Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља на територији општине Бајина Башта

Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда – ЗА ГРАЂАНЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ

За суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Бајина Башта за 2022. годину

Коначна ранг листа директних корисника (привредних субјеката) за спровођење мера енергетске санације

ИСПОД СЕ НАЛАЗИ ОДЛУКА О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА У ОПШТИНИ БАЈИНА БАШТА

Прелиминарна ранг листа директних корисника (привредних субјеката) за спровођење мера енергетске санације

Преузмите ранг листу…

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Бајина Башта

На основу Одлуке општинског већа о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима,  број 06-20/2022 од 14.06.2022. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22, Комисија за реализацију мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова општине Бајина Башта (у даљем тексту: Комисија), дана 20. јуна 2022.  године, расписује,

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  стамбених објеката на територији општине Бајина Башта

У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи општина Бајина Башта за 2022. годину, а у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације за 2022. годину (у даљем тексту Програм), а у складу са чланом 15. Програма, расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Програмом, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Бајина Башта. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине  Бајина Башта.

I ПРЕДМЕТ

Предмет Јавног позива је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за породичне куће, станове и стамбене зграде.

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.

2) постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће и стамбене заједнице, осим кровног покривача и таваница за породичне куће и стамбене заједнице.

3) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће

Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова

4) набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице.

5) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде.

6) набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће.

7) набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

Критеријуми енергетске ефикасности морају да задовоље следеће минималне услове:

 • Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза топлоте):

– U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата

– U ≤ 1,6 W/m2K за спољна врата

 • Спољни зид на породичним кућама/стамбеним зградама следећих карактеристика:

– минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm, осим уколико нема        техничких могућности да се постави та дебљина изолације.

 • Минимални степен корисности котла (грејача простора) на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) износи 85%;
 • Минимални степен корисности котла (грејача простора) на природни гас износи 90%;

II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

На јавном позиву могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја  и испуњавају следеће услове:

 • да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање шест месеци од дана подношења пријаве,
 • да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,
 • да имају атесте за материјале и производе.

III ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ

ПРИЈАВЕ

Пријава коју на јавни позив подноси привредни субјект садржи пријавни образац са приложеном документацијом.

Пријавни образац се налази у прилогу јавног позива и садржи нарочито:

 • опште податке о привредном субјекту;
 • податке о законском заступнику;
 • профил привредног субјекта;
 • ценовни преглед роба и услуга;

За предузетнике је потребно да изјаву достави лице које је регистровало обављање делатности као предузетник. За задруге потребно је доставити изјаву директора. Ова изјава мора бити дата након датума објављивања јавног конкурса.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно правно лице, узима се изјава коју ће дати законски заступник привредног субјекта подносиоца захтева. Уколико постоји више законских заступника подносиоца захтева потребно је да сви доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно физичко лице потребно је да сви законски заступници привредног субјекта подносиоца захтева доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

IV ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници bajinanbasta.rs. или лично у просторијама општинске управе, Бајина Башта и садржи:

− Комплетан текст Јавног позива,

− Прилог 1 – Пријавни образац,

− Прилог 2 – Изјава подносиоца пријаве број 1.,

− Прилог 3 – Изјава подносиоца пријаве број 2.,

− Прилог 4 – Критеријуми за оцену Пријаве.

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

Критеријуми за рангирање директних корисника обухватају следеће:

 • цене кључних добара заједно са уградњом за меру за коју конкуришу;
 • рок важења цена за меру коју конкуришу;

У Прилогу 4 Јавног позива детаљно је дефинисан начин бодовања по наведеним критеријуми за избор привредних субјеката.

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума.

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима примењеним на поједини Програм не може прећи 100.

VI  МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Подносиоци пријаву за учешће на јавном позиву попуњавају на српском језику, ћириличним писмом.

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком: „Пријава за јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима – не отварати“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Комплетна конкурсна документација се доставља у затвореној коверти.

