Obaveštenje o obavezi uklanjanja snega i leda

Poštovani sugrađani,

 

Obaveštavamo vas da je odredbama članova 59-62. Odluke o komunalnom redu („Sl. list opštine Bajina Bašta“, br. 14/2019) predviđeno da su korisnici objekata stambenih, poslovnih i upravnih zgrada, pomoćnih i privremenih objekata, prodavnica, zanatskih radnji, kioska, perona, parkinga i sličnih površina u obavezi da vrše uklanjanje snega i leda sa trotoara ispred i pored gore navedenih objekata.

U slučaju poledice, nephodno je posipanje industrijskom solju ili drugim sredstvima radi bezbednijeg kretanja prolaznika.

Pravna ili fizička lica koja vrše uklanjanje snega i leda s površine javne namene dužna su da zaostali materijal nakon posipanjaočiste u roku od 15 dana od dana otpadnja snega i leda.

Vlasnici, odnosno korisnici stambenih i ostalih zgrada i objekata obavezni su da sa krovova uklanjaju sneg i led koji predstavlja  opasnost za prolaznike, vodeći pri tom računa da se ne ugroze prolaznici, ne oštete električne i druge instalacije.

Ukoliko vlasnici odnosno korisnici stambenih i upravnih zgrada i drugih pomoćnih objekata nisu u mogućnosti da uklone led sa krovova, dužni su da angažuju vatrogasnu službu da ih ukloni.

Sneg sa parkinga za taksi vozila, uklanjaju korisnici parkinga.

Zbog klizavaog trotoara i pojava ledenica na krovovima, odnosno nastrešnicama, građanima se savetuje da se kreću sa pojačanom pažnjom duž ulica i trotoara. Napominjemo, da i ako su nadležne službe aktivne na terenu, građani su dužni da brinu o sopstvenoj bezbednosti.

Kontrolu uklanjanja snega i leda vrši komunalni inspektor, a u narednim danima obavljaće pojačan nadzor u vezi sa čišćenjem i uklanjanjem leda i snega sa trotoara, prilaza stambenim zgradama i ispred poslovnih objekata.

Za nepoštovanje odredaba Odluke, predviđene su novčane kazne za pravna, fizička lica i preduzetnike.

 

 

Opštinska uprava

Odeljenje za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti

Obaveštenje građanima opštine Bajina Bašta

Obaveštavaju se preduzetnici, pravna i fizička lica da će se u skladu sa Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID 19 od  29. 12. 2020. Godine, radno vreme objekata u kojima se pružaju usluge u oblasti ugostiteljstva, koja obuhvataju prodaju hrane i pića ( restorani, kafići, barovi i kubovi) ograničava se da ti objeki mogu raditi od 05 do 18 časova.

U skladu sa istim uredbom od 02.01.do 11.01.2021. godine primenjuju se dosadašnje mere gde navedeni objekti mogu raditi u periodu od 05.do 20. časova.

U objektima u kojima se pružaju usluge u oblasti ugostiteljstva nije dozvoljeno neposredno izvođenje muzike ( muzika uživo), a posle 17 časova nije dozvoljena muzika u bilo kom obliku.

Rad u navedenim objektima , mora biti u skladu sa epidemiološkim merama propisanim gore navedenom uredbom, a vlasnici pomenutih objekata dužni su da obezbede:

  1. Dezobarijeru na ulazu u objekat
  2. Da sva zaposlena lica nose zaštitne maske
  3. Da svi korisnici usluga nose zštitne maske
  4. Da vlasnici objekata na vidnom mestu postave obaveštenje da nije dozvoljen ulazak odnosno boravak lica bez ličnih zaštitnih maski
  5. Da se u objektu obezbedi fizička distanca između lica koja se nalaze u objektu
  6. Da se redovno vrši obavezna dezinfekcija prostorija, podova, i mobilijara u objektu.
  7. Da se pridržava propisanog radnog vremena.

U skladu sa navedenim u predstojećem periodu biće sprovedene pojačane kontrole sprovođenja navedenih mera.

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta

Zaključak Štaba za vanredne situacije

Na osnovu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljenju vanrednim situacijama (“Sl.glasnik RS“ br. 87/2018) i člana 17. stava 3. Uredbe o sastavu i načinu rada štaba za vanredne situacije („Sl. glasnik RS“ broj 27/2020), a u vezi sa Naredbom štaba za vanredne situacije opštine Bajina Bašta 06 br.8-2/2020-42 od 15.12.2020. godine i Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, broj 151 od 15.decembra 2020. godine), Štab za vanredne situacije opštine Bajina Bašta na telefonskoj sednici održanoj dana 18.12.2020. godine u 16.00 časova, jednoglasno je doneo sledeći

ZAKLjUČAK

I . Na teritoriji opštine Bajina Bašta zbog nastanka elementarne nepogode širenjem epidemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2,aktuelne mere za suzbijanje epidemije koronavirusa, donete u skladu sa Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, broj 151 od 15. decembra 2020. godine), ostaju na snazi do ponedeljka, 21.12.2020.godine.

 

 KOMANDANT ŠTABA

 Vesna Đurić

Veličina slova