Јавни Позиви, Јавни Огласи и Конкурси које објављује Општина Бајина Башта

Конкурс за доделу ученичких стипендија за школску 2023/2024 годину

На основу члана 6. Одлуке о стипендирању талентованих ученика средњих школа и гимназија («Службени лист општине Бајина Башта» број 8/2005, 7/2011 и 12/2012), Комисија за талентоване ученике средњих школа и гимназија на седници одржаној дана 07.09.2023. године, расписује

К о н к у р с

за доделу ученичких стипендија за школску

2023/2024 годину

 УСЛОВИ КОНКУРСA

На конкурс се могу пријавити ученици уписани у средње, средње стручне и уметничке школе или специјализоване гимназије.

Стипендију може добити ученик под следећим условима:

-ако је у току претходне школске године остварио просечан успех изнад 4,85 или

-ако је освојио прво место на општинском такмичењу, прво или друго место на окружном такмичењу, једно од прва три места на републичком такмичењу или који се само пласирао на међународно такмичење,

– за ученике математичке гимназије, филолошке гимназије, спортске гимназије, средње музичке, односно балетске школе (при додели стипендија напред наведеним ученицима, наведених школа, при одлучивању о додели стипендија) неће се примењивати критеријум постигнути успех на такмичењу.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Ученици подносе следећа документа:

–  захтев,

–  уверење о уписаном разреду,

– за ученике првих разреда средње школе фотокопија књижице (општи подаци и завршни разред),

– за ученике другог, трећег и четвртог разреда средње школе, фотокопија         сведочанства из претходне школске године,

-фотокопија дипломе о освојеним наградама на претходно наведеним такмичењима,

– за ученике математичке гимназије, филолошке гимназије, спортске гимназије, средње музичке школе и средње балетске школе фотокопија сведочанства из претходне године,

-фотокопија личне карте и

-фотокопија банковне картице родитеља односно ученика у зависности на чији текући рачун ће се вршити уплата стипендије.

 РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА

Рок за пријављивање на конкурс је од 11.09.2023. године до 30.09.2023. године.Потребну документацију доставити на шалтер Општинске управе општине Бајина   Башта.

Неблаговремено поднети захтеви и непотпуно достављена конкурсна документа не разматрају се.

Документа поднета на конкурс не враћају се.

ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА

Комисија формирана од стране Скупштине општине Бајина Башта која се састоји од 7 (седам) чланова, додељује стипендије талентованим ученицима средњих школа и гимназија.

Ученику се одобрава исплата стипендије за време редовне наставе коју похађа.

Са кандидатима који добију стипендију закључује се посебан уговор, којим се уређују и прецизирају међусобна права и обавезе. Стипендије за текућу школску годину исплаћују се у 10 (десет) месечних рата.

Висину стипендије не утврђује Комисија већ Општинско веће у складу са одређеним средствима у буџету општине Бајина Башта, за школску 2023/2024. годину.

Кориснику стипендије обуставља се одобрена исплата стипендије за текућу школску годину и то:

– када се утврди да подаци који су послужили као основ и доказ за остваривање права на стипендију не одговарају чињеничном стању,

– промени пребивалишта,

– једнострано раскине уговор о стипендирању.

Губитком стипендије из наведених разлога настаје обавеза враћања примљеног износа стипендије у року од 15 дана од дана пријема обавештења о висини износа који је потребно вратити. Такође осим износа главнице, који представља укупан збир свих примљених стипендија, корисник стипендије дужан је Општини платити и камату и главницу у висини есконтне стопе Народне банке Србије.

