Поштовани суграђани,

У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ВОДОТОКА,

Обавештавамо вас да је одредбама члана 26. Одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији општине Бајина Башта, ЗАБРАЊЕНО:

  1. испуштати отпадне и друге воде и материје којима се угрожава предвиђени хидраулички режим тока одвођења отпадних и других вода, водонепропусност канализационе мреже, рад хидромашинске и управљачке опреме јавне канализације, протицање или пречишћавање отпадних вода, третман муља или које могу оштетити канализациону мрежу,
  2. испуштати отпадне и друге воде које садрже опасне и штетне материје изнад граничне вредности емисије прописане важећим прописима,
  3. испуштати круте и вискозне материје, које саме или у контакту са другим материјама могу проузроковати сметње у објектима јавне канализације (нпр: пепео, слама, отпаци и струготине метала, пластике, дрвета, стакла, отпад од текстила, отпад животињског порекла као што су перје, длака, животињска утроба и др), отпадна уља и мазива и отпадна јестива уља, хемикалије и боје, као и муљ из таложника локалних канализационих система, односно муљ који настаје при пречишћавању отпадних и других вода, цементни и кречни муљ, остаци бетона и азбестног отпада, остали грађевински шут, материје које настају чишћењем и одржавањем асфалтних база и др),
  4. испуштати агресивне материје (киселине и базе) и остале штетне материје које неповољно утичу на материјал од ког су израђени објекти јавне канализације, а нису претходно пречишћене до нивоа граничне вредности емисије прописане важећим прописима,
  5. испуштати отпадне и друге воде које садрже неразградиве и тешко разградиве материје,
  6. испуштати отпадне и друге воде које садрже опасне материје који штетно утичу на раднике које врше одржавање објеката јавне канализације,
  7. испуштати сакупљене отпадне воде и остатке из процеса пречишћавања отпадних вода из локалних и интерних система канализације изнад граничне вредности емисије прописане важећим прописима,
  8. испуштати сакупљене отпадне воде и остатке из процеса пречишћавања отпадних вода из локалних система канализације испод граничне вредности емисије прописане важећим прописима, осим на локацији дефинисане од стране вршиоца комуналне деелатности,
  9. изливати садржај септичких јама на јавну површину и у систем јавне канализације.

Молимо СВЕ ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ НАПРЕД НАВЕДЕНОГ.

Општинска управа

Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности

Поделите ову вест:

There are no comments yet.

Оставите одговор

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Величина слова