На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-ис, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/2020) и чл. 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19)  

ОПШТИНСКА УПРАВА БАЈИНА БАШТА

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове

оглашава

Јавнa презентацијa

урбанистичког пројекта за изградњу „Визиторског центра“

КОЈИ СЕ САСТОЈИ ОД СУВЕНИРНИЦЕ (ФАЗА 1)

И КАФЕА СА СМЕШТАЈНИМ ЈЕДИНИЦАМА (ФАЗА 2),

НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 7/1 КО ВИШЕСАВА

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

  1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, канцеларија бр. 19, од до 09. априла 2021. године, сваког радног дана од 7 до 15 часова.
  2. Наручилац предметног Урбанистичког пројекта је СТР „М-МАРКЕТ“, ул. Душана Вишића бр. 4, Бајина Башта.
  3. Урбанистички пројекат израђен је од стране Бироа за пројектовање „АВЕНИЈА ПРО“, Момира Лазаревића Буца 1, Златибор, одговорни урбаниста Ивана Митровић, дипл. инж. арх., лиценца бр. 200 1450 14.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, најкасније до 09. априла 2021. године.

Поделите ову вест:

There are no comments yet.

Оставите одговор

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Величина слова