Najnovije vesti i informacije iz Opštine Bajina Bašta

Gradimo partnerstvo za otporniju Bajinu Baštu

U okviru međunarodnog projekta „Smanjenje rizika od katastrofa i sigurnost u državama članicama OSCE-a” Arhus centar Južne i Istočne Srbije sproveo je projekat „Gradimo partnerstvo za otporniju Bajinu Baštu”, podržan od strane Misije OEBS u Srbiji i opštine Bajina Bašta.Tokom realizacije projekta urađena je revizija postojećih planskih i drugih dokumenata vazanih za vanredne situacije na teritoriji opštine Bajina Bašta. Urađena i jednoglasno usvojena je Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Bajina Bašta, a sledi donošenje Naredbe o pripremama, načinu formiranja i angažovanja jedinica civilne zaštite opšte namene opštine Bajina Bašta. U aktivnostima oko izrade pomenutih dokumenata učestvovala je šira stručna javnost, a donošenje je prošlo kroz proces javne rasprave, a u toku čitavog projekta je vođena kampanja uključivanja i edukacije javnosti. Nakon usvajanja dokumenata izvršena je edukacija poverenika civilne zaštite, a plan je da sa ovim aktivnostima nastavi kako bi bio osposobljen  Sistem civilne zaštite, koji je i najbliži građanima Bajine Bašte.

Više o ovome na sledećem linku  http://arhus.rs/index2.html

Studijska poseta Bavarskoj u okviru projekta “BioVil”

Predstavnici Slovenije, Srbije, Hrvatskoj, Makedonije i Rumunije u periodu od 15. do 18. maja 2017. učestvovali su u okviru projekta „BioVil“ u studijskoj poseti Nemačkoj, gde su imali priliku da se upoznaju sa različitim tehnikama proizvodnje grejanja i električne energije u bioenergetskim selima u južnom delu Nemačke. Našu delegaciju činili su predstavnici Bajine Bašte, sela Kostojevići i Stalne konferencije gradova i opština.

„BioVil“ je projekat koji se realizuje uz podršku EU programa Horizont 2020 i bavi se razvojem i uspostavljanjem koncepta bioenergetskih sela u zemljama Jugoistočne Evrope. SKGO je partner iz Srbije koji realizuje aktivnosti u okviru programa. Cilj projekta je podrška razvoju koncepta bioenergetskih sela u Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i Rumuniji do investicione faze, kroz prenos znanja iz Austrije, Nemačke i drugih zemalja. Ovaj projekat će inicirati početak osnivanja najmanje pet bioenergetskih sela u partnerskim zemljama spremnih za fazu infrastrukturnog investiranja, čime bi se povećao udeo u bioenergetskoj održivosti. U Srbiji će to biti selo Kostojevići u opštini Bajina Bašta.

Investicija ovog projekta je pre svega u znanju i iskustvima partnera iz zapadne Evrope, pre svega iz Austrije i Nemačke. Kroz projekat je planirano da se razvije sva potrebna dokumentacija koja je neophodna za investicije u zameni kotla u selu Kostojevići i to sa mazuta na kotao na biomasu. Ovim povodom organizovana je studijska poseta u Bavarskoj od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) i Agencije za obnovljive izvore energije.

Tokom studijske posete, primer dobre prakse grejanja na piljevinu hotela Švajger predstavljen je u selu Glon. U ovom mestu su od 2009. do 2014. godine postavljena dva postrojenja za proizvodnju toplotne energije na bazi piljevine, čime se obezbeđuje ne samo grejanje za hotel, već i za potrebe fabrike koja pravi čokoladne oblike, crkve i šest domaćinstava. Ovaj primer grejanja predstavljen je i u selu Šlaht i selu Buh gde su prezentovani i primeri postavljanja cevovoda REHAU, takođe učesnici su posetili i toplanu na piljevinu u mestu Cineberg. Centar za biomasu koji koristi, proizvodi i prodaje piljevinu, drvene brikete i sve proizvode od drva, primer je dobre prakse udruživanja šumovlasnika i osnivanja Asocijacije šumara koji su napravili ovaj centar za biomasu u mestu Kempten.

Selo Glon je poznato po tome što se 2007. godine povezalo sa meštanima iz celog okruga Edersberg kako bi osmislili put energetske tranzicije koji je održiv u njihovom mestu do 2020. godine. Ključno je što je ovo primer dobre prakse ne samo građanske participacije, već građanskog volonterskog rada i građanskog aktivnog učešća. Njihov cilj je da potpuno pređu na korišćenje isključivo obnovljive izvore energije.

Ova poseta je bila jako značajna za učesnike jer su mogli da vide metode i modele privatne prakse i uključivanja građana u proces proizvodnje i isporuke toplotne i električne enegije, kao i načine na koji su se organizovali pojedinci kako bi proširili mrežu snabdevanja toplotnom energijom na bazi obnovljivih izvora energije.

