Javna nabavka usluga MV 05/19

Javna nabavka usluga MV 05/19

IZRADA PROJEKATA PARCELACIJE I PREPARCELACIJE SA PROJEKTOM GEODETSKOG OBELEŽAVANjA

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Javni uvid u nacrt prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka „Tara”

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14, 145/14 i 83/18), članom 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 88/10) i čl. 54-67. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 64/15)

oglašava

JAVNI UVID

u

NACRT PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG PARKA „TARA”

i

IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA

PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE

NACIONALNOG PARKA „TARA” NA ŽIVOTNU SREDINU

Javni uvid u Nacrt prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka „Tara” i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka „Tara” na životnu sredinu (u daljem tekstu: Izveštaj o strateškoj proceni uticaja), održaće se od 1.DO 30. APRILA 2019. GODINE U TRAJANjU OD 30 DANA, svakog radnog dana u zgradi Skupštine opštine Bajina Bašta, kao i na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (http://www.mgsi.gov.rs).

Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja mogu dostaviti u pisanoj formi opštinskoj upravi u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 30. aprilom 2019. godine. Primedbe na Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja mogu se dostaviti i direktno Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

JAVNA PREZENTACIJA planskog dokumenta biće održana u sredu 10. aprila 2019. godine sa početkom u 1200 časova u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, u Bajinoj Bašti, ulica Dušana Višića 28.

JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA JAVNI UVID biće održana po završetku javnog uvida, u sredu  15. maja 2019. godine, sa početkom u 1200 časova u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, u Bajinoj Bašti, ulica Dušana Višića 28. Fizička i predstavnici pravnih lica koja su u toku trajanja javnog uvida podnela primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno ih obrazložiti. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.

Javna prezentacija urbanističkog projekta rekonstrukcije glavne ulice i trga u Bajinoj Bašti

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-is, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14 i 83/2018) i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 64/15)

OPŠTINSKA UPRAVA  BAJINA BAŠTA

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE GLAVNE ULICE I TRGA U BAJINOJ BAŠTI NA KAT. PARCELAMA BR. 930/1, 930/2, 930/3, 930/4, 930/5, 935/2, 850 I DELOVIMA K.P.BR. 1732, 1128 I 931 K.O. BAJINA BAŠTA

  1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, od 03. do 10. aprila 2019. godine, svakog radnog dana od 07 do 15 časova.
  2. Naručilac predmetnog Urbanističkog projekta je Opština Bajina Bašta.
  3. Urbanistički projekat urađen je od strane Projektnog biroa i građevinske firme „Arhitektura Petković“ Miloš Petković pr, ul. Milenka Topalovića 17, Bajina Bašta.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostave Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 10. aprila 2019. godine.

Sat za našu planetu 2019

         U subotu, 30. marta u 20:30, gradovi širom sveta će po jedanaesti put isključiti svetla na sat vremena i time još jednom poslati snažnu poruku da ipak možemo nešto da preduzmemo kako bismo ublažili posledice klimatskih promena, ali i kako bismo skrenuli pažnju na posledice prekomerne potrošnje ograničenih prirodnih resursa.
Ovaj sat je samo mali podsetnik da zajedno možemo uticati na to da se stvari promene i da su male stvari koje svakodnevno obavljamo te koje nam mogu pomoći da stvorimo humaniju budućnost.

Održana početna konferencija projekta „Javna svojina za razvoj javnog sektora“

U utorak 26. marta 2019. godine u Svečanoj sali Gradske kuće u Užicu, održana je početna konferencija projekta „Javna svojina za razvoj javnog sektora“, koji finansira Evropska unija u okviru grant šeme Programa Exchange 5. Program Exchange 5 realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, iz sredstava IPA 2014, dok je ugovaračko telo Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

Konferencija je imala za cilj da prisutnima predstavi buduće aktivnosti i napore dve susedne lokalne samouprave – Grada Užica i Opštine Bajina Bašta, u pravcu kreiranja funkcionalnog i efikasnog sistema upravljanja javnom imovinom orijentisanog, pre svega, ka građanima i privrednim subjektima.

Početnu konferenciju Projekta otvorio je Nemanja Nešić, zamenik gradonačelnika Užica, koji je tokom uvodnog obraćanja istakao značaj ovakvih poduhvata za unapređenje upravljanja nepokretnostima u javnoj svojini, kao oblasti koja značajno doprinosi podizanju kapaciteta lokalnih samouprava i zaposlenih u ovim institucijama u segmentima koji su ključni za uspostavljanje odgovorne javne uprave. Naglašivši da je projekat „Javna svojina za razvoj javnog sektora“ osma po redu inicijativa koju Grad Užice sprovodi uz podršku Evropske unije, Nešić je pozdravio nastojanja Užica i Bajine Bašte da održe kvalitetnu saradnju i međuopštinske odnose i zahvalio se nosiocima programa i svima onima koji će omogućiti da javna imovina bude prepoznata kao važan razvojni resurs jedinica lokalne samouprave.

