Na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o dopunama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, 05 Broj: 110-9739/2021, objavljene u „Sl. glasniku RS“, broj 99 od dana 22.10.2021. godine, određuju se posebne mere zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 koje se kontrolišu od 25.10.2021. godine:

  1. U objektu u zatvorenom prostoru u kome se vrši pružanje ugostiteljskih usluga usluživanjem hrane i pića (izuzev objekata u kojima se hrana i piće služi tako što korisnik ne ulazi u objekat – tzv. šalterska prodaja, kada se hrana i piće vrši putem dostave, odnosno bez neposrednog korisnika pružaoca i korisnika usluge ili kada je objekat u okviru zatvorenog trgovinskog objekata i hrana i piće se ne uslužuju sedećim korisnicima), kao i u objektima koji nisu u registru ugostiteljskih objekata, ali u kojima se vrši održavanje zabavnih i svečanih manifestacija (sale za venčanja i sl.), kao pružalac ili korisnik usluge u periodu od 22.00 časa do završetka radnog vremenatog radnog dana, može boraviti samo lice koje poseduje Kovid sertifikat.
  2. Kovid sertifikat iz člana 1. ove Instrukcije je dokument kojim se potvrđuje da nosilac dokumenta poseduje jedan od sledećih dokaza:

a) negativan rezultat REAL TIME PCR testa na SARS-CoV-2, ne stariji od 72 sata nakon izdavanja rezultata koji izdaje mikrobiološka laboratorija u javnoj svojini na teritoriji Republike Srbije, odnosno strana referentna mikrobiološka laboratorija; ili

b) negativan rezultat testa za detekciju antigena SARS-CoV-2, ne stariji od 48 sati nakon izdavanja rezultata koji izdaje mikrobiološka laboratorija u javnoj svojini i mikrobiološka laboratorija u privatnoj svojini na teritoriji Republike Srbije, odnosno strana referentna mikrobiološka laboratorija; ili

v) dokaz o primljenoj drugoj, odnosno trećoj dozi vakcine protiv COVID-19 koji izdaje zavod za javno zdravlje obrazovan za teritoriju Republike Srbije, odnosno nadležni zdravstveni organ strane zemlje, kojim se potvrđuje da vakcinacija nije starija od 210 dana; ili

g) pozitivan rezultat serološkog testiranja na SARS-CoV-2 S-Protein (RBD) Immunoglobulin G (IgG) koji izdaje mikrobiološka laboratorija u javnoj svojini na teritoriji Republike Srbije ne stariji od 90 dana od dana uzorkovanja; ili

d) dokaz o preležanoj zaraznoj bolesti COVID-19 u vidu pozitivnog REAL TIME PCR testa na SARS-CoV-2 ili testa za detekciju antigena SARS-CoV-2, ne mlađeg od 14 i ne starijeg od 210 dana od dana uzorkovanja, koji izdaje zavod za javno zdravlje obrazovan za teritoriju Republike Srbije, odnosno nadležni zdravstveni organ strane zemlje, a na osnovu rezultata testova mikrobioloških laboratorija u javnoj svojini na teritoriji Republike Srbije, odnosno stranih referentnih mikrobioloških laboratorija.

Dokument iz stava 1. ovog člana može biti:

  • Digitalni zeleni sertifikat Republike Srbije u digitalnom ili papirnom obliku, koji izdaje zavod za javno zdravlje obrazovan za teritoriju Republike Srbije; ili
  • EU digitalni COVID sertifikat u digitalnom ili papirnom obliku, koji nosi mašinski čitljivu grafičku oznaku – matrični kod (QR kod) (u daljem tekstu: EU DCC); ili
  • digitalni COVID sertifikat druge zemlje u digitalnom ili papirnom obliku, koji nosi mašinski čitljivu grafičku oznaku – matrični kod (QR kod) i koji sadrži najmanje iste informacije kao i EU DCC, izdat na engleskom jeziku od nadležnog zdravstvenog organa te zemlje, a sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum o priznavanju sertifikata ili na osnovu faktičkog reciprociteta.

Kovid sertifikat sadrži mašinski čitljivu grafičku oznaku – matrični kod (QR kod), odnosno dvodimenzionalni bar-kod, radi omogućavanja provere dokaza iz stava 1. ovog člana elektronskim putem.

  1. Pravno lice ili preduzetnik, odnosno organizator događaja, koji pruža usluge iz člana 1 ove Instrukcije dužan je da vrši obaveznu proveru validnosti Kovid sertifikata – digitalnog zelenog sertifikata Republike Srbije, odnosno dokaza iz člana 2 stav 2. alineja 1. ove Instrukcije, uređajem koji prepoznaje grafičku oznaku iz člana 2 stav 3. ove Instrukcije.

Provera validnosti drugih dokumenata iz člana 2 stav 2. alinije 2. i 3. ove Instrukcije vrši se uvidom u dokument.

Pravno lice ili preduzetnik, odnosno organizator događaja koje pruža usluge iz člana 1 ove Instrukcije dužan je da identitet nosioca Kovid sertifikata proveri uvidom u važeći dokument sa fotografijom (lična karta, putna isprava, vozačka dozvola, indeks i dr).

  1. Kontrolu pridržavanja mere iz čl. 1 i 3 ove Instrukcije vrši organ državne uprave nadležan za sanitarnu inspekciju i organi jedinica lokalnih samouprava zaduženi za poslove komunalne inspekcije i komunalne milicije, kao i drugi zakonom ovlašćeni državni organi.
  2. Negativan rezultat testa za detekciju antigena SARS-CoV-2 koji izdaje mikrobiološka laboratorija u privatnoj svojini na teritoriji Republike Srbije predstavljaće dokaz u smislu člana 2 stav 1. alineja 2. ove Instrukcije, nakon usvajanja akata, odnosno uputstva o testiranju za detekciju antigena SARS-CoV-2 Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.
  3. Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje boravi u objektu, a ne poseduje Kovid sertifikat (član 1 ove Instrukcije).

Ova Instrukcija se primenjuje počev od 25. oktobra 2021. godine.

Za nepoštovanje protivepidemijskih mera koje su utvrđene u inspekcijskom nadzoru, nadležni inspektor preduzima upravne i kaznene mere u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS“, broj 15/16, 68/20, 136/20), i to:

  1. Izdaje prekršajni nalog u skladu sa članom 85a navedenog zakona

Član 85a

Novčanom kaznom u iznosu od 300.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne preduzme radnje i aktivnosti radi primene mera lične zaštite od infekcije, kao i ako ne odredi lice odgovorno za neposrednu primenu tih mera (član 46a stav 2).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara.

Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 dinara kazniće se za prekršaj lice odgovorno za primenu mera lične zaštite od infekcije, ako ne obezbedi neposrednu primenu tih mera (član 46a stav 2).

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako se ne pridržava mera lične zaštite od infekcije usmerenih na zaštitu sopstvenog i tuđeg zdravlja i života, u vreme proglašene epidemije (član 46a stav 3).

Podelite ovu vest:

There are no comments yet.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Veličina slova