JAVNI OGLAS za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Raspisuje se oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bajina Bašta.

Grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup, može se izvršiti u zgradi Opštine Bajina Bašta, u kancelariji br.19 svakog radnog dana od 10 do 13 časova.

Kontakt osoba Ana Ilijašević, tel. 031/862-366 lok 115.

JAVNI KONKURS za javne radove u 2015 godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE I OPŠTINA BAJINA BAŠTA

Raspisuju

JAVNI KONKURS

ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2015. GODINI

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu. Poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je do 20.08.2015. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u organizacionoj jedinici Nacionalne službe-ispostava Bajina Bašta tel: 031/861-495, putem Pozivnog centra Nacionalne službe: 0800/300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs

Početak programa „Lokalne inicijative za povećanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva“

Početak jednogodišnjeg programa „Lokalne inicijative za povećanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva„ zvanično je obeležen u četvrtak, 16. jula 2015. godine.

Program će biti sproveden u saradnji sa 11 partnerstava između organizacija civilnog društva, lokalnih samouprava i drugih relevantnih institucija na lokalnom nivou. Vrednost programa iznosi približno 122.000 evra.

Program koordinira Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Na otvaranju skupa prisutnima su se obratili Žarko Šunderić, menadžer Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština, i Lidija Vujičić, ispred Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, a zatim su na svečanoj ceremoniji uručili ugovore partnerskim organizacijama koje će sprovoditi projekte:

Jedan od projekata koji će se realizovati u okviru navedenog programa je projekat „Ruralnet“, koji sprovodi Asocijacija za ruralni razvoj Arilja u partnerstvu sa Opštinom Arilje, Opštinom Čajetina, Opštinom Lučani i Opštinom Bajina Bašta, dok je saradnik na projektu Regionalna razvojna agencija Zlatibor d.o.o. Užice.

Projekat „Ruralnet“ ima za cilj unapređenje informisanja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava o svim dostupnim podsticajnim sredstvima putem pripreme i slanja SMS poruka; unapređenje lokalnog pravnog okvira u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja; kao i kreiranje mera podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju od strane partnerskih opština, koje bi bile usklađene sa realnim potrebama poljoprivrednih gazdinstava.

JAVNI POZIV za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenim licima

Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu,obaveštava
interno raseljena lica dok su u raseljeništvu za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatnu pomoći namenjenu za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, da će Javni poziv za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom (u daljem tekstu: Javni poziv), biti objavljen 17.07.2015. godine na oglasnoj tabli Opštinske uprave Bajina Bašta, sa rokom trajanja od 30 dana od dana javnog oglašavanja.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom, podnose se lično preko pisarnice Opštinske uprave opštine Bajina Bašta ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu :

Opština Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28
sa naznakom „ZA JAVNI POZIV – SEOSKE KUĆE IRL – NE OTVARATI”.

Obrazac prijave, obrasci izjava kao i spisak potrebne dokumentacije mogu se preuzeti kod poverenika za izbeglice opština Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28, svakog radnog dana od 07,00 do 15,00 časova.

Dodatne informacije na mob. 069/ 8259225.

Odluka o osnivanju Saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine

Opštinsko veće opštine Bajina Bašta donelo je Odluku o osnivanju saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine broj: 06-23/015 od 13. jula 2015. godine.

Rešenjem predsednika opštine imenovani su članovi Saveta iz redova predstavnika lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, obrazovnih ustanova, institucija javnog zdravlja, privrede i medija.

Imenovani članovi Saveta obavljaće poslove u skladu sa gore navedenom odlukom i poslovnikom o radu Saveta.

Prva konstitutivna sednica Saveta biće održana početkom septembra meseca, kada će na dnevni red biti stavljeni poslovnik o radu, izbor predsednika i sekretara Saveta, kao i predlog za izmene i dopune Odluke o merama za zaštitu od buke na teritoriji opštine Bajina Bašta.

Kako je najavila Dragana Ivanović, inspektor za zaštitu životne sredine opštine Bajina Bašta, sastanku će prisustvovati i predstavnici Beogradske otvorene škole, Stalne konferencije gradova i opština i Regionalne razvojne agencije Zlatibor.

Osnivanje Saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Bajina Bašta

Opština Bajina Bašta je na inicijativu Beogradske otvorene škole, Stalne konferencije gradova i opština i Regionalne razvojne agencije Zlatibor pokrenula proces osnivanja Saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Bajina Bašta (Zeleni savet).

U procesu formiranja Zelenog saveta u Bajinoj Bašti 2. juna 2015. godine, održana je javna diskusija, gde je predstavljena uloga i značaj Zelenog saveta i obavljena javna konsultacija sa zainteresovanim akterima o članstvu u Savetu.

