Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine Bajina Bašta

Na osnovu Odluke opštinskog veća o raspisivanju Javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima,  broj 06-20/2022 od 14.06.2022. godine i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP 1/22, Komisija za realizaciju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova opštine Bajina Bašta (u daljem tekstu: Komisija), dana 20. juna 2022.  godine, raspisuje,

JAVNI POZIV

za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije  stambenih objekata na teritoriji opštine Bajina Bašta

U okviru realizacije Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovodi opština Bajina Bašta za 2022. godinu, a u cilju finansijske podrške domaćinstvima u procesu energetske sanacije za 2022. godinu (u daljem tekstu Program), a u skladu sa članom 15. Programa, raspisuje se Javni poziv radi izbora privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata. Mere energetske sanacije u domaćinstvima predviđene Programom, sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici  bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji opštine Bajina Bašta. Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog poziva.

Cilj sprovođenja mera energetske sanacije je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine  Bajina Bašta.

I PREDMET

Predmet Javnog poziva je sprovođenje sledećih mera energetske efikasnosti:

1) zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama za porodične kuće, stanove i stambene zgrade.

Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida.

2) postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće i stambene zajednice, osim krovnog pokrivača i tavanica za porodične kuće i stambene zajednice.

3) postavljanje i nabavka materijala za  termičku izolaciju ispod krovnog pokrivača za porodične kuće

Ova mera može obuhvatiti, u slučaju da je oštećen krovni pokrivač i hidroizolacioni krovni sistem, građevinske radove na zameni hidroizolacije i drugih slojeva krovnog pokrivača, kao i limarske radove, ali ne i radove na zameni konstruktivnih elemenata krova

4) nabavka i  instalacija kotlova na prirodni gas i/ili biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične kuće, stanove i stambene zajednice.

5) zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće, stanove i stambene zgrade.

6) nabavka i ugradnja toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) za porodične kuće.

7) nabavka i ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće.

Kriterijumi energetske efikasnosti moraju da zadovolje sledeće minimalne uslove:

 • Spoljna stolarija sa sledećim minimalnim tehničkim karakteristikama (U-koeficijent prelaza toplote):

– U≤ 1,5 W/m2K za prozore i balkonska vrata

– U ≤ 1,6 W/m2K za spoljna vrata

 • Spoljni zid na porodičnim kućama/stambenim zgradama sledećih karakteristika:

– minimalna debljina za termičku izolaciju iznosi 10 cm, osim ukoliko nema        tehničkih mogućnosti da se postavi ta debljina izolacije.

 • Minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na biomasu (drvni pelet, briket, sečka) iznosi 85%;
 • Minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na prirodni gas iznosi 90%;

II PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU

Na javnom pozivu mogu učestvovati privredni subjekti koji vrše isporuku i radove na ugradnji materijala, opreme i uređaja  i ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su upisani u registar APR-a, a registrovani su kao privredna društva i preduzetnici najmanje šest meseci od dana podnošenja prijave,
 • da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije,
 • da imaju ateste za materijale i proizvode.

III DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI PRI PODNOŠENjU

PRIJAVE

Prijava koju na javni poziv podnosi privredni subjekt sadrži prijavni obrazac sa priloženom dokumentacijom.

Prijavni obrazac se nalazi u prilogu javnog poziva i sadrži naročito:

 • opšte podatke o privrednom subjektu;
 • podatke o zakonskom zastupniku;
 • profil privrednog subjekta;
 • cenovni pregled roba i usluga;

Za preduzetnike je potrebno da izjavu dostavi lice koje je registrovalo obavljanje delatnosti kao preduzetnik. Za zadruge potrebno je dostaviti izjavu direktora. Ova izjava mora biti data nakon datuma objavljivanja javnog konkursa.

U slučaju da je osnivač privrednog subjekta strano pravno lice, uzima se izjava koju će dati zakonski zastupnik privrednog subjekta podnosioca zahteva. Ukoliko postoji više zakonskih zastupnika podnosioca zahteva potrebno je da svi dostave navedenu izjavu koja ne mora biti overena kod notara.

U slučaju da je osnivač privrednog subjekta strano fizičko lice potrebno je da svi zakonski zastupnici privrednog subjekta podnosioca zahteva dostave navedenu izjavu koja ne mora biti overena kod notara.

