Подршка почетницима у пословању и постојећим предузећима за развој кроз набавку опреме и увођење услуга

Други циклус информативних сесија за представљање Јавног позива „Подршка почетницима у пословању и постојећим предузећима за развој кроз набавку опреме и увођење услуга“ биће одржан по следећем распореду:

 

Понедељак, 29. јул 2019.          Крушевац, Регионална привредна комора (Балканска 63, Крушевац),11 часова

Уторак, 30. јул 2019.                  Кучево, Хотел „Рудник“, (Светог Саве 96, Кучево),11 часова

Среда, 31. јул 2019.                   Ваљево, Регионална привредна комора, (Карађорђева 64, Ваљево),10 часова

Среда, 31. јул 2019.               Нови Сад, Хотел „Путник“ (пресс сала, Илије Огњановића 24, Нови Сад),14.30 часова

Јавна својина за развој јавног сектора

У циљу промоције пројектних резултата и значаја одговорног и ефикасног управљања јавном имовином града Ужица и општине Бајина Башта у оквиру пројекта „Јавна својина за развој јавног сектора“, израђен је први промотивни спот.

Пројекат „Јавна својина за развој јавног сектора“, који финансира Европска унија у оквиру грант шеме Програма Exchange 5. Програм Exchange 5 реализује Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, из средстава ИПА 2014, док је тело за уговарање Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније.

Спот можете погледати на адреси https://youtu.be/JnrV-MPznAs

                                     

 

 

Јавно надметање ради отуђења непокретности у јавној својини општине Бајина Башта

На основу члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибаваљању и уступању искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Службени гласник РС“, број 16/2018) и Одлуке Скупштине општине Бајина Башта о приступању јавном надметању ради отуђења непокретности из јавне својине општине Бајина Башта 04 број 46-3/2017 од 08. јула.2019.године

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

БАЈИНА БАШТА

Ул. Душана Вишића бр. 28. 

О Г Л А Ш А В А 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ради отуђења непокретности у јавној својини

I

       Предмет отуђења су непокретности у јавној својини општине Бајина Башта и то:

кат. парцела број 1411/2 КО Костојевићи, земљиште под зградом -објектом, у површини од 0.01,66ха, остало вештачки створено непл. у површини од  0.13,33 ха, уписана, а у укупној површини од 0.14,99ха, уписана у листу непокретности број 553 КО Костојевићи, као јавна својина општине Бајина Башта,са уделом од 1/1 и

-приземни објекат број 2 означен као „остале зграде-Задружни дом“, постојећи на кат.парцели 1411/2 КО Костојевићи, уписан у листу непокретности број 553 КО Костојевићи, као јавна својина општине Бајина Башта, са уделом од 1/1.

II

Предметне непокретности се отуђују из јавне својине, јер њих општина Бајина Башта не користи у функцији остваривања својих надлежности.

III

Отуђење непокретности из јавне својине општине Бајина Башта из става I овог огласа се врши путем јавног надметања, по најнижој почетној купопродајној цени, израженој у еврима,утврђеној у висини тржишне вредности непокретности, у укупном износу од 5.224,88 еура и то:

       1.за кат. парцелу број 1411/2 КО Костојевићи, врста земљишта-грађевинско, по култури остало вештачки створено неплодно земљиште, у површини од  0.14,99 ха,уписана у листу непокретности број 553 КО Костојевићи,  у износу, од 3.816,19 евра

2.за приземни објекат број 2 означен као „остале зграде-Задружни дом“, постојећи на кат.парцели 1411/2 КО Костојевићи, уписан у листу непокретности број 553 КО Костојевићи, као јавна својина општине Бајина Башта, са уделом од 1/1, у износу од 1.408,69 евра.

IV

            Разгледање непокретности из става I овог огласа може се извршити сваког радног дана од 10 часова  до 14 часова до дана одржавања јавног надметања уз обавезну претходну најаву позивом на телефон 064/87-33-850.

Сваког радног дана може се извршити увид у документацију (акти о власништву) у времену од 07 часова до 15 часова у канцеларији број 15, у просторијама Општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр.28.

Непокретности се отуђују у виђеном стању без права купца на накнадну рекламацију.

V

Лицитациони корак за отуђење непокретности  из става III  овог огласа се одређује у износу од 100,00 евра.