Predsednik opštine Bajina Bašta, Radomir Filipović, pozdravio je prisutne, uz napomenu da projekat predstavlja desetu zajedničku akciju Opštine Bajina Bašta i Grada Užica u poslednjih pet godina i svojevrsni iskorak ka definisanju institucionalnog okvira i podsticanju kapaciteta za sistematsko upravljanje javnom imovinom. Uveren u uspešnost partnerstva, Filipović je izjavio da će projekat zasigurno pozitivno uticati na promenu stanja i rešavanje postojećih problema u vezi sa upisom i evidencijom imovine u vlasništvu opštine.

Koliko je javna imovina važan resurs za razvoj lokalne zajednice i opštinske budžete, ali i kreiranje povoljne investicione klime i stimulativnog poslovnog ambijenta za otvaranje novih radnih mesta, objasnio je Slavko Lukić, direktor Regionalne razvojne agencije „Zlatibor“. Lukić je takođe iskazao spremnost za podršku RRA Zlatibor opštinama u pripremi koncepata koji vode efikasnoj međuopštinskoj i regionalnoj saradnji i osvrnuo se na projekte sličnog tipa koji su težili jačanju lokalne administracije i prilagođavanju javne uprave važećem zakonodavnom okviru.

Damjan Milutinović, predstavnik Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU u Ministarstvu finansija Vlade Republike Srbije, ovom prilikom je rekao da oblast upravljanja imovinom zahteva reformu sistema na svim nivoima vlasti i izrazio zainteresovanost i otvorenost Ministarstva za zajednički rad na ovu temu sa relevantnim akterima u lokalnim samoupravama.

U nastavku konferencije, Miroslav Ivanović, menadžer projekta prezentovao je planirane aktivnosti i očekivane efekte pomenute inicijative. “Projektom će se uspostaviti sistem efikasnog upravljanja javnom imovinom u Užicu i Bajinoj Bašti. Građani će dobiti odgovorne i transparentne lokalne samouprave koje teže povećanju budžetskih prihoda i smanjenju rashoda, stvaranju novih vrednosti, kreiranju povoljne investicione i poslovne klime, kao i odgovornom staranju o javnoj imovini, što je u najboljem interesu lokalnih zajednica. Grad Užice i Opština Bajina Bašta će biti u mogućnosti da pruže relevantne informacije o objektima i zemljištu u javnoj svojini zainteresovanim predstavnicima privatnog sektora i potencijalnim investitorima, čime će se unaprediti njihova konkurentnost u odnosu na druge lokalne samouprave”, kazao je Ivanović na kraju svog izlaganja.

Sekretar Skupštine grada Užica, Petar Vujadinović, podsetio je na izmene i dopune zakona u predmetnoj oblasti, kojima je, kako on smatra, stvorena kolizija u propisima koji se primenjuju i time onemogućavaju uređenje postupka evidencije javne imovine i prevazilaženje svih identifikovanih prepreka u ovom procesu. Vujadinović je skrenuo pažnju da zakonska regulativa mora pretrpeti dodatne izmene koje su u interesu i nosilaca prava javne svojine, ali i korisnika, u cilju ostvarenja ekonomskih, finansijskih i političkih koristi od ovog procesa. Dobro upravljanje imovinom, osim usklađenih propisa, zahteva stabilno godišnje povećanje budžetskih prihoda i multidisciplinarni timski rad obučenog osoblja, dodao je Vujadinović.

Milena Radomirović, program menadžer Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), nakon predstavljanja konteksta realizacije Programa Exchange 5, ocenila je podršku upravljanju javnom imovinom na lokalnom nivou kao pravi potez za poboljšanje upravljanja i nivoa usluga u lokalnoj samoupravi u cilju podsticanja lokalnog razvoja. Po njenim rečima, iako Program ne predstavlja deo pravnih tekovina Evropske nije, svakako je važan kao horizontalna tema za mnoga pitanja u planskim i investiciono zahtevnim poglavljima u procesu pridruživanja. Na kraju uvodnih obraćanja, Radomirovićeva je navela da će iskustva stečena kroz tekuće projekte poslužiti za prepoznavanje dobrih praksi koje mogu biti primenjene u drugim lokalnim samoupravama i unapređenje pravnog okvira od značaja za upravljanje imovinom na lokalom nivou.

Oglas o raspisivanju javnog nadmetanja u cilju davanja građevinskog zemljišta u javnoj svojini u zakup na određeno vreme

Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja radi davanja građevinskog zemljišta u javnoj svojini u zakup na određeno vreme,a na osnovu člana 12,14. i 15.Odluke o građevinskom zemljištu (“Službeni list opštine Bajina Bašta“br.1/15 i 12/016) i Odluke Skupštine opštine Bajina Bašta o pristupanju javnom nadmetanju radi davanja građevinskog zemljišta u javnoj svojini u zakup na određeno vreme 01 broj 06-34/2018 od 13.11.2018.godine.

Oglas

o raspisivanju javnog nadmetanja u cilju davanja građevinskog  zemljišta u javnoj svojini u zakup na   određeno vreme

I.

Raspisuje se javno nadmetanje (licitacija) u cilju davanja u zakup na određeno vreme građevinskog zemljišta u javnoj svojini za postavljanje privremenih objekata, shodno Programu o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama (“Službeni list opštine Bajina Bašta“broj 2/2015).

II.

Lokacije se daju u zakup na određeno vreme, na period do pet (5) godina,računajući od dana zaključenja ugovora o zakupu.

III.

Početna licitaciona cena određena je shodno odredbi člana 55. Odluke o građevinskom zemljištu (“Službeni list opštine Bajina Bašta“ broj 1/15 i 12/016)

IV.

Lokacija, tip i namena objekata na lokaciji, kao i početna licitaciona cena su sledeći

  1. UL.BRAĆE NINČIĆA
  1. na kat. parceli broj 936 KO Bajina Bašta (kod “Bajinovca“), tri privremena objekta, i to

a) objekat broj 1.površine 21m2,tip drveni, po slobodnom izboru,

namena trgovina, zanatske i uslužne delatnosti, početni iznos zakupnine je iznos od 995,98 dinara mesečno,

b)objekat broj 3. površine 19,05m2,tip metalni, po slobodnom izboru,namena trgovina, zanatske i uslužne delatnosti, početni iznos zakupnine je iznos od 942,78 dinara mesečno,

v)objekat broj 4. površine 17,16m2,tip metal i drvo, po slobodnom izboru,namene trgovina,zanatske i uslužne delatnosti, početni iznos zakupnine je iznos od 849,24 dinara mesečno,

  1. UL.VUKA KARADžIĆA

na kat. parceli br. 834/9 KO Bajina Bašta, na uglu Ulice Vuka Karadžića i Rajka Tadića,jedan kiosk, površine 4-5m2, tipa-metalni kiosk“Sevojno“,namene trgovina,zanatske i uslužne delatnosti, početni iznos zakupninejeiznosod 247,45 dinaramesečno

III.     UL. DUŠANA VIŠIĆA

na kat. parceli br. 1746 KO Bajina Bašta,(ispred zgrade suda),jedan kiosk,površine 4-5m2,tipa metalni “Sevojno“,namene trgovina,zanatske i uslužne delatnosti, početni iznos zakupnine je iznos od 247,45 dinara mesečno,

  1. PERUĆAC

na. kat. parceli broj 1492 KO Rastište, (plato na levoj obali Vrelo),jedan kiosk, površine 13m2, tipa-drveni, po slobodnom izboru,namene trgovina,zanatske i uslužne delatnosti, početni iznos zakupnine je iznos od 160,68 dinara mesečno,

V.

Lice kome javno građevinsko zemljište bude dato u zakup naodređeno vreme je u obavezi

  • da sa opštinom Bajina Bašta ugovori, a preko Službe za naplatu i kontrolu javnih prihoda pri Odeljenju za poslove finansija, budžeta i računovodstva Opštinske uprave opštine Bajina Bašta i plati zakupninu.
  • da sa opštinom Bajina Bašta ugovori obavezu da po isteku roka zakupa ukloni montažni objekat sa površine javne namene, uz napomenu da ako to ne učini, da će isto učiniti JKP“ 12 septembar“ Bajina Bašta,a na njegov račun.

VI.

Javnonadmetanjećesesprovesti22.04.2019.godine sapočetkom u 11 časova u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ulica Dušana Višića broj 28.

Učesnici javnog nadmetanja su dužni da na ime kaucije polože iznos od 10% početne licitacione cene lokacije.

VII.

Licitacioni korak se određuje u visini od 1.000,00 dinara.

  VIII.

Oglas će biti istaknut naoglasnoj tabli Opštine Bajina Bašta,zvaničnoj internet stranici opštine www.bajinabasta.rs i u lokalnim medijima.

 

KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE JAVNOG NADMETANjA

Najava početne konferencije projekta “Javna svojina za razvoj javnog sektora”

Početna konferencija projekta „Javna svojina za razvoj javnog sektora“ će biti održana 26. marta 2019. godine sa početkom u 12.00 časova u Svečanoj sali Gradske kuće u Užicu.

Projekat je finansiran od strane Evropske unije iz sredstava IPA 2014 kroz Program Exchange 5 – „Podrška Evropske unije lokalnim samouprava u oblasti upravljanja imovinom“. Program sprovode Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije u Ministarstvu finansija Republike Srbije, dok je Stalna konferencija gradova i opština implementacioni partner.

Tokom realizacije projekta Grad Užice će u partnerstvu sa Opštinom Bajina Bašta i Regionalnom razvojnom agencijom Zlatibor uspostaviti čvrstu saradnju kroz kreiranje efikasnog i odgovornog sistema upravljanja javnom imovinom u Užicu i Bajinoj Bašti, odnosno, ojačati kapacitet lokalnih samouprava u oblasti upravljanja javnom svojinom i pružanju usluga građanima i privredi.

Na ovaj način, unapređenjem institucionalnog okvira i organizacionih kapaciteta za upravljanje javnom imovinom na lokalnom nivou, doprineće se: smanjenju budžetskih izdataka u vezi sa javnom svojinom, kreiranju povoljne investicione i poslovne klime kao i odgovornom staranju o javnoj imovini što je u najvećem interesu šire lokalne zajednice.

Veličina slova