Јавни Позиви, Јавни Огласи и Конкурси које објављује Општина Бајина Башта

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Бајина Башта у 2023. години

Расписује се конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бајина Башта у 2023. години.

Јавни конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Бајина Башта у 2023. години

Расписује се јавни Конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Бајина Башта у 2023. години.

Јавни позив за подношење пријава за учешће појединаца и представника удружења и установа са територије општине Бајина Башта у изради локалног акционог плана за младе општине Бајина Башта за период 2023.-2030. године

На основу члана 4. Одлуке о приступању изради локалног акционог плана за младе општине Бајина Башта за период 2023. до 2030. године („Службени лист општине Бајина Башта”, број 3/2023) упућује се:

Јавни позив
за подношење пријава за учешће појединаца и представника удружења и установа са територије општине Бајина Башта у изради локалног акционог плана за младе општине Бајина Башта за период 2023.-2030. године

Циљ Јавног позива

Локални акциони план за младе Општине Бајина Башта је документ који на предлог Радне групе за израду „Локалног акционог плана за младе Општине Бајина Башта за период 2023 – 2030.“ (у даљем тексту: Радна група), доноси Скупштина Општине Бајина Башта и којим се уређују питања из области:

 1. здравље младих (менталног и физичког),
 2. образовање младих,
 3. запошљавање и преквалификација младих,
 4. информисање младих,
 5. безбедност младих,
 6. мобилност младих,
 7. култура, спорт и слободно време младих,
 8. социјална политика и мере задржавања младих у локалној заједници,
 9. активно укључивање младих у друштво,
 10. волонтеризам и друге активности и области од значаја за младе.

Општина Бајина Башта расписује Јавни позив за подношење пријава за учешће појединаца и представника удружења и установа са територије општине Бајина Башта у изради Локалног акционог плана за младе Општине Бајина Башта за период 2023.-2030. године (у даљем тексту: ЛАП).

ЛАП ће се израђивати у складу са Националном стратегијом за младе за период 2023 – 2030., уважавајући њену стратешку опредељеност, и на основу препорука Министарства туризма и омладине, Сталне конференције градова и општина и Националне асоцијације канцеларија за младе.

Позив се упућује свим удружењима и установама али и појединцима, заинтересованим да дају свој стручни допринос у оквиру области које ће бити обухваћене ЛАП-ом, у складу са Законом и Националном стратегијом за младе.

Начин пријављивања

Заинтересовани појединци, представници удружења и установа треба да буду млади (15 до 30 година) или да поседују одговарајуће искуство у раду са младима и омладинској политици што потврђују приложеном биографијом.

Пријава на Јавни позив обавезно садржи:

 1. Пријавни формулар из прилога овог позива
 2. Препоруку од стране удружења или установе (уколико се не пријављујете као појединац);
 3. Радну биографију (CV) – са нагласком на релевантно искуство у омладинској политици и омладинском раду и област деловања у чијој изради жели да учествује.

Потписане и скениране пријаве на Јавни позив се подносе искључиво електронски на мејл petar.neskovic@bajinabasta.rs са назнаком: ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗРАДУ ЛАП-А ЗА МЛАДЕ

Рок за достављање пријаве је 12 дана од дана објављивања Јавног позива односно од 20. до 31. марта 2023. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити прихваћене.

При избору кандидата за учешће у радној групи водиће се рачуна о подацима из пријаве, радном искуству у раду са младима и равномерном распореду кандидата у различите области наведених у јавном позиву.

Само изабрани кандидати биће контактирани најкасније 7 дана од истека јавног позива.

Све додатне информације могу се добити путем електронске поште на мејл petar.neskovic@bajinabasta.rs.