Приговор на решење Комисије решава Општинско веће у року од 10 дана од дана пријема обавештења о избору.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                         Дејан Млађеновић

Одлукa о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Уредбе о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе ((„Сл. гласник РС“, бр. 99/22), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС“, бр.16/2017,111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/21), Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине БАЈИНА БАШТА» број 1/2014), Председник општине БАЈИНА БАШТА је дана 21.08.2023 године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У ОПШТИНИ БАЈИНА БАШТА

и расписује

О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ БАЈИНА БАШТА

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бајина Башта за 2024. годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон)  и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 и 63/21), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта (у даљем тексту: Комисија)/ надлежни орган општине Бајина Башта, расписује јавни позив којим обавештава:

 • да се за коришћење без плаћања накнаде за пољопривредну производњу може дати пољопривредно земљиште у државној својини у површини која је примерена делатности којом се баве и то:
 • образовним установама – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe највише до 100 хектара;
 • високообразовним установама – факултети и научни институти чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција највише до 1.000 хектара;
 • да се за коришћење без плаћања накнаде у циљу пошумљавања може дати пољопривредно земљиште у државној својини правним лицима у државној својини која су регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине  Бајина Башта за 2024. годину  до 31.октобра 2023. године.

Потребна документација:

 • Захтев за остваривање коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица
 • Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци) којим се доказује да је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;
 • За коришћење без плаћања накнаде за пољопривредну производњу – изјашњење надлежног министарстава за послове науке, просвете, социјалне заштите, пољопривреде, односно правде из ког се може утврдити правни статус подносиоца захтева ради утврђивања испуњености услова за оставaривање права на коришћење земљишта без накнаде;
 • За коришћење без плаћања накнаде за пољопривредну производњу – Изјава, дата под кривичном и материјалном одговорношћу одговорног лица подносиоца, са планом активности за сваку катастарску парцелу (или део парцеле) која је предмет захтева са наведеном површином, којом се потврђује да се активности врше у складу са делатношћу којом се бави (образовна, научно – истраживачка, социјална).

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија/надлежни орган општине Бајина Башта задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 07 до 15 часова, у просторијама Одељења за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе Бајина Башта, Улица Душана Вишића, бр.28, канцеларија бр. 19-послови пољопривреде и водопривреде или са сајта www.bajinabasta.rs.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2023. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавнoм позиву сматраће се неблаговременим и Комисија  ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине/града или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2024. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бајина Башта за 2024. годину, на адресу: Одељење  за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе општине Бајина Башта, Улица Душана Вишића, бр.28. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Ана Илијашевић, телефон: 069/82-59-811, email: ana.ilijasevic@bajinabasta.rs или лично у просторијама  Одељења за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе Бајина Башта, Улица Душана Вишића, бр.28, канцеларија бр. 19-послови пољопривреде и водопривреде.

Овај јавни позив објавити интернет страници општине Бајина Башта www.bajinabasta.rs.  и огласној табли Општинске управе.

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бајина Башта за 2024. годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 и 63/21), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бајина Башта расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

 • власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и
 • власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Бајина Башта за 2024. годину, до дана 31. октобра 2023. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром je :

 1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);
 2. Доказ о власништву над пољопривредном инфраструктуром:

а) Извод из јавне евиденције о непокретности за пољопривредну инфраструктуру која је укњижена у јавној евиденцији о непокретности (прибавља јединица локалне самоуправе) и /или

б) Пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у складу са Законом о рачуноводству за правно лице, за пољопривредну нфраструктуру која није укњижена у јавној евиденцији о непокретности, (доставља подносилац захтева) и/или

в) Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на инвестициона улагања за пољопривредну инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године,  односно купопродајни уговор физичког лица (подносиоца захтева) са правним лицем које је подигло пољопривредну инфраструктуру у складу са тада важећим прописима  (доставља подносилац захтева) и /или

 1. Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац захтева);
 2. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном статусу најмање три године (прибавља јединица локалне самоуправе);

II  Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу сточарства je:

 1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);
 2. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном статусу најмање једну годину (прибавља јединица локалне самоуправе);
 3. Доказ да је правно или физичко лице власник домаћих животиња и власник, односно закупац објекта за гајење тих животиња са утврђеним бројем условних грла:
 1. Потврду о броју условних грла коју издаје Институт за сточарство Београд – Земун ( изузев за коње коју издаје Пољопривредни факултет Београд – Земун), односно за територију АП Војводине Пољопривредни факултет Нови Сад – Департман за сточарство – за животиње у систему уматичења (доставља подносилац захтева);

б) Записник Републичког ветеринарског инспектора – за животиње које нису у систему уматичења (доставља подносилац захтева).

