Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/2020) i čl. 88. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19)  

OPŠTINSKA UPRAVA BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

Javna prezentacija

urbanističkog projekta za izgradnju „Vizitorskog centra“

KOJI SE SASTOJI OD SUVENIRNICE (FAZA 1)

I KAFEA SA SMEŠTAJNIM JEDINICAMA (FAZA 2),

NA KAT. PARCELI BR. 7/1 KO VIŠESAVA

OPŠTINA BAJINA BAŠTA

  1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 19, od do 09. aprila 2021. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.
  2. Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je STR „M-MARKET“, ul. Dušana Višića br. 4, Bajina Bašta.
  3. Urbanistički projekat izrađen je od strane Biroa za projektovanje „AVENIJA PRO“, Momira Lazarevića Buca 1, Zlatibor, odgovorni urbanista Ivana Mitrović, dipl. inž. arh., licenca br. 200 1450 14.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 09. aprila 2021. godine.

Podelite ovu vest:

There are no comments yet.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Veličina slova