Tako, na primer, u bioenergetskom selu Vildpoldsried učesnici su imali priliku da vide kombinovane sisteme korišćenja solarnih panela, vetrenjača, piljevine, biogasa (metana), takozvani smart grid ili pametnu mrežu, budućnost elektrodistribucije.

Predlozi na nacrt Pravilnika o načinu finansiranja projekata organizacija civilnog društva

Komisija za sprovođenje konkursnog postupka raspodele sredstava budžeta opštine Bajina Bašta namenjenih dotacijama nevladinim organizacijama i udruženjima POZIVA predstavnike organizacija civilnog društva, neprofitnih i nepolitičkih organizacija i udruženja da daju svoje primedbe, predloge i sugestije na nacrt Pravilnika o načinu finansiranja programa i projekata organizacija civilnog društva, neprofitnih i nepolitičkih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta opštine Bajina Bašta.

Svoje primedbe, predloge i sugestije možete dostaviti na pisarnicu opštine Bajina Bašta ili poštom na dole naznačenu adresu:

Opština Bajina Bašta

Komisija za sprovođenje konkursnog postupka raspodele sredstava budžeta opštine Bajina Bašta namenjenih dotacijama nevladinim organizacijama i udruženjima.

Ul. Dušana Višića br. 28

Rok za podnošenje primedbi, predloga i sugestija je do 29.05.2017. godine do 15 časova.

Kontakt osoba: Milica Gavrilović, tel. 069/1997-650, e- mail: milicagavrilovic15@gmail.com

Obaveštenje građevinske inspekcije Opštinske uprave Bajina Bašta

Obaveštavaju se građani sa teritorije opštine Bajina Bašta, da u Skladu sa čl. 7. Stav 6. i 7. Zakona o ozakonjenju objekata („Sl. glasnik RS“, br. 96/15) građevinska inspekcija donosi  rešenja o rušenju nezakonito izgrađenih objekata.

U tom smislu obaveštavaju se građani da ukoliko dobiju takvo rešenje, a za predmetni objekat poseduju građevinsku dozvolu, ili im je isti od ranije u postupku legalizacije, da o tome dostave dokaze na uvid građevinskoj inspekciji.

Takođe, obaveštavaju se građani, da gore navedenim rešenjima bespravni objekti ulaze u postupak  Ozakonjenja, a do rušenja istih neće doći, sem u slučaju da se isti ne mogu ozakoniti.

Ozakonjenje objekata izgrađenih bez građevinske dozvole predstavlja javni interes za Republiku Srbiju.

Izmene i dopuna plana generalne regulacije Bajine Bašte

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta, na osnovu čl.45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09…132/14 i 145/14) i čl. 36. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br.64/15),

OGLAŠAVA

IZLAGANjE NA RANI JAVNI UVID

TREĆE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE BAJINE BAŠTE

Rani javni uvid trajaće 15 dana, od 19.04.2017.god. zaključno sa 03.05.2017.godine. Materijal je izložen u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Bajina Bašta (www.bajinabasta.rs).

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal Treće izmene i dopune Plana, Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Bajina Bašta (kancelarija br.14), pružiće sve potrebne informacije u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija.

Primedbe i sugestije na izloženi  materijal mogu se dostaviti tokom trajanja ranog javnog uvida u pisanom obliku Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne, poslove Opštinske uprave opštine Bajina Bašta, lično na pisarnici ili poštom, zaključno sa 03.05.2017.god.

Javni uvid u nacrt prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14), članom 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 88/10) i čl. 54-67. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 64/15)

oglašava

JAVNI UVID

u

NACRT PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA VISOKONAPONSKOG DALEKOVODA INTERKONEKCIJA 2H400 KV REPUBLIKA SRBIJA (BAJINA BAŠTA)–GRANICA CRNE GORE–GRANICA BOSNE I HERCEGOVINE

i

IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA VISOKONAPONSKOG DALEKOVODA INTERKONEKCIJA 2H400 KV REPUBLIKA SRBIJA (BAJINA BAŠTA)–GRANICA CRNE GORE–GRANICA BOSNE I HERCEGOVINE NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI UVID u Nacrt prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda interkonekcija 2h400 kV Republika Srbija (Bajina Bašta)–granica Crne gore–granica Bosne i Hercegovine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda interkonekcija 2h400 kV Republika Srbija (Bajina Bašta)–granica Crne gore–granica Bosne i Hercegovine na životnu sredinu (u daljem tekstu: Izveštaj o strateškoj proceni uticaja), održaće se od 06. APRILA DO 05. MAJA 2017. GODINE U TRAJANjU OD 30 DANA, svakog radnog dana u zgradama skupština grada Užica i opština Bajina Bašta, Priboj, Prijepolje i Čajetina, kao i na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (http://www.mgsi.gov.rs).

Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja mogu dostaviti u pisanoj formi gradskoj/opštinskoj upravi u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 05. majem 2017. godine. Primedbe na Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja mogu se dostaviti i direktno Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

JAVNA PREZENTACIJA planskog dokumenta biće održana u ponedeljak 24. aprila 2017. godine sa početkom u 1200 časova u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, u Bajinoj Bašti, ulica Dušana Višića 28.

JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA JAVNI UVID biće održana po završetku javnog uvida, u petak 19. maja 2017. godine, sa početkom u 1200 časova u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, u Bajinoj Bašti, ulica Dušana Višića 28. Fizička i predstavnici pravnih lica koja su u toku trajanja javnog uvida podnela primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno ih obrazložiti. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.

Otvaranje dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju u Bajinoj Bašti

U utorak, 4. aprila 2017. godine sa početkom u 11 časova, u ulici Vojvode Mišića bb u Bajinoj Bašti zvanično se otvara dnevni boravak Dream centra za decu sa smetnjama u razvoju.Otvaranje se realizuje u okviru projekta „Ja imam san…“ i ima za cilj da predstavi jedan od rezultata Projekta – početak rada dnevnog boravka za decu ometenu u razvoju, kao i da upozna javnost sa savremenim i održivim uslugama Dream centra, neophodnim za razvoj motoričkih sposobnosti, postizanje stimulativne sredine, obezbeđenje fizičke i psihičke relaksacije i integracije dece i mladih sa smetnjama u razvoju, kao i sa budućim aktivnostima projekta.

Svrha projekta „Ja imam san…“ je podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta, kroz uspostavljanje lokalnih socijalnih usluga i podizanje svesti građana o značaju pružanja kvalitetne socijalne usluge za osobe sa smetnjama u razvoju. Projekat ukupne vrednosti 206.323,52 evra, realizuje Opština Bajina Bašta u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad i Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja iz Bajine Bašte. Projekat je deo programa „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu“ koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Sat za našu planetu

WWF – Svetska organizacija za prirodu vas i ove godine sa zadovoljstvom poziva da se uključite u globalnu akciju „Sat za našu planetu” („Earth Hour”).
U subotu, 25. marta 2017. godine u 20:30, gradovi širom sveta će po deseti put isključiti svetla na sat vremena i time još jednom poslati snažnu poruku da ipak možemo nešto preduzeti kako bismo ublažili posledice klimatskih promena, ali i kako bismo skrenuli pažnju na posledice prekomerne potrošnje ograničenih prirodnih resursa.
Ovaj sat je samo mali podsetnik da zajedno možemo uticati na to da se stvari promene i da su male stvari koje svakodnevno obavljamo te koje nam mogu pomoći da stvorimo humaniju budućnost.

O B J A Š Nj E Nj E za primenu Pravila o radu biračkih odbora za sprovođenje izbora za predsednika Republike

Republička izborna komisija, na sednici održanoj 16. marta 2017. godine, donela je

O B J A Š Nj E Nj E

za primenu člana 16. stav 4. Pravila o radu biračkih odbora za sprovođenje izbora za predsednika Republike,raspisanih za 2. april 2017. godine

  1. Član 16. stav 4. Pravila o radu biračkih odbora za sprovođenje izbora za predsednika Republike, raspisanih za 2. april 2017. godine („Službeni glasnik RS“, broj 18/17) glasi:

                 „Svoj identitet birač dokazuje važećom ličnom kartom, odnosno važećom putnom ispravom (pasošem), kao i važećom vozačkom dozvolom na čijem je obrascu naveden jedinstveni matični broj birača.“.

                 Birački odbor treba da omogući glasanje biraču koji svoj identitet dokazuje ličnom kartom sa isteklim rokom važenja, pod uslovom da priloži potvrdu Ministarstva unutrašnjih poslova o podnetom zahtevu za izdavanje nove lične karte.

  1. Objašnjenje iz tačke 1. shodno se primenjuje i u slučaju glasanja birača van biračkog mesta, u skladu sa čl. 26. i 27. Pravila o radu biračkih odbora za sprovođenje izbora za predsednika Republike, raspisanih za 2. april 2017. godine.
  2. Ovo objašnjenje će biti dostavljeno biračkim odborima obrazovanim za sprovođenje izbora za predsednika Republike raspisanih za 2. april 2017. godine.
  3. 4. Ovo objašnjenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

02 Broj:013-191/17

U Beogradu, 16. marta 2017. godine

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

                                                                                        PREDSEDNIK

                                                                                Vladimir Dimitrijević

Obaveštenje o promeni sedišta biračkih mesta

Obaveštavaju se građani Bajine Bašte da je sedište biračkog mesta broj 8 promenjeno i sada se nalazi na adresi Ul. Kneza Milana Obrenovića broj 101, u objektu bivše prodavnice *Laminat*, sa ulazom iz Ulice Kneza Milana Obrenovića-preko puta ugostiteljskog objekta *Breza*.

               Takođe je promenjeno i sedište biračkog mesta broj 38-Okletac 2 i sada se nalazi u kući Simić Vidana iz Okleca.

 

 

Načelnik Opštinske uprave

                        Jelena Filipović