Najnovije vesti i informacije iz Opštine Bajina Bašta

Konkurs za dodelu učeničkih stipendija za školsku 2020/2021 godinu

Na osnovu člana 6. Odluke o stipendiranju talentovanih učenika srednjih škola i gimnazija («Službeni list opštine Bajina Bašta» broj 9/2005) i Odluke o izmenama i dopunama Odluke o stipenidranju talentovanih učenika srednjih škola i gimnazija («Sl. list opštine Bajina Bašta» br. 7/2011), Komisija za talentovane učenike srednjih škola i gimnazija na sednici održanoj dana 07.09.2020. godine, raspisuje

K o n k u r s

za dodelu učeničkih stipendija za školsku

2020/2021 godinu

 USLOVI KONKURSA

Na konkurs se mogu prijaviti učenici upisani u srednje, srednje stručne i umetničke škole ili specijalizovane gimnazije.

           Stipendiju može dobiti učenik pod sledećim uslovima:

-ako je u toku prethodne školske godine ostvario prosečan uspeh iznad 4,85 ili

-ako je osvojio prvo mesto na opštinskom takmičenju, prvo ili drugo mesto na okružnom takmičenju, jedno od prva tri mesta na republičkom takmičenju ili koji se samo plasirao na međunarodno takmičenje,

– za učenike matematičke gimnazije, filološke gimnazije, sportske gimnazije, srednje muzičke, odnosno baletske škole (pri dodeli stipendija napred navedenim učenicima, navedenih škola, pri odlučivanju o dodeli stipendija) neće se primenjivati kriterijum postignuti uspeh na takmičenju.

POTREBNA DOKUMENTA

Učenici podnose sledeća dokumenta:

–  zahtev,

–  uverenje o upisanom razredu,

– za učenike prvih razreda srednje škole fotokopija knjižice (opšti podaci i završni razred),

– za učenike drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole, fotokopija         svedočanstva iz prethodne školske godine,

-fotokopija diplome o osvojenim nagradama na prethodno navedenim takmičenjima,

– za učenike matematičke gimnazije, filološke gimnazije, sportske gimnazije, srednje muzičke škole i srednje baletske škole fotokopija svedočanstva iz prethodne godine,

-fotokopija lične karte i

-fotokopija bankovne kartice roditelja odnosno učenika u zavisnosti na čiji tekući račun će se vršiti uplata stipendije.

 ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA I DOSTAVLjANjE DOKUMENATA

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 10.09.2020. godine do 30.09.2020. godine. Potrebnu dokumentaciju dostaviti na šalter Opštinske uprave opštine Bajina   Bašta.

Neblagovremeno podneti zahtevi i nepotpuno dostavljena konkursna dokumenta ne razmatraju se.

Dokumenta podneta na konkurs ne vraćaju se.

DODELA STIPENDIJA

Komisija formirana od strane Skupštine opštine Bajina Bašta koja se sastoji od 7 (sedam) članova, dodeljuje stipendije talentovanim učenicima srednjih škola i gimnazija.

            Učeniku se odobrava isplata stipendije za vreme redovne nastave koju pohađa.

Sa kandidatima koji dobiju stipendiju zaključuje se poseban ugovor, kojim se uređuju i preciziraju međusobna prava i obaveze. Stipendije za tekuću školsku godinu isplaćuju se u 10 (deset) mesečnih rata.

Visinu stipendije ne utvrđuje Komisija već Opštinsko veće u skladu sa određenim sredstvima u budžetu opštine Bajina Bašta, za školsku 2020/2021. godinu.

Korisniku stipendije obustavlja se odobrena isplata stipendije za tekuću školsku godinu i to:

– kada se utvrdi da podaci koji su poslužili kao osnov i dokaz za ostvarivanje prava na stipendiju ne odgovaraju činjeničnom stanju,

– promeni prebivališta,

– jednostrano raskine ugovor o stipendiranju.

Gubitkom stipendije iz navedenih razloga nastaje obaveza vraćanja primljenog iznosa stipendije u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja o visini iznosa koji je potrebno vratiti. Takođe osim iznosa glavnice, koji predstavlja ukupan zbir svih primljenih stipendija, korisnik stipendije dužan je Opštini platiti i kamatu i glavnicu u visini eskontne stope Narodne banke Srbije.

