Poštovani sugrađani,

U CILjU ZAŠTITE VODOTOKA,

Obaveštavamo vas da je odredbama člana 26. Odluke o prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda na teritoriji opštine Bajina Bašta, ZABRANjENO:

  1. ispuštati otpadne i druge vode i materije kojima se ugrožava predviđeni hidraulički režim toka odvođenja otpadnih i drugih voda, vodonepropusnost kanalizacione mreže, rad hidromašinske i upravljačke opreme javne kanalizacije, proticanje ili prečišćavanje otpadnih voda, tretman mulja ili koje mogu oštetiti kanalizacionu mrežu,
  2. ispuštati otpadne i druge vode koje sadrže opasne i štetne materije iznad granične vrednosti emisije propisane važećim propisima,
  3. ispuštati krute i viskozne materije, koje same ili u kontaktu sa drugim materijama mogu prouzrokovati smetnje u objektima javne kanalizacije (npr: pepeo, slama, otpaci i strugotine metala, plastike, drveta, stakla, otpad od tekstila, otpad životinjskog porekla kao što su perje, dlaka, životinjska utroba i dr), otpadna ulja i maziva i otpadna jestiva ulja, hemikalije i boje, kao i mulj iz taložnika lokalnih kanalizacionih sistema, odnosno mulj koji nastaje pri prečišćavanju otpadnih i drugih voda, cementni i krečni mulj, ostaci betona i azbestnog otpada, ostali građevinski šut, materije koje nastaju čišćenjem i održavanjem asfaltnih baza i dr),
  4. ispuštati agresivne materije (kiseline i baze) i ostale štetne materije koje nepovoljno utiču na materijal od kog su izrađeni objekti javne kanalizacije, a nisu prethodno prečišćene do nivoa granične vrednosti emisije propisane važećim propisima,
  5. ispuštati otpadne i druge vode koje sadrže nerazgradive i teško razgradive materije,
  6. ispuštati otpadne i druge vode koje sadrže opasne materije koji štetno utiču na radnike koje vrše održavanje objekata javne kanalizacije,
  7. ispuštati sakupljene otpadne vode i ostatke iz procesa prečišćavanja otpadnih voda iz lokalnih i internih sistema kanalizacije iznad granične vrednosti emisije propisane važećim propisima,
  8. ispuštati sakupljene otpadne vode i ostatke iz procesa prečišćavanja otpadnih voda iz lokalnih sistema kanalizacije ispod granične vrednosti emisije propisane važećim propisima, osim na lokaciji definisane od strane vršioca komunalne deelatnosti,
  9. izlivati sadržaj septičkih jama na javnu površinu i u sistem javne kanalizacije.

Molimo SVE DA SE PRIDRŽAVAJU NAPRED NAVEDENOG.

Opštinska uprava

Odeljenje za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti

Podelite ovu vest:

There are no comments yet.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Veličina slova