IV PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI POZIV

Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici bajinanbasta.rs. ili lično u prostorijama opštinske uprave, Bajina Bašta i sadrži:

− Kompletan tekst Javnog poziva,

− Prilog 1 – Prijavni obrazac,

− Prilog 2 – Izjava podnosioca prijave broj 1.,

− Prilog 3 – Izjava podnosioca prijave broj 2.,

− Prilog 4 – Kriterijumi za ocenu Prijave.

V KRITERIJUMI ZA IZBOR PRIVREDNIH SUBJEKATA 

Kriterijumi za rangiranje direktnih korisnika obuhvataju sledeće:

 • cene ključnih dobara zajedno sa ugradnjom za meru za koju konkurišu;
 • rok važenja cena za meru koju konkurišu;

U Prilogu 4 Javnog poziva detaljno je definisan način bodovanja po navedenim kriterijumi za izbor privrednih subjekata.

Javnim pozivom se određuje maksimalni broj bodova po svakom od kriterijuma i broj bodova po potkriterijumima, ako su potkriterijumi definisani u okviru pojedinih kriterijuma.

Ukupan maksimalni broj bodova po svim kriterijumima i potkriterijumima primenjenim na pojedini Program ne može preći 100.

VI  MESTO I ROK DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Podnosioci prijavu za učešće na javnom pozivu popunjavaju na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom.

Popunjeni, overeni i odštampani prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava za javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima – ne otvarati“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Kompletna konkursna dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti.

Prijave dostaviti poštom na adresu Opštinska uprava Bajina Bašta, Ulica Dušana Višića br. 28 – Komisija za realizaciju i nadzor nad izvršavanjem mera energetske sanacije ili lično na pisarnici u zgradi Opštinske uprave.

Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju konkursne dokumentacije (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća. Prijave poslate na bilo koji drugi način (npr. faksom ili elektronskom poštom) neće biti uzete u razmatranje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja zaključno sa 04.07.2022. godine.

            Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva možete se obratiti na kontakt telefon 031/865-282 i elektronsku adresu: e-mail: sobb@mts.rs. 

Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici opštine: www.bajinanbasta.rs. 

VII ODBACIVANjE PRIJAVE 

Nepotpuna, neuredna i neblagovremena prijava biće odbačena rešenjem.

VIII OCENA, IZBOR I OBJAVLjIVANjE ODLUKE O IZBORU PRIVREDNIH SUBJEKATA

Ocenjivanje i rangiranje prispelih prijava privrednih subjekata vrši se primenom kriterijuma iz odeljka V KRITERIJUMI ZA IZBOR PRIVREDNIH SUBJEKATA i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada, opština Bajina Bašta.

Komisija razmatra prijave i u skladu sa uslovima Javnog poziva, utvrđuje preliminarnu listu direktnih korisnika.

Preliminarnu listu direktnih korisnika Komisija objavljuje na oglasnoj tabli opštine Bajina Bašta i zvaničnoj internet stranici opštine.

Učesnici Javnog poziva imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju preliminarne liste direktnih korisnika, u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Na preliminarnu listu direktnih korisnika učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.

Komisija je dužna da razmotri podnete prigovore na preliminarnu listu direktnih korisnika kao i da donese  Odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena,  u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

O sprovedenom postupku Komisija vodi zapisnik i sačinjava Predlog konačne Odluke o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije i iste dostavlja Opštinskom veću na usvajanje.

Opštinsko veće opštine Bajina Bašta donosi Odluku o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije.     

Odluka Opštinskog veća opštine Bajina Bašta o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije objavljuje se na oglasnoj tabli Opštinske uprave i zvaničnoj internet stranici Opštine Bajina Bašta.

 1. POSTUPAK REALIZACIJE

Opština će zaključiti tehnički sporazum o sprovođenju mera energetske sanacije  sa privrednim subjektima koji budu izabrani. Predmet sporazuma će biti obaveze obeju strana u Javnom pozivu.

Nakon potpisivanja Ugovora o saradnji sa privrednim subjektima, Opština sprovodi postupak odabira krajnjih korisnika (domaćinstava i stambenih zajednica). Obaveza je da krajnji korisnik prilikom prijave predmere/predračune uzme samo od direktnih korisnika koji su odabrani u prethodnoj fazi.