Prigovor na rešenje Komisije rešava Opštinsko veće u roku od 10 dana od dana prijema obaveštenja o izboru.

PREDSEDNIK KOMISIJE

                                                                                                         Dejan Mlađenović

Obaveštenje korisnicima prava na dečiji dodatak

Korisnici prava na dečiji dodatak  su u obavezi da blagovremeno dostave  potvrde o redovnom školovanju za decu školskog i predškolskog uzrasta a za školsku 2020/2021 godinu.

Ukoliko se ne dostave navedene potvrde do 30. septembra 2020, godine, uslediće obustava istog od 01. septembra  tekuće godine.

NAČELNIK

                                                               OPŠTINSKE UPRAVE

                                                                     Jelena Filipović

Odluka Štaba za vanredne situacije

Predsednik opštine Bajina Bašta, na osnovu člana 39, stav 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama ( „Sl.glasnik RS“ broj 87/2018), a na predlog opštinskog štaba za vanredne situacije, na vanrednoj sednici održanoj dana 01.09.2020. godine u 09.00 čsova, donosi:

ODLUKU

UKIDA se vanredna situacija na teritoriji opštine Bajina Bašta, koja je proglašena Odlukom 06 br.8-2/2020-29 od 14.07.2020. godine, usled potrebe  preduzimanja posebnih mera radi sprečavanja širenja korona virusa.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KOMANDANT ŠTABA

Radomir Filipović

Zaključak Štaba za vanredne situacije

Na osnovu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljenju vanrednim situacijama  i člana 17. stava 3. Uredbe o sastavu i načinu rada štaba za vanredne situacije („Sl. glasnik RS“ broj 27/2020), Štab za vanredne situacije opštine Bajina Bašta na sednici održanoj dana 28.08.2020. godine u 15,00 časova, donosi:

ZAKLjUČAK

  • Produžava se rad u otvorenim prostorima ugostiteljskih objekata, baštama i terasama do 01,00 čas (06,00 – 01,00 časa), dok ograničenje rada u zatvorenim prostorima ugostiteljskih objekata se produžava do 23,00 časa
  • Produžava se rad maloprodajnih objekata do 23,00 časa (06,00 – 23,00 časa)
  • Zabrana okupljanja osoba u zatvorenom i otvorenom prostoru se povećava na 30 osoba

Mere donete ovim zaključkom štaba stupaju na snagu ODMAH.

KOMANDANT ŠTABA

Radomir Filipović

Održana završna konferencija projekta „Javna svojina za razvoj javnog sektora“

Obaveštavamo vas da je 20. avgusta 2020. godine održana završna konferencija projekta „Javna svojina za razvoj javnog sektora“. U skladu sa epidemiološkom situacijom u Republici Srbiji, završna konferencija projekta je organizovana putem online platforme.

Otvarajući završnu konferenciju projekta, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, gospodin Ivan Bošnjak je istakao ulogu ovogMinistarstva u realizaciji projekata posvećenih podršci lokalnim samoupravama u Republici Srbiji u oblasti upravljanja imovinom koji su usmereni na podizanje tehničkih i finansijskih kapaciteta lokalnih samouprava kao i tržišnoj konkurentnosti. Državni sekretar je naglasio značaj donatorske podrške Evropske unije u ovim procesima kao i značajnu ulogu Stalne konferencije gradova i opština kao implementacionog partnera. Takođe, državni sekretar je istakao da je, realizacijom projekta, stvorena konkretna osnova za čiju se nadogradnju može konkurisati kod drugih fondova Evropske unije, a posebno kroz programe prekogranične saradnje.

