Konkurs za raspodelu i korišćenje sredstava budžeta Opštine Bajina Bašta za NVO

Shodno Zaključku 01 Broj: 06-5/015 od 10. marta 2015. godine, Opštinsko veće opštine Bajina Bašta raspisuje

Konkurs za raspodelu i korišćenje sredstava budžeta opštine Bajina Bašta za 2015. godinu, namenjenih
dotacijama nevladinim organizacijama i udruženjima

I. Predmet raspodele su sredstva u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara, koja su Odlukom o budžetu opštine Bajina Bašta za 2015. godinu opredeljena za dotacije nevladinim organizacijama i udruženjima.

a.) Sredstva raspoređena u okviru Programa 11-Socijalna i dečija zaštita, funkcionalna klasifikacija 090-Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu, programska aktivnost-Podrška socio-humanitarnim organizacijama, aproprijacija 69, ekonomska klasifikacija 481-Dotacije nevladinim organizacijama, u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 dinara;

b.) Sredstva raspoređena u okviru Programa 13-Razvoj kulture, funkcionalna klasifikacija 840, programska aktivnost-Podsticaji kulturnom i umetničkom stvaralaštvu, aproprijacija 78, ekonomska klasifikacija 481-Dotacije nevladinim organizacijama-dotacije ostalim udruženjima, u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara i

v.) Sredstva raspoređena u okviru Programa 14-Razvoj sporta i omladine, funkcionalna klasifikacija 810-Usluge rekreacije i sporta, programska aktivnost-Podrška predškolskom, školskom i rekreativnom sportu i masovnoj fizičkoj kulturi, aproprijacija 81, ekonomska klasifikacija 481-Dotacije nevladinim organizacijama-za aktivnosti i sportske manifestacije, u ukupnom iznosu od 800.000,00 dinara;

II. Utvrđuju se uslovi konkursa-smernice i kriterijumi kojima će se Opštinsko veće rukovoditi pri donošenju odluke o raspodeli i korišćenju sredstava iz tačke 1. i to:

a.) Strateške smenice:

 • širi društveni značaj,
 • zadovoljavanje interesa lokalnog stanovništva kroz delovanje nevladinog sektora i udruženja,
 • podizanje nivoa svesti građana o značaju delovanja nevladinih organizacija i udruženja,
 • unapređenje kvaliteta života građana opštine Bajina Bašta.

b.) Sredstva će se odobriti nevladinim organizacijama i udruženjima sa sedištem na teritoriji opštine Bajina Bašta, a mogu se odobriti i nevladinim organizacijama i udruženjima sa sedištem van područja opštine Bajina Bašta, ali samo za aktivnosti koje se sprovode na teritoriji opštine Bajina Bašta.

v.)Prednost pri odlučivanju će imati:

 • nevladine organizacije i udruženja koje se bave aktivnostima od šireg društvenog značaja,
 • nevladine organizacije i udruženja sa značajnim broj članova i pozitivnom opštom ocenom ranije sprovedenih aktivnosti,
 • jasna i razvijena ideja delovanja,
 • nevladine organizacije i udruženja registrovani najmanje 1 godinu pre podnošenja projekta,
 • sopstveno investiranje u projekat.

g.) Odobrene projektne aktivnosti moraju biti sprovedene do kraja 2015. godine.

d.) Opštinsko veće zadržava pravo na izbor aplikacija-projekata koji će biti podržani-podnošenje predloga projekta ne garantuje njegovo finansiranje.

đ.) Opštinsko veće neće nadoknađivati troškove koje je podnosilac projekta platio trećem licu za uslugu sastavljanja podnetih projekata ili programa ili za popunjavanje aplikacije ili drugih formulara za podnošenje predloga projekata ili planova.

e.) Opštinsko veće neće odobravati projekte kroz dobra ili usluge, već isključivo novčana sredstva, uplatom na tekući račun podnosilaca prihvaćenih projekata, a prema dostavljenoj tehničkoj specifikaciji-predračunima.

