУШАНА ВИШИЋА

на кат. парцели бр. 1746 КО Бајина Башта,(испред зграде суда),један киоск,површине 4-5м2,типа метални “Севојно“,намене трговина,занатске и услужне делатности, почетни износ закупнине је износ од 247,45 динара месечно,

  1. ПЕРУЋАЦ

на. кат. парцели број 1492 КО Растиште, (плато на левој обали Врело),један киоск, површине 13м2, типа-дрвени, по слободном избору,намене трговина,занатске и услужне делатности, почетни износ закупнине је износ од 160,68 динара месечно,

V.

Лице коме јавно грађевинско земљиште буде дато у закуп наодређено време је у обавези

  • да са општином Бајина Башта уговори, а преко Службе за наплату и контролу јавних прихода при Одељењу за послове финансија, буџета и рачуноводства Општинске управе општине Бајина Башта и плати закупнину.
  • да са општином Бајина Башта уговори обавезу да по истеку рока закупа уклони монтажни објекат са површине јавне намене, уз напомену да ако то не учини, да ће исто учинити ЈКП“ 12 септембар“ Бајина Башта,а на његов рачун.

VI.

Јавнонадметањећесеспровести22.04.2019.године сапочетком у 11 часова у сали Скупштине општине Бајина Башта, улица Душана Вишића број 28.

Учесници јавног надметања су дужни да на име кауције положе износ од 10% почетне лицитационе цене локације.

VII.

Лицитациони корак се одређује у висини од 1.000,00 динара.

  VIII.

Оглас ће бити истакнут наогласној табли Општине Бајина Башта,званичној интернет страници општине www.bajinabasta.rs и у локалним медијима.

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Најава почетне конференције пројекта “Јавна својина за развој јавног сектора”

Почетна конференција пројекта „Јавна својина за развој јавног сектора“ ће бити одржана 26. марта 2019. године са почетком у 12.00 часова у Свечаној сали Градске куће у Ужицу.

Пројекат је финансиран од стране Европске уније из средстава ИПА 2014 кроз Програм Exchange 5 – „Подршка Европске уније локалним самоуправа у области управљања имовином“. Програм спроводе Министарство државне управе и локалне самоуправе и Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније у Министарству финансија Републике Србије, док је Стална конференција градова и општина имплементациони партнер.

Током реализације пројекта Град Ужице ће у партнерству са Општином Бајина Башта и Регионалном развојном агенцијом Златибор успоставити чврсту сарадњу кроз креирање ефикасног и одговорног система управљања јавном имовином у Ужицу и Бајиној Башти, односно, ојачати капацитет локалних самоуправа у области управљања јавном својином и пружању услуга грађанима и привреди.

На овај начин, унапређењем институционалног оквира и организационих капацитета за управљање јавном имовином на локалном нивоу, допринеће се: смањењу буџетских издатака у вези са јавном својином, креирању повољне инвестиционе и пословне климе као и одговорном старању о јавној имовини што је у највећем интересу шире локалне заједнице.

Обавештење о обавези годишњег извештавања за локални регистар извора загађивања

Обавештавамо сва привредна друштва, друга правна лица и предузетнике, чије активности доводе до загађивања животне средине, у смислу емисија загађујућих материја у ваздух, воде и тло, као и генерисања отпада да су, у складу са чланом 75, став 5,  Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС и 14/16), у обавези да Општини Бајина Башта, Општинској управи општине Бајина Башта, Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско правне послове доставе податке о загађујућим материјама које се емитују у животну стредину, ради уноса у Локални регистар извора загађивања, на начин и у роковима утврђеним Законом.

Правна лица која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета за одређену привредну делатност, како је наведено у Прилогу 1. – Листа 2. – Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за локалне регистре извора загађивања – Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Службени гласник РС“ бр. 91/10 и 10/13 и 98/16), у обавези су да поступају у складу са Правилником и надлежном органз доставе податке о изворима загађивања, врстама, количинама, начину и месту испуштања загађујућих материја у ваздух, воде и земљиште, као и о количинама, врсти, саставу и начину третмана и одлагања отпада, ради уноса у Локални регистар извора загађивања. Податке за период од 1. јануара до 31. децембра 2018. године, потребно је доставити надлежном органу, најкасније до 31. марта 2019. године, на прописно и комплетно попуњеним, овереним и потписаним обрасцима, у

штампаној форми, на адресу:

Општина Бајина Башта,

Општинска управа општине Бајина Башта,

Одељење за послове урбанизма грађевинарства и имовинско правне послове,

Душана Вишића 28,

11000 Београд,

и у електронској форми на Е-маил: aleksandarmarkovicbb@yahoo.com

Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који према процени одговорног лица, а на основу класификације према Листи 2. из Прилога 1. – Правилника, нису у обавези да доставе податке о изворима загађивања ради уноса у Локални регистар извора загађивања, потребно је да надлежном органу о томе доставе потписану и оверену Изјаву. За додатне инфорације у вези Локалног регистра извора загађивања за територију Бајине Баште, можете се обратити на телефон 031-862-366, локал 103.