(Напомена: Републички ветеринарски инспектор записником утврђује  број условних грла која обрачунава на основу затеченог стања, односно исправе лица о продаји, предаји на клање и извозу животиња и то: за сва приплодна грла, тов јунади и за експлоатацију кокоши носиља јаја за конзум (производња јаја) – претходних годину дана у односу на дан сачињавања записника, за тов свиња – претходних 6 месеци у односу на дан сачињавања записника, за тов јагњади и јаради – претходнх 4 месеца у односу на дан сачињавања записника, за тов бројлерских пилића – претходних 45 дана у односу на дан сачињавања записника, а највише до капацитета објекта за држање тих животиња)

 1. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за земљиште које се налази на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев, а који су оверени од стране надлежног органа (доставља подносилац захтева)
 2. Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да се изврши провера података код надлежних органа који су неопходни за реализацију јавног позива;
 3. Изјава подносиоца захтева о тачности података, потписанa од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу, дату под пуном кривичном, прекршајном и материјалном одговорношћу, која садржи:
 • изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног земљишта на територији локалне самоуправе на којој је поднео захтев,
 • списак повезаних лица (назив правног лица са матичним бројем/име и презиме физичког лица, сродство и ЈМБГ)

(Напомена: код физичких лица и предузетника повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, отац, деца, супружник, ванбрачни партнер, усвојеник и усвојилац уколико имају пребивалиште на истој адреси, код правних лица повезаним лицима сматра се: правно, односно физичко лице, односно предузетник које у том правном лицу има најмање 25% учешћа у капиталу, а код задруге повезаним лицима сматра се: физичко лице – члан задруге.

 1. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта које подносилац захтева има у свом власништву на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев (прибавља јединица локалне самоуправе);
 2. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта које је у власништву повезаних лица са подносиоцем захтева. (прибавља јединица локалне самоуправе након увида у списак тих лица из изјаве из тачке 6. који доставља подносилац захтева )

Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о пољопривредном земљишту (уговор са другим лицима, власништво пољопривредног земљишта, власништво пољопривредног земљишта повезаних лица, закуп пољопривредног земљишта у државној својини) односе се на територију јединице локалне самоуправе где се налази објекат, односно животиње.

Напомена:

Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу пољопривредне инфраструктуре дужна су да благовремено, а најкасније до 1. септембра 2023. године, поднесу Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције.

 Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу сточарства дужна су да благовремено, а најкасније до 1. септембра 2023. године, поднесу Захтев за излазак Републичке ветеринарске инспекције.

Записник Републичке пољопривредне инспекције је саставни део документације која се доставља до 31. октобра 2023. године и обавезно садржи тачно наведене све катастарске парцеле, или делове парцела, на којима је утврђена функционалност система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника, као и рода воћњака и винограда.

Документацију из дела I тачке 2а и 4, односно из дела II тачке 2, 7 и 8,  јединица локалне самоуправе прибавља најкасније до 30. новембра 2023. године.

Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за остваривање права пречег закупа по основу сточарства, у складу са овим Јавним позивом, опредељивање површине пољопривредног земљишта у државној својини у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта се врши на начин да се површина која им је утврђена по броју условних грла, умањује за површину пољопривредног земљишта, у складу са чланом 64а став 17. Закона о пољопривредном земљишту.

Сва документација која се доставља у складу са овим Јавним позивом мора да гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава и мора бити оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу.

Уколико је правно или физичко лице власник више врста животиња, за сваку врсту животиња доставља посебну потврду, односно записник из дела II тачке 3.

За период закупа који је дужи од једне године, поред уплате закупнине за прву годину закупа, ради закључивања Уговора о закупу потребно је доставити средство обезбеђења плаћања, које може да буде: гаранција пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.

Уколико за катастарске парцеле које су опредељене лицима по основу права пречег закупа дође до промена површине по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп по праву пречег закупа ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 07 до 15 часова, у просторијама Одељења за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе Бајина Башта, Улица Душана Вишића, бр.28, канцеларија бр. 19-послови пољопривреде и водопривреде или са сајта www.bajinabasta.rs.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2023. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавном позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу власништва пољопривредне инфраструктуре за 2024. годину“ или „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2024. годину“, за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територији општине Бајина Башта, на адресу: Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе Бајина Башта, Улица Душана Вишића, бр.28. На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Ана Илијашевић, телефон: 069/82-59-811, email: ana.ilijasevic@bajinabasta.rs или лично у просторијама  Одељења за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе Бајина Башта, Улица Душана Вишића, бр.28, канцеларија бр. 19-послови пољопривреде и водопривреде.