ž.) Korisniku sredstava-nevladinoj organizaciji ili udruženju, koji su u 2014. godini koristili sredstva po ovom osnovu, a koji Opštinskom veću nisu podneli izveštaj i finansijski opravdali korišćena sredstva, na šta su se obavezali članom 6. Ugovora o korišćenju sredstava u 2014. godini, neće se odobriti sredstva za 2015. godinu

z.) Sa korisnikom odobrenih sredstava opština će zaključiti ugovor o korišćenju sredstava, kojim će regulisati međusobna prava i obaveze, a naročito način finansijskog pravdanja namenskog utroška odobrenih sredstava.

III. Prijave na konkurs-projekti podnose se na obrascu-aplikaciji, usvojenom od strane Opštinskog veća, a koji obrazac se može preuzeti ovde APLIKACIJA ili neposredno na pisarnici Opštinske uprave.

IV. Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti kopiju rešenja o registraciji nevladine organizacije ili udruženja

V. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a prijave na konkurs podnose se Opštinskom veću, poštom na adresu: Opštinsko veće opštine Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića br. 28, 31250 Bajina Bašta, ili neposredno na pisarnici Opštinske uprave.

KONKURS za raspodelu i korišćenje sredstava budžeta namenjenih NVO i udruženjima

Komisija za sprovođenje konkursnog postupka raspodele sredstava budžeta opštine Bajina Bašta za 2014. godinu,namenjenih dotacijama nevladinim organizacijama i udruženjima objavljuje:

KONKURS

za raspodelu i korišćenje sredstava budžeta opštine Bajina Bašta za 2014. godinu, namenjenih nevladinim organizacijama i udruženjima.

Javni poziv za prijavljivanje kandidata za OPŠTINSKE INSTRUKTORE

Republički zavod za statistiku, na osnovu Zakona o popisu poljoprivrede 2011. godine („Službeni glasnik RS“, br. 104/09 i 24/11), objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA ZA OPŠTINSKE INSTRUKTORE

Republički zavod za statistiku u periodu od 1. oktobra do 15. decembra 2012. godine sprovešće Popis poljoprivrede na teritoriji Republike Srbije.

Pozivaju se građani koji žele da učestvuju u svojstvu opštinskog instruktora u Popisu poljoprivrede da se u periodu od 1. do 30. juna 2012. godine prijave Republičkom zavodu za statistiku putem popunjavanja elektronske prijave na veb-adresi: www.stat.gov.rs.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 • državljanstvo Republike Srbije
 • najmanje 18 godina starosti
 • stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju
 • dobro poznavanje terena (da kandidat stanuje ili radi na teritoriji opštine za koju se prijavljuje za rad u Popisu poljoprivrede)
 • protiv kandidata nije pokrenuta istraga i nije podignuta optužnica.

Kriterijumi za izbor su:

 • stručna sprema
 • oblast obrazovanja
 • radni status
 • učestvovanje u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine i drugim statističkim istraživanjima u poslednje tri godine
 • intervju

Prednost pri izboru imaće kandidati sa stečenim obrazovanjem u poljoprivrednoj struci.

Od izabranih kandidata očekuje se poznavanje rada na računaru.

Na intervju će biti pozvani kandidati koji uđu u uži izbor prema navedenim kriterijumima. O mestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obavešteni.

Petodnevna obuka i testiranje kandidata koji su ušli u uži izbor biće obavljeni u periodu od 10. do 14. septembra 2012. godine na punktovima koje odredi opštinska popisna komisija, nakon čega će se izvršiti finalni izbor opštinskih instruktora.

Detaljne informacije o načinu izbora kandidata i njihovim obavezama u Popisu poljoprivrede mogu se videti na veb-sajtu Republičkog zavoda za statistiku: www.stat.gov.rs.