VI

Право учешћа на јавном надметању имају сва физичка и правна лица која су поднела благовремене и потпуне пријаве.

Пријава мора бити читко попуњена са назначеним редним бројем и називом непокретности из овог огласа, за коју се лице пријављује.

Пријава за учешће на надметању мора да садржи

  • За правна лица: назив,односно пословно име, седиште, матични број и ПИБ, број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву се обавезно прилаже извод из регистра привредних субјеката, у оригиналу или овереној копији и потврда о ПИБ-у, уредно овлашћење за заступање, доказ о уплати депозита
  • За физичка лица: име и презиме,адресу становања,број телефона, ЈМБГ, фотокопија личне карте. Уз пријаву се прилаже доказ о уплати депозита.
  • приватни предузетник уз пријаву доставља и извод из регистра надлежног органа у оригиналу или овереној копији и потврду о ПИБ-у, доказ о уплати депозита.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од надлежног органа и садржати овлашћење да може лицитирати у име даваоца овлашћења те да може лицитирати цену неограничену по износу.

Сви учесници у јавном надметању уз пријаву морају доставити оригинал доказ о уплати депозита који износи 10% од утврђене почетне цене из става III овог огласа, у динарској противвредности, по званичном средњем курсу евра Народне Банке, на дан уплате, Комисији за спровођење јавног надметања.

Уплату извршити на жиро рачун  – Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине бр. 840-811151843-89, са позивом на број одобрења 97-77-007.

Пријаве за учешће на јавном надметању, са потребним доказима назначеним у овом огласу, достављају се у затвореној коверти на адресу: Општинска управа Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр.28, са назнаком “Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности јавним надметањем-02“ са назначеним редним бројем непокретности из овог јавног огласа, за коју се лице пријављује, поштом или непосредно у писарници Општинске управе Бајина Башта.

Рок за подношење пријаве са документацијом је 23. август(петак) 2019. године.Благовременом ће се сматрати све пријаве које стигну у Општинску управу Бајина Башта до 15:00 часова  23. августа(петак) 2019.године.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања.

Регистрација учесника почиње сат времена пре почетка јавног надметања а завршава се пола сата пре почетка јавног надметања,односно од 12:00h до 12:30h у згради Општине Бајина Башта ул. Душана Вишића број 28 у сали за седнице Скупштине општине Бајина Башта.

VII

Јавно надметање ће се одржати дана  26. августа(понедељак) 2019.године са почетком у 13 часова у згради Општине Бајина Башта ул. Душана Вишића број 28 у сали за седнице Скупштине општине Бајина Башта.

VIII

Поступак јавног надметања спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности јавним надметањем.

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве.

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава, на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отуђује прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.

Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене цене.

IX

Исплата постигнуте купопродајне цене за отуђене непокретности из става III овог огласа извшиће се у динарској противвредности, по званичном средњем курсу евра Народне Банке, на дан уплате.

Лице које предметне непокретности прибави у својину дужно је да излицитирани износ, умањен за уплаћени износ депозита,уплати у року од 10 дана од дана закључења уговора о отуђењу, односно прибављању непокретности у својину.

Уколико најбољи понуђач не закључи уговор у прописаном року или не уплати излицитиран износ умањен за висину депозита,губи право на повраћај депозита а предметна непокретност биће предметновог јавног надметања.

X

Учесници јавног надметања који нису стекли статус најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року од 15 дана од дана јавног надметања. Понуђачи су у обавези да, у обрасцу захтева за повраћај депозита, упишу тачан број рачуна и назив банке за повраћај.

XI

Сви додатни трошкови падају на терет лица које предметну непокретност прибави у својину.

Овај оглас ће се објавити на огласној табли Општинске управе Бајина Башта, дневном листу Данас и на интернет страници www.bajinabasta.rs

                                     КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 

 

Јавно надметање ради отуђења непокретности у јавној својини општине Бајина Башта

На основу члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Службени гласник РС“ број 16/2018) и Одлуке Скупштине општине Бајина Башта о приступању јавном надметању ради отуђења непокретности из јавне својине општине Бајина Башта 01 број 46-36/2019 од 08. јула.2019.године

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

БАЈИНА БАШТА

Ул. Душана Вишића бр. 28. 