Nakon izbora pojedinačnih projekata građana i utvrđivanja konačnog broja korisnika po privrednom subjektu, potpisuju se trojni ugovori između oppštine Bajina Bašta, direktnog korisnika i krajnjeg korisnika o realizaciji mera energetske sanacije.

Opština će vršiti prenos sredstava isključivo direktnim korisnicima ne krajnjim korisnicima, nakon što pojedinačni krajnji korisnik izvrši uplatu direktnom korisniku celokupnu  svoju obavezu i nakon završetka realizacije mere.

Uslov da se prenesu sredstva direktnom korisniku je potvrda Komisije da su radovi izvedeni kako je predviđeno predmerom i predračunom koji je građanin predao kada se prijavio za meru kao i u skladu sa zapisnikom Komisije o obavljenom izlasku na teren, a nakon izvršenih radova.

Opština će vršiti prenos sredstava izabranim privrednim subjektima u skladu sa zaključenim ugovorom.

Kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza izvršiće nadležni organi koji su zaduženi za urbanizam odnosno zaštitu životne sredine, u saradnji sa Komisijom.

Privredni subjekti su dužni da Komisiji za praćenje realizacije mera energetske sanacije (u daljem tekstu Komisija), u svakom momentu, omoguće kontrolu realizacije aktivnosti i uvid u svu potrebnu dokumentaciju.

Kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza izvršiće Komisija.

Privredni subjekti do 01.02.2023. godine dostavljaju Opštinskoj upravi zahtev za isplatu sredstava za sufinansiranje mera energetske sanacije po osnovu obavljenih radova ili izvršenih usluga. Uz zahtev dostavljaju fotokopiju izdatog računa za izvršene radove i usluge.

Prenos sredstava vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje prenos sredstava, a nakon što:

 1. Komisija proveri da li su aktivnosti stvarno realizovane, i to konstatuje zapisnikom;
 2. krajnji korisnik direktnom korisniku isplati isporučena dobra/izvršene usluge u iznosu umanjenom za odobrena bespovratna sredstva;
 3. direktni korisnik dostavi zahtev za isplatu sredstava.
 4. direktni korisnik dostavi potvrdu da je krajnjem korisniku predao sve potrebne ateste i svu prateću dokumentaciju (garancija).

Na osnovu zahteva za isplatu i zapisnika Opštinska uprava vrši isplatu iz budžeta.

01 Broj: 352-65/2022

Opština  Bajina Bašta,

20.06.2022. godine

KOMISIJA ZA REALIZACIJU MERA ENERGETSKE SANACIJE

   Predsednik

     Miloš Jelisavčić, dipl.inž.arh.

Dnevni red Prve sednice Skupštine opštine Bajina Bašta 24.06.2022 godine

            Na osnovu člana 42. stav 1. Statuta opštine Bajina Bašta (*Sl.list opštine Bajina Bašta*, br. 2/2019) i člana 101. stav 1. Poslovnika Skupštine (*Sl.list opštine Bajina Bašta*, br. 4/2019), s a z i v a m

 1. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BAJINA BAŠTA 

          Sednica će se održati dana  24. juna 2022. godine (petak), u sali opštine Bajina Bašta, sa početkom u 10,00 sati. 

          Za ovu sednicu predlaže se sledeći

D N E V N I   R E D

  1.Predlog Odluke o potvrđivanju mandata odbornicima:

-Radenki Lazić, sa izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ -Zajedno možemo sve,

-Marku Markoviću, sa izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ-Zajedno možemo sve,

-Marijani Nikolić, sa izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ-Zajedno možemo sve,

-Krsti Jelisavčiću, sa izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ-Zajedno možemo sve,

-Gordani Baštovanović, sa izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ-Zajedno možemo sve i

-Branku Tešiću, sa izborne liste UROŠ ĐOKIĆ-ujedinjeni za pobedu Bajine Bašte,

2.Zapisnik sa konstitutivne sednice Skupštine opštine Bajina Bašta,

3.Predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Bajina Bašta za 2021. godinu,

4.Predlog Odluke o zaključivanju sporazuma o ustupanju obavljanja komunalnih delatnosti,

