На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,13/2016 и 30/2016), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“бр. 105/2016 и 112/2017), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења(„Сл. гласник РС“ бр. 16/2018), члана 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у области културе који се финансирају и суфинанасирају из буџета општине Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“, број 2/2019, 1/2020 и 5/2022), члана 72. став 1. тачка 29. Статута општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 2/019), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Бајина Башта и образовању привременог органа („Сл. гласник РС“, број 13/2022) Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2022. годину („Службени лист општине Бајина Башта“ број 15/2021) и сходно Закључку Привременог органа општине Бајина Башта 01 Број: : 06-16/2022 од 15.04.2022. године, Привремени орган општине Бајина Башта расписује

Јавни конкурс

за

избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Бајина Башта у 2022. години

I           Јавни конкурс се односи на пројекте из следећих области:

 1. Књижевност (стваралаштво, преводилаштво);
 2. Музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);
 3. Ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура;
 4. Позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);
 5. Уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација);
 6. Филмска уметност и остало аудио – визуелно стваралаштво;
 7. Манифестације везане за филмску уметност и остало аудио – визуелно стваралаштво;
 8. Дигитално стваралаштво и мултимедија;
 9. Остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.);
 10. Откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем;
 11. Библиотечко – информационе делатности;
 12. Научноистраживачке и едукативне делатности у култури;
 13. Менаџмент у култури.

II         Право учешћа на овом Конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури, које су регистрована најмање годину дана од дана раписивања конкурса, осим установа културе чији је оснивач Општина Бајина Башта, који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури и не могу учествовати на конкурсима које расписују њихови оснивачи.

III        За пројекте у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Бајина Башта у 2022. години обезбеђено је 2.000.000,00 динара.

Вредност тражених средстава из буџета општине Бајина Башта не сме бити већа од 1.000.000,00 динара.

IV        На званичној интернет страници Општине Бајина Башта www.bajinabasta.rs могу се преузети сви неопходни формулари:

 • Образац пројекта,
 • Образац буџета,
 • Изјава
 • Формулари за периоднично и крајње извештавање
 • Правилник

V         Под потпуном пријавом подразумева се:

 1. Уредно попуњен и оверен Образац пројекта и Образац буџета;
 2. Подаци о инстистуцији (удружењу) која подноси пријаву – Копија регистрације подносиоца пријаве код надлежног органа са описом делатности за коју је регистрован;
 3. У случају појединца доставити професионалну биографију;
 4. Детаљно разрађен опис пројекта, а посебно за манифестације и фестивале неопходно је доставити детаљан програм и списак учесника;
 5. Доказ о партнерству и сарадњи (уговор, споразум и сл.);
 6. Детаљно разрађен буџет;

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве оних учесника на конкурсу, који су у претходној години остварили право на финансирање, односно суфинансирање пројеката средствима из буџета општине, а нису поднели извештај о реализацији пројекта, комисија из члана 8. овог Правилника неће разматрати.

Једнократни пројекти који су већ подржани на претходном конкурсу органа који је расписао конкурс, неће се разматрати, као ни пројекти у којима се средства потражују за набавку опреме.

VI        Пројекти који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Бајина Башта морају да испуњавају следећа општа мерила:

 1. уметнички квалитет и садржајна иновативност понуђеног пројекта,
 2. доступност културних вредности, уметничког стваралаштва грађанима и могућност њиховог масовног коришћења;

Поред општих мерила морају да испуњавају и најмање једно од следећих посебних мерила, и то:

 1. допринос за развој и подстицање културног и уметничког стваралаштва од локалног значаја;
 2. допринос истраживању, заштити, афирмацији и презентацији културног наслеђа;
 3. афирмација културе, односно уметности и разноликости културе, односно уметности општине у земљи и иностранству;
 4. допринос очувању, стварању, развоју и представљању културе националних мањина;
 5. допринос стварању културних садржаја намењених деци и младима;
 6. допринос развоју културног и уметничког стваралаштва особа са посебним потребама;
 7. њихова доступност ширем кругу конзумената;
 8. ширење и унапређивање едукације у области културе;
 9. квалитет и садржајна иновативност понуђеног пројекта;
 10. наставак вишегодишњих пројеката који су имали значајне резултате у претходном периоду;
 11. отвореност и доступност културних садржаја јавности и грађанима.

За област књижевног стваралаштва и издаваштва неопходно је испуњење следећих критеријума:

 1. да је прво издање књиге,
 2. да књига има уметничку, књижевну и научну вредност,
 3. да постоји културни и јавни интерес за издавање књиге и
 4. да је књига оригинално и креативно дело.

VII      Пројекти који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Бајина Башта оцењиваће се на основу следећих критеријума:

 1. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;
 2. Квалитет и садржајна иновативност пројекта;
 3. Капацитети потребни за реализацију пројекта и то:
 4. Односно уметнички капацитети,
 5. Неопходни ресурси;
 6. Финансијски план — разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања:
 7. Степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

VIII     У обзир ће се узимати само пријаве које су доспеле искључиво преко писарнице Општинске управе Општине Бајина Башта и поштом на адресу Душана Вишића 28, 31250 Бајина Башта, са назнаком „Јавни конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Бајина Башта у 2022. години“.

IX        Јавни конкурс за све наведене области отворен је 15 дана од дана објављивања на званичној интернет страници Општине Бајина Башта www.bajinabasta.rs и на огласној табли Општинске управе Општине Бајина Башта.

Особа за контакт: Милица Додић 069-1997-650

X         Конкурсни материјал се не враћа. Пријаве које стигну ван прописаног рока и пријаве написане руком или писаћом машином биће одбачене.

Поделите ову вест:
Величина слова