Овај јавни позив објавити интернет страници општине Бајина Башта www.bajinabasta.rs.  и огласној табли Општинске управе.

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката организација цивилног друштва у 2023.години

На основу члана 3. Правилника о начину финансирања програма и пројеката организација цивилног друштва, непрофитних и неполитичких организација и удружења грађана средствима буџета општине Бајина Башта („Сл.лист општине Бајина Башта“, бр. 4/017, 4/018, 2/019, 5/019 и 3/2023), члана 72. став 1. тачка 29. Статута општине Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 2/019), Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2023. годину („Службени лист општине Бајина Башта“ број 20/2022) и сходно Закључку Општинског већа општине Бајина Башта 01 Број: 06-7/2023 од 06. априла 2023. године, Општинско веће општине Бајина Башта расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА НЕПРОФИТНИХ И НЕПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

 1. Програми ће се финансирати из следећих области:

а.)        Програми и пројекти из области Социјалне и дечије заштите

б.)        Програми и пројекти из области Развоја омладине и спорта

 1. КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧА ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ:

             Право учешћа у расподели средства буџета општине Бајина Башта имају организације цивилног друштва, непрофитнe и неполитичкe организацијe и удружења грађана (у даљем тексту: организацијe) које су регистроване на територији општине Бајина Башта, односно имају седиште или огранак на овом подручју као општинске, међуопштинске, регионалне или републичке, којe су регистроване најмање годину дана од дана раписивања конкурса, с тим да све пројектне активности морају реализовати на територији општине Бајина Башта.

 1. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА:

Једна организација може учествовати са једним предлогом пројекта на једном конкурсу.

Вредност тражених средстава из буџета општине Бајина Башта не сме бити већа од 300.000,00 динара – за програме и пројекте из области социјалне и дечије заштите и вредност тражених средстава не сме бити већа од 2.000.000,00 динара – за програме и пројекте из области развоја омладине и спорта.

Укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Бајина Башта за 2023. годину износи 9.000.000,00 динара.

а.) Средства распоређена у оквиру Програма Социјалне и дечије заштите у укупном износу од 2.000.000,00 динара;

б.) Средства распоређена у оквиру Програма Развој спорта и омладине у укупном износу од 7.000.000,00 динара;

 1. РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА:

Средства се додељују за програме/пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2023. године.

 1.  ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:
 1. Пријавни образац (који садржи образац за предлог пројекта и образац за буџет пројекта);
 2. Финансијски извештај за претходну годину (биланс стања и биланс успеха са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре – печат АПР или копија потврде о пријему од поште);
 3. Доказ да текући рачун подносиоца пријаве није блокиран;
 4. Доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако реализује;
 5. Копија Решења о упису организација у регистар ( за подносиоца пријаве и партнере);
 6. Уколико пројекат садржи обуке, радионице, тренинге, предавања, семинаре или сличне активности неопходно је да се достави програм са дефинисаним терминима;
 7. Уколико пројекат садржи обуке, радионице, тренинге, предавања, семинаре или сличне активности неопходно је да се доставе радне биографије предавача и тренера;
 8. Пријавни образац је саставни део овог Правилника;
 9. Потребно је доставити штампан оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом ( на местима која су за то предвиђена) и један у електронској форми (USB или CD);
 10. Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин;
 11. Пријава у којој је конкурсна документација написана руком или писаћом машином неће се сматрати важећом.
 1. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС:

Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин. Пријава у којој је конкурсна документација написана руком или писаћом машином неће се сматрати важећом.

Корисници средстава дужни су да у свим активностима
које спроводе по одобреном програму и пројекту користите ћириличко писмо. Уколико се користи друго писмо величина натписа на њему мора бити мања или иста у односу на исти текст писан ћириличким писмом. Поред тога што све активности у програму и пројекту морају бити писане на ћирилици уколико је реч о манифестацији лого исте мора бити исписан ћириличким писмом.

Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту.

Пријава се предаје на писарницу општине Бајина Башта или се шаље поштом на следећу адресу:

Општина Бајина Башта

– Комисија за спровођење конкурсног поступка расподеле средстава буџета општине Бајина Башта намењених дотацијама невладиним организацијама и удружењима-

ул. Душана Вишића бр. 28, Бајина Башта.

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) или испоручене на другу адресу неће бити узете у разматрање.

Предња страна коверте мора садржати следеће податке:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА

Име подносиоца пријаве, адреса подносиоца пријаве, назив пројекта/програма.

Пријавни образац може се преузети на сајту општине Бајина Башта www.bajinabasta.rs

 1. РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС:

Конкурс ће бити отворен 15 дана од дана објављивања на званичној интернет страници Општине Бајина Башта www.bajinabasta.rs . Благовременом доставом сматра се пошиљка предата пошти најкасније до наведеног датума без обзира на датум приспећа, или пријава предата на писарници општине Бајина Башта до краја радног времена назначеног датума.

8.ОСОБА ЗА КОНТАКТ:

Председник Комисије, Милица Додић 069/1997650.

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Бајина Башта у 2023. години

Расписује се конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бајина Башта у 2023. години.

Јавни конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Бајина Башта у 2023. години

Расписује се јавни Конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Бајина Башта у 2023. години.

Јавни позив за подношење пријава за учешће појединаца и представника удружења и установа са територије општине Бајина Башта у изради локалног акционог плана за младе општине Бајина Башта за период 2023.-2030. године

На основу члана 4. Одлуке о приступању изради локалног акционог плана за младе општине Бајина Башта за период 2023. до 2030. године („Службени лист општине Бајина Башта”, број 3/2023) упућује се:

Јавни позив
за подношење пријава за учешће појединаца и представника удружења и установа са територије општине Бајина Башта у изради локалног акционог плана за младе општине Бајина Башта за период 2023.-2030. године

Циљ Јавног позива

Локални акциони план за младе Општине Бајина Башта је документ који на предлог Радне групе за израду „Локалног акционог плана за младе Општине Бајина Башта за период 2023 – 2030.“ (у даљем тексту: Радна група), доноси Скупштина Општине Бајина Башта и којим се уређују питања из области:

 1. здравље младих (менталног и физичког),
 2. образовање младих,
 3. запошљавање и преквалификација младих,
 4. информисање младих,
 5. безбедност младих,
 6. мобилност младих,
 7. култура, спорт и слободно време младих,
 8. социјална политика и мере задржавања младих у локалној заједници,
 9. активно укључивање младих у друштво,
 10. волонтеризам и друге активности и области од значаја за младе.

Општина Бајина Башта расписује Јавни позив за подношење пријава за учешће појединаца и представника удружења и установа са територије општине Бајина Башта у изради Локалног акционог плана за младе Општине Бајина Башта за период 2023.-2030. године (у даљем тексту: ЛАП).

ЛАП ће се израђивати у складу са Националном стратегијом за младе за период 2023 – 2030., уважавајући њену стратешку опредељеност, и на основу препорука Министарства туризма и омладине, Сталне конференције градова и општина и Националне асоцијације канцеларија за младе.

Позив се упућује свим удружењима и установама али и појединцима, заинтересованим да дају свој стручни допринос у оквиру области које ће бити обухваћене ЛАП-ом, у складу са Законом и Националном стратегијом за младе.

Начин пријављивања

Заинтересовани појединци, представници удружења и установа треба да буду млади (15 до 30 година) или да поседују одговарајуће искуство у раду са младима и омладинској политици што потврђују приложеном биографијом.

Пријава на Јавни позив обавезно садржи:

 1. Пријавни формулар из прилога овог позива
 2. Препоруку од стране удружења или установе (уколико се не пријављујете као појединац);
 3. Радну биографију (CV) – са нагласком на релевантно искуство у омладинској политици и омладинском раду и област деловања у чијој изради жели да учествује.