5.Predlog Saglasnosti Mesnoj zajednici Pilica za izdavanje u zakup dela objekta doma u Pilici,

 1. Izbor:

-Normativnog odbora,

-Odbora za predstavke i pritužbe,

7.Predlog Rešenja o:

-konstatovanju prestanka dužnosti  predsednika Nadzornog odbora Ustanove *Kultura* Bajina Bašta,

-imenovanju predsednika Nadzornog odbora Ustanove *Kultura* Bajina Bašta,

 1. Predlog Rešenja o:

-razrešenju  predsednika Nadzornog odbora Turističke organizacije *Tara-Drina*Bajina Bašta,

-imenovanju predsednika Nadzornog odbora Turističke organizacije *Tara-Drina*Bajina Bašta,

 1. Predlog Rešenja o:

-razrešenju  člana  Upravnog odbora Turističke organizacije *Tara-Drina*Bajina Bašta,

-imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije *Tara-Drina*Bajina Bašta,

10.Predlog Rešenja o:

-razrešenju predsednika Nadzornog odbora Centra za socijalni rad *Bajina Bašta* Bajina Bašta,

-imenovanju predsednika Nadzornog odbora Centra za socijalni rad *Bajina Bašta* Bajina Bašta,

 1. Predlog Rešenja o:

-razrešenju zamenika komandanta i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bajina Bašta,

-imenovanju zamenika komandanta i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bajina Bašta

        12.Predlog  Rešenja o:

-razrešenju člana Skupštine Regionalne razvojne agencije *Zlatibor*DOO  Užice,

-imenovanju člana Skupštine Regionalne razvojne agencije *Zlatibor*DOO Užice,

13.Odbornička pitanja i predlozi.

NAPOMENA:Zbog obimnosti teksta Godišnjeg izveštaja o realizaciji programa, programskih aktivnosti i projekata, kao dela Završnog računa budžeta opštine Bajina Bašta za 2021. godinu, koji se, iz tehničkih razloga, ne može na ekonomičan i celishodan način umnožiti, isti se dostavlja u elektronskoj formi.

Potrebno je da sednici obavezno prisustvujete, a u slučaju opravdane sprečenosti, izvestite sekretara Skupštine, na telefon: 069 8259 202.

                                                                    PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE

                                                                                         Mladen Lukić

Poziv za javnu raspravu o nacrtu izmene plana javnih investicija opštine Bajina Bašta za 2022. godinu

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica u opštini Bajina Bašta da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu izmene Plana javnih  investicija opštine Bajina Bašta za 2022. godinu, koja će trajati u periodu od  15. juna do 29. juna 2022. godine, dostavljanjem primedbi, predloga i sugestija u pisanoj formi na adresu: Opština Bajina Bašta-Opštinskom veću, Ul. Dušana Višića broj 28, 31250 Bajina Bašta, ili elektronskom poštom na adresu: sobb@mts.rs.

Usmena javna rasprava o nacrtu izmene Plana javnih investicija opštine Bajina Bašta za 2022. godinu održaće se na dan 28. jun 2022. godine, u sali opštine Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića broj 28, Bajina Bašta, sa početkom u 10,00 sati.Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju i uzmu učešće u usmenoj javnoj raspravi.

                                                                                    PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA

                                                                                               PREDSEDNICA OPŠTINE

                                                                                                      Vesna Đurić

Porodična biciklijada u Bajinoj Bašti

U nedelju, 19. juna u Bajinoj Bašti održaće se prva po redu Porodična biciklijada. Organizator biciklijade je Turistička organizacija „Tara-Drina“ Bajina Bašta.  Okupljanje učesnika je u 9 sati u Parku ćirilice, a start biciklijade u 9.30. Vozi se na relaciji Bajina Bašta – Bušinsko polje – Beserovina – Perućac – Beserovina – Bušinsko polje – Bajina Bašta.

Cilj Porodične biciklijade je promocija zdravog načina života, rekreativnog biciklizma, zaštite životne sredine, bezbednosti u saobraćaju, porodičnog života i druženja u prirodi.

Biciklijada je rekreativnog tipa, dužina staze je 26 km (u jednom pravcu 13 km), staza nije kondiciono zahtevna. Vožnja je namenjena i deci i odraslima. Deca do četvrtog razreda moraju da imaju pratnju.