О Г Л А Ш А В А 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ради отуђења непокретности у јавној својини општине Бајина Башта

I

 Предмет отуђења је непокретност у јавној својини општине Бајина Башта и то

кат. парцела број 1591/3 КО Бајина Башта, врста земљишта-градско грађевинско земљиште, површине 1.71.64 ха,све уписано у листу непокретности број 2327 КО Бајина Башта, као јавна својина општине Бајина Башта,са уделом од 1/1.

II

Предметне непокретности отуђују се из јавне својине општине Бајина Башта ради изградње објеката за спорт и рекреацију и то: базена за купање затвореног типа и отвореног базена за купање.

Рок за привођење намени,из претходног става,  купљене парцеле биће одређен уговором који ће се закључити између општине Бајина Башта и купца, а исти не може бити дужи од рока прописаног законом.

III

Отуђење непокретности из јавне својине општине Бајина Башта из става I овог огласа се врши путем јавног надметања, по најнижој почетној купопродајној цени, израженој у еврима,утврђеној у висини тржишне вредности непокретности, и то   у износу од 51.492,00 евра

IV

Разгледање непокретности из става I овог огласа може се извршити сваког радног дана од 10 часова до 14 часова до дана одржавања јавног надметања уз обавезну претходну најаву позивом на телефон 064/87-33-850.

Сваког радног дана може се извршити увид у документацију (акти о власништву) у времену од 07 часова до 15 часова у канцеларији број 15, у просторијама Општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр.28.

Непокретности се отуђују у виђеном стању без права купца на накнадну рекламацију.

V

Лицитациони корак се одређује у износу од 1.000,00 евра.

VI

Право учешћа на јавном надметању имају сва физичка и правна лица која су поднела благовремене и потпуне пријаве.

Пријава мора бити читко попуњена са назначеним редним бројем и називом непокретности из овог огласа, за коју се лице пријављује.

Пријава за учешће на надметању мора да садржи

  • За правна лица: назив,односно пословно име, седиште, матични број и ПИБ, број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву се обавезно прилаже извод из регистра привредних субјеката, у оригиналу или овереној копији и потврда о ПИБ-у, уредно овлашћење за заступање, доказ о уплати депозита
  • За физичка лица: име и презиме,адресу становања,број телефона, ЈМБГ, фотокопија личне карте. Уз пријаву се прилаже доказ о уплати депозита.
  • приватни предузетник уз пријаву доставља и извод из регистра надлежног органа у оригиналу или овереној копији и потврду о ПИБ-у, доказ о уплати депозита.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од надлежног органа и садржати овлашћење да може лицитирати у име даваоца овлашћења те да може лицитирати цену неограничену по износу.

Сви учесници у јавном надметању уз пријаву морају доставити оригинал доказ о уплати депозита који износи 10% од утврђене почетне цене из става III овог огласа, у динарској противвредности, по званичном средњем курсу евра Народне Банке, на дан уплате, Комисији за спровођење јавног надметања.

Уплату извршити на жиро рачун  – Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине бр. 840-811151843-89, са позивом на број одобрења 97-77-007.

Пријаве за учешће на јавном надметању, са потребним доказима назначеним у овом огласу, достављају се у затвореној коверти на адресу: Општинска управа Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр.28, са назнаком “Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности јавним надметањем-01“ са назначеним редним бројем непокретности из овог јавног огласа, за коју се лице пријављује, поштом или непосредно у писарници Општинске управе Бајина Башта.

Рок за подношење пријаве са документацијом је 23. август (петак) 2019. године.Благовременом ће се сматрати све пријаве које стигну у Општинску управу Бајина Башта до 15:00 часова   23. августа (петак) 2019.године

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања.

Регистрација учесника почиње сат времена пре почетка јавног надметања а завршава се пола сата пре почетка јавног надметања,односно од 09:00h до 09:30h у згради Општине Бајина Башта ул. Душана Вишића број 28 у сали за седнице Скупштине општине Бајина Башта.

VII

Јавно надметање ће се одржати дана 26. августа  2019.године са почетком у 10 часова у згради Општине Бајина Башта ул. Душана Вишића број 28 у сали за седнице Скупштине општине Бајина Башта.

