Најновије вести и информације из Општине Бајина Башта

Оглас за рани јавни увид поводом израде просторног плана

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ВИСОКОНАПОНСКОГ ДАЛЕКОВОДА ИНТЕРКОНЕКЦИЈА 2 X 400 KV РЕПУБЛИКА СРБИЈА (БАЈИНА БАШТА) – ГРАНИЦА ЦРНЕ ГОРЕ – ГРАНИЦА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода интерконекција 2 x 400 kV Република Србија (Бајина Башта) – граница Црне Горе – граница Босне и Херцеговине, објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 7/2016.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 29. јула 2016. године до 12. августа 2016. године на интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина града Ужица и општина Бајина Башта, Прибој, Пријепоље и Чајетина.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања, и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 12. августом 2016. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.

Јавни увид у нацрт измена и допуна одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите

На основу члана 52. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/07 и 83/2014-др. закон), начелница Општинске управе општине Бајина Башта

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И  У В И Д

у нацрт измена и допуна одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине и  наредбе о припремама, начину формирања и ангажовањајединица цивилне заштите опште намене општине Бајина Башта

I

            Јавни увид у Нацрт измена и допуна Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Бајина Башта и Наредбе о припремама, начину формирања и ангажовања јединица цивилне заштите опште намене општине Бајина Башта, одржаће се у трајању од 15 дана, почев од 15. јула 2016. године до 01. августа 2016. године.

Нацрт горе поменутих докумената биће изложен на јавни увид сваког радног дана у канцеларијама бр. 22 и 18. Одељења за послове урбанизма, грађевинарства, имовинско правне, испекцијске и комуналне делатности Општинске управе општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, радним данима, у времену од 10 до 15 часова.

Сва заинтересована физичка и правна лица своје примедбе и предлоге на нацрте могу доставити:

–  усмено, доласком у горе наведе канцеларије;

– у писаној форми Општинској управи општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28., са назнаком: “примедбе и предлози на Нацрт измена и допуна Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Бајина Башта и Наредбе о припремама, начину формирања и ангажовања јединица цивилне заштите опште намене општине Бајина Башта”;

– у електронској форми на e-mail адресу: sobb@mts.rs;

– позивом на бројеве телефона: 031/862-366, локал 202 и 103; током трајања јавног увида.

II

            Јавна седница Комисије са јавном расправом, на којој ће бити разматране примедбе и предлози физичких и правних лица доспеле током јавног увида, биће одржана по завршетку јавног увида, у понедељак 01.августа.2016. године, у сали Скупштине општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, са почетком у 11 часова.

Јавној седници и јавној расправи ће присуствовати представници обрађивача, Општинска управа општине Бајина Башта. Јавној седници и јавној расправи могу присуствовати физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе и предлоге током јавног увида. О свакој поднетој примедби  и предлогу обрађивач планског документа ће јавно изнети свој став.

III

            Након јавне седнице и јавне расправе, Комисија ће дати стручно мишљење о евентуалним изменама и допунама предложених нацрта.

Начелница Општинске управе

Јелена Филиповић

ЈАВНИ КОНКУРС за јавне радове у 2016 години

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2016. ГОДИНИ

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања. Последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је до 25.07.2015. године.

Све додатне информације могу се добити у организационој јединици Националне службе-испостава Бајина Башта тел: 031/861-495, путем Позивног центра Националне службе: 0800/300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs

Одлука о укидању ванредне ситуације на територији општине Бајина Башта

Општински штаб за ванредне ситуације донео је на седници одржаној дана 24.06.2016.године Одлуку о укидању ванредне ситуације на територији општине Бајина Башта.

Опширније на линку испод…

Оглас за рани јавни увид

Општинска управа општине Бајина Башта, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09…132/14 и 145/14) и чл. 36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БАЈИНЕ БАШТЕ

Рани јавни увид трајаће 15 дана, од 01.07.2016.год. закључно са 15.07.2016.године. Материјал је изложен у сали Скупштине општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр.28, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Бајина Башта (www.bajinabasta.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал друге измене и допуне Плана генералне регулације Бајине Баште, Одељење за послове урбанизма, грађевинарства, имовинско правне, инспекцијске и комуналне делатности Општинске управе општине Бајина Башта (канцеларија бр.14), пружиће све потребне информације у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства, имовинско правне, инспекцијске и комуналне делатности Општинске управе општине Бајина Башта, лично на писарници или поштом, закључно са 15.07.2016.год.

Одељење за послове урбанизма, грађевинарства имовинско правне, инспекцијске и комуналне делатности Општинске управе општине Бајина Башта

Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Бајина Башта

Општински штаб за ванредне ситуације донео је на седници одржаној дана 20.06.2016.године Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Бајина Башта.

Опширније на линку испод…

ОБАВЕШТЕЊЕ о планском искључењу струје услед радова на трафо станици у Бесеровини

Због планских радова на 36кв трафо станици у Бесеровини, у периоду од 10-12 часова, 17.06.2016. године доћи ће до прекида у испоруци електричне енергије потрошачима на целокупној територији општине Бајина Башта.

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ НОВЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

Председник општине Бајина Башта , дана 06.06.2016. године,  расписао је

 

К О Н К У Р С

 

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ НОВЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ПОЉОПРИВРЕДНЕ ОПРЕМЕ У 2016. ГОДИНИ

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ НОВЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ И ОПРЕМУ

КОНКУРС ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА КРАВА У 2016. ГОДИНИ

Право на регресирање вештачког осемењавања имају сва регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Бајина Башта.

– Грла за која се подноси захтев за регрес морају бити у власништву носиоца ила члана регистрованог пољопривредног газдинства.

– Само услуге реализоване у току календарске 2016. године могу се сматрати прихватљивим за надокнаду трошкова.

– Висина регреса за вештачко осемењавање износи 1.200,00 динара по осемењеној крави и то само за прво вештачко  осемењавање јуница и крава.

– Опредељена средства по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Бајина Башта за 2016. годину за ове намене су 2 милиона динара.

– Исплата регреса вршиће се по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава предвиђених за ову намену.

– Захтев за субвенцију се подноси на прописаном обрасцу Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства, имовинско правне, инспекцијске и комуналне делатности Општинске управе општине Бајина Башта – Канцеларија бр. 19-пољопривреда и водопривреда.

УЗ ЗАХТЕВ СЕ ПРИЛАЖЕ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

– Фотокопија Потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за 2016. годину.

– Фотокопија пасоша за грла која су вештачки осемењена.

– Фотокопија Картона (потврде) за вештачко осемењавање издате од стране ветеринарске станице или амбуланте.

– Фотокопија наменског текућег рачуна за пољопривреду отвореног у пословној банци.

Конкурс је отворен од 31.05.2016. године  до 31.12.2016. године, тј. до утрошка средстава предвиђених за ове намене Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Бајина Башта за 2016. годину.

Све додатне информације могу се добити на број телефона 031/862-366 локал 115.

ЗАХТЕВ ЗА РЕГРЕС ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА

Величина слова