U nastavku konferencije, prisutnima se obratio gospodin Zoran Despić, načelnik Gradske uprave za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove Grada Užica. Despić je naglasio da je Grad Užice prepoznao potrebu da unapredi sistem upravljanja javnom imovinom na lokalnom nivou i zajedno sa Opštinom Bajina Bašta i Regionalnom razvojnom agencijom Zlatibor krenuo u realizaciju projektnih aktivnosti. „Predlog projekta je odraz naših stvarnih potreba u gradskoj upravi i svakako je unapredio sistem upravljanja imovinom. Posmatramo javnu imovinu kao kapital svih građana Užica, i svesni smo da je veoma važno da uredimo ovu oblast i imamo relevantne podatke o tome sa čime raspolažemo“ istakao je načelnik.

Direktor Regionalne razvojne agencije Zlatibor, gospodin Slavko Lukić je prisutne upoznao sa ulogom agencije u realizaciji projekata u oblasti javne imovine. Ukazujući na značaj ovog resursa za finansijsku održivost lokalnih budžeta i značajno uvećanje prihoda, Lukić je istakao spremnost razvojne agencije da pomogne lokalnim samouopravama u procesu programskog budžetiranja i usklađivanja sa Planovima razvoja lokalnih samouprava u skladu sa novim Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije. „Spremni smo da, kao primer dobre prakse, upoznamo ostale opštine Zlatiborskog okruga sa rezultatima i smernicama ovog projekta i da ih podržimo u pisanju predloga projekata koji će biti praktično nastavak započetog procesa u unapređenju upravljanja javnom imovinom“ zaključio je Lukić.

Gospođa Jelena Filipović, načelnica Opštinske uprave Bajina Bašta iznela je da je, formirajući radni tim za upravljanje javnom imovinom, opština kroz projekat popisala sve nepokretnosti u vlasništvu opštine i unela ih u bazu podataka Republičke direkcije za imovinu. Sa druge strane, izvršeno je snimanje većeg dela podzemnih instalacija na teritoriji opštine i upisano u katastar podzemnih instalacija. Takođe, izrađena je nedostajuća projektno-tehnička dokumentacija za ozakonjenje javnih objekata, etažiranje i brisanje određenih objekata iz katastra nepokretnosti.

Ispred Stalne konferencije gradova i opština, kao implementaciono gpartnera u realizaciji Programa Exchange 5, prisutnima se obratila MilenaRadomirović, menadžerka Programa. Gospođa Radomirović je na početku obraćanja čestitala svim partnerima uspešnu implementaciju, ističući da je predmetni projekat među prvih pet uspešno okončanih, od ukupno 18 projekata grant šeme. Ona je naglasila da su planirani projektni rezultati i indikatori uspešno postignuti.

Radomirović je ocenila da se u sprovođenju ovog projekta jasno prepoznaje da kompleksna oblast upravljanja imovinom zahteva međusektorsku saradnju i da su i grad Užice i opština Bajina Bašta uz podršku RRA uspostavile odličnu osnovu u tom smislu, formiranjem organizacionih struktura i sprovođenjem obuka koje su povezale lokalne imovinsko-pravne, finansijske, katastarske, urbanističke službe. Ukazala je da je ceo Program Exchange 5 traje do aprila 2021. godine i da će u predstojećem periodu biti pripremljeni i modeli dokumenata koje će svi gradovi i opštine moći da koriste, poput uputstva za koordinaciju službi JLS u upravljanju imovinom, odluke o građevinskom zemljištu, ali i priručnika za upravljanje imovinom koji će uključiti i primere dobre prakse projekata grant šeme.

U drugom delu konferencije, koji je bio namenjen prezentaciji projektnih rezultata i dostignuća, menadžer projekta, Miroslav Ivanović istakao je da je uloga Regionalne razvojne agencije bila da koordinira realizaciju projektnih aktivnosti i da, u skladu sa identifikovanim potrebama lokalnih samouprava, realizuje postavljene indikatore na najbolji mogući način. U nastavku prezentacije istakao je sve postignute rezultate i zahvalio se resornim ministarstvima, Stalnoj konferenciji gradova i opština i lokalnim samoupravama na uspešnoj saradnji.

Projekat “Javna svojina za razvoj javnog sektora” realizovan je u okviru Programa Exchange 5 usmerenog na unapređenje upravljanja imovinom u gradovima i opštinama Srbije, kao i podizanje kapaciteta i svesti o važnosti efikasnog upravljanja javnom imovinom za lokalni razvoj na nivou Srbije.