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству и примарне производње биљних култура у 2022. години

На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју («Сл. гласник РС»,бр.10/013,142/014, 103/015 и 101/16), члана 15. и 68. Статута општине Бајина Башта («Сл.лист општине Бајина Башта», бр.2/2019), члана 34. став 1. Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2021. годину («Сл.лист општине Бајина Башта», бр.15/2021 и 13/2022)  и тачке 2.2. шифра мере 101. Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  општине Бајина Башта за 2022. годину 03 број 320-79/2022 («Сл.лист општине Бајина Башта», бр.15/2022), а по претходно прибављеној Сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-40-08664/2022-09  од 19. септембра 2022. године, Председница општине Бајина Башта, дана 19. октобра  2022. године,  расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА

ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ И ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА  У 2022. ГОДИНИ

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на регресирање вештачког осемењавања јуница и крава у 2022. години

На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју («Сл. гласник РС»,бр.10/013,142/014, 103/015 и 101/16), члана 68. Статута општине Бајина Башта («Сл.лист општине Бајина Башта», бр.2/2019), члана 34. став 1. Одлуке о буџету општине Бајина Башта за 2022. годину («Сл.лист општине Бајина Башта», бр.15/2021 и 13/2022), тачке 2.1. шифра мере 100.1. Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  за општину Бајина Башта за 2022. годину 03 број 320-79/2022 («Сл.лист општине Бајина Башта», бр.15/2022), а по претходно прибављеној Сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Број: 320-40-08664/2022-09 од 19. септембра 2022. године, Председница општине Бајина Башта, дана 18. октобра  2022. године,  расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА

РЕГРЕСИРАЊЕ ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА ЈУНИЦА И  КРАВА  У 2022. ГОДИНИ

Предмет Јавног позива

Члан 1.

У складу са  тачком 2.1. шифра мере 100.1. Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  за општину  Бајина Башта за 2022. годину 03 број 320-79/2022 («Сл.лист општине Бајина Башта», бр.15/2022), Председница општине расписује Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на регресирање вештачког осемењавања јуница и крава у 2022. години.

Јавни позив садржи податке о: лицима која остварују право на подстицаје, условима и начину остваривања права на подстицаје, обрасцу захтева, износу подстицаја по кориснику, висини укупних расположивих средстава по Јавном позиву, роковима за подношење захтева и документацији која се подноси уз захтев, као и друге податке за спровођење Јавног позива.

Предмет подстицаја

Члан 2.

Подстицај из члана 1. овог Јавног позива обухвата регресирање вештачког осемењавања јуница и крава у 2022. години.

Лица која остварују право на подстицаје

Члан 3.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

 • физичко лице- носилац породичног пољопривредног газдинства.

Општи критеријуми за остваривање права на подстицаје

Члан 4.

Лице из члана 3. овог Јавног позива остварује право на подстицај ако:

1)  је са пребивалиштем на територији општине Бајина Башта;

2) грла која су предмет подстицаја, узгаја на подручју општине Бајина Башта;

3) у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд ( податке о врсти животиња и броју газдинства ( ХИД ) на којима се држе или узгајају );

4)  су грла у власништву носиоца или члана регистрованог пољопривредног газдинства ;

5) је грло које је предмет подстицаја обележено и регистровано у складу са законом којим се уређује ветеринарство;

6) су услуге вештачког осемењавања реализоване у току новембра и децембра месеца претходне године и у току календарске 2022. године до момента подношења захтева .

Захтев за остваривање права на подстицаје

Члан 5. 

Поступак за остваривање права на коришћење подстицаја покреће се по захтеву лица које испуњава услове из чл. 3. и 4. овог Јавног позива.

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се на Обрасцу 1 – Захтев за регресирање вештачког осемењавања приплодних грла јуница и крава у 2022. години.

Лице из става 1. може поднети један или више захтева зa остваривање права на подстицаје у току једне календарске године.

Захтев из става 2. може се поднети за једно или више осемењених грла до момента подношења захтева.

Захтев садржи основне податке подносиоца захтева и то: име и презиме, адреса, број пољопривредног газдинства – БПГ, идентификациони број газдинства – ХИД, контакт телефон, број ушне маркице осемењеног грла, број осемењених грла.

Образац захтева  из става 2. овог члана може се добити у Општинској управи Бајина Башта – Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове- Канцеларија бр. 19 – пољопривреда и водопривреда као  и на званичној интернет страници општине Бајина Башта.

Попуњен и потписан захтев из става 1. овог члана са прописаном документацијом доставља се Општинској управи Бајина Башта – Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове- Канцеларија бр. 19 – пољопривреда и водопривреда.