Organizator je obezbedio policijsku pratnju i medicinsku stručnu pomoć uz vozilo za prihvatanje bicikala koji se pokvare, kao i pomoć redarske službe.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Turističkom informativnom centru Bajina Bašta ili na telefon 031/866903.

4. Ćirilična baština i otvaranje Parka ćirilice

U opštini Bajinoj Bašti od 21. do 24. maja održana je četvrta po redu Ćirilična baština, tradicionalna manifestacija u oblasti kulture i turizma posvećena srpskom jeziku i očuvanju ćirilice. Cilj Ćirilične baštine je da podstiče i neguje korišćenje ćirilice, da na srpskom govornom području obogaćuje kulturni identitet i unapređuje sadržaje u oblasti srpskog jezika i kulture.

Ovogodišnji program obilovao je kvalitetnim sadržajima počev od predavanja vrsnih univerzitetskih profesora dr Mila Lompara i dr Viktora Savića, preko zanimljivih izložbi i konkursa, kvalitetnog muzičkog programa, debata i predstava do Karavana kulture govora sa glumcima Milanom Bosiljčićem i Markom Milovanovićem i stručne tribine Arno Gujona, Slobodana Roksandića i prof. dr Radovana Kneževića.

U okviru programa 4. Ćirilične baštine, u subotu, 21. maja, zvanično je otvoren i Park ćirilice u centru Bajine Bašte, prvi takav koji je izgrađen u Srbiji i zemljama srpskog govornog područja i koji svojim sadržajima posetiocima donosi priču o ćirilici i o čuvenoj Račanskoj književnoj i prepisivačkoj školi.

Jedna od najvećih kulturnih manifestacija u Srbiji koja slavi ćiriličko pismo održava se u Bajinoj Bašti, mestu u čijoj su blizini pre više vekova račanski monasi osnovali prepisivačku i književnu školu i zahvaljajući kojima se sačuvala pismenost i esencija srpske kulture u najtežim vremenima za naš narod.

 1. Ćirilična baština je zvanično počela 21. maja otvaranjem u Parku ćirilice. Pred velikim brojem posetilaca manifestaciju je otvorio direktor Ustanove „Kultura“ Milovan Jezdić, a prisutnima se zatim obratila predsednica opštine Bajina Bašta Vesna Đurić. „Park ćirilice jedinstven je u Srbiji i okruženju, a značaj ovog pisma je i značaj očuvanja našeg identiteta. Mi smo danas igrali za ćirilicu, mi danas živimo ćirilicu. A veliki broj dece u parku najava je da će on biti izuzetno posećen“ – izjavila je ovom prilikom predsednica opštine Bajina Bašta.

Tijana Mitrović iz Narodne biblioteke „Miloš Trebinjac“ ispred žirija Ćirilične baštine proglasila je najbolje pesme sa konkursa „Čuvari ćirilice“ i najavila da će se zbog izuzetnog odziva od najboljih pesama u narednom periodu prirediti zbornik.

Nikola Lazić iz Kancelarije za mlade Bajina Bašta proglasio je pobednike likovnog konkursa na temu ćirilice i zvanično objavio mapu ćirilice Bajine Bašte koju je uradila Kancelarija za mlade.

Uz splet igara  KUD-a „Jelek“ iz Bajine Bašte i nastup gudačkog kvarteta RTS-a ovom prilikom zvanično je otvoren i novoizgrađeni Park ćirilice.

Obraćajući se prilikom otvaranja Parka ćirilice inicijator izgradnje ovog parka i  predsednik Organizacionog odbora Ćirilične baštine, Siniša Spasojević, istakao je da će najveći uspeh manifestacije biti ako svi posetioci programa nastave da posle toga koriste ćirilicu u svakoj prilici i na svakom mestu. Naveo je i da je značaj Ćirilične baštine to što u Bajinu Baštu može da dovede najznačajnije srpske intelektualce poput dr Mila Lompara koji je prisustvovao otvaranju Parka ćirilice. Spasojević se posebno zahvalio novinaru Politike Branku Pejoviću za kontinuirano praćenje i promociju manifestacije, direktoru regionalnog Arhiva Užice Željku Markoviću za pomoć u nastojanjima da se izgradi Muzej ćirilice u Rači i Milošu Jelisavčiću, arhitekti iz Opštine Bajina Bašta za doprinos ovakvom izgledu Parka ćirilice.

