Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i čl. 88. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

urbanističkog projekta za izgradnju

magacina za smeštaj elektro i mašinske opreme u funkciji radnog dela kompleksa HE „Bajina Bašta“ na kat. parceli br. 1396/2 KO Rastište

opština Bajina Bašta

1.JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, kancelarija br. 14, od 05. do 12. maja 2023. godine svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

2.Investitor izrade Urbanističkog projekta je JP „Elektroprivreda Srbije“ Beograd, Ogranak „Drinsko-Limske HE“ Bajina Bašta, Trg Dušana Jerkovića br.1.

3.Urbanistički projekat urađen je od strane društva „ENERGOPROJEKT HIDROINŽENjERING“ a.d. Bul. Mihajla Pupina br. 12, Novi Beograd, odgovorni urbanista Dragana Đorđević, dipl. inž. arh., licenca br. 200 0017 03.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 12. maja 2023. godine.

Podelite ovu vest:
Veličina slova