Рок за подношење захтева за остваривање права на подстицаје

Члан 6.

Захтев за регресирање вештачког осемењавања приплодних грла јуница и крава у 2022. години у складу са овим Јавним позивом подноси се у периоду од 18. октобра 2022. године до утрошка износа средстава опредељених за ову намену  Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Бајина Башта за 2022. годину, а најкасније до  15. децембра 2022. године.

Документација уз захтев

Члан 7.

            Уз затев за за регресирање вештачког осемењавања приплодних грла јуница и крава подносилац захтева доставља:

  • Фотокопију Потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за 2022. годину;
  • Фотокопија личне карте подносиоца захтева;
  • Фотокопију пасоша за грла која су вештачки осемењена;
  • Фотокопију Картона (потврде) вештачког осемењавања издатог од стране ветеринарске станице или амбуланте која је извршила осемењавање на коме мора бити уписан број ушне маркице грла, уредно потписан и печатиран од стране извршиоца мере,
  • Фотокопију наменског текућег рачуна подносиоца захтева  за пољопривреду отвореног у пословној банци.

Уз Захтев се прилажу фотокопије тражене документације уз достављање оригинала документације на увид.

Административна обрада захтева

Члан 8. 

      Достављени захтеви ће бити административно проверени у погледу комплетности и административне усаглашености и прихватљивости у складу са општим   критеријуми за остваривање права на регресирање ове мере од стране Општинске управе Бајина Башта – Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове- Канцеларија бр. 19 – пољопривреда и водопривреда.

Укупна расположива средства по Јавном позиву

Члан 9. 

Расположива средства буџета општине Бајина Башта за ову меру  из Програма 5 – Пољопривреда и рурални развој, Програмска активност 0001 – Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, Регрес за репродуктивни материјал, а у складу са овим Јавним позивом, износе 800.000,00 динара.

Износ подстицаја

Члан 10. 

            Висина регреса за вештачко осемењавање приплодних грла јуница и крава износи 1.500,00 динара по осемењеној јуници и/или крави и то само за прво вештачко  осемењавање јуница и крава.

Исплата подстицаја

Члан 11.

            Исплата регреса вршиће се по редоследу пријема захтева који су поднети комплетни, благовремено и у складу са условима овог Јавног позива, до утрошка средстава предвиђених за ову намену.

Подносиоцу захтева исплата  ће се  вршити налогом за пренос на приложени наменски  рачун подносиоца захтева уписан у Регистар.

Информације

Члан 12.

            Јавни позив за подношење Захтева за регресирање вештачког осемењавања приплодних грла јуница и крава у 2022. години,  биће објављен  на огласној табли Општинске управе Бајина Башта, Ул. Душана Вишића 28, као и на званичној интернет страници општине Бајина Башта www.bajinabasta.rs  .

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су и у просторијама  Општинске управе Бајина Башта –  Канцеларија бр. 19 – пољопривреда и водопривреда сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова.

У Бајиној Башти,

 1. октобра 2022. године

   ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ

                                                                         Весна Ђурић

Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2022/2023. годину

На основу члана 11. Одлуке о стипендирању студената («Сл.лист општине Бајина Башта» бр. 9/2005 и бр.12/2012), Комисија за стипендирање студената на седници одржаној дана 11.10.2022. године, расписује

К о н к у р с

за доделу стипендија студентима за школску

2022/2023. годину

 УСЛОВИ КОНКУРСA

На конкурс се могу пријавити редовни студенти, почев од прве године основних студија па до краја студија, који се школују за следећа дефицитарна занимања, за која су потребе исказале установе, организације и јавна предузећа у општини Бајина Башта, а то су:

      – професор латинског језика    1

– професор физике                     4

– професор математике              4

– професор немачког језика      3

– машинска група предмет       1

– педагог                                     1

– психолог                                   1

– дефектолог                               1

– педагог за ликовно, музичко, и физичко 1

– доктор медицине                     3

– дефектологија, превенција и третман поремећаја понашања 1

Право да конкуришу такође имају и студенти који су у претходној школској години постигли изузетан успех.

