Najnovije vesti i informacije iz Opštine Bajina Bašta

Otvaranje dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju u Bajinoj Bašti

U utorak, 4. aprila 2017. godine sa početkom u 11 časova, u ulici Vojvode Mišića bb u Bajinoj Bašti zvanično se otvara dnevni boravak Dream centra za decu sa smetnjama u razvoju.Otvaranje se realizuje u okviru projekta „Ja imam san…“ i ima za cilj da predstavi jedan od rezultata Projekta – početak rada dnevnog boravka za decu ometenu u razvoju, kao i da upozna javnost sa savremenim i održivim uslugama Dream centra, neophodnim za razvoj motoričkih sposobnosti, postizanje stimulativne sredine, obezbeđenje fizičke i psihičke relaksacije i integracije dece i mladih sa smetnjama u razvoju, kao i sa budućim aktivnostima projekta.

Svrha projekta „Ja imam san…“ je podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta, kroz uspostavljanje lokalnih socijalnih usluga i podizanje svesti građana o značaju pružanja kvalitetne socijalne usluge za osobe sa smetnjama u razvoju. Projekat ukupne vrednosti 206.323,52 evra, realizuje Opština Bajina Bašta u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad i Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja iz Bajine Bašte. Projekat je deo programa „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu“ koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Sat za našu planetu

WWF – Svetska organizacija za prirodu vas i ove godine sa zadovoljstvom poziva da se uključite u globalnu akciju „Sat za našu planetu” („Earth Hour”).
U subotu, 25. marta 2017. godine u 20:30, gradovi širom sveta će po deseti put isključiti svetla na sat vremena i time još jednom poslati snažnu poruku da ipak možemo nešto preduzeti kako bismo ublažili posledice klimatskih promena, ali i kako bismo skrenuli pažnju na posledice prekomerne potrošnje ograničenih prirodnih resursa.
Ovaj sat je samo mali podsetnik da zajedno možemo uticati na to da se stvari promene i da su male stvari koje svakodnevno obavljamo te koje nam mogu pomoći da stvorimo humaniju budućnost.

O B J A Š Nj E Nj E za primenu Pravila o radu biračkih odbora za sprovođenje izbora za predsednika Republike

Republička izborna komisija, na sednici održanoj 16. marta 2017. godine, donela je

O B J A Š Nj E Nj E

za primenu člana 16. stav 4. Pravila o radu biračkih odbora za sprovođenje izbora za predsednika Republike,raspisanih za 2. april 2017. godine

  1. Član 16. stav 4. Pravila o radu biračkih odbora za sprovođenje izbora za predsednika Republike, raspisanih za 2. april 2017. godine („Službeni glasnik RS“, broj 18/17) glasi:

                 „Svoj identitet birač dokazuje važećom ličnom kartom, odnosno važećom putnom ispravom (pasošem), kao i važećom vozačkom dozvolom na čijem je obrascu naveden jedinstveni matični broj birača.“.

                 Birački odbor treba da omogući glasanje biraču koji svoj identitet dokazuje ličnom kartom sa isteklim rokom važenja, pod uslovom da priloži potvrdu Ministarstva unutrašnjih poslova o podnetom zahtevu za izdavanje nove lične karte.

  1. Objašnjenje iz tačke 1. shodno se primenjuje i u slučaju glasanja birača van biračkog mesta, u skladu sa čl. 26. i 27. Pravila o radu biračkih odbora za sprovođenje izbora za predsednika Republike, raspisanih za 2. april 2017. godine.
  2. Ovo objašnjenje će biti dostavljeno biračkim odborima obrazovanim za sprovođenje izbora za predsednika Republike raspisanih za 2. april 2017. godine.
  3. 4. Ovo objašnjenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

02 Broj:013-191/17

U Beogradu, 16. marta 2017. godine

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

                                                                                        PREDSEDNIK

                                                                                Vladimir Dimitrijević

Obaveštenje o promeni sedišta biračkih mesta

Obaveštavaju se građani Bajine Bašte da je sedište biračkog mesta broj 8 promenjeno i sada se nalazi na adresi Ul. Kneza Milana Obrenovića broj 101, u objektu bivše prodavnice *Laminat*, sa ulazom iz Ulice Kneza Milana Obrenovića-preko puta ugostiteljskog objekta *Breza*.

               Takođe je promenjeno i sedište biračkog mesta broj 38-Okletac 2 i sada se nalazi u kući Simić Vidana iz Okleca.

 

 

Načelnik Opštinske uprave

                        Jelena Filipović

Obaveštenje Opštinskog veća opštine Bajina Bašta

Opštinsko veće, na sednici od 10.03.2017. godine  usvojilo je Pravilnik o kategorizaciji sportskih organizacija i Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u opštini Bajina Bašta sa potrebnim obrascima za njihovu primenu.Pravilnici su objavljeni u Sl.listu opštine Bajina Bašta br.2/2017 od 13.03.2017.godine i stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Obaveštenje komisije za bezbednost saobraćaja opštine Bajina Bašta

Komisija za bezbednost saobraćaja opštine Bajina Bašta se uključila u projekat obuke za pravilnu upotrebu bezbednosnih sedišta za decu, koji sprovodi Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, sa ciljem unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju. U okviru ovog projekta u našem gradu će u utorak 14. marta biti održano predavanje o stanju bezbednosti dece u saobraćaju i obuka za pravilnu upotrebu bezbednosnih sedišta za decu. Predavanje i obuka će se održati u skupštinskoj sali opštine Bajina Bašta u vremenu od 10:40 do 13:15. Po završetku predavanja i obuke prisutnima će biti deljena autosedišta za decu. Broj sedišta koja će biti podeljena je ograničen.