Program Exchange 5 finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Projekat javna svojina za razvoj javnog sektora-završna konferencija

Završna konferencija projekta „Javna svojina za razvoj javnog sektora“ održaće se 20. avgusta 2020. godine sa početkom u 12.00 časova. U skladu sa trenutnom epidemiolpškom situacijom u Republici Srbiji, projektni partneri su se usaglasili da se završna konferencija organizuje putem online platforme. Tokom 20 meseci realizacije projekta Grad Užice je u partnerstvu sa Opštinom Bajina Bašta i Regipnalnom razvpjnom agencijom Zlatibor uspostavio čvrstu saradnju kroz kreiranje efikasnog i odgovornog sistema upravljanja javnom imovinom u Užicu i Bajinoj Bašti, odnosno, ojačao kapacitet lokalnih samouprava u oblasti upravljanja javnom imovinom i pružaou usluga građanima i privredi. Ostvareni rezultati prpjekta, unapređeoe institucionalnog okvira i organizacionih kapaciteta za upravljanje javnom imovinom na lokalnom nivou, u dugoročnom aspektu će doprineti: smanjenju budžetskih izdataka u vezi sa javnom imovinom, kreiranju povoljne investicione i poslovne klime kao i odgovornom staranju javnom imovinom što je najveći interes lokalne zajednice. Projekat je finansiran od strane Evropske unije iz sredstava IPA 2014 kroz Program Exchange 5 – „Podrška Evropske unije lokalnim samouprava u oblasti upravljanja imovinom“. Program sprovode Ministarstvo državne uprave i lokalne sampuprave i Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije u Ministarstvu finansija Republike Srbije, dok je Stalna konferencija gradova i opština implementacioni partner.                                     

Obaveštenje o suzbijanju larvi komaraca na teritoriji lokalne samouprave Bajina Bašta

Obaveštavamo Vas da će 14.08. i 15.08.2020 godine, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće VISAN d.o.o. iz Beograda Zemun, Jerneja Kopitara bb, početi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji lokalne samouprave, u skladu sa Ugovorom br. 404-02-8/2020-02/10 od 16.03.2020. godine.

Radovi će se izvoditi u periodu od 09 do 18 časova.

Planirano je da radovi traju 2 dana.

Tretman će se vršiti preparatom za suzbijanje larvi komaraca LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG.

Koordinaciju rada sprovešće šef stručno operativnog tima izvođača, uz punu saradnju sa nadzorom tretmana ispred lokalne samouprave.

 

Obaveštenje građanima opštine Bajina Bašta

Štab za vanredne situacije opštine Bajina Bašta na sednici održanoj 14.07.2020.godine proglasio je vanrednu situaciju na celoj teritoriji opštine Bajina Bašta usled epidemije virusa COVID-19.

Kao jedna od mera koje su tom prilikom uvedena je i mera ograničenje rada svih maloprodajnihobjekata, ugostiteljskih objekata, benzinskih stanica, pekara i ostalih od 06:00 časova do 22:00časova. Primetno je da dolazi do nepoštovanja uvedenih mera vremenskog ograničenja rada, i pored niza upućenih upozorenja.

Ovim putem želimo daistaknemo i pozovemo sve da poštuju uvedene mere, kako mere koje se tiču ograničenog radnog vremena, tako i ostale mere obaveznog nošenja maski u zatvorenom prostoru i otvorenom prostoru kada ne može da se drži distanca od najmanje 1.5m, zabranu okupljanja više od 5 lica, zabranu održavanja svečanosti, manifestacija kao i sve ostale uvedene mere.

Unapred zahvalni.

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta

Izlaganje na javni uvid po skraćenom postupku četvrte izmene i dopune plana generalne regulacije Bajine Bašte

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta ,na osnovu čl. 51b. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09…132/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/2020) i čl. 73. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br. 32/19),

OGLAŠAVA

IZLAGANjE NA JAVNI UVID PO SKRAĆENOM POSTUPKU

ČETVRTE IZMENE I DOPUNE

PLANA GENERALNE REGULACIJE BAJINE BAŠTE

Javni uvid trajaće 15 dana, od 06.08.2020.god. zaključno sa 21.08.2020.godine. Materijal će biti izložen u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Bajina Bašta (www.bajinabasta.rs).