Потписане и скениране пријаве на Јавни позив се подносе искључиво електронски на мејл petar.neskovic@bajinabasta.rs са назнаком: ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗРАДУ ЛАП-А ЗА МЛАДЕ

Рок за достављање пријаве је 12 дана од дана објављивања Јавног позива односно од 20. до 31. марта 2023. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити прихваћене.

При избору кандидата за учешће у радној групи водиће се рачуна о подацима из пријаве, радном искуству у раду са младима и равномерном распореду кандидата у различите области наведених у јавном позиву.

Само изабрани кандидати биће контактирани најкасније 7 дана од истека јавног позива.

Све додатне информације могу се добити путем електронске поште на мејл petar.neskovic@bajinabasta.rs.

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству и примарне производње биљних култура у 2022. години

На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју («Сл. гласник РС»,бр.10/013,142/014, 103/015 и 101/16), члана 15. и 68. Статута општине Бајина Башта («Сл.лист општине Бајина Башта», бр.2/2019), члана 34. став 1. Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2021. годину («Сл.лист општине Бајина Башта», бр.15/2021 и 13/2022)  и тачке 2.2. шифра мере 101. Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  општине Бајина Башта за 2022. годину 03 број 320-79/2022 («Сл.лист општине Бајина Башта», бр.15/2022), а по претходно прибављеној Сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-40-08664/2022-09  од 19. септембра 2022. године, Председница општине Бајина Башта, дана 19. октобра  2022. године,  расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА

ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ И ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА  У 2022. ГОДИНИ

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на регресирање вештачког осемењавања јуница и крава у 2022. години

На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју («Сл. гласник РС»,бр.10/013,142/014, 103/015 и 101/16), члана 68. Статута општине Бајина Башта («Сл.лист општине Бајина Башта», бр.2/2019), члана 34. став 1. Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2022. годину («Сл.лист општине Бајина Башта», бр.15/2021 и 13/2022), тачке 2.1. шифра мере 100.1. Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  за општину Бајина Башта за 2022. годину 03 број 320-79/2022 («Сл.лист општине Бајина Башта», бр.15/2022), а по претходно прибављеној Сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Број: 320-40-08664/2022-09 од 19. септембра 2022. године, Председница општине Бајина Башта, дана 18. октобра  2022. године,  расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА

РЕГРЕСИРАЊЕ ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА ЈУНИЦА И  КРАВА  У 2022. ГОДИНИ

Предмет Јавног позива

Члан 1.

У складу са  тачком 2.1. шифра мере 100.1. Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  за општину  Бајина Башта за 2022. годину 03 број 320-79/2022 («Сл.лист општине Бајина Башта», бр.15/2022), Председница општине расписује Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на регресирање вештачког осемењавања јуница и крава у 2022. години.

Јавни позив садржи податке о: лицима која остварују право на подстицаје, условима и начину остваривања права на подстицаје, обрасцу захтева, износу подстицаја по кориснику, висини укупних расположивих средстава по Јавном позиву, роковима за подношење захтева и документацији која се подноси уз захтев, као и друге податке за спровођење Јавног позива.

Предмет подстицаја

Члан 2.

Подстицај из члана 1. овог Јавног позива обухвата регресирање вештачког осемењавања јуница и крава у 2022. години.

Лица која остварују право на подстицаје

Члан 3.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

 • физичко лице- носилац породичног пољопривредног газдинства.

Општи критеријуми за остваривање права на подстицаје

Члан 4.

Лице из члана 3. овог Јавног позива остварује право на подстицај ако:

1)  је са пребивалиштем на територији општине Бајина Башта;

2) грла која су предмет подстицаја, узгаја на подручју општине Бајина Башта;

3) у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд ( податке о врсти животиња и броју газдинства ( ХИД ) на којима се држе или узгајају );

4)  су грла у власништву носиоца или члана регистрованог пољопривредног газдинства ;

5) је грло које је предмет подстицаја обележено и регистровано у складу са законом којим се уређује ветеринарство;

6) су услуге вештачког осемењавања реализоване у току новембра и децембра месеца претходне године и у току календарске 2022. године до момента подношења захтева .

