Konkurs za raspodelu i korišćenje sredstava budžeta Opštine Bajina Bašta za NVO

Shodno Zaključku 01 Broj: 06-5/015 od 10. marta 2015. godine, Opštinsko veće opštine Bajina Bašta raspisuje

Konkurs za raspodelu i korišćenje sredstava budžeta opštine Bajina Bašta za 2015. godinu, namenjenih
dotacijama nevladinim organizacijama i udruženjima

I. Predmet raspodele su sredstva u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara, koja su Odlukom o budžetu opštine Bajina Bašta za 2015. godinu opredeljena za dotacije nevladinim organizacijama i udruženjima.

a.) Sredstva raspoređena u okviru Programa 11-Socijalna i dečija zaštita, funkcionalna klasifikacija 090-Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu, programska aktivnost-Podrška socio-humanitarnim organizacijama, aproprijacija 69, ekonomska klasifikacija 481-Dotacije nevladinim organizacijama, u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 dinara;

b.) Sredstva raspoređena u okviru Programa 13-Razvoj kulture, funkcionalna klasifikacija 840, programska aktivnost-Podsticaji kulturnom i umetničkom stvaralaštvu, aproprijacija 78, ekonomska klasifikacija 481-Dotacije nevladinim organizacijama-dotacije ostalim udruženjima, u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara i

v.) Sredstva raspoređena u okviru Programa 14-Razvoj sporta i omladine, funkcionalna klasifikacija 810-Usluge rekreacije i sporta, programska aktivnost-Podrška predškolskom, školskom i rekreativnom sportu i masovnoj fizičkoj kulturi, aproprijacija 81, ekonomska klasifikacija 481-Dotacije nevladinim organizacijama-za aktivnosti i sportske manifestacije, u ukupnom iznosu od 800.000,00 dinara;

II. Utvrđuju se uslovi konkursa-smernice i kriterijumi kojima će se Opštinsko veće rukovoditi pri donošenju odluke o raspodeli i korišćenju sredstava iz tačke 1. i to:

a.) Strateške smenice:

 • širi društveni značaj,
 • zadovoljavanje interesa lokalnog stanovništva kroz delovanje nevladinog sektora i udruženja,
 • podizanje nivoa svesti građana o značaju delovanja nevladinih organizacija i udruženja,
 • unapređenje kvaliteta života građana opštine Bajina Bašta.

b.) Sredstva će se odobriti nevladinim organizacijama i udruženjima sa sedištem na teritoriji opštine Bajina Bašta, a mogu se odobriti i nevladinim organizacijama i udruženjima sa sedištem van područja opštine Bajina Bašta, ali samo za aktivnosti koje se sprovode na teritoriji opštine Bajina Bašta.

v.)Prednost pri odlučivanju će imati:

 • nevladine organizacije i udruženja koje se bave aktivnostima od šireg društvenog značaja,
 • nevladine organizacije i udruženja sa značajnim broj članova i pozitivnom opštom ocenom ranije sprovedenih aktivnosti,
 • jasna i razvijena ideja delovanja,
 • nevladine organizacije i udruženja registrovani najmanje 1 godinu pre podnošenja projekta,
 • sopstveno investiranje u projekat.

g.) Odobrene projektne aktivnosti moraju biti sprovedene do kraja 2015. godine.

d.) Opštinsko veće zadržava pravo na izbor aplikacija-projekata koji će biti podržani-podnošenje predloga projekta ne garantuje njegovo finansiranje.

đ.) Opštinsko veće neće nadoknađivati troškove koje je podnosilac projekta platio trećem licu za uslugu sastavljanja podnetih projekata ili programa ili za popunjavanje aplikacije ili drugih formulara za podnošenje predloga projekata ili planova.

e.) Opštinsko veće neće odobravati projekte kroz dobra ili usluge, već isključivo novčana sredstva, uplatom na tekući račun podnosilaca prihvaćenih projekata, a prema dostavljenoj tehničkoj specifikaciji-predračunima.

ž.) Korisniku sredstava-nevladinoj organizaciji ili udruženju, koji su u 2014. godini koristili sredstva po ovom osnovu, a koji Opštinskom veću nisu podneli izveštaj i finansijski opravdali korišćena sredstva, na šta su se obavezali članom 6. Ugovora o korišćenju sredstava u 2014. godini, neće se odobriti sredstva za 2015. godinu

z.) Sa korisnikom odobrenih sredstava opština će zaključiti ugovor o korišćenju sredstava, kojim će regulisati međusobna prava i obaveze, a naročito način finansijskog pravdanja namenskog utroška odobrenih sredstava.