Под изузетним успехом подразумева се:

– за студенте прве године (бруцоше) средња оцена 5,00 остварена у завршној години средње школе,

– за студенте старијих година средња оцена (просечна) у претходној години најмање 9,00.

Право на стипендију могу остварити студенти који имају пребивалиште на територији општине Бајина Башта и то најмање две године пре расписивања конкурса за доделу стипендије.

Право на стипендију могу остварити и стипендију користити само они студенти који редовно уписују одговарајуће године студија у роковима предвиђеним Статутом факултета.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Студенти подносе Комисији следећа документа:

–  пријаву на конкурс, односно захтев,

– доказ о испуњењу услова конкурса који морају бити званични документи факултета, односно уверење о успеху из претходне године студија или средње школе издати у прописаној форми и оверени,

–  фотокопију индекса или уверење односно потврда као доказ о редовном упису године и да се студент финансира на буџету)

–  фотокопију личне карте (очитане уколико је са чипом)

–  фотокопију банковне картице из које се јасно види текући број рачуна.

 РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА

Рок за пријављивање на конкурс је од 11.10.2022. године до 31.10.2022. године. на шалтеру Општинске управе у Општини Бајина Башта.

Неблаговремено поднети захтеви и непотпуно достављена конкурсна документа не разматрају се. Документа поднета на конкурс се не враћају.

ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА

Комисија од 7 чланова, формирана од стране Скупштине општине Бајина Башта, додељује стипендије студентима са подручја општине Бајина Башта, а према критеријумима прописаним Одлуком о стипендирању студената («Сл.лист општине Бајина Башта» бр. 9/05 и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о стипендирању студената («Сл.лист општине Бајина Башта» бр. 12/012).

Кандидат који је незадовољан одлуком о додели стипендије може уложити приговор Општинском већу у року од 10 дана од дана пријема обавештења о избору.

Рок за одлучивање по приговору је 10 дана.

Са студентом који је добио стипендију закључује се посебан уговор којим се уређују и прецизирају међусобна права и обавезе.

Кандидати који остваре право на стипендију исту примају у 10 месечних рата и настављају са коришћењем права на стипендију до краја студија, уз подношење уверења факултета о испуњењу школског услова, коју подносе у време конкурсног рока. Месечни износ рате биће одређен према средствима у буџету за ту намену.

Комисија за стипендирање ће утврђивати износе стипендија.

ПРЕСТАНАК ПРАВА НА СТИПЕНДИЈУ

Кориснику стипендије обуставља се одобрена исплата стипендије ако:

– се утврди да подаци који су послужили као основ и доказ за остваривање права на стипендију     не одговарају чињеничном стању,

– студент не стекне услове за упис у наредну годину студија,

– промени пребивалиште,

– једнострано раскине уговор о стипендирању.

Губитком стипендије из наведених разлога настаје обавеза враћања примљеног износа стипендије у року од 15 дана од дана пријема обавештења о висини износа који је потребно вратити.

Корисник стипендије дужан је да се јави Општини у року од месец дана од завршетка студија. Општина ће корисника стипендије упутити на рад у установу, орган или предузеће на подручју општине Бајина Башта у року од три месеца од дана када се пријавио Општини, чему је он дужан да се одазове, као и да остане на раду дупло више времена од времена за које је примао стипендију.

Уколико се корисник стипендије не одазове на рад или на раду не остане онолико времена колико је прописано, сматраће се да је једнострано раскинуо уговор, у ком случају је дужан Општини вратити стипендију.

Уколико Општина кориснику стипендије не обезбеди запошљавање, корисник стипендије је слободан да заснује радни однос по свом избору, у ком случају му престаје обавеза враћања стипендије.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                         Дејан Млађеновић

Изабрани представници организација цивилног друштва за чланове Тематских радних група за израду Плана развоја општине Бајина Башта

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (»Службени гласник Републике Србије “ бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018 и 111/2021), члан 68.став1.тачка 6 Статута општине БајинаБашта („Службени лист општине Бајина Башта “ бр . 2/19 ) и члан 5. Одлуке о изради Плана развоја општине Бајина Башта за период 2022-2029. године („Службени лист општине Бајина Башта“ бр. 14/21), и на основу Предлога комисије за избор представника организација цивилног друштва који ће учествовати у раду тематских радних група за израду плана развоја општине Бајина Башта председница општине Бајина Башта дана 28.09.2022.године доноси :

Р Е Ш Е Њ Е

I.