Javna prezentacija Četvrte izmene i dopuna Plana održaće se dana 13.08.2020. godine u sali SO Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića br. 28 u 13,00 časova.

Primedbe i sugestije na izloženi materijal mogu se dostaviti tokom trajanja javnog uvida u pisanom obliku, Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Bajina Bašta, lično na pisarnici ili poštom, zaključno sa 21.08.2020.god.

Javna sednica Komisije za planove opštine Bajina Bašta održaće se dana 07.09.2020. godine u sali SO Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića 28, sa početkom u 13,00 časova.

Opštinska uprava Bajina Bašta

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva

i imovinsko-pravne poslove

Javno nadmetanje radi otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine Bajina Bašta

Na osnovu člana 19. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (“Službeni glasnik RS“ broj 16/2018) i Odluke Skupštine opštine Bajina Bašta o pristupanju javnom nadmetanju radi otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Bajina Bašta 06 broj 415-215/2019 od 03.juna.2020.godine

OPŠTINA BAJINA BAŠTA

BAJINA BAŠTA

Ul. Dušana Višića br. 28. 

O G L A Š A V A 

JAVNO NADMETANjE

radi otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini

I

Predmet otuđenja je nepokretnost u javnoj svojini opštine Bajina Bašta i to:

kat. parcela broj 1187/9 KO Bajina Bašta, po kulturi livada 3 klase, u površini od  0.02,42 ha, upisana u listu nepokretnosti broj 2327 KO Bajina Bašta, kao javna svojina opštine Bajina Bašta, sa udelom od 1/1.    

 

II

Predmetne nepokretnosti se otuđuju iz javne svojine, jer njih opština Bajina Bašta ne koristi u funkciji ostvarivanja svojih nadležnosti.

III

Otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Bajina Bašta iz stava I ovog oglasa se vrši putem javnog nadmetanja, po najnižoj početnoj kupoprodajnoj ceni, izraženoj u evrima, utvrđenoj u visini tržišne vrednosti nepokretnosti, i to :

za kat. parcelu broj 1187/9 KO Bajina Bašta, po kulturi livada 3 klase, u površini od  0.02,42 ha, upisana u listu nepokretnosti broj 2327 KO Bajina Bašta, u ukupnom iznosu od 2.199,63 evra

IV

Razgledanje nepokretnosti iz stava I ovog oglasa može se izvršiti svakog radnog dana od 10 časova do 14 časova do dana održavanja javnog nadmetanja uz obaveznu prethodnu najavu pozivom na telefon 064/87-33-850.

Svakog radnog dana može se izvršiti uvid u dokumentaciju (akti o vlasništvu) u vremenu od 07 časova do 15 časova u kancelariji broj 15, u prostorijama Opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28.

Nepokretnosti se otuđuju u viđenom stanju bez prava kupca na naknadnu reklamaciju.

V

Licitacioni korak za otuđenje nepokretnosti  iz stava III  ovog oglasa se određuje u iznosu od 100,00 evra.

VI

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica koja su podnela blagovremene i potpune prijave.

Prijava mora biti čitko popunjena sa naznačenim rednim brojem i nazivom nepokretnosti iz ovog oglasa, za koju se lice prijavljuje.

Prijava za učešće na nadmetanju mora da sadrži

  • Za pravna lica: naziv, odnosno poslovno ime, sedište, matični broj i PIB, broj telefona i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom. Uz prijavu se obavezno prilaže izvod iz registra privrednih subjekata, u originalu ili overenoj kopiji, ne starije od 30dana, uredno ovlašćenje za zastupanje, dokaz o uplati depozita
  • Za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, JMBG, fotokopija lične karte. Uz prijavu se prilaže dokaz o uplati depozita.
  • privatni preduzetnik uz prijavu dostavlja izvod iz registra nadležnog organa u originalu ili overenoj kopiji, ne starije od 30dana, dokaz o uplati depozita.