Konkurs za raspodelu i korišćenje sredstava budžeta Opštine Bajina Bašta

Shodno Zaključku 01 Broj: 06-5/012 od 02. marta 2012. godine, Opštinsko veće opštine Bajina Bašta raspisuje

Konkurs za raspodelu i korišćenje sredstava budžeta opštine Bajina Bašta za 2012. godinu, namenjenih
dotacijama nevladinim organizacijama i udruženjima

I. Predmet  raspodele su sredstva u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara, koja su Odlukom o budžetu opštine Bajina Bašta za 2012. godinu opredeljena za dotacije nevladinim organizacijama i udruženjima.

II. Sredstva se odobravaju nevladinim organizacijama i udruženjima sa sedištem na teritoriji opštine Bajina Bašta, a mogu se odobriti i nevladinim organizacijama i udruženjima sa sedištem van područja opštine Bajina Bašta, ali samo za aktivnosti koje se sprovode  na teritoriji opštine Bajina Bašta.

III. Uslovi konkursa- smernice i kriterijumi za donošenje odluke o raspodeli i korišćenju  sredstava:

 1. Strateške smenice: širi društveni značaj, zadovoljavanje interesa lokalnog stanovništva kroz delovanje nevladinog sektora i udruženja, podizanje nivoa svesti građana  o značaju delovanja nevladinih organizacija i udruženja, unapređenje kvaliteta života građana,
 2. Prednost pri odlučivanju će imati: nevladine organizacije i udruženja koje se bave aktivnostima od šireg  društvenog  značaja, prvenstveno po interese  ranjivih  i marginalnih grupa,  nevladine organizacije i udruženja sa značajnim  broj članova i pozitivnom  opštom ocenom ranije sprovedenih aktivnosti, jasna i razvijena ideja delovanja, nevladine organizacije i udruženja registrovani najmanje 1 godinu pre podnošenja projekta, sopstveno investiranje u projekat,
 3. Opštinsko veće neće odobravati projekte  kroz dobra ili usluge, već isključivo novčana sredstva, uplatom na tekući račun  podnosilaca prihvaćenih projekata, a prema dostavljenoj tehničkoj specifikaciji-predračunima,
 4. Opštinsko veće neće nadoknađivati troškove koje je podnosilac projekta  platio trećem licu za uslugu sastavljanja podnetog projekta ili za popunjavanje aplikacije  za podnošenje predloga projekta,
 5. Opštinsko veće zadržava pravo na izbor  projekata koji će biti podržani-podnošenje predloga projekta ne garantuje  njegovo finansiranje,
 6. Korisniku sredstava-nevladinoj organizaciji ili udruženju, koji su u 2011. godini koristili sredstva po ovom osnovu, a koji Opštinskom veću nisu podneli izveštaj i finansijski opravdali korišćena sredstva, na šta su se obavezali Ugovorom o korišćenju sredstava u 2011. godini, neće se odobriti sredstva za 2012. godinu.
 7. Odobrene projektne aktivnosti moraju biti sprovedene do kraja 2012. godine,
 8. Sa korisnikom odobrenih sredstava opština će zaključiti ugovor o korišćenju sredstava, kojim će regulisati međusobna prava i obaveze, a naročito način finansijskog pravdanja namenskog utroška odobrenih sredstava.

IV. Prijave na konkurs-projekti podnose se na obrascu-aplikaciji, usvojenom od strane Opštinskog veća, a koji obrazac se može preuzeti na sajtu opštine Bajina Bašta: www.bajinabasta.rs u sekciji Najnovije vesti ili neposredno kod sekretara Opštinskog veća.

V. Uz prijavu na konkurs potrebno je  dostaviti kopiju rešenja o registraciji nevladine organizacije ili udruženja.

VI.  Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a prijave na konkurs podnose se Opštinskom veću,  poštom na adresu:Opštinsko veće opštine Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića br. 28, 31250 Bajina Bašta, ili neposredno na pisarnici Opštinske uprave.

Veličina slova