ИМЕНУЈУ СЕ следећи представници организација цивилног друштва за чланове Тематских радних група за израду Плана развоја општине Бајина Башта у периоду од 2022-2029 године по областима:

 1. Туризам

-Милисав Мијатовић, представник удружења за спортове у природи „Maple adventure“

-Милорад Вукајловић, представник скијашког удружења „Тарски Вук“

-Недељко Стаменић, представник удружења грађана „Биос Бајина Башта“

 1. Заштита животне средине

-Мирјана Марковић, представник еколошког удружења за заштиту животне средине „ECO LAND“

-Ивана Илић Јојић, представник удружења „Дрина и ми“ Бајина Башта

 1. Култура, медији и информисање

-Здравко Спасојевић, представник културно уметничког друштва „Миленко Топаловић

-Јован Јелисавчић, представник удружења грађана „Академска сцена“

 1. Млади и спорт

-Ненад Лечић, представник планинарског клуба „Тара“

-Звездан Баштовановић, представник одбојкашког клуба „Дрина“

 1. Здравство и социјална заштита

-Оливера Ђуровић, представник удружења деце са сметњама у развоју и њихових родитеља

II.

Предлог комисије за избор представника организација цивилног друштва који ће учествовати у раду Тематских радних група за израду Плана развоја општине Бајина Башта за период 2022-2029 године,од 12.09.2022 године, у прилогу је овог решења.

III.

Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Oпштине.

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

Весна Ђурић

Конкурс за доделу ученичких стипендија за школску 2022/2023 годину

На основу члана 6. Одлуке о стипендирању талентованих ученика средњих школа и гимназија («Службени лист општине Бајина Башта» број 8/2005) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о стипенидрању талентованих ученика средњих школа и гимназија («Сл. лист општине Бајина Башта» бр. 7/2011), Комисија за талентоване ученике средњих школа и гимназија на седници одржаној дана 07.09.2022. године, расписује

К о н к у р с

за доделу ученичких стипендија за школску

2022/2023 годину

 УСЛОВИ КОНКУРСA

На конкурс се могу пријавити ученици уписани у средње, средње стручне и уметничке школе или специјализоване гимназије.

Стипендију може добити ученик под следећим условима:

-ако је у току претходне школске године остварио просечан успех изнад 4,85 или

-ако је освојио прво место на општинском такмичењу, прво или друго место на окружном такмичењу, једно од прва три места на републичком такмичењу или који се само пласирао на међународно такмичење,

– за ученике математичке гимназије, филолошке гимназије, спортске гимназије, средње музичке, односно балетске школе (при додели стипендија напред наведеним ученицима, наведених школа, при одлучивању о додели стипендија) неће се примењивати критеријум постигнути успех на такмичењу.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Ученици подносе следећа документа:

–  захтев,

–  уверење о уписаном разреду,

– за ученике првих разреда средње школе фотокопија књижице (општи подаци и завршни разред),

– за ученике другог, трећег и четвртог разреда средње школе, фотокопија         сведочанства из претходне школске године,

-фотокопија дипломе о освојеним наградама на претходно наведеним такмичењима,

– за ученике математичке гимназије, филолошке гимназије, спортске гимназије, средње музичке школе и средње балетске школе фотокопија сведочанства из претходне године,

-фотокопија личне карте и

-фотокопија банковне картице родитеља односно ученика у зависности на чији текући рачун ће се вршити уплата стипендије.

 РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА

Рок за пријављивање је од 12.09.2022. године до 30.09.2022. године.Потребну документацију доставити на шалтер Општинске управе општине Бајина   Башта.

Неблаговремено поднети захтеви и непотпуно достављена конкурсна документа не разматрају се.

Документа поднета на конкурс не враћају се.

ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА

Комисија формирана од стране Скупштине општине Бајина Башта која се састоји од 7 (седам) чланова, додељује стипендије талентованим ученицима средњих школа и гимназија.