Захтев за остваривање права на подстицаје

Члан 5. 

Поступак за остваривање права на коришћење подстицаја покреће се по захтеву лица које испуњава услове из чл. 3. и 4. овог Јавног позива.

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се на Обрасцу 1 – Захтев за регресирање вештачког осемењавања приплодних грла јуница и крава у 2022. години.

Лице из става 1. може поднети један или више захтева зa остваривање права на подстицаје у току једне календарске године.

Захтев из става 2. може се поднети за једно или више осемењених грла до момента подношења захтева.

Захтев садржи основне податке подносиоца захтева и то: име и презиме, адреса, број пољопривредног газдинства – БПГ, идентификациони број газдинства – ХИД, контакт телефон, број ушне маркице осемењеног грла, број осемењених грла.

Образац захтева  из става 2. овог члана може се добити у Општинској управи Бајина Башта – Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове- Канцеларија бр. 19 – пољопривреда и водопривреда као  и на званичној интернет страници општине Бајина Башта.

Попуњен и потписан захтев из става 1. овог члана са прописаном документацијом доставља се Општинској управи Бајина Башта – Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове- Канцеларија бр. 19 – пољопривреда и водопривреда.

Рок за подношење захтева за остваривање права на подстицаје

Члан 6.

Захтев за регресирање вештачког осемењавања приплодних грла јуница и крава у 2022. години у складу са овим Јавним позивом подноси се у периоду од 18. октобра 2022. године до утрошка износа средстава опредељених за ову намену  Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Бајина Башта за 2022. годину, а најкасније до  15. децембра 2022. године.

Документација уз захтев

Члан 7.

            Уз затев за за регресирање вештачког осемењавања приплодних грла јуница и крава подносилац захтева доставља:

  • Фотокопију Потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за 2022. годину;
  • Фотокопија личне карте подносиоца захтева;
  • Фотокопију пасоша за грла која су вештачки осемењена;
  • Фотокопију Картона (потврде) вештачког осемењавања издатог од стране ветеринарске станице или амбуланте која је извршила осемењавање на коме мора бити уписан број ушне маркице грла, уредно потписан и печатиран од стране извршиоца мере,
  • Фотокопију наменског текућег рачуна подносиоца захтева  за пољопривреду отвореног у пословној банци.

Уз Захтев се прилажу фотокопије тражене документације уз достављање оригинала документације на увид.

Административна обрада захтева

Члан 8. 

      Достављени захтеви ће бити административно проверени у погледу комплетности и административне усаглашености и прихватљивости у складу са општим   критеријуми за остваривање права на регресирање ове мере од стране Општинске управе Бајина Башта – Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове- Канцеларија бр. 19 – пољопривреда и водопривреда.

Укупна расположива средства по Јавном позиву

Члан 9. 

Расположива средства буџета општине Бајина Башта за ову меру  из Програма 5 – Пољопривреда и рурални развој, Програмска активност 0001 – Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, Регрес за репродуктивни материјал, а у складу са овим Јавним позивом, износе 800.000,00 динара.

Износ подстицаја

Члан 10. 

            Висина регреса за вештачко осемењавање приплодних грла јуница и крава износи 1.500,00 динара по осемењеној јуници и/или крави и то само за прво вештачко  осемењавање јуница и крава.

Исплата подстицаја

Члан 11.

            Исплата регреса вршиће се по редоследу пријема захтева који су поднети комплетни, благовремено и у складу са условима овог Јавног позива, до утрошка средстава предвиђених за ову намену.

Подносиоцу захтева исплата  ће се  вршити налогом за пренос на приложени наменски  рачун подносиоца захтева уписан у Регистар.

Информације

Члан 12.

            Јавни позив за подношење Захтева за регресирање вештачког осемењавања приплодних грла јуница и крава у 2022. години,  биће објављен  на огласној табли Општинске управе Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, као и на званичној интернет страници општине Бајина Башта www.bajinabasta.rs  .

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су и у просторијама  Општинске управе Бајина Башта –  Канцеларија бр. 19 – пољопривреда и водопривреда сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова.

У Бајиној Башти,

 1. октобра 2022. године

   ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ

                                                                         Весна Ђурић

Величина слова