Пријаве доставити поштом на адресу Општинска управа Бајина Башта, Улица Душана Вишића бр. 28 – Комисија за реализацију и надзор над извршавањем мера енергетске санације или лично на писарници у згради Општинске управе.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете у разматрање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања закључно са 04.07.2022. године.

            За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефон 031/865-282 и електронску адресу: е-mail: sobb@mts.rs. 

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници општине: www.bajinanbasta.rs. 

VII ОДБАЦИВАЊЕ ПРИЈАВЕ 

Непотпуна, неуредна и неблаговремена пријава биће одбачена решењем.

VIII ОЦЕНА, ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Оцењивање и рангирање приспелих пријава привредних субјеката врши се применом критеријума из одељка V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда, општина Бајина Башта.

Комисија разматра пријаве и у складу са условима Јавног позива, утврђује прелиминарну листу директних корисника.

Прелиминарну листу директних корисника Комисија објављује на огласној табли општине Бајина Башта и званичној интернет страници општине.

Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе директних корисника, у року од три дана од дана објављивања листе.

На прелиминарну листу директних корисника учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу директних корисника као и да донесе  Одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана од дана његовог пријема.

О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације и исте доставља Општинском већу на усвајање.

Општинско веће општине Бајина Башта доноси Одлуку о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације.     

Одлука Општинског већа општине Бајина Башта о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације објављује се на огласној табли Општинске управе и званичној интернет страници Општине Бајина Башта.

 1. ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Општина ће закључити технички споразум о спровођењу мера енергетске санације  са привредним субјектима који буду изабрани. Предмет споразума ће бити обавезе обеју страна у Јавном позиву.

Након потписивања Уговора о сарадњи са привредним субјектима, Општина спроводи поступак одабира крајњих корисника (домаћинстава и стамбених заједница). Обавеза је да крајњи корисник приликом пријаве предмере/предрачуне узме само од директних корисника који су одабрани у претходној фази.

Након избора појединачних пројеката грађана и утврђивања коначног броја корисника по привредном субјекту, потписују се тројни уговори између оппштине Бајина Башта, директног корисника и крајњег корисника о реализацији мера енергетске санације.

Општина ће вршити пренос средстава искључиво директним корисницима не крајњим корисницима, након што појединачни крајњи корисник изврши уплату директном кориснику целокупну  своју обавезу и након завршетка реализације мере.

Услов да се пренесу средства директном кориснику је потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио за меру као и у складу са записником Комисије о обављеном изласку на терен, а након извршених радова.

Општина ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са закљученим уговором.

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће надлежни органи који су задужени за урбанизам односно заштиту животне средине, у сарадњи са Комисијом.

Привредни субјекти су дужни да Комисији за праћење реализације мера енергетске санације (у даљем тексту Комисија), у сваком моменту, омогуће контролу реализације активности и увид у сву потребну документацију.

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће Комисија.

Привредни субјекти до 01.02.2023. године достављају Општинској управи захтев за исплату средстава за суфинансирање мера енергетске санације по основу обављених радова или извршених услуга. Уз захтев достављају фотокопију издатог рачуна за извршене радове и услуге.

Пренос средстава врши се у складу са прописима којима се уређује пренос средстава, а након што:

 1. Комисија провери да ли су активности стварно реализоване, и то констатује записником;
 2. крајњи корисник директном кориснику исплати испоручена добра/извршене услуге у износу умањеном за одобрена бесповратна средства;
 3. директни корисник достави захтев за исплату средстава.
 4. директни корисник достави потврду да је крајњем кориснику предао све потребне атесте и сву пратећу документацију (гаранција).

На основу захтева за исплату и записника Општинска управа врши исплату из буџета.

01 Број: 352-65/2022

Општина  Бајина Башта,

20.06.2022. године

КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

   Председник

     Милош Јелисавчић, дипл.инж.арх.

Величина слова