Upozorenje Sektora za vanredne situacije

Obaveštavaju se građani  da smo od Republičkog hidrometeorološkog zavoda dobili  Upozorenje za područje Srbije, za 04.01.2020. godine, na potencijalno opasnu pojavu -poledica ili zaleđivanje mokrih površina, Tmin<-5 °C i magla- horizontalna vidljivost manja od 200 m  . Molimo građane,  učesnike u saobraćaju, da prilagode brzinu vožnje nastalim uslovima, kao i pešacima da se oprezno kreću u slučaju zaleđenih kolovoza i trotoara.

 

 

Obaveštenje o obavezi uklanjanja snega i leda

Poštovani sugrađani,

Obaveštavamo vas da je odredbama članova 59-62. Odluke o komunalnom redu predviđeno da su korisnici objekata stambenih, poslovnih i upravnih zgrada, pomoćnih i privremenih objekata, prodavnica, zanatskih radnji, kioska, perona, parkinga i sličnih površina u obavezi da vrše uklanjanje snega i leda sa trotoara ispred i pored gore navedenih objekata.

U slučaju poledice, nephodno je posipanje industrijskom solju ili drugim sredstvima radi bezbednijeg kretanja prolaznika.

Vlasnici, odnosno korisnici stambenih i ostalih zgrada i objekata obavezni su da sa krovova uklanjaju sneg i led koji predstavlja  opasnost za prolaznike, vodeći pri tom računa da se ne ugroze prolaznici, ne oštete električne i druge instalacije.

Ukoliko vlasnici odnosno korisnici stambenih i upravnih zgrada i drugih pomoćnih objekata nisu u mogućnosti da uklone led sa krovova, dužni su da angažuju vatrogasnu službu da ih ukloni.

Sneg sa parkinga za taksi vozila, uklanjaju korisnici parkinga.

Zbog klizavog trotoara i pojava ledenica na krovovima, odnosno nastrešnicama, građanima se savetuje da se kreću sa pojačanom pažnjom duž ulica i trotoara. Napominjemo, da i ako su nadležne službe aktivne na terenu, građani su dužni da brinu o sopstvenoj bezbednosti.

Kontrolu uklanjanja snega i leda vrši komunalni inspektor, a u narednim danima obavljaće pojačan nadzor u vezi sa čišćenjem i uklanjanjem leda i snega sa trotoara, prilaza stambenim zgradama i ispred poslovnih objekata.

Za nepoštovanje odredaba Odluke, predviđene su novčane kazne za pravna, fizička lica i preduzetnike.

 

 

Opštinska uprava

Odeljenje za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti

Odluka o dodeli sredstava za pomoć mladim bračnim parovima za ekonomsko osnaživanje u ruralnim područjima

Na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07, 83/2014- dr.zakon, 101/2016 – dr.zakon i 47/2018), člana 72. stav 1. tačka 29. Statuta opštine Bajina Bašta („Službeni list opštine Bajina Bašta“, broj 2/2019), Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta za 2019. godinu („Službeni list opštine Bajina Bašta“ 11/2018 i 06/2019), člana 8. Pravilnika za dodelu sredstava za pomoć mladim bračnim parovima za ekonomsko osnaživanje u ruralnim područjima  u opštini Bajina Bašta u 2019. godini („Službeni list opštine Bajina Bašta“, broj 8/2019 i 10/2019),  Opštinsko veće opštine Bajina Bašta na sednici održanoj dana 28.11.2019.godine donosi

Odluku

o dodelu sredstava za  pomoć mladim bračnim parovima za ekonomsko osnaživanje u ruralnim područjima  u opštini Bajina Bašta u 2019. godini

 

Više o odluci u dokumentu ispod…

Projekat javna svojina za razvoj javnog sektora

U cilju promocije projektnih rezultata i značaja odgovornog i efikasnog upravljanja javnom imovinom grada Užica i opštine Bajina Bašta u okviru projekta „Javna svojina za razvoj javnog sektora“, izrađen je drugi promotivni spot u kome su detaljnije iznete realizovane aktivnosti na projektu, kao i preostale aktivnosti sa daljim tokom projekta.

Projekat „Javna svojina za razvoj javnog sektora“, koji finansira Evropska unija u okviru grant šeme Programa Exchange 5. Program Exchange 5 realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, iz sredstava IPA 2014, dok je telo za ugovaranje Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

Spot možete pogledati na adresi https://youtu.be/KtL2Lxmz-2w

                                     

 

 

Poziv za javnu raspravu o nacrtu odluke o pijacama, odluke o postavljanju bašta ugostiteljskih objekata i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji opštine Bajina Bašta i odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja na teritoriji opštine Bajina Bašta

U skladu sa Zaključkom 01 Broj:06-49/019 od 15. novembra 2019. godine, kojim je utvrđen nacrt Odluke o pijacama, Odluke o postavljanju bašta ugostiteljskih objekata i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji opštine Bajina Bašta i Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja na teritoriji opštine Bajina Bašta, Opštinsko veće opštine Bajina Bašta, u p u ć u j e

Poziv za javnu raspravu o nacrtu odluke o pijacama,

odluke o postavljanju bašta ugostiteljskih objekata i

drugih pokretnih privremenih objekata na javnim  površinama

na teritoriji opštine Bajina Bašta i odluke o držanju i zaštiti

domaćih životinja na teritoriji opštine Bajina Bašta

 

           Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o pijacama, Odluke o postavljanju bašta ugostiteljskih objekata i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji opštine Bajina Bašta i Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja na teritoriji opštine Bajina Bašta, koja će trajati u periodu od 19. novembra do 04. decembra 2019. godine, dostavljanjem primedbi, predloga i sugestija u pisanoj formi na adresu: Opština Bajina Bašta-Opštinskom veću, Ul. Dušana Višića broj 28, 31250 Bajina Bašta, ili elektronskom poštom na adresu:sobb@mts.rs.

            Usmena javna rasprava o nacrtu navedenih odluka održaće se na dan 02. decembra 2019. godine, u sali opštine Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića broj 28, Bajina Bašta, sa početkom u 10,00 sati.Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju i uzmu učešće u usmenoj javnoj raspravi.

PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA

                                                                                               PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                      Radomir Filipović

Javna nabavka usluga MV 23/19

Javna nabavka usluga MV 23/19

IZRADA PROJEKTA TEHNIČKOG REGULISANjA SAOBRAĆAJA ZA TRASU PROLASKA DRŽAVNIH PUTEVA KROZ NASELjE BAJINE BAŠTE

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Veličina slova