Savet čine predstavnici lokalne uprave, organizacija civilnog društva, obrazovnih ustanova, institucija javnog zdravlja, privrede, medija i drugih zainteresovanih strana koje su bitne za kreiranje politike životne sredine u lokalnoj zajednici.

Dragana Ivanović, inspektor za zaštitu životne sredine opštine Bajine Bašta je pozdravila osnivanje Zelenog saveta i iznela uverenje da je stručna podrška radu Opštinske uprave u oblasti zaštite životne sredine dragocena i da će doprineti kvalitetu infrastrukturnih i razvojnih projekata koji su neophodni za dalji razvoj Opštine. Gospođa Ivanović je istakla da je zaštita i unaprađenje životne sredine od vitalnog značaja za Bajinu Baštu.

Mirko Popović, iz Beogradske otvorene škole predstavio je pozitivna iskustva drugih lokalnih samouprava koje su osnovale Zeleni savet, pre svega iskustva Saveta iz Trstenika, Kraljeva i Užica. Gospodin Popović je primerima prikazao kako Zeleni savet ukrupnjavanjem lokalnih ljudskih resursa, znanja, stručnosti i entuzijazma doprinosi efikasnijem i kvalitetnijem usvajanju i primeni zahtevnih standrada Evropske Unije u oblasti životne sredine u lokalnoj zajednici.

Učesnici skupa izrazili su podršku formiranju Zelenog saveta i predložili sledeće korake kako bi se uključili relevantni pojedinci i predstavnici važnih privrednih i društvenih subjekata za politku životne sredine u Bajinoj Bašti.

Izražena je potreba da Zeleni savet u Bajinoj Bašti doprinese boljem informisanju građanja i da treba da predstavlja efikasan instrument za unapređenje zajedničkog delovanja lokalne samouprave, civilnog društva i privrede u cilju kvalitetnije životne sredine i poboljšanja uslova života građana Bajine Bašte.

KONKURS za postavljenje načelnika Opštinske uprave Opštine Bajina Bašta

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAJINA BAŠTA

raspisuje

KONKURS

za postavljenje načelnika Opštinske uprave opštine Bajina Bašta

Postavljenje se vrši na period od 5 godina.

Uslovi konkursa:

a.) Opšti uslovi propisani članom 6. Zakona o radnim odnosima u državnim organima (*Sl.glasnik RS* br. 48/91, 66/91, 44/98-dr.zakon, 49/99-dr.zakon, 34/01-dr.zakon, 39/02, 49/05-odluka USRS, 79/05-dr.zakon, 81/05-ispr.dr.zakona, 83/05-ispr.dr. zakona i 232/013-odluka US):

 • da je državljanin Republike Srbije;
 • da je punoletan;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • da ima propisanu stručnu spremu;
 • da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim
  za obavljanje poslova u državnom organu.

b.) Uslovi propisani članom 54. Zakona o lokalnoj samoupravi (*Sl. glasnik RS* br. 129/07 i 83/014-dr. zakon):

 • VII stepen stručne spreme-završen pravni fakultet;
 • položen ispit za rad u organima državne uprave;
 • najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

Prijave na konkurs, sa dokazima o ispunjenju uslova konkursa, podnose se Opštinskom veću opštine Bajina Bašta u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa, na adresu Ul. Dušana Višića broj 28, Bajina Bašta.

Uz prijavu na konkurs, kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjenju uslova konkursa, u originalu ili u overenoj fotokopiji, i to:

 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije,
 • uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
 • uverenje da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,
 • diplomu o završenom pravnom fakultetu,
 • uverenje o položenom ispitu za rad u organima državne uprave,
 • potvrdu o radnom iskustvu u struci.
 • Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

OPŠTINSKO VEĆE

KONKURS za dodelu sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje

Predsednik opštine Bajina Bašta, dana 28.04.2015. godine, raspisuje

KONKURS

ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA USMERENIM NA RAZVOJ I UNAPREĐENjE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE na teritoriji opštine Bajina Bašta u 2015. godini.

Predmet raspodele su sredstva u ukupnom iznosu od 200.000,00 dinara, koja su Programom mera za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Bajina Bašta za 2015. godinu.

KONKURS za raspodelu i korišćenje sredstava namenjenih Sportskom savezu

Komisija za sprovođenje konkursnog postupka raspodele sredstava budžeta opštine Bajina Bašta, namenjenih dotacijama sportu za 2015 godinu objavljuje

KONKURS

za raspodelu i korišćenje sredstava budžeta opštine Bajina Bašta za 2015. godinu, namenjenih dotacijama Sportskom savezu, u ukupnom iznosu od 10.400.000,00 dinara.

Pozivaju se sportske organizacije sa sedištem na teritoriji opštine Bajina Bašta da podnesu predloge godišnjih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u opštini Bajina Bašta za 2015. godinu.

Veličina slova