VIII

Поступак јавног надметања спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности јавним надметањем.

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве.

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава, на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отуђује прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.

Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене цене.

IX

Исплата постигнуте купопродајне цене за отуђене непокретности из става III овог огласа извшиће се у динарској противвредности, по званичном средњем курсу евра Народне Банке, на дан уплате.

Лице које предметне непокретности прибави у својину дужно је да излицитирани износ, умањен за уплаћени износ депозита,уплати у року од 10 дана од дана закључења уговора о отуђењу, односно прибављању непокретности у својину.

Уколико најбољи понуђач не закључи уговор у прописаном року или не уплати излицитиран износ умањен за висину депозита,губи право на повраћај депозита а предметна непокретност биће предметновог јавног надметања.

X

Учесници јавног надметања који нису стекли статус најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року од 15 дана од дана јавног надметања. Понуђачи су у обавези да, у обрасцу захтева за повраћај депозита, упишу тачан број рачуна и назив банке за повраћај.

XI

Сви додатни трошкови падају на терет лица које предметну непокретност прибави у својину.

Овај оглас ће се објавити на огласној табли Општинске управе Бајина Башта, дневном листу Данас и на интернет страници www.bajinabasta.rs.

                                     КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 

 

26. Дринска Регата®

Највећа манифестација на води, Дринска регата, одржаће се по 26. пут ове недеље у Бајиној Башти. Већ од среде 17. јула од раних јутарњих часова велики број учесника Сајма сувенира, меда,ракије и домаћих производа изложиће своје производе на главном шеталишту наше предивне варошице.

Званичан почетак програма 26. Дринске регате је у вечерњим сатима великим концертом Сање Илић и Балканике на градском тргу у Бајиној Башти.

У наредним данима манифестације очекује нас прво у четвртак такмичење у припремању рибље чорбе поред реке врело у Перућцу, где ће се такође обележити и Теслини дана тако да ће сви заинтересовани моћи да посете малу хидроелектрану у Перућцу која је отворена давне 1927. године и која се може обићи само за време организовања ове  манифестације.

У петак 19.07 програм се наставља на излетишту Рача великим концертом једне од највећих регионалних звезда Лепе Брене.

Субота је као и свих ранијих година предвиђена за велики спуст реком Дрином од Перућца до Рогачице где очекујемо да оборимо рекорд од прошле године са преко 25 000 људи на води. Субота увече и излетиште Рача резервисана је за концерте Марије Шерифовић и Рибље Чорбе. Очекује се да ће на манифестацији учешће узети преко 130 000 посетилаца а поред наведних дешавања у пет дана 26. Дринске регате очекују вас и бројни други садржаји у вароши у подножју планине Таре.

Програм 26. Дринске регате

ПРВИ  ДАН – среда, 17. јул

21.00      Концерт Балканика, центар града

ДРУГИ  ДАН – четвртак, 18. јул

16.00       Такмичење у припремању рибље чорбе поред реке Врело у   Перућцу

ТРЕЋИ  ДАН – петак, 19. јул

Концерт, излетиште Рача

22.00  Лепа Брена

ЧЕТВРТИ ДАН – субота, 20. јул

11.00         26. Дринскарегата®, забавно рекреативни спуст.

 

Музички  фестивал МОСТФЕСТ

21.00        Одговор Чачак

22.00        Марија Шерифовић

00.00        Рибља чорба

 

У периоду од 17. до 21. јула биће организован минисајам сувенира, домаће радиности, меда и ракија на тргу и главној улици у Бајиној Башти.

Јавни увид у нацрт просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2х400kv Бајина Башта – Обреновац

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19- др. закон), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

нацрт просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2х400kv Бајина Башта – Обреновац

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ВИСОКОНАПНОНСКОГ ДАЛЕКОВОДА 2Х400kV БАЈИНА БАШТА – ОБРЕНОВАЦ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2х400kV Бајина Башта – Обреновац (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2х400kV Бајина Башта – Обреновац на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од 15. ЈУЛА  2019. године до 13. АВГУСТА 2019. године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у згради Градске управе Града Београда, градске општине Обреновац, скупштине града Ваљева и општина Бајина Башта, Косјерић, Лајковац и Уб, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми градској/општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са  13. АВГУСТOM 2019. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у уторак, 23. јула 2019. године са почетком у 11,00 часова у згради Градске управе града Ваљева, Карађорђева 64, Ваљево.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у среду 28. августа 2019. године са почетком у 11,00 часова  у згради Градске управе града Ваљева, Карађорђева 64, Ваљево.

Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката организација цивилног друштва

На основу члана 3. . Правилника о начину финансирања програма и пројеката организација цивилног друштва, непрофитних и неполитичких организација и удружења грађана средствима буџета општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 4/017, 4/018, 2/019 и 5/019) и сходно Закључку Општинског већа 01 Број:06-31/019 од 02. јула 2019. године, Општинско веће општине Бајина Башта расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА НЕПРОФИТНИХ И НЕПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА.

Одржане последње обуке субјеката за одбрану од поплава

  1. и 06. јуна 2019. године, у оквиру пројекта „Успостављање система одбране од поплава у прекограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине“, у Вишеграду су одржане две везане обуке субјеката за одбрану од поплава.

Првог дана изведена је обука намењена командирима јединица цивилне заштите и њиховим заменицима, повереницима за угрожена подручја и њиховим заменицима, као и особама које су задужене за ванредне ситуације у три локалне самоуправе прекограничног подручја. Обуци су присуствовали и запослени у релевантним јавним предузећима и Секторима за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије и МУП-а Републике Српске. Обука је обрадила следеће теме:

– Координација и комуникација система одбране од поплава у прекограничном региону, укључујући и израду планског документа који обрађује ово поље деловања.

– Поступање и предузимање мера на конкретној локацији, укључујући и израду планског документа за ову врсту активности.

– Превентивне мере у локалној заједници, укључујући поступање грађана, самозаштиту и подизање нивоа свести грађана.

– Организација система заштите и спасавања у одбрани од поплава, у Републици Српској.

Другог дана реализована је обука намењена командним саставима и припадницима јединица цивилне заштите из све три локалне самоуправа прекограничног подручја и то на локацији тока реке Рзав. Ова обука је обрадила следеће теме:

– Поступање јединица цивилне заштите на конкретној локацији.

– Мере заштите и самозаштите код извођења радњи при заштити и спасавању.

– Евакуација и збрињавање.

Са ове две обуке завршен je процес едукације субјеката који се укључују у одбрану од поплава и командног састава јединица цивилне заштите које се формирају на угроженом подручју. Преостало је да се реализује завршна показна вежба за све учеснике, која ће се организовати у Мокрој Гори, у најскорије време.

Пројекат „Успостављање система одбране од поплава у прекограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине“, се финансира средствима Европске уније у оквиру ИПА I Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2007-2013, уз подршку Министарства за европске интеграције Владе Републике Србије и Дирекције за европске интеграције Босне и Херцеговине.

Пројекат имплементирају Oпштина Бајина Башта и Oпштина Вишеград. Реализација пројекта је започета у октобру 2017. године, у трајању од 18 месеци. Средства намењена за спровођење пројекта износе око 575.000 евра, од којих ће 15% обезбедити партнерске организације.

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје у физичку имовину пољопривредног газдинства за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству и примарне производње биљних култура у 2019. години

На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју («Сл. гласник РС»,бр.10/013,142/014, 103/015 и 101/16), члана 68. Статута општине Бајина Башта («Сл.лист општине Бајина Башта», бр.2/2019), члана 35. став 1. Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2019. годину («Сл.лист општине Бајина Башта», бр.11/2018), Одлуке о расподели средстава у оквиру Програма 5- пољопривреда и рурални развој 01 број 320-1/2019   и тачке 2.2. шифра мере 101. Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  општине Бајина Башта за 2019. годину 01 број 320-1/2019 («Сл.лист општине Бајина Башта», бр.4/019), а по претходно прибављеној Сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-00-01512/2019-09 од 2. априла 2019. године, Председник општине Бајина Башта, дана 17. јуна  2019. године,  расписује

Јавни позив

за подношење захтева за остваривање права на

подстицаје у физичку имовину пољопривредног газдинства за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству и примарне производње биљних култура  у 2019. години

Јавна набавка услуга МВ 03/19

Јавна набавка услуга МВ 03/19

МЕХАНИЧКЕ ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Величина слова