Ученику се одобрава исплата стипендије за време редовне наставе коју похађа.

Са кандидатима који добију стипендију закључује се посебан уговор, којим се уређују и прецизирају међусобна права и обавезе. Стипендије за текућу школску годину исплаћују се у 10 (десет) месечних рата.

Висину стипендије не утврђује Комисија већ Општинско веће у складу са одређеним средствима у буџету општине Бајина Башта, за школску 2022/2023. годину.

Кориснику стипендије обуставља се одобрена исплата стипендије за текућу школску годину и то:

– када се утврди да подаци који су послужили као основ и доказ за остваривање права на стипендију не одговарају чињеничном стању,

– промени пребивалишта,

– једнострано раскине уговор о стипендирању.

Губитком стипендије из наведених разлога настаје обавеза враћања примљеног износа стипендије у року од 15 дана од дана пријема обавештења о висини износа који је потребно вратити. Такође осим износа главнице, који представља укупан збир свих примљених стипендија, корисник стипендије дужан је Општини платити и камату и главницу у висини есконтне стопе Народне банке Србије.

Приговор на решење Комисије решава Општинско веће у року од 10 дана од дана пријема обавештења о избору.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                         Дејан Млађеновић

Други јавни позив заинтересованим странама за подношење кандидатуре за чланство у тематским радним групама за израду плана развоја општине Бајина Башта за период 2022-2029

 1. План развоја општине Бајина Башта за период 2022- 2029. године.

Скупштина општине Бајина Башта на седници одржаној 26.11.2021 године, донела је Одлуку о приступању изради Плана развоја општине Бајина Башта за период 2022-2029. Године (број: 06-43/21 од 26.11.2021. године, Сл.лист општине Бајина Башта број 14-29).

У складу са Законом о локалној самоуправи, јединице локалне самоуправе (ЈЛС) планирају, уређују и управљају јавним пословима који су у њиховој надлежности. Закон о планском систему Републике Србије детаљно уређује обавезу органа локалне власти да планирају јавне послове у својој надлежности.

Процес израде плана развоја састоји се од следећих фаза:

 • Припрема и организација процеса;
 • Преглед и анализа постојећег стања;
 • Дефинисање визије односно жељеног стања;
 • Дефинисање приоритетних циљева;
 • Дефинисање мера;
 • Дефинисање оквира за спровођење, праћење спровођења, извештавање и вредновање Плана развоја;
 • Усвајање и објављивање Плана развоја.

План развоја ЈЛС је документ развојног планирања, и као такав представља плански документ најширег обухвата и највишег значаја, кључни је документ града који треба да подстакне будући раст и развој целокупне локалне заједнице. Усваја га Скупштина општине на предлог Општинског већа. План развоја обухвата друштвену и економску сферу као и аспекте заштите и побољшања животне средине, просторног уређења, изградње и реконструкције инфраструктуре и унапређења рада јавног сектора и друштвених делатности, успостављајући равнотежу између економске, социјалне и еколошке димензије одрживог развоја.

Наша намера је да приликом израде Плана развоја окупимо на једном месту све актере: организације цивилног друштва, представнике корпоративног и приватног сектора, образовне и истраживачке заједнице, професионална удружења, медије, нудећи им простор и могућност да истакну и дискутују своје приоритете и дају допринос јаснијем дефинисању проблема, бољем сагледавању могућих опција за њихово решавање, постављање јасних, стварних и достижних циљева, чије ће спровођење бити могуће мерити и вредновати.

За управљање процесом и координацију свих активности на изради Плана развоја, решењем председнице општине 06 број 400-204/2022. године, именован је Координациони тим за израду Плана развоја општине Бајина Башта запериод 2022-2029. године, као основни формални организациони формат који усмерава и прати процес израде документа.