Министарка Михајловић у посети Бајиној Башти

Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, рекла је данас у Бајиној Башти да очекује да ове године буде завршена пројектна документација за изградњу тунела Кадињача, на којем би радови могли да почну 2020. године.

 

“У целом Златиборском округу само у редовно одржавање путева уложено је у претходне четири године око 3,6 милијарди динара, а са другим рехабилитацијама које су рађене, уложено је око 5,5 милијарди динара”, рекла је Михајловићева новинарима у Бајиној Башти, где је данас заједно са министром омладине и спорта Вањом Удовичићем разговарала са начелником Златиборског округа Бобаном Перишићем и челницима локалних самоуправа из Златиборског округа, и имала одвојени састанак са руководством општине Бајина Башта.

 

Она је рекла да се завршава пројекат за тунел Кадињача, који ће ускоро бити на ревизионој комисији. “То значи да ћемо ове године имати завршену пројектну документацију, и да ће онда Влада и Министарство радити на проналажењу начина финансирања”, рекла је Михајловићева.

 

Она је рекла да кроз Златиборски округ пролазе и нови ауто-путеви који се граде. “Предстоји почетак изградње ауто-пута Прељина-Пожега, дужине 30,9 километара, деоница на којој једну трећину трасе чине тунели и мостови. Такође, са турским „Ташјапијем“ радимо на пројектној документацији за ауто-пут Београд-Сарајево. На деоници Сремска Рача-Кузмин очекујемо средином године почетак радова, а на деоници Пожега-Котроман није могуће пре средине идуће године да почне градња, због изграде пројектне документације.

 

Она је додала да ће у оквиру реконструкције барске пруге бити реконструисане и железничке станице које се налазе уз пругу.

 

Удовичић је рекао да се у директном дијалогу са локалним самоуправама могло сазнати докле се стигло са започетим пројектима и које су потребе и шта је још могуће урадити у области омладинске политике. “Хвала потпредседници Владе на помоћи у подстицању развоја женског спорта”, рекао је Удовичић.

 

Председник општине Бајина Башта Радомир Филиповић рекао је да је задовољан што је општина била домаћин потпредседници Владе и свим општинама из округа. “Имамо много проблема, али смо задовољни обећањима које смо добили”, рекао је Филиповић, и додао да је за ову општину “тунел Кадињача питање свих питања”.

 

Михајловићева и Удовичић су током дана обишли и ОШ „Рајак Павићевић“ у Бајиној Башти, где је додељена спортска опрема школи, као и лопте локалном Женском одбојкашком клубу „Дрина“.

Одржан први састанак пројектног тима “Jавна својина за развој јавног сектора”

У уторак, 18. фебруара 2019. године, у малој Сали Градске куће у Ужицу одржан је први састанак пројектног тима задуженог за реализацију пројекта “Јавна својина за развој јавног сектора“.

На састанку, Пројектни тим је анализирао пројектне активности, динамику реализације и потенцијалне ризике у реализацији пројекта. Теме састанка су биле: анализа пројектних задатака и пројекта,као и појединачне експертизе чланова тима.

Први састанак био је прилика да представници пројектног тима из три партнерске институције размене мишљења и договоре методологију реализације почетних активности које се односе на формирање радних тела у оквиру локалних самоуправа које ће да унапреде управљање јавном имовином. У наредних месец дана организоваће се почетна конференција пројекта у Ужицу што је прилика да се информише јавност и обезбеди подршка у реализацији пројектних активности. На тај начин, креираће се предуслови за рад локалног експерта за управљање јавном имовином, креирање тела за управљање имовином у обе локалне самоуправе али и обезбедити  заинтересованост за реализацију тренинга из области процене вредности и корисности јавне имовине.

Пројекат реализује Град Ужице у партнерству са Општином Бајина Башта и Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ у оквиру програма Exchange 5 који спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина.

Величина слова