III. Prijave na konkurs-projekti podnose se na obrascu-aplikaciji, usvojenom od strane Opštinskog veća, a koji obrazac se može preuzeti ovde APLIKACIJA ili neposredno na pisarnici Opštinske uprave.

IV. Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti kopiju rešenja o registraciji nevladine organizacije ili udruženja

V. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a prijave na konkurs podnose se Opštinskom veću, poštom na adresu: Opštinsko veće opštine Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića br. 28, 31250 Bajina Bašta, ili neposredno na pisarnici Opštinske uprave.

JAVNI OGLAS za postavljenje Opštinskog pravobranioca opštine Bajina Bašta

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAJINA BAŠTA

raspisuje

JAVNI OGLAS

za postavljenje Opštinskog pravobranioca opštine Bajina Bašta

Postavljenje se vrši na period od 5 godina.

Uslovi :

a.) Opšti uslovi propisani članom 6. Zakona o radnim odnosima u državnim organima (*Sl.glasnik RS* br. 48/91,66/91,44/98-dr.zakon,49/99-dr.zakon,34/01-dr.zakon, 39/02,49/05-odluka USRS, 79/05-dr.zakon, 81/05-ispr.dr.zakona,83/05-ispr.dr. zakona i 232/013-odluka US):

 • da je državljanin Republike Srbije;
 • da je punoletan;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • da ima propisanu stručnu spremu;
 • da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora
 • da najmanje 6 meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu.

b.) Drugi uslovi, propisani Odlukom o opštinskom pravobranilaštvu opštine Bajina Bašta (*Sl.list opštine Bajina Bašta* br. 6/014):

 • završen pravni fakultet;
 • položen pravosudni ispit;
 • najmanje 3 godina radnog iskustva u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita;
 • dostojnost za obavljanje pravobranilačke funkcije.

Prijave na oglas podnose se Komisiji koju formira Predsednik opštine Bajina Bašta u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa, na adresu: Opština Bajina Bašta, Komisiji za postavljenje opštinskog pravobranioca, Ul. Dušana Višića broj 28, 31 250 Bajina Bašta.

Uz prijavu na oglas, kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjenju uslova oglasa, u originalu ili u overenoj fotokopiji, i to:

 1. uverenje o državljanstvu,
 2. uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
 3. uverenje da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,
 4. diplomu o završenom pravnom fakultetu,
 5. uverenje o položenom pravosudnom ispitu,
 6. potvrdu o radnom iskustvu u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita.

Za sva obaveštenja u vezi oglasa, kontaktirati predsednika Komisije Rajaković Radinu, na telefon broj: 031-865-070, ili neposredno u poslovnim prostorijama opštine Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića br. 28.

Efikasno korišćenje ogrevnog drveta u domaćinstvima u Srbiji

U okviru realizacije projekta ,,Efikasno korišćenje ogrevnog drveta u domaćinstvima u Srbiji’’ biće održana prezentacija na centralnom trgu u Bajinoj Bašti 20. marta 2015. godine u terminu od 11-14 časova.

Vodeći domaći proizvođači uređaja na čvrsta goriva Alfa-Plam, Milan Blagojević Smederevo, Tim Sistem i drugi, predstaviće svoje šporete na drva i peći na pelet i demonstrirati efikasno sagorevanje ovih drvnih goriva.

Ovu prezentaciju na otvorenom realizator projekta, konzorcijum E4tech / Quiddita, organizuje u saradnji sa opštinom Bajina Bašta i Regionalnom razvojnom agencijom Zlatibor.

Promena Statuta Opštine Bajina Bašta

Shodno Odluci Skupštine opštine Bajina Bašta 01 Broj:06-23/014 od 30. juna 2014. godine o pristupanju promeni Statuta opštine Bajina Bašta (*Sl.list opštine Bajina Bašta* br. 6/08 i 7/011), Opštinsko veće opštine Bajina Bašta imenovalo je radnu grupu za izradu nacrta Izmena i dopuna Statuta opštine Bajina Bašta.

Obrazložena Odluka o pristupanju promeni Statuta opštine Bajina Bašta, kao i prečišćeni tekst Statuta opštine Bajina Bašta, objavljeni su na sajtu opštine Bajina Bašta a svi zainteresovani ih mogu i neposredno preuzeti kod sekretara Skupštine.