 1. Циљ, области и право учешћа на јавном позиву

Како би општина Бајина Башта на прави начин укључила све заинтересоване стране у процес израде Плана развоја, неопходно је идентификовати и класификовати заинтересоване стране, односно спровести анализу заинтересованих страна. С тим у вези у циљу креирања што релевантнијег и реалнијег документa базираног на партиципативном приступу и континуираним консултацијама, Општина Бајина Башта позива све заинтересоване стране да се у припремној фази израде Плана развоја укључе у процес и узму учешће као чланови тематских радних група у одређеним областима, за чије формирање ће бити задужен Координациони тим на предлог руководилаца радних група.

Циљ јавног позива је да се кроз јаван и транспарентан процес изврши избор представника организација цивилног друштва који ће својим активним учешћем допринети раду тематских радних група са циљем израде Плана развоја општине Бајина Башта за период 2022 – 2029. године.

Право учешћа на јавном позиву имају удружења и друге организације цивилног друштва са седиштем на територији општине Бајина Башта, основане и регистроване у складу са прописима Републике Србије.

Јавни позив је намењен организацијама цивилног друштва којa делују у некој од следећих области:

 • Туризам
 • Пољопривреда
 • Рурални развој
 • Привреда
 • Становништво и образовање
 • Млади и спорт
 • Здравство и социјална заштита
 • Култура, медији и информисање
 • Заштита животне средине
 • Инфраструктура
 1. Услови за кандидовање

На јавном конкурсу могу да учествују организације цивилног друштва која испуњава следеће услове:

 • Да је уписана у регистар најмање годину дана пре објављивања овог јавног позива и да је седиште организације на територији општине Бајина Башта;
 • Да у оснивачком акту или статуту има утврђене циљеве у области за коју се кандидује;
 • Пожељно је да поседује искуство у координацији, комуникацији и сарадњи са другим организацијама цивилног друштва, односно да је члан мреже или других асоцијација организација цивилногдруштва;
 • Пожељно је да поседује искуство у раду радних група и других радних/саветодавних тела формираних од стране државне управе или локалне самоуправе.
 1. Потребна документа

Заинтересована страна која се кандидује доставља следећу документацију:

 1. Пријавни формулар;
 2. Копију решења о упису у регистар у складу са Законом;
 3. Копију акта о оснивању, односно Статута (део који се односи на циљеве организације);
 4. Доказе о чланству у мрежи или другим асоцијацијама организација цивилног друштва (ако постоји)
 5. Доказ о искуству у раду у радним групама/саветодавним телима-решења/одлуке о именовању у групу/тело, записници са састанака, потврде надлежног органа и сл. (ако постоји)
 6. Рок и начин подношења пријаве

Пријаве се подносе путем електронске поште на адресу: ivan.markovicbb991@gmail.com или поштом на адресу: Општина Бајина Башта, Душана Вишића број 28, 31250 Бајина Башта са назнаком „Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Тематским радним групама у изради Плана развоја општине Бајина Башта -не отварати“.

Рок за подношење пријава траје 15 дана од дана објављивања овог јавног позива, односно закључно са 06.09.2022. године.

 1. Поступак избора

Избор представника организација цивилног друштва за рад у Тематским радним групама, врши Координациони тим за израду Плана развоја општине Бајина Башта за период 2022- 2029. године. Избор ће бити извршен у року од седам дана од дана истека рока за подношење пријава за кандидатуру. Одлука о избору биће објављена на званичној интернет страници општине.

 1. Додатне информације

Са циљем да  израда плана развоја општине Бајина Башта буде што транспарентнија и да што већи број заинтересованих страна буде укључен у израду истог, јавни позив расписује се по други пут. На јавни позив који је расписан 14.07.2022 године није пристигла ниједна пријава.

Члановима Тематских радних група за израду Плана развоја општине Бајина Башта за период 2022- 2029. године, није обезбеђена накнада за рад.

Учешћем на јавном позиву подносиоци кандидатуре пристају да се подаци које достављају у оквиру пријава обрађују искључиво за потребе процеса избора предвиђеног овим јавним позивом.

Контакт особа: Иван Марковић, дипл.правник

Моб.Тел: 065/864-62-53

И-мејл: ivan.markovicbb991@gmail.com

КОНКУРС за директора ЈКП „12. СЕПТЕМБАР“

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

дана 20. јула 2022. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор директора Јавног комуналног предузећа „12. септембар“ Бајина Башта

Величина слова