U slučaju da podnosioca prijave zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti overeno od nadležnog organa i sadržati ovlašćenje da može licitirati u ime davaoca ovlašćenja te da može licitirati cenu neograničenu po iznosu.

Svi učesnici u javnom nadmetanju uz prijavu moraju dostaviti original dokaz o uplati depozita koji iznosi 10% od utvrđene početne cene iz stava III ovog oglasa, u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu evra Narodne Banke, na dan uplate, Komisiji za sprovođenje javnog nadmetanja.

Uplatu izvršiti na žiro račun  – Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa opštine br. 840-841151843-84, sa pozivom na broj odobrenja 97-77-007.

Prijave za učešće na javnom nadmetanju, sa potrebnim dokazima naznačenim u ovom oglasu, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Opštinska uprava Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28, sa naznakom “Komisija za sprovođenje postupka otuđenja nepokretnosti javnim nadmetanjem“ sa naznačenim rednim brojem nepokretnosti iz ovog javnog oglasa, za koju se lice prijavljuje, poštom ili neposredno u pisarnici Opštinske uprave Bajina Bašta.

Rok za podnošenje prijave sa dokumentacijom je 28. avgust (petak) 2020. godine. Blagovremenom će se smatrati sve prijave koje stignu u Opštinsku upravu Bajina Bašta do 15:00 časova 28. avgusta 2020.godine.

Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja.

Registracija učesnika počinje sat i po pre početka javnog nadmetanja a završava se pola sata pre početka javnog nadmetanja,odnosno od 10 časova do 10:30 časova u zgradi Opštine Bajina Bašta ul. Dušana Višića broj 28 u sali za sednice Skupštine opštine Bajina Bašta.

VII

Javno nadmetanje će se održati dana  31. avgusta 2020.godine sa početkom u 11 časova u zgradi Opštine Bajina Bašta ul. Dušana Višića broj 28 u sali za sednice Skupštine opštine Bajina Bašta.

VIII

Postupak javnog nadmetanja sprovodi Komisija za sprovođenje postupka otuđenja nepokretnosti javnim nadmetanjem.

Ukoliko podnosilac blagovremene i potpune prijave ne pristupi javnom nadmetanju, smatraće se da je odustao od prijave.

Postupak javnog nadmetanja sprovešće se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, na osnovu koje se podnosilac registruje i proglašava kupcem, ako početnu cenu po kojoj se nepokretnost otuđuje prihvati kao kupoprodajnu cenu, s tim da ukoliko ne prihvati kupoprodajnu cenu, gubi pravo na vraćanje depozita.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cena.

Učesnik koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cene potpisuje izjavu o visini ponuđene cene.

IX

Isplata postignute kupoprodajne cene za otuđene nepokretnosti iz stava III ovog oglasa izvšiće se u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu evra Narodne Banke, na dan uplate.

Lice koje predmetne nepokretnosti pribavi u svojinu dužno je da izlicitirani iznos, umanjen za uplaćeni iznos depozita,uplati u roku od 10 dana od dana zaključenja ugovora o otuđenju, odnosno pribavljanju nepokretnosti u svojinu.

Ukoliko najbolji ponuđač ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ne uplati izlicitiran iznos umanjen za visinu depozita,gubi pravo na povraćaj depozita a predmetna nepokretnost biće predmet novog javnog nadmetanja.

X

Učesnici javnog nadmetanja koji nisu stekli status najpovoljnijeg ponuđača imaju pravo na povraćaj depozita u roku od 15 dana od dana javnog nadmetanja. Ponuđači su u obavezi da, u obrascu zahteva za povraćaj depozita, upišu tačan broj računa i naziv banke za povraćaj.

XI

Svi dodatni troškovi padaju na teret lica koje predmetnu nepokretnost pribavi u svojinu.

Ovaj oglas će se objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave Bajina Bašta, dnevnom listu Danas i na internet stranici www.bajinabasta.rs

                                     KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE JAVNOG NADMETANjA

 

 

Veličina slova