Pozivaju se građani, institucije, mesne zajednice, udruženja građana i svi drugi zaintersovani da svoje primedbe, predloge, sugestije i mišljenja u vezi promene Statuta opštine Bajina Bašta dostave radnoj grupi Opštinskog veća opštine Bajina Bašta u pisanoj formi poštom, neposrednom predajom na pisarnici Opštinske uprave opštine Bajina Bašta ili na e-mail adresu opštine Bajina Bašta sobb@open.telekom.rs , najkasnije do 22. decembra 2014. godine.

Predsednik Tomislav Nikolić obišao oštećena domaćinstva u Bajinoj Bašti

Predsednik Srbije Tomislav Nikolić, sa suprugom Dragicom, obišao je danas klizištima oštećena domaćinstva u opštini Bajina Bašta čiju je izgradnju pomogla Fondacija „Dragica Nikolić“ .

Predsednik Srbije je ispred domaćinstva sedmočlane porodice Radoja Nenadovića u Gvozdac polju, kojem je klizište u zaseoku Boljevine kod sela Gvozdac uništilo kuću i sve pomoćne objekte, rekao da se nada da je došlo vreme da se Fondacija „Dragica Nikolić“ vrati svojoj osnovnoj nameni, stvaranju uslova za sigurnije i bezbednije rađanje.

Kako je objasnio kuće za gradnju u Bajinoj Bašti određivane su u saradnji sa opštinom i nadležnim službama na osnovu kriterijuma ugroženosti domaćinstva.

Dragica Nikolić, predsednica istoimene fondacije je podsetila da je sredstvima te fondacije u opštini Bajina Bašta izgrađeno sedam novih kuća, tri zidane i četiri montažne, i da je za pomoć ugroženima u Bajinoj Bašti za sada uloženo oko 18 miliona dinara.

Predsednik opštine Bajina Bašta Radomir Filipović izjavio je da se trenutno u opštini gradi 25 kuća, od ukupno 35 koliko je neophodno.
„Nekoliko domaćinstava je uzelo novac da sami izgrade, a za ostalo se nadam da ćemo naći donatore ili ćemo to rešiti u saradnji sa Kancelarijom za obnovu i izgradnju“, rekao je Filipović.

Prema rečima predsednika opštine Filipovića, u Bajinoj Bašti zbog velikog problema s klizištima treba da sanira ukupno 155 objekata.

Predsednik Srbije Tomislav Nikolić i njegova supruga Dragica obišli su danas porodice Kosić, Lazić, Stefanović i Nenadović u selima Zarožje i Gvozdac.

Sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu RS

Juče je odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Narodne skupštine Republike Srbije održao je 14. sednicu u Skupštini opštine Bajina Bašta.

Sednicu je otvorio predsednik Odbora Marijan Rističević, a učesnike je pozdravio predsednik opštine Bajina Bašta Radomir Filipović koji je ocenio da je održavanje sednica van sedišta veoma značajno za lokalne sredine.

Na početku sednice, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje koji je obrazložio predstavnik Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Milan Ćuprić i Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum o slivu reke Save, koji je predstavio v.d. direktora Republičke direkcije za vode Miodrag Pješčić.
Razmotrena su pitanja podsticaja u poljoprivredi, i njene konkurentnosti i odnosu države prema poljoprivrednicima na malim površinama. Svoje probleme izložili su predstavnici opštine Bajina Bašta i predstavnici udruženja poljoprivrednih proizvođača koji su apelovali na donošenje zakona o zadrugama.

Na sednici je bilo reči i o praćenju otklanjanja posledica od poplava – predupređenju mogućih budućih sličnih događaja (uređenje kanalske mreže i rečnih korita, navodnjavanje – odvodnjavanje).

Odbor je povodom razmatranja ovih tačaka usvojio zaključke.

Sednica van sedišta Narodne skupštine održana je uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), kroz projekat „Jačanje nadzorne funkcije i javnosti u radu Narodne skupštine Republike Srbije“.

JAVNI POZIV pravnim i fizičkim licima

Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Bajina Bašta, upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, vlasnicima:

 • funkcionalnih sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, ribnjaka, višegodišnjih zasada starijih od tri, a mlađih od 15 godina u rodu, vinograda starijih od tri godine, a mlađih od 30 godina, u rodu, funkcionalnih poljoprivrednih objekata ( u daljem tekstu: infrastruktura), a koji se nalazi na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Bajina Bašta,
 • objekata za uzgoj i držanje životinja, a koji se bave uzgojem i držanjem životinja na teritoriji opštine Bajina Bašta.

da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Bajina Bašta za 2015. godinu, do dana 30. oktobra 2014. godine.

Veličina slova