„Cilj nam je bio da od neuređenog mesta u centru grada napravimo jednu tačku koja će biti podsećanje na značaj srpskog jezika i ćiriličkog pisma, ali i da ovde naglasimo priču vezanu za račansku prepisivačku školu i da akcentujemo značaj manastira Rača koji je blizu Bajine Bašte“ naveo je inicijator izgradnje Parka ćirilice.

Sve je u novom bajinobaštanskom parku u znaku ćirilice i srpskog jezika – klupe, tastature, cveće i dečje igralište – s razlogom da se najmlađi upoznaju, stariji podsete na „najlepše pismo na planeti“, a turisti dobiju još jedan slikovit kutak.

Po otvaranju Parka ćirilice u galeriji Ustanove „Kultura“ prof. dr Milo Lompar održao je veoma posećeno predavanje pod nazivom „Sporovi oko ćirilice“. Profesor Lompar je jedan od vodećih intelektualaca u borbi za očuvanje ćirilice, srpski istoričar književnosti i esejista, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predsednik Zadužbine Miloša Crnjanskog, nekadašnji generalni direktor Politike i potpredsednik Srpske književne zadruge.

On je ukazao da se s potiskivanjem ćirilice krenulo u 20. stoleću. Počev od stvaranja Jugoslavije, pa od komunističke vlasti, kada su uvedene četiri varijante srpskohrvatskog jezika, nakon čega je u prvi plan izbila hrvatska jezička politika, koja je u Ustav te republike 1974. stavila da se u Hrvatskoj govori jezik koji u „svojoj formi jeste hrvatski književni jezik”.

Bile su to faze kojima se odvajala jezička materija. Kod pisma ide drastičnije: već potkraj SFRJ ćirilično pismo se ne vidi unutar prostora Hrvatske, na uzmaku je u BiH, pa i unutar same Srbije, naročito u Beogradu. Ni u protekle tri decenije nakon raspada Jugoslavije takvo zatečeno stanje nema mogućnosti u Srbiji da se promeni. Naše pismo je najtužnije dane doživelo u trenutku kad je bilo logično da mu se vratimo bez ikakvog kompleksa ili osećanja krivice. Kod nas je formirana jedna intelektualna klima, dejstvo na propagandnoj ravni koje podrazumeva apsolutnu arbitražu u svim identitetskim pitanjima. Ono traje do dana današnjeg, uključujući televizije na nacionalnim frekvencijama i druge sadržaje. Ta vrsta arbitraže dovodi vas u startu u defanzivan položaj ako bilo šta hoćete da promenite jer dolazite u poziciju da morate da se pravdate po raznim osnovama. Tu je i mehanizam onemogućavanja ravnopravnog položaja ćirilice, koja je znatno manje zastupljena kod nas od latinice. – deo je izlaganja dr Mila Lompara

Po završetku predavanja profesoru Lomparu je predsednica opštine Bajina Bašta Vesna Đurić uručila zahvalnicu Ćirilične baštine za posebno isticanje u zaštiti i negovanju ćirilice i promociji srpskog jezika i pisma.

Drugi dan Ćirilične baštine u Parku ćirilice održano je takmičenje beba u puzanju „Za bebu više, za slovo bliže“. Uz veliki broj posetilaca 17 beba je uzelo učešće u ovoj zabavnoj trci čiji cilj je da pored ukazivanja na značaj našeg pisma ukaže i na potrebu za povećanjem nataliteta. Sve bebe su dobile poklon pakete koje je roditeljima uručio Milenko Ordagić, zamenik predsednika opštine Bajina Bašta, a ova trka će postati tradicionalna u okviru Ćirilične baštine.

Od 18 časova u gradskoj galeriji je  održana učenička debata „Ćirilica/latinica“, a pre toga su privrednicima iz Bajine Bašte dodeljene zahvalnice za negovanje ćirilice. Od 20 časova u Parku ćirilice svi Bajinobaštani i gosti našeg grada mogli su da uživaju u predstavi „Bedemi ćirilice“ koja govori o životu i radu Svete braće Ćirila i Metodija i nastanku ćirilice.

