Najnovije vesti i informacije iz Opštine Bajina Bašta

Obaveštenje o obavezi uklanjanja snega i leda

Poštovani sugrađani,

Nakon novonastale vremenske situacije, podsećamo i molimo korisnike objekata stambenih, poslovnih i upravnih zgrada, pomoćnih i privremenih objekata, prodavnica, zanatskih radnji, kioska, perona, parkinga i sličnih površina da vrše uklanjanje snega sa trotoara ispred i pored gore navedenih objekata.

Sneg sa parkinga za taksi vozila, uklanjaju korisnici parkinga.

Opštinska uprava

Odeljenje za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti

Oglas za rani javni uvid u plan detaljne regulacije za uređenje priobalja hidroakumulacije Zaovine

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta  – Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove, na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr. zakon, 9/2020 i 52/2021) i čl. 37. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br. 32/2019),

OGLAŠAVA

RANI JAVNI UVID

U PLAN DETALjNE REGULACIJE

ZA UREĐENjE PRIOBALjA HIDROAKUMULACIJE ZAOVINE

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 17. februara do 03. marta 2023. godine. Materijal će biti izložen u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Bajina Bašta (www.bajinabasta.rs).

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Bajina Bašta, kao nosilac izrade Plana detaljne regulacije organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Rani javni uvid se sprovodi na osnovu Odluke Skupštine opštine o izradi Plana detaljne regulacije za uređenje priobalja hidroakumulacije Zaovine (“Sl. list opštine Bajina Bašta “ broj 8/2021 od 14.07.2021. godine).

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi, Odeljenju za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28, Bajina Bašta, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 03.03.2023. godine.

Opštinska uprava Bajina Bašta

Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva

i imovinsko-pravne poslove

Aktivacija mobilne aplikacije za potrebe eAgrara

Pored Pošte koja je već angažovana na poslovima preuzimanja parametara za aktivaciju mobilne aplikacije KonsentID, od ponedeljka do petka 23-27.01.2023. godine u sali Skupštine opštine Bajina Bašta u periodu od 9-14 časova ,ove poslove će obavljati i zaposleni u Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi „Užice“. Taj posao je neophodan kako bi svi poljoprivredni proizvođači bili u mogućnosti da se blagovremeno prijave u novi, elektronski registar poljoprivrednih gazdinstava (eAgrar). Na taj način će se pratiti sve buduće novosti koje se tiču raspisivanja podsticaja i njihove isplate, kao i svih poslova vezanih za izmene podataka na poljoprivrednom gazdinstvu.

Zaposleni iz PSSS Užice će u narednom periodu u lokalnim samoupravama koje pokriva svojim radom (grad Užice, opštine Kosjerić, Požega, Čajetina, Priboj, Prijepolje, Nova Varoš i Bajina Bašta), obavljati poslove koji se odnose na prvi korak koji vodi ka uključivanju u eAgrar.

Za uspešno preuzimanje parametara za aktivaciju mobilne aplikacije KonsentID potrebno je da nosilac poljoprivrednog gazdinstva dođe lično. Za obavljanje ovog posla neophodno je da osoba ponese na uvid ličnu kartu ili pasoš, da ima pametni telefon i da zna svoju e-mail adresu.

Obaveštenje o zaštiti vodotoka

Poštovani sugrađani,

U CILjU ZAŠTITE VODOTOKA,

Obaveštavamo vas da je odredbama člana 26. Odluke o prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda na teritoriji opštine Bajina Bašta, ZABRANjENO:

  1. ispuštati otpadne i druge vode i materije kojima se ugrožava predviđeni hidraulički režim toka odvođenja otpadnih i drugih voda, vodonepropusnost kanalizacione mreže, rad hidromašinske i upravljačke opreme javne kanalizacije, proticanje ili prečišćavanje otpadnih voda, tretman mulja ili koje mogu oštetiti kanalizacionu mrežu,
  2. ispuštati otpadne i druge vode koje sadrže opasne i štetne materije iznad granične vrednosti emisije propisane važećim propisima,
  3. ispuštati krute i viskozne materije, koje same ili u kontaktu sa drugim materijama mogu prouzrokovati smetnje u objektima javne kanalizacije (npr: pepeo, slama, otpaci i strugotine metala, plastike, drveta, stakla, otpad od tekstila, otpad životinjskog porekla kao što su perje, dlaka, životinjska utroba i dr), otpadna ulja i maziva i otpadna jestiva ulja, hemikalije i boje, kao i mulj iz taložnika lokalnih kanalizacionih sistema, odnosno mulj koji nastaje pri prečišćavanju otpadnih i drugih voda, cementni i krečni mulj, ostaci betona i azbestnog otpada, ostali građevinski šut, materije koje nastaju čišćenjem i održavanjem asfaltnih baza i dr),
  4. ispuštati agresivne materije (kiseline i baze) i ostale štetne materije koje nepovoljno utiču na materijal od kog su izrađeni objekti javne kanalizacije, a nisu prethodno prečišćene do nivoa granične vrednosti emisije propisane važećim propisima,
  5. ispuštati otpadne i druge vode koje sadrže nerazgradive i teško razgradive materije,
  6. ispuštati otpadne i druge vode koje sadrže opasne materije koji štetno utiču na radnike koje vrše održavanje objekata javne kanalizacije,
  7. ispuštati sakupljene otpadne vode i ostatke iz procesa prečišćavanja otpadnih voda iz lokalnih i internih sistema kanalizacije iznad granične vrednosti emisije propisane važećim propisima,
  8. ispuštati sakupljene otpadne vode i ostatke iz procesa prečišćavanja otpadnih voda iz lokalnih sistema kanalizacije ispod granične vrednosti emisije propisane važećim propisima, osim na lokaciji definisane od strane vršioca komunalne deelatnosti,
  9. izlivati sadržaj septičkih jama na javnu površinu i u sistem javne kanalizacije.

Molimo SVE DA SE PRIDRŽAVAJU NAPRED NAVEDENOG.

Opštinska uprava

Odeljenje za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti

Upitnik o kvalitetu života na teritoriji grada Užica i opština Čajetina, Požega, Priboj i Bajina Bašta

Grad Užice, u partnerstvu sa opštinama Čajetina, Požega, Priboj i Bajina Bašta i Regionalnom razvojnom agencijom Zlatibor, pristupio je izradi Strategije razvoja urbanog područja grada Užice i opština Čajetina, Požega, Priboj i Bajina Bašta.

Cilj izrade ove strategije jeste da doprinese održivom razvoju teritorije zasnovanom na  podsticanju: inovativne, pametne, niskougljenične i cirkularne ekonomije; prelaza na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promenama, sprečavanja i upravljanja rizicima, održive i multimodalne urbane mobilnosti, jačanja socijalne komponente u domenu zapošljavanja, obrazovanja, socioekonomske uključenosti i integracije, stanovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, kulture, sporta, socijalnih inovacija i inovacija u oblasti digitalnih tehnologija; primene integralnog i participativnog pristupa razvoju društva i privrede, razvoju predela, kulturnog i graditeljskog nasleđa, prirodne baštine, održivog turizma, kao i jačanju urbano-ruralnih veza. Strategija postavlja prioritete održivog teritorijalnog razvoja, doprinosi maksimiziranju vrednosti finansiranja i razvijanju veza unutar i izvan okruženja.

Pozivaju se svi zainteresovani građani i građanke da daju svoj doprinos u izradi Strategije odgovorom na upitnik o različitim aspektima kvaliteta života na teritoriji na kojoj žive.

Podaci dobijeni kroz ovaj upitnik koristiće se za izradu analize postojećeg stanja, sagledavanje razvojnih potencijala i izazova, kao i u procesu definisanja razvojnih potreba i biće predstavljeni na seriji tematskih okruglih stolova koji će biti organizovani u narednom periodu.

Popunjavanje upitnika je anonimno. Upitnik se može popuniti OVDE, najkasnije do 8.januara 2023.

Obaveštenje o početku radova na rekonstrukciji dela glavne ulice

Poštovani sugrađani,

Obaveštavamo Vas da počinju radovi na rekonstrukciji dela ulice Kneza Milana Obrenovića, na potezu od gradskog trga do raskrsnice sa ulicom Braće Ninčića, u dužini od 113 metara. Ukupna vrednost radova je 34.181.578,00 dinara, a ceo projekat je kofinansiran iz fondova UNOPS-a na osnovu EUPRO+ poziva, kojim je opštini Bajina Bašta odobreno 18.935.280,00 dinara za realizaciju ovog projekta.

Odogovorni izvođač radova je firma „RADMONT“ doo Bajina Bašta, zajedno sa firmom „SMART-ELECTRIC“ ZR Bajina Bašta. Rok za završetak radova je 18. jun 2023.godine.

Projektom je planirana kompletna zamena svih instalacija počevši od vodovoda, fekalne i kišne kanalizacije, instalacija optike, struje, rasvete i dr. Pored navedenih radova predviđena je i nivelacija ulice i postavljanje behatona, čime će se uz trg i Park ćirilice stvoriti pravi urbani centar.

Prilikom rekonstrukcije dela Ulice kneza Milana Obrenovića na glavnom pravcu ulice projektovano je obostrano linearno zelenilo u formi drvoreda. Projekat je predvideo potpunu zamenu postojećih stabala, ali uz konsultacije koordinacionog tima za realizaciju projekta, stručnih službi za pejzažnu arhitekturu JKP „12. Septembar“ i opštinske uprave sa eksternim stručnjacima iz oblasti pejzažne arhitekture pronađeno je kompromisno rešenje. Od 12 postojećih stabala lipe i kestena, posle ispitivanja utvrđeno je da su samo 3 stabla lipe potpuno zdrava i ona će biti zadržana, ostatak (9 stabala) će biti posečen. Pored tri postojeća zdrava stabla lipe koja ostaju biće zasađeno još 19 stabala autohtone lipe najvećeg prečnika stabla koji je dostupan na našem tržištu (preko 10 cm).

Kafići na delu rekonstruisane glavne ulice u budućnosti neće smeti da postavljaju zatvorene zimske bašte, buduće terase će biti uniformne, bez platformi i sa suncobranima propisanih boja. Na ulici će biti postavljen i mobilijar u vidu kanti, klupa, stanica za punjenje telefona i dr.Nadamo se da će Vam ovo obaveštenje odgovoriti na sva potencijalna pitanja i da ćete podržati radove koji imaju za cilj da naš grad učine prijatnijim za život i da zaokruže urbanu celinu u centru grada.

Saopštenje povodom neistinitih podataka navedenih u peticiji „Stop zlatiborizaciji Tare“

Poštovani sugrađani i ljubitelji planine Tare,

Povodom pokrenute peticije „Stop zlatiborizaciji Tare“, koja se trenutno deli na društvenim mrežama, obaveštavamo vas da su neistinito izneti podaci navedeni u obrazloženju peticije.

Naime, u skladu sa smernicama iz Prostornog plana područja posebne namene NP Tara, opština Bajina Bašta donela je odluku i pokrenula postupak izrade novog Plana generalne regulacije područja Račanska Šljivovica na Tari. Materijal, koji je bio izložen na RANI JAVNI UVID, predstavlja samo digitalizovan stari plan koji je usvojen još 2007. godine, a navedenim materijalom predložena je manja površina građevinskog zemljišta u odnosu na stari plan koji je još uvek na snazi.

Trenutno je u toku pribavljanje uslova nadležnih institucija i izrada nacrta Plana, čije izlaganje na JAVNI UVID se očekuje početkom sledeće godine. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane građane i potpisnike ove petijcije, da uzmu učešće u izradi ovog Plana, kao i da svoje predloge i sugestije dostave opštini Bajina Bašta kada Plan bude na javnom uvidu.

Kao i kod planova za Oslušu i Sokolinu, kroz insistiranje na povećanju minimalne površine parcele, smanjenju planirane spratnosti i poštovanju tradicionalne materijalizacije objekata, stav opštine Bajina Bašta je da se uredi gradnja na građevinskom zemljištu, kao i da se maksimalno zaštiti neizgrađeno poljoprivredno i šumsko zemljište.

S poštovanjem,

Miloš Jelisavčić, dipl.inž.arh.

Glavni urbanista opštine Bajina Bašta

Javni konkurs za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama

Na osnovu Odluke Opštinskog veća opštine Bajina Bašta o raspisivanju Javnog konkursa za učešće domaćinstava u sprovođenju mere energetske sanacije ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi,  termostatskih  ventila i delitelja toplote, 01 broj 06-54/2022 od 06.12.2022. godine i Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih  ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP1/22 („Službeni list opštine Bajina Bašta“ broj 10/2022), opština Bajina Bašta

raspisuje 

JAVNI KONKURS

za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih  ventila i delitelja toplote na teritoriji opštine Bajina Bašta za 2022. godinu

I. PREDMET

Predmet finansiranja obuhvata sledeće:

1) nabavku i ugradnju solarnih panela, invertera i prateće instalacije za porodične kuće za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije, i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem.Snaga solarnih panela ne može biti veća od odobrene snage mernog mesta, koja je navedena u računu za utrošenu električnu energiju, a maksimalno do i jednako 6 kW i ostale neophodne instalacije za proizvodnju električne energije i priključenje na distributivni sistem u skladu sa Prilogom 4 iz Javnog poziva;

Domaćinstava (za porodične kuće i stanove) i stambene zajednice (opciono) ne mogu da konkurišu za više od jedne mere energetske efikasnosti iz ovog odeljka.

Ukupno sredstava koje opština zajedno sa sredstvima Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije dodeljuje putem ovog konkursa iznose za ukupno 1.000.000,00 dinara

Obaveštenje o držanju i zaštiti životinja

Poštovani sugrađani,

Kao posledica prisustva pasa lutalica na teritoriji opštine Bajina Bašta obaveštavamo vas, odredbama Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja na teritoriji opštine Bajina Bašta propisano je „vlasnik, odnosno držalac domaće životinje odgovoran je za život, zdravlje i dobrobit životinje i mora da preduzima sve neophodne mere kako bi obezbedio da se životinji ne nanosi nepotreban bol, patnja, strah i stres, odnosno povreda, kao da se držanjem domaćih životinja ne ugrožavaju ljudi i okolina.

Psi i mačke mogu se držati samo pod uslovima i na način da se ne uznemiravaju treća lica i obezbedi sigurnost, nega i higijena.

Vlasnik, odnosno držalac psa ili mačke, dužan je da se o ovim životinjama brine, da ih neguje, hrani i da im obezbedi potrebne sanitarno – higijenske uslove kao i lečenje.

Broj životinja koji se može držati propisan je u odnosu na vrstu objekta, odnosno da li se radi o porodičnoj kući sa dvorištem ili o stambenoj zgradi.

Vlasnik, odnosno držalac psa ili mačke, dužan je da snosi troškove zbrinjavanja ako više nije u mogućnosti da se stara o životinjama.

Vlasnik ili držalac psa ili mačke dužan je da izvrši njihovo obeležavanje u skladu sa posebnim propisima o obeležavanju pasa i vođenju evidencije o obeleženim psima.

Vlasnici ili držaoci pasa i mačaka obavezni su jedanput godišnje privesti ove životinje nadležnoj veterinarskoj službi radi vakcinacije protiv besnila.

Vlasnik ili držalac psa dužan je da psa starijeg od tri meseca prijavi nadležnoj veterinarskoj službi radi registracije.

Neobeležen pas, bez zaštitne korpe i povodca, koji se zatekne na javnoj površini smatra se psom  lutalicom.

            Obeleženi pas koji se zatekne na javnoj površini bez prisustva vlasnika ili držaoca, smatra se psom bez nadzora.

            Istom Odlukom predviđene su i kazne za sve držaoce životinja koji postupaju suprotno napred navedenim odredbama.

Molimo sugrađane da sa životinjama postupaju odgovorno.

Veličina slova