Општинска управа општине Бајина Башта

оглашава

Јавни конкурс

за попуњавање извршилачких радних места

Место рада: Бајина Башта, улица Душана Вишића број 28.

Услови за запослење:

Да је пунолетан држављанин Републике Србије, да има прописано образовање, да испуњава остале услове прописане законом, другим прописом, да учесник конкурса није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци и да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

Трајање рада:Радни однос се заснива на неодређено време.

Рок за подношење пријаве на конкурс и садржина пријаве:

Рок за подношење пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним  новинама „Данас“.

Обавештење о  јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места објављено у дневном листу „Данас “  у броју  од  28. маја 2021.године

Поделите ову вест:
Величина слова