U ponedeljak je za sve učenike osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Bajina Bašta u sportskoj hali održana predstva „Bedemi ćirilice“.

U okviru programa 4. Ćirilične baštine u ponedeljak i utorak su održane radionice Karavan kulture govora „Progovori da vidim ko si“. Đaci iz osnovnih i srednjih škola iz Bajine Bašte i iz osnovne škole u Skelanima u Republici Srpskoj imali su priliku da kroz interaktivan pristup ovladaju dobrim govornim navikama i tako razviju usmeni izraz i izlagačku pismenost, jednu od najvažnijih socijalnih veština u 21. veku. Čime god da se bavimo, važno je da umemo jasno, glasno i izražajno da predstavimo svoje ideje i talente.

U toku radionica mladi su sa stručnjacima iz oblasti dikcije i komunikologije unapređivali: razgovetnost, raznovrsnu upotrebu reči, dinamiku, govor tela, tehnike za suočavanje sa tremom.

Svi učesnici dobili su na poklon knjigu „Progovori da vidim ko si“ autora Slobodana Roksandića, dodatno nastavno nastavno sredstvo sa više od 20 audio i video lekcija.

U toku procesa obuke učesnici su naučili:

Na koji način unapređivanje kulture govora neguje srpski jezik,

Kako da govore na artikulisan, razložan, dinamičan način,

Kako da eliminišu loše govorne navike,

Kako da ono što izgovaraju bude zanimljivo i slikovito.

Proces rada podrazumeva interaktivna predavanja i praktične vežbe.

 

Svi učesnici radionica bili su veoma zadovoljni naučenim, a stečene veštine i znanja mogu se primeniti prilikom odgovaranja na času, polaganja ispita, prezentovanja u sklopu školskih i fakultetskih obaveza, kao i tokom razgovora za posao, pri snimanju video snimaka, uopšte u svim situacijama koje podrazumevaju usmeni izraz.

Od 18 časova u ponedeljak obavljena je podela zahvalnica i poklona najboljim učesnicima likovnog konkursa o ćirilici dok su najbolji radovi bili izloženi sve dane trajanja manifestacije u glavnoj ulici, ispred Parka ćirilice.

Zatim je u galeriji Ustanove „Kultura“ održano veoma zanimljivo predavanje na temu „Rana srpska pismenost“.  Dr Viktor Savić sa instituta za srpski jezik SANU i katedre za srpski jezik na Filološkom fakultet izneo je dosta veoma važnih činjenica vezanih za ranu srpsku pismenost.

Dr Savić se bavi istorijom srpskog književnog i narodnog jezika (srednji vek), kao i pomoćnim istorijskim disciplinama. Neposredno radi na pisanim izvorima.

Od 20 časova u gradskoj galeriji bilo je otvaranje jedne izuzetne izložbe. Reč je o prvoj samostalnoj izložbi kaligrafskih radova bajinobaštanskog umetnika Milorada Novakovića. Izložba pod nazivom „Svetlopis“ donela nam je izbor kaligrafija iz dugodišnjeg rada ovog predanog umetnika.

Četvrtog dana manifestacije od osam časova održana je liturgija u manastiru Rača i prigodna beseda igumana Germana povodom praznika Svetih Ćirila i Metodija.

Tokom dana su nastavljene aktivnosti u okviru „Karavana kulture govora“ i radionice sa đacima.

Od 19 časova u galeriji Ustanove „Kultura“ održana je veoma posećena stručna tirbina.  Tribinu na temu „Izražajnost“  su održali Slobodan Roksandić, srpski glumac i master komulolog, Arno Gujon, francuski i srpski humanista i profesor dr Radovan Knežević, profesor dikcije i scenskog govora na FDU.

Pre početka tribine Arno Gujon je prošetao Bajinom Baštom i posetio Park ćirilice sa zamenikom predsednika opštine Bajina Bašta Milenkom Ordagićem i inicijatorom izgradnje parka i predsednikom Organizacionog odbora Ćirilične baštine Sinišom Spasojevićem. „Od A do Š sve je na svom mestu a pun park dece i roditelja mi govori da je ovo mesto već postalo omiljeno u gradu.“ napisao je o Parku ćirilice veliki humanitarac, osnivač i direktor francuske nevladine organizacije „Solidarnost za Kosovo” i direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.