            Pozivaju se svi roditelji dece uzrasta do 7 godina, kao i budući roditelji i svi ostali zainteresovani da uzmu učešće u projektu i prisustvuju ovom događaju kako bismo unapredili bezbednost dece u saobraćaju.

            Bliže informacije o predavanju i obuci koji će biti sprovedeni se mogu dobiti u auto školi Silver radnim danima od 9 do 12 časova i na broj telefona 064/20-67-160, i u saobraćajnoj inspekciji opštine Bajina Bašta radnim danima od 10 do 14 časova i na broj telefona 069/82-59-200.

Obaveštenje o pozivu za podnošenje ponuda izgradnje višeporodičnih stambenih objekata

Obaveštavamo sve zainteresovane ponuđače da u postupku nabavke izvođenja radova za izgradnju višeporodičnih stambenih objekata u okviru drugog potprojekta Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, mogu preuzeti Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju na sledećoj adresi:

http://piu.rs/tenders.php?id=33&p_id=190

 

Izgradnju višeporodičnih stambenih objekata će se izvoditi za potrebe korisnika na teritoriji sledećih jedinicama lokalne samouprave:

Partija 1 : Bajina Bašta

Partija 2 : Šabac

Partija 3 : Šid

Partija 4 : Kikinda

 

Naručilac u postupku nabavke je implementaciona jedinica na projektu Programa stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji , ,,JUP Istraživanje i razvojd.o.o. Beograd.

Sredstva za nabavku su obezbeđena iz donatorskih sredstava, kojima upravlja Banka za Razvoj Saveta Evrope.

Obaveštenje o uvidu u Jedinstveni birački spisak za područje Bajine Bašte

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta izlaže na javni uvid deo biračkog spiska za područje opštine Bajina Bašta za izbore za predsednika Republike Srbije, raspisane za 02. april 2017.godine.

            Deo biračkog spiska se izlaže na taj način što se putem računarske opreme unošenjem jedinsvenog matičnog broja građanina omogućava provera da li je upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Građani opštine Bajina Bašta mogu izvršiti uvid u jedinstveni birački spisak i tražiti upis, brisanje, ispravku, izmenu ili dopunu jedinstvenog biračkog spiskado zaključenja biračkog spiska 17.marta 2017.godine do 24:00 časa, svakog radnog dana od 7:00-16:00 časova i subotom i nedeljom u vremenu od 9:00-13:00 časova u matičnoj službi Opštinske uprave Bajina Bašta, ulaz 2, soba broj 1. Uvid u birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnom sajtu Ministarstva za državnu upravu i loklanu samoupravu www.mduls.gov.rs, na zvaničnom sajtu opštine Bajina Bašta, www.bajinabasta.rs, na zvaničnom sajtu Republičke izborne komisije www.rik.parlament.gov.rs. Uz zahtev za promene u jedinstvenom biračkom spisku prilažu se potrebni dokazi.

Obaveštavaju se i maloletna lica koja postaju punoletna i stiču biračko pravo najkasnije na dan izbora 02. aprila 2017.godine da mogu izvršiti proveru ličnih podataka upisanih u birački spisak.

Proveru ličnih podataka upisanih u birački spisak imaju i interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Bajina Bašta.

Od proglašenja predloga kandidata, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za upis i promenu u biračkom spisku ima i predlagač kandidata odnosno lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Građanin može počev od 03. marta 2017.godine a najkasnije do 11. marta 2017.godine u 24:00 časova podneti Opštinskoj upravi prema mestu boravišta zahtev da se u birački spisak upiše podatak o tome da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji/izabrano mesto glasanja.

Birači koji imaju boravište u inostranstvu obaveštavaju se da počev od 03. marta 2017.godine preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije do 11. marta 2017.godine u 24:00 časova mogu Opštinskoj upravi po mestu prebivališta u zemlji podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.

Nakon zaključenja biračkog spiska  od 18. marta 2017. godine najkasnije do 29. marta 2017.godine u 24:00 časa, zahtev za promenu podnosi se Opštinskoj upravi ili neposredno Ministarstvu za državnu i lokalnu samoupravu u Beogradu, koje odlučuje po zahtevu za građane sa prebivalištem, odnosno za interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Bajina Bašta.

Načelnik Opštinske uprave

                        Jelena Filipović

Drinska regata – najbolji brend u 2016-oj u oblasti turističkih manifestacija

Ovogodišnji dobitnik nagrade „Najbolje iz Srbije“ u kategoriji Najbolja turistička manifestacija u funkciji promocije Srbije je Drinska regata Bajina Bašta. Svečana dodela priznanja „Najbolje iz Srbije“ održana je 02. februara u kongresnom centru „Master“ Novosadskog sajma a priznanje za Drinsku regatu uručio je Rasim Ljajić, Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija. Tom prilikom ministar Ljajić je svima toplo preporučio da dođu na Drinsku regatu jer se i on  lično uverio u kvalitet ove manifestacije. Nagradu je u ime Sportsko turističkog centra „Bajina Bašta“ primio Dejan Mlađenović, direktor ove Ustanove.

Direktor S.T.C „Bajina Bašta“ je povodom dobijanja još jednog prestižnog priznanja  izjavio da je regata uspeh svih Bajinobaštana jer je ceo grad na nogama tih dana i svi funkcionišu kao jedan tim. „Ove nagrade ćemo iskoristiti da još više unapredimo manifestaciju ali i da podignemo prepoznatljivost cele destinacije kako u Srbiji tako i šire“.