Gospodin Arno Gujon je ovogodišnji dobitnik Ćirilične darovnice, nacionalne nagrada za izuzetan doprinos i naročite zasluge u očuvanju i promociji ćirilice i negovanju srpskog jezika i pisma. Najznačajnija nagrada u okviru manifestacije Ćirilična baština koja se dodeljuje samo jednom dobitniku godišnje uručena je gospodinu Gujonu posle održane tribine u gradskoj galeriji. Ćiriličnu darovnicu je u ime Ćirilične baštine i Opštine Bajina Bašta kao pokrovitelja manifestacije uručio zamenik predsednika opštine Milenko Ordagić.

„Pre nekoliko godina usvojena je Deklaracija na Skupštini opštine za očuvanje ćirilice, ali većina takvih dokumenata ostaje samo na papiru. Bajina Bašta je jedna od retkih koja je dokazala da to nije slučaj. Sve se vidi u delima, tu je manifestacija koja traje, Park ćirilice. Ćirilična baština je od velikog značaja za očuvanje ćirilice i velika mi je čast što sam upravo ja dobitnik ove nagrade“, rekao je Gujon.

Ovaj humanista nagradu je dobio na osnovu jednoglasne odluke Organizacionog odbora Ćirilične baštine“. U obrazloženju se navodi da je nagrada otišla u Gujonove ruke zbog velikog doprinosa u očuvanju srpskog nacionalnog pisma, otvaranja škola na srpskom jeziku u inostranstvu, pomoći školama na Kosovu i Metohiji, učešća u „Karavanu kulture govora“, ali i zbog toga što koristi ćirilicu u objavama na društvenim mrežama, prepoznajući koliko je ovo pismo značajno za očuvanje srpskog nacionalnog identiteta.

„Da čitam na ćirilici odavno sam naučio, pisanje je išlo malo teže ali sam i to savladao i sada vrlo rado koristim ćirilično pismo kad god sam u mogućnosti. To je jako važno da nauče i mlađe generacije kako bi ćirlica još dugo opstala. Video sam koliko je bitno za ljude iz dijaspore i njihovu decu da znaju ćirilicu. A bitno je da i mi u Srbiji pokažemo brigu o tom pismu. Zato što ako dete koje se u Cirihu ili Parizu trudi da nauči pismo svojih predaka dođe ovde, a vidi da je sve na latinici, ono će da se zapita zašto ja da učim to prelepo pismo ako ga niko ne koristi u Srbiji. Treba promovisati, treba očuvati, treba negovati i pismo i jezik zato što oni imaju samo nas. To moramo da sprečimo i zato su manifestacije poput Ćirilične baštine veoma važne“ naveo je istaknuti humanista.

Arno Gujon je povodom dobijanja Ćirilične darovnice, uz fotografiju tog čina, na svojim stranicama na društvenim mrežama naveo:

– U rukama držim „Ćiriličnu darovnicu” koja mi je uručena u Bajinoj Bašti. Ovo priznanje sam dobio zbog otvaranja 23 nove škole srpskog jezika u inostranstvu, pomoći školama na Kosovu i Metohiji i učešću u „Karavanu kulture govora” širom Srbije. Ćirilična priznanja su mi uvek bila najdraža. Hvala organizatorima festivala „Ćirilična baština” na pozivu i uručenoj nagradi.

Obaveštenje o orezivanju drveća i drugih ukrasnih biljaka

Poštovani sugrađani,

Obaveštavamo vas da je odredbama člana 27. stav 1. tačka 22. Odluke o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Bajina Bašta („Službeni list opštine Bajina Bašta“, br. 4/2019) propisano „na opštinskom putu, ulici i nekategorisanom putu zabranjeno je naročito drveće i druge ukrasne biljke i sl. saditi tako da njihovo granje, ulazi u putni profil puta ili dozvoliti da rastinje sa imanja izlazi iz granica imanja“.

Molimo sve vlasnike katastarskih parcela, da svoja dvorišta drže urednim, a drveće i ukrasne biljke orežu na način da ne ometaju korišćenje javnih površina, puteva i trotoara.

Opštinska uprava

